Μικτές πωλήσεις - βασικές πληροφορίες

Φόρος Υπηρεσίας

Συχνά συμβαίνει ότι ένας φορολογούμενος σκοπεύει να ασκήσει δραστηριότητες τόσο φορολογούμενες όσο και απαλλασσόμενες από ΦΠΑ ως μέρος της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Αυτό ονομάζεται μικτή πώληση. Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί διαφορετική μέθοδο λογιστικής; Επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στον φορολογούμενο; Διάβασε το άρθρο!

Μικτές πωλήσεις - πότε συμβαίνει;

Μικτή πώληση συμβαίνει όταν ο φορολογούμενος πουλάει ταυτόχρονα αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ και δραστηριότητες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (άρθρο 43 του νόμου περί ΦΠΑ) ως μέρος μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην περίπτωση των εσόδων, οι μικτές πωλήσεις δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, διότι στην περίπτωση των φορολογητέων πωλήσεων, ο φορολογούμενος εκδίδει τιμολόγια ΦΠΑ και υπολογίζει τον φόρο εκροών, ενώ για τις απαλλασσόμενες δραστηριότητες εκδίδει τιμολόγιο με τον απαλλασσόμενο συντελεστή, όπου υποχρεούται επιπλέον να συμπεριλάβει στο τιμολόγιο τη νομική βάση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι τόσο εμφανής όσον αφορά τις δαπάνες.

Λογιστική εξόδων – μικτών πωλήσεων

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο διακανονισμός των εξόδων στην περίπτωση των μικτών πωλήσεων είναι ελαφρώς διαφορετικός από ό,τι στην περίπτωση των φορολογούμενων πωλήσεων, επειδή ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να κάνει διάκριση μεταξύ δαπανών που σχετίζονται με φορολογητέες δραστηριότητες και εκείνων που σχετίζονται με απαλλασσόμενες δραστηριότητες.Ωστόσο, μια τέτοια κατάσταση δεν είναι πάντα δυνατή, επειδή η δαπάνη μπορεί να σχετίζεται τόσο με φορολογητέες όσο και με απαλλασσόμενες από ΦΠΑ δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν έναν συντελεστή αναλογίας σύμφωνα με τον οποίο θα είναι δυνατή η έκπτωση του φόρου εισροών στο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό αυτής της αναλογίας.

Μικτή πώληση - εφαρμογή

Κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων με μικτές πωλήσεις, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να αναφέρει το γεγονός αυτό στον προϊστάμενο της εφορίας. Αυτό πρέπει να γίνει με την υποβολή αίτησης για μια εκτιμώμενη αναλογία που θα χρησιμοποιηθεί για την έκπτωση του ΦΠΑ των εισροών στα λειτουργικά έξοδα.

Το αίτημα αναλογίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • στοιχεία φορολογουμένων,
  • πληροφορίες σχετικά με το είδος της επιχείρησης που θα ασκήσει ο φορολογούμενος και ότι θα πραγματοποιήσει μικτές πωλήσεις,
  • Πρόταση αναλογίας. Κατανομή κόστους

Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί να αποδεχθεί την καθορισμένη αναλογία ή να καθορίσει διαφορετική. Στη συνέχεια ενημερώνει σχετικά τον φορολογούμενο βάσει του πρωτοκόλλου. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να χρησιμοποιήσει ορισμένο ποσοστό μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους για το οποίο ιδρύθηκε.

Μετά το τέλος του έτους, ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσδιορίσει την πραγματική αναλογία από τη φορολογητέα πώληση που έγινε προς τη συνολική πώληση. Το πραγματικό ποσοστό για το προηγούμενο έτος είναι επίσης μια πρόβλεψη του ποσοστού για το τρέχον έτος. Ως εκ τούτου, τα επόμενα χρόνια, δεν είναι πλέον απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση στο γραφείο για τον καθορισμό της εκτιμώμενης αναλογίας.

Προσδιορισμός της αναλογίας και των μικτών πωλήσεων

Ο προσδιορισμός της αναλογίας προσδιορίστηκε στο άρθρο. 90 δευτ. 3 και 4 του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας. Άρθρο 90 δευτ. 3 και 4 του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας
3. Η αναλογία (...) καθορίζεται ως το μερίδιο του ετήσιου κύκλου εργασιών για δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες ο φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, στο συνολικό κύκλο εργασιών που προέκυψε από δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες ο φορολογούμενος είναι δικαιούται να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου και δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τέτοιο δικαίωμα.
4. Η αναλογία (...) προσδιορίζεται ως ετήσιο ποσοστό με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιήθηκε το έτος που προηγείται του φορολογικού έτους για το οποίο καθορίζεται η αναλογία. Αυτή η αναλογία στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Δείχνει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί συγκρίνοντας τα έσοδα από δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου ποσού φόρου (φορολογητέες πωλήσεις) με τον συνολικό κύκλο εργασιών από τη δραστηριότητα. Το μερίδιο αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται ως ποσοστό με βάση τον κύκλο εργασιών για το έτος που προηγείται του έτους σε σχέση με το οποίο καθορίζεται η αναλογία.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν η αξία της αναλογίας υπερβαίνει το 98% και το ποσό του φόρου που πρέπει να αφαιρεθεί ήταν μικρότερο από 500 PLN, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ποσοστό ίσο με 100%, ενώ εάν το ποσοστό είναι μικρότερο από 2% , τότε το 0% θα πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο. 90 δευτ. 10 σημεία 1 και 2 του νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Παράδειγμα 1.

Από τον προηγούμενο χρόνο, ο κ. Karol διατηρεί επιχείρηση στην οποία ασκεί δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ και απαλλάσσονται από φόρους. Οι πωλήσεις που φορολογήθηκαν το προηγούμενο έτος ανήλθαν σε 55.000 PLN, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν συνολικά σε 82.500 PLN. Πώς να υπολογίσετε το ποσοστό των μικτών πωλήσεων για το 2020;

Για να υπολογίσετε την αναλογία, εκτελέστε τον ακόλουθο υπολογισμό:
(55.000 PLN / 82.500 PLN) * 100% = 67%

Ο παραπάνω υπολογισμός δείχνει ότι το ποσοστό για το 2020 είναι 67%. Επιπλέον, η υπολογιζόμενη αναλογία είναι επίσης μια πρόβλεψη για το 2021.

Σύμφωνα με το άρθ. 90 δευτ. 5 και 6 του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά τον υπολογισμό της αναλογίας, τα έσοδα από τις πωλήσεις δεν περιλαμβάνονται:

  • πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση, καθώς και γη και δικαιώματα αέναης επικαρπίας γης, εφόσον περιλαμβάνονται στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του φορολογούμενου,
  • παρεπόμενα ακίνητα και παρεπόμενες χρηματοοικονομικές συναλλαγές· και
  • παρεπόμενες συναλλαγές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο. 43 δευτ. 1 σημεία 7, 12 και 38–41, π.χ. συναλλαγές που αφορούν νομίσματα, τραπεζογραμμάτια, κέρματα (συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης σε αυτόν τον τομέα).

Άρθρο 90 δευτ. 9α του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας:
Κατά τον καθορισμό της αναλογίας σύμφωνα με την παράγραφο 2-6, το ποσό του φόρου δεν περιλαμβάνεται στον τζίρο.

Έκπτωση ΦΠΑ εξόδων και μικτών πωλήσεων

Οι επιχειρηματίες που είναι ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ μπορούν να επωφεληθούν από το προνόμιο και να αφαιρέσουν τον ΦΠΑ επί των αγορών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα σχετίζονται με φορολογητέες δραστηριότητες. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Εάν ο φορολογούμενος πραγματοποιεί και απαλλασσόμενες και φορολογητέες πωλήσεις, υποχρεούται να διαχωρίσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απαλλασσόμενη δραστηριότητα και τις δαπάνες που σχετίζονται με τη φορολογητέα δραστηριότητα. Τότε ο φορολογούμενος:

  • έχει τη δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών σε δαπάνες που σχετίζονται με φορολογητέες δραστηριότητες,
  • δεν είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σε αγορές που σχετίζονται με απαλλασσόμενη δραστηριότητα,
  • έχει τη δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ σε αγορές που σχετίζονται με μικτές πωλήσεις (απαλλασσόμενες και φορολογητέα) μέχρι το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την αναλογία.

Ο φορολογούμενος που πραγματοποιεί τόσο φορολογητέες όσο και απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πωλήσεις υποχρεούται να συντάσσει ετήσια αναπροσαρμογή ΦΠΑ.

Εισαγωγή εξόδων για μικτές πωλήσεις στο σύστημα wFirma.pl

Οι μικτές πωλήσεις πραγματοποιούνται στο σύστημα wFirma.pl. Κατά τη διεξαγωγή μικτών πωλήσεων, η αναλογία των φορολογητέων πωλήσεων προς τις συνολικές πωλήσεις προσδιορίζεται στην καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΦΠΑ, όπου πρέπει να επιλέξετε την επιλογή ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και να εισαγάγετε την αναλογία ΦΠΑ.

Για κράτηση δαπάνης πηγαίνετε στην καρτέλα: ΔΑΠΑΝΕΣ »ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΠΑ και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του αναδόχου επιλέξτε το κατάλληλο είδος δαπάνης. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία. Αφού εισαγάγετε τα ποσά στο πεδίο ΣΧΕΤΙΚΑ, επιλέξτε ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ή ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ, αντίστοιχα. Το παραστατικό θα περιλαμβάνεται στο βιβλίο εσόδων και εξόδων και στο μητρώο αγορών σύμφωνα με το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.