Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες

Φόρος Υπηρεσίας

Η 1η Ιουλίου 2021 είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος πολλών κανονισμών της ΕΕ μέσω του επιπέδου των εθνικών κανονισμών προσαρμογής σε κάθε κράτος μέλος. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι ο ορισμός της ουσίας των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες, η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας τους, οι διακανονισμοί ΦΠΑ, οι εξαιρέσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του, καθώς και οι διαγραφές από το μητρώο οντοτήτων που είναι εξουσιοδοτημένες να το χρησιμοποιούν με όρους των ρυθμίσεων ΦΠΑ. Στην πράξη, πώς πρέπει να προσεγγίσει αυτό το θέμα ένας φορολογούμενος που δραστηριοποιείται στην επικράτεια τρίτων χωρών και πραγματοποιεί πωλήσεις εξ αποστάσεως σε αποδέκτες στην ΕΕ; Τα χαρακτηριστικά των ιδιαιτεροτήτων αυτής της συναλλαγής έχουν αναλυθεί σε αυτή τη δημοσίευση.

Τι είναι η εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών

Σύμφωνα με το άρθ. 2 σημείο 22β του νόμου περί ΦΠΑ, εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών (εφεξής SOTI) σημαίνει την παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή, ακόμη και όταν ο προμηθευτής συμμετέχει έμμεσα στη μεταφορά ή την αποστολή εμπορευμάτων από το έδαφος τρίτης χώρας στον αγοραστή (με συγκεκριμένο νομικό καθεστώς) εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους.

Πρακτικά, για να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη SOTI, τα εμπορεύματα πρέπει να μεταφέρονται ή να αποστέλλονται φυσικά από τρίτη χώρα ή έδαφος τρίτης χώρας στην επικράτεια μιας από τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ή αποστέλλονται από το έδαφος τρίτης χώρας πρέπει να φθάνουν σε παραλήπτη που βρίσκεται σε μία από τις χώρες της ΕΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν τα εμπορεύματα μεταφερθούν σε τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται στην επικράτεια μιας από τις χώρες της ΕΕ και στη συνέχεια τα εμπορεύματα παραδοθούν από αυτήν την αποθήκη σε παραλήπτες από την ΕΕ, το SOTI δεν θα συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από τρίτη χώρα ή έδαφος τρίτης χώρας σε τελωνειακή αποθήκη στην ΕΕ βρίσκονται ήδη στο έδαφος της Κοινότητας της ΕΕ.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι το άρθ. 155 της Οδηγίας 2006/112 / ΕΚ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (εφεξής η οδηγία της ΕΕ 2006) ορίζει ότι, με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών φορολογικών κανονισμών και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ, Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν ειδικά μέτρα για την αποδέσμευση όλων ή ορισμένων από τις συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν τμήμα (δεσμευμένες αποθήκες), υπό τον όρο ότι ο σκοπός αυτών των μέτρων:

 • δεν είναι επίσης τελικής χρήσης ή τελικής κατανάλωσης

 • το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ όταν παύσουν να ισχύουν οι διαδικασίες ή οι καταστάσεις που αναφέρονται στο παρόν τμήμα (τελωνειακές αποθήκες) είναι το ποσό του φόρου που θα ήταν πληρωτέο εάν καθεμία από αυτές τις συναλλαγές φορολογούνταν στην επικράτειά τους.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι τα εμπορεύματα που εξέρχονται από τις τελωνειακές αποθήκες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τελική κατανάλωση και επομένως αυτά που προορίζονται για τελική χρήση από έναν παραλήπτη στην ΕΕ δεν μπορούν να προέρχονται από τελωνειακή αποθήκη.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με έδρα σε μία από τις χώρες της ΕΕ και εκτός της ΕΕ. Χρησιμοποιεί μια τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται σε μια από τις χώρες της Ε.Ε. Πριν πουληθούν, τα εμπορεύματα πηγαίνουν πρώτα από την επικράτεια τρίτης χώρας σε μια τελωνειακή αποθήκη σε μια χώρα της ΕΕ.

Στη συνέχεια μεταφέρονται από αυτή την τελωνειακή αποθήκη στον τελικό τους παραλήπτη στην Ε.Ε. Μπορεί η συναλλαγή να αναγνωριστεί ως SOTI;

Εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το έδαφος τρίτης χώρας σε τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται σε μία από τις χώρες της ΕΕ, η συναλλαγή δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως SOTI.

Η δεύτερη προϋπόθεση για την ύπαρξη του SOTI είναι τα αγαθά να μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή, ακόμη και όταν ο προμηθευτής εμπλέκεται έμμεσα στη μεταφορά ή την αποστολή των αγαθών.

Έτσι, η SOTI χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα αγαθά παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον προμηθευτή ή μεταφέρονται για λογαριασμό του.

Με την ευκαιρία αυτή, αξίζει να αναφερθεί η άρθ. 5α του εκτελεστικού κανονισμού 2019/2026 του Συμβουλίου της ΕΕ, της 21ης ​​Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

 1. η μεταφορά ή η αποστολή των εμπορευμάτων θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον αγοραστή ή

 2. η μεταφορά ή η αποστολή των εμπορευμάτων θα πραγματοποιηθεί από τον αγοραστή με τη συμμετοχή τρίτου και

 3. ο προμηθευτής δεν εμπλέκεται καθόλου (άμεσα ή έμμεσα) στην οργάνωση της συγκεκριμένης μεταφοράς ή στην αποστολή αυτών των εμπορευμάτων.

Ως εκ τούτου, κατά την ανάλυση της εμφάνισης ή μη εμφάνισης SOTI, θα είναι καθοριστικής σημασίας κάθε φορά να αξιολογείται τυχόν συμμετοχή ή μη του προμηθευτή αγαθών στη μεταφορά ή την αποστολή τους.

Τέχνη. 5α του Κανονισμού 2019/2026 της ΕΕ που αναφέρει τις συνθήκες αναγνώρισης ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή. Παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνθήκες αναγνώρισης της απόδοσης από ή για λογαριασμό του προμηθευτή αποστολής ή μεταφοράς αγαθών (προϋπόθεση SOTI)

1.

Όταν ο προμηθευτής αναθέτει υπεργολαβικά την αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών σε τρίτο μέρος που παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή.

2.

Όταν τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο μέρος, αλλά ο προμηθευτής είναι πλήρως ή εν μέρει υπεύθυνος για την παράδοση των αγαθών στον αγοραστή.

3.

Όταν ο προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο και χρεώνει τον αγοραστή για τη μεταφορά ή την αποστολή και στη συνέχεια τα μεταβιβάζει σε τρίτο που κανονίζει την αποστολή ή τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

4.

Όταν ο προμηθευτής παρακινεί τον αγοραστή με οποιονδήποτε τρόπο να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες παράδοσης αγαθών από τρίτους, φέρνει σε επαφή τον αγοραστή και το τρίτο μέρος ή με άλλο τρόπο παρέχει στο πρόσωπο αυτό τις απαραίτητες πληροφορίες για την παράδοση των αγαθών στον αγοραστή.

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με έδρα τη Φινλανδία (Νησιά Άλαντ) - στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ (επικράτεια που δεν καλύπτεται από την Οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ). Ο φορολογούμενος πουλά αθλητικά αξεσουάρ μέσω του δικού του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι αποδέκτες αυτών των αγαθών είναι πελάτες της ΕΕ.

Αμφισβήτησε το είδος της πώλησης που διενεργήθηκε, δηλαδή εάν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως παράδοση αγαθών ή ως εξ αποστάσεως πώληση αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα δεν καλύπτονται από την Οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ, θα συνιστούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες, δηλαδή τη SOTI.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Κατάσταση αγοραστή για εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών

Η SOTI απαιτεί ο αγοραστής να έχει συγκεκριμένο νομικό καθεστώς, δηλαδή η παράδοση πρέπει να γίνει στον παραλήπτη που είναι:

 1. φορολογούμενος φόρου προστιθέμενης αξίας ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι υποκείμενο στο φόρο για φόρο προστιθέμενης αξίας, το οποίο δεν υποχρεούται να διακανονίσει την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, ή

 2. φορολογούμενος φόρου προστιθέμενης αξίας ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι φορολογούμενος φόρος προστιθέμενης αξίας, που δεν υποχρεούται να διακανονίσει ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που αντιστοιχεί σε ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (WNT), ή

 3. μη υποκείμενο στο φόρο οντότητα (καταναλωτής).

Πρέπει να προστεθεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 3 δευτ. 1 της Οδηγίας της ΕΕ του 2006, οι ακόλουθες συναλλαγές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου συνιστούν ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στον αγοραστή, από την οποία δεν υποχρεούνται να διακανονίσουν ΦΠΑ:

 1. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, η παράδοση των οποίων θα απαλλάσσεται στην επικράτεια του κράτους μέλους απόκτησης σύμφωνα με το άρθρο. 148 (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας καυσίμων) και 151 (παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς), που πραγματοποιούνται από φορολογούμενο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο·

 2. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1 και άλλων από την απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων και προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που πραγματοποιούνται από φορολογούμενο για σκοπούς που σχετίζονται με το αγρόκτημα, το δάσος ή το αλιευτικό του αγρόκτημα που υπόκειται στην κοινή σύστημα κατ' αποκοπή συντελεστή για τους αγρότες, από τον φορολογούμενο που προμηθεύει μόνο αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες για τα οποία δεν δικαιούται έκπτωση του ΦΠΑ ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο.

Παράδειγμα 3.

Ο φορολογούμενος έχει μια επιχείρηση με έδρα τη Γαλλία. Εισάγει αγαθά αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες για λογαριασμό της. Στη συνέχεια, μετά τον εκτελωνισμό, τα πουλά σε πελάτες σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. Ο φορολογούμενος επιθυμεί να εγγραφεί στην ειδική διαδικασία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS.

Εάν ο φορολογούμενος εισάγει αγαθά χαμηλής αξίας για δικό του λογαριασμό, δηλώσει τα εμπορεύματα (ή τον εκτελωνιστή του) για εκτελωνισμό και στη συνέχεια τα πουλήσει, τότε σε τέτοιες περιπτώσεις δεν δικαιούται να εγγραφεί στην ειδική διαδικασία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο φορολογούμενος θα αναγνωρίσει την εισαγωγή αγαθών σύμφωνα με την απλοποιημένη ή τυπική διαδικασία. Η περαιτέρω πώληση στους ημεδαπούς αποδέκτες των χώρων του φορολογούμενου θα συνιστά εγχώρια προμήθεια. Ωστόσο, σε περίπτωση πώλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να εξετάσει εάν η πώληση θα συνιστά συναλλαγή ESPO ή ICS.

Χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής ως διευκολυντής παράδοσης

Φορολογούμενος που διευκολύνει την παράδοση αγαθών είναι ο φορολογούμενος που προσδιορίζεται ότι τα έλαβε και τα παρέδωσε ο ίδιος.

Ένας φορολογούμενος που διευκολύνει την παράδοση αγαθών (χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική διεπαφή - μια πλατφόρμα συναλλαγών ή, για παράδειγμα, το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα) ως μέρος της εκτέλεσης μιας συναλλαγής SOTI είναι ένας φορολογούμενος που ο ίδιος έλαβε και παρέδωσε τα αγαθά σε μη φορολογούμενο άτομο (αποδέκτης στην ΕΕ):

 1. σε αποστολές πραγματικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ ή

 2. στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 3. ως φορολογούμενος που δεν είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Κοινότητας.

Έτσι, ο φορολογούμενος θα ενεργεί ως φορολογούμενος που διευκολύνει την παράδοση των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα συναλλαγών, εμπορική πύλη, ηλεκτρονικό κατάστημα, κατάστημα δημοπρασιών ή άλλα συστήματα, υποθέτοντας ότι έχει παραλάβει και παραδώσει τα αγαθά ο ίδιος. :

 1. σε εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες περιοχές ή τρίτες χώρες (SOTI) σε αποστολές πραγματικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, ή

 2. σε συναλλαγή παράδοσης αγαθών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φορολογούμενο μη κάτοικο σε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

Παράδειγμα 4.

Ο φορολογούμενος ασκεί επιχείρηση πώλησης μικρών τεμαχίων καουτσούκ χαμηλής αξίας (έως 150 ευρώ) μέσω του δικού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Ρωσία. Οι παραλήπτες των εμπορευμάτων είναι πελάτες από την Ε.Ε. Πώς θα επηρεάσουν οι νέες ρυθμίσεις τις πωλήσεις του;

Ο φορολογούμενος μπορεί να προσεγγίσει τη διευθέτηση της συναλλαγής, που στην περίπτωση αυτή είναι η SOTI, με δύο τρόπους.

Η πρώτη μέθοδος, δηλαδή χωρίς εγγραφή για την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS, απαιτεί εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ σε όλες τις χώρες κατανάλωσης της ΕΕ. Τα τελωνεία θα απαιτήσουν τη δήλωση και την εκκαθάριση του οφειλόμενου ΦΠΑ για την εισαγωγή ήδη στο στάδιο της εισαγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραλήπτης στην ΕΕ θα παραλάβει τα εμπορεύματα μόνο αφού έχει διακανονιστεί ο ΦΠΑ. Μερικές φορές οι μεταφορείς και οι ταχυμεταφορείς προσθέτουν επιπλέον χρέωση στον τελικό παραλήπτη στην ΕΕ. Αυτό μπορεί, σε ακραίες περιπτώσεις, να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση του πελάτη στην ΕΕ να αποδεχθεί το πακέτο. Η πρώτη μέθοδος διακανονισμού του ΦΠΑ στην περίπτωση πωλήσεων σε πολλές χώρες της ΕΕ συνεπάγεται πολλές νομικές, τεχνικές και οργανωτικές διατυπώσεις και απαιτεί από τον πωλητή να ακολουθεί αποτελεσματικά τους φορολογικούς κανονισμούς μεμονωμένων χωρών κατανάλωσης της ΕΕ. Ωστόσο, ο πωλητής έχει μια επιλογή.

