Πώληση μεταