Πώληση αδειών στο εξωτερικό στον καταναλωτή - Διακανονισμός ΦΠΑ

Δικτυακός Τόπος

Το αντικείμενο της πώλησης μπορεί να είναι όχι μόνο αγαθά, αλλά και άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως οι άδειες. Συνήθως, αυτά τα ζητήματα αφορούν τους συγγραφείς που χορηγούν άδειες για τα έργα τους. Στο παρακάτω άρθρο, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η πώληση αδειών τόσο σε ξένες εταιρείες όσο και σε καταναλωτές.

Πωλήσεις αδειών ως υπηρεσία επί πληρωμή βάσει ΦΠΑ

Σύμφωνα με το άρθ. 8 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου περί ΦΠΑ, ως παροχή υπηρεσιών νοείται κάθε υπηρεσία για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία δεν συνιστά παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου. 7, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης δικαιωμάτων επί άυλων περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία έγινε η δικαιοπραξία.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 41 δευτ. 2 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μεταβίβασης οικονομικών πνευματικών δικαιωμάτων ή η σύμβαση χρήσης του έργου, εφεξής καλούμενη άδεια, καλύπτει τα πεδία χρήσης που αναφέρονται ρητά σε αυτήν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο. 67 δευτ. 1 παραπάνω του Νόμου, ο δημιουργός μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη χρήση του έργου στους τομείς χρήσης που καθορίζονται στη σύμβαση, προσδιορίζοντας το εύρος, τον τόπο και τον χρόνο της χρήσης αυτής.

Κατά συνέπεια, η χορήγηση άδειας είναι ένας τύπος διατάγματος που κατέχει ο δημιουργός των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι, βάσει του ΦΠΑ, η χορήγηση άδειας σε άυλο περιουσιακό στοιχείο συνιστά παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας.

Σύμφωνα με το νόμο περί ΦΠΑ, η πληρωμένη άδεια είναι φορολογητέα δραστηριότητα με τη μορφή υπηρεσιών επί πληρωμή.

Καθορισμός πού θα παρέχεται η υπηρεσία αδειοδότησης

Όταν ασχολείστε με υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε τον τόπο παροχής. Ο σωστός προσδιορισμός αυτής της περίστασης επηρεάζει τον προσδιορισμό της χώρας φορολογίας της υπηρεσίας.

Να θυμάστε ότι ο ΦΠΑ είναι μια εδαφική φορολογική υποχρέωση, πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα της έδρας του παρόχου υπηρεσιών δεν θα είναι πάντα ο τόπος φορολογίας. Οι ειδικοί φορολογικοί κανονισμοί ενδέχεται να ρυθμίζουν αυτό το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.

Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των αρχών φορολογίας της υπηρεσίας που παρέχει ο φορολογούμενος είναι ο προσδιορισμός του τόπου παροχής. Είναι σημαντικό ότι θα ποικίλλει ανάλογα με το αν ο παραλήπτης είναι καταναλωτής ή εταιρεία.

Πώληση αδειών σε ξένη εταιρεία

Εάν ένας φορολογούμενος από την Πολωνία πουλήσει μια άδεια έναντι αντιπαροχής σε άλλον επιχειρηματία, τότε το άρθρο. 28β του νόμου περί ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τόπος παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε φορολογούμενο είναι ο τόπος όπου έχει την έδρα του ο φορολογούμενος που είναι ο αποδέκτης της υπηρεσίας.

Ως αποτέλεσμα, αυτού του είδους η υπηρεσία δεν υπόκειται σε φορολογία στην Πολωνία, αλλά βάσει αντιστροφής χρέωσης - στη χώρα του παραλήπτη, δηλαδή του δικαιοδόχου. Τακτοποιεί τον οφειλόμενο φόρο για την αγορασμένη υπηρεσία στη χώρα του.

Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος από την Πολωνία υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο χωρίς το ποσό και χωρίς τον συντελεστή ΦΠΑ. Επιπλέον, ένα τέτοιο τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει τον σχολιασμό "αντίστροφη χρέωση".

Παρεμπιπτόντως, αξίζει επίσης να προστεθεί ότι για τους φορολογούμενους που απαλλάσσονται υποκειμενικά από τον ΦΠΑ, μέχρι το όριο πωλήσεων που ορίζεται στο άρθ. 113 παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, η αξία των υπηρεσιών στις οποίες το άρθ. 28β του νόμου περί ΦΠΑ.

Η πώληση άδειας σε επιχειρηματία από άλλη χώρα (τόσο από την ΕΕ όσο και εκτός αυτής) υπόκειται σε φορολογία στη χώρα του παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η αρχή της αντίστροφης χρέωσης. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών εξαρτάται ουσιαστικά από τη φορολογική κατάσταση του πελάτη.

Πωλήσεις αδειών σε καταναλωτή της ΕΕ

Εάν ο αγοραστής της υπηρεσίας είναι καταναλωτής που κατοικεί στην ΕΕ, τότε το άρθρο. 28γ παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ. Η διάταξη αυτή αναφέρει ότι ως τόπος παροχής υπηρεσιών σε μη υποκείμενες στο φόρο οντότητες είναι ο τόπος όπου ο πάροχος υπηρεσιών έχει την καταστατική του έδρα.

Ως αποτέλεσμα, σε αυτήν την περίπτωση, ο τόπος φορολογίας είναι το έδαφος της Πολωνίας και η πώληση αδειών αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής στην επικράτεια της χώρας με όλες τις συνέπειές της.

Πρώτα απ 'όλα, ο οφειλόμενος ΦΠΑ για αυτόν τον τύπο υπηρεσίας πρέπει να καταβληθεί στην Πολωνία. Επιπλέον, η αξία τέτοιων πωλήσεων περιλαμβάνεται στο όριο που καθορίζεται στο άρθρο. 113 παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ.

Αξίζει επίσης να θυμηθούμε ότι λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει υπηρεσία επί πληρωμή στην επικράτεια της χώρας, είναι δυνατή η ύπαρξη ταμειακής μηχανής και η καταγραφή του τζίρου στην ταμειακή μηχανή.

Εάν ένας Πολωνός φορολογούμενος πουλήσει μια άδεια σε καταναλωτή της ΕΕ, είναι μια πληρωμένη υπηρεσία που φορολογείται στη χώρα. Ο φόρος ΦΠΑ για την πώληση της άδειας πρέπει να καταβληθεί στην Πολωνία.

Πώληση αδειών σε καταναλωτή εκτός ΕΕ

Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική όταν η άδεια πωλείται σε καταναλωτή που διαμένει σε τρίτη χώρα, δηλαδή εκτός ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθ. 28l σημείο 1 του νόμου περί ΦΠΑ σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε μη υποκείμενες στο φόρο οντότητες με έδρα, μόνιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες πώλησης δικαιωμάτων ή χορήγησης αδειών και επιμέρους άδειες, μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, εμπορικών συναλλαγών, θέση σε χρήση συλλογικού σήματος ή σήματος συλλογικής εγγύησης ή άλλων συναφών δικαιωμάτων, τόπος παροχής υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένα, έχουν μόνιμη διεύθυνση ή συνήθως κατοικία.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Κατά συνέπεια, σε μια τέτοια περίπτωση, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η χώρα διαμονής του προσώπου τρίτης χώρας. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο κανόνας της αντίστροφης επιβάρυνσης, καθώς αυτός ο κανόνας ισχύει για επιχειρηματίες και όχι για φυσικά πρόσωπα.

Κατ' αρχήν, επομένως, αυτός ο τύπος πώλησης δεν υπόκειται καθόλου σε φορολογία στην Πολωνία. Ο φορολογούμενος από την Πολωνία δεν εκδίδει πολωνικό τιμολόγιο για αυτό. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα πρέπει να εγγραφεί στη χώρα διαμονής του καταναλωτή από την τρίτη χώρα και να διακανονίσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι παραπάνω σκέψεις επιβεβαιώνονται με επιστολή της 9ης Μαΐου 2012 που εκδόθηκε από το Φορολογικό Επιμελητήριο στο Λοντζ (IPTPP2 / 443-118 / 12-4 / KW) σχετικά με τον τόπο φορολόγησης με φόρο προστιθέμενης αξίας στην περίπτωση πώλησης αδειών σε αγοραστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες εκτός Κοινότητας .

Όταν η άδεια πωλείται σε καταναλωτή σε χώρα εκτός ΕΕ, ο τόπος φορολογίας είναι η χώρα διαμονής του καταναλωτή. Αυτό υποχρεώνει τον φορολογούμενο από την Πολωνία να διακανονίσει τον ΦΠΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς τρίτης χώρας. Αυτός ο τύπος συναλλαγής δεν περιλαμβάνεται επίσης στο όριο προσωπικής εξαίρεσης που καθορίζεται στο άρθρο. 113 παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ.

Προχωρώντας στην περίληψη, μπορούμε να δούμε ότι το θέμα της φορολόγησης της πώλησης αδειών καθορίζεται πρωτίστως από το καθεστώς του αγοραστή. Επιπλέον, στην περίπτωση πωλήσεων σε καταναλωτή, είναι επίσης σημαντικό εάν ο τόπος διαμονής του φορολογούμενου είναι εντός της ΕΕ ή εκτός ΕΕ.