Η δεύτερη μέθοδος διακανονισμού της προαναφερθείσας παράδοσης αγαθών, που αποτελεί τη συνολική συναλλαγή SOTI, συνίσταται στην εγγραφή από τον πωλητή για την ειδική διαδικασία εισαγωγής IOSS ΦΠΑ σε μία από τις χώρες της ΕΕ (κατανάλωση), αλλά χάρη σε αυτό, η πώληση θα είναι δυνατή σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Υποχρεωτικά σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πωλητής πρέπει να διορίσει έναν μεσάζοντα εγκατεστημένο σε μία από τις χώρες της ΕΕ. Διαμεσολαβητής σε χώρα της ΕΕ ανάλογα με την έδρα του θα εγγραφεί για λογαριασμό του πωλητή για τη χρήση της ειδικής διαδικασίας εισαγωγής ΦΠΑ IOSS. Στη συνέχεια, θα προσθέσει τον φορολογούμενο στους φορείς που εξυπηρετούνται βάσει αυτής της διαδικασίας στο σύστημα ΦΠΑ IOSS (στη χώρα της έδρας του διαμεσολαβητή).

Ο διαμεσολαβητής, δηλώνοντας την πώληση και τον οφειλόμενο ΦΠΑ, εμφανίζει την αξία της πώλησης που έγινε σε παραλήπτες από την ΕΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας εισαγωγής ΦΠΑ IOSS. Χρησιμοποιεί ειδικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει εκχωρηθεί κατά την εγγραφή στο σύστημα ΦΠΑ IOSS (στη χώρα της ΕΕ, σύμφωνα με την έδρα του μεσίτη), ο οποίος θα πρέπει να παρέχεται σε πρόσωπα που εμπλέκονται στο τελωνειακό εμπόριο με τα εμπορεύματα:

 1. φορολογούμενος (πωλητής),

 2. πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την υποβολή τελωνειακής διασάφησης,

 3. τελωνειακές αρχές,

 4. μεταφορείς.

Ο διακανονισμός του ΦΠΑ στο εξεταζόμενο παράδειγμα βασίζεται στους συντελεστές ΦΠΑ για τα παραδοτέα αγαθά που ισχύουν στις χώρες κατανάλωσης της ΕΕ.

Κάθε μήνα, ο μεσίτης θα είναι για λογαριασμό του φορολογούμενου και μέσω του συστήματος ολοκληρωμένης υπηρεσίας εισαγωγής ΦΠΑ IOSS θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση ΦΠΑ, θα ρυθμίζει τον οφειλόμενο ΦΠΑ - μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα τιμολόγησης (παράδοση εμπορευμάτων).

Παράδειγμα 5.

Ο φορολογούμενος έχει μια επιχείρηση με έδρα την Ελβετία. Πουλάει χημικά καθαρισμού κουζίνας, μπάνιου και δωματίων αξίας έως και 150 ευρώ σε αγοραστές της ΕΕ μέσω μιας πλατφόρμας συναλλαγών που τους προμηθεύει αυτά τα προϊόντα. Πρέπει η πώληση να χαρακτηριστεί ως SOTI;

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαχειριστής της αγοράς πληροί τις προϋποθέσεις ως διευκολυντής της παράδοσης αγαθών. Επομένως, υποτίθεται ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον χειριστή της ηλεκτρονικής διεπαφής και στη συνέχεια ο φορέας παραδίδει τα αγαθά στον τελικό αγοραστή στην ΕΕ. Έτσι, ο φορέας εκμετάλλευσης θα ενεργεί ως προμηθευτής αγαθών, δηλαδή οντότητα που υποχρεούται να διακανονίσει (εισπράξει από τον αγοραστή) ΦΠΑ σε σχέση με την παραπάνω συναλλαγή πώλησης. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης δήλωσης και διακανονισμού ΦΠΑ, ο χειριστής της ηλεκτρονικής διεπαφής μπορεί να εγγραφεί στην απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS.

Από την άλλη πλευρά, ένας πωλητής από την Ελβετία που χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα συναλλαγών για την πώληση χημικών προϊόντων δεν απαιτείται να εγγραφεί στην απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS σε αυτήν την περίπτωση. Επιπλέον, δεν θα έχει υποχρεώσεις σχετικά με το διακανονισμό του ΦΠΑ στην ΕΕ εάν ο φορέας εγγραφεί στην απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS και οργανώσει την αποστολή ή τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον αγοραστή.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής διεπαφής δεν έχει εγγραφεί στην απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής διακανονισμού ΦΠΑ, δηλαδή ΦΠΑ IOSS, ο ΦΠΑ θα εισπράττεται σύμφωνα με τους τυπικούς κανόνες διακανονισμού ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών (δηλ. εκτελωνισμός εμπορευμάτων λόγω εισαγωγής εμπορευμάτων). Ένας φορέας εκμετάλλευσης ή ένας τελικός χρήστης αγοραστής της ΕΕ μπορεί στη συνέχεια να διοριστεί να πληρώσει για αυτό.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Τόπος παράδοσης ως μέρος υλοποίησης SOTI

Σύμφωνα με το άρθ. 33 της Οδηγίας 2017/2455 του Συμβουλίου της ΕΕ της 5ης Δεκεμβρίου 2017, ο τόπος παράδοσης στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες περιοχές ή τρίτες χώρες στο κράτος μέλος ολοκλήρωσης της αποστολής ή μεταφοράς των εμπορευμάτων στον αγοραστή, είναι ότι κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΦΠΑ για τα αγαθά αυτά θα δηλωθεί με ειδική διαδικασία.

Από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο τόπος παράδοσης στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων εμπορευμάτων που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες στο κράτος μέλος όπου λήγει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στον αγοραστή, είναι αυτό το κράτος μέλος , υπό την προϋπόθεση ότι ο ΦΠΑ στα εμπορεύματα αυτά θα δηλωθεί στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής ΦΠΑ IOSS.

Παράδειγμα 6.

Ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με έδρα τη Δανία και την Ελβετία. Χρησιμοποιεί μια τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται στη Γερμανία. Πριν πουληθούν, τα εμπορεύματα πηγαίνουν πρώτα από την επικράτεια τρίτης χώρας σε τελωνειακή αποθήκη στη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ. Στη συνέχεια μεταφέρονται από εκεί στον τελικό παραλήπτη στην Ε.Ε. Πρέπει η συναλλαγή να αναγνωριστεί και να λογιστικοποιηθεί ως SOTI;

Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποστολής εμπορευμάτων από το έδαφος τρίτων χωρών σε τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται στο έδαφος μιας από τις χώρες της ΕΕ - η συναλλαγή δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως SOTI.

Στην περίπτωση αυτή, αφού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από την τελωνειακή αποθήκη και τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην επικράτεια της ΕΕ, ο φορολογούμενος θα καταβάλει ΦΠΑ (σύμφωνα με τον συντελεστή στη χώρα εισαγωγής και τελωνειακούς δασμούς της ΕΕ). Στη συνέχεια, κατά τη στιγμή της πώλησης (παράδοση αγαθών) στο κράτος μέλος κατανάλωσης της ΕΕ, ο πωλητής υποχρεούται να προσθέσει ΦΠΑ με τον κατάλληλο συντελεστή ΦΠΑ μιας δεδομένης χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορολογούμενος μπορεί να εξετάσει σε αυτή την περίπτωση τη δυνατότητα εγγραφής στην απλοποιημένη διαδικασία διακανονισμού ΦΠΑ της ΕΕ - δηλαδή ΦΠΑ OSS.

Προϊόντα που εξαιρούνται από τη διαδικασία πώλησης SOTI

Τέλος, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η εφαρμογή εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων αγαθών (εφεξής SOTI) δεν ισχύει για την πώληση όλων των ειδών αγαθών. Η συναλλαγή SOTI δεν θα καλύπτει τα αγαθά που πωλούνται από τον φορολογούμενο:

 1. δημιουργία νέων μέσων μεταφοράς·

 2. που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, με ή χωρίς δοκιμαστική λειτουργία, από το πρόσωπο που τα παραδίδει ή από οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό του - ο τόπος εγκατάστασης ή συναρμολόγησης των αγαθών δεν θεωρείται εγκατάσταση ή συναρμολόγηση απλών εργασιών που επιτρέπουν τη λειτουργία των συναρμολογημένων ή εγκατεστημένων αγαθών σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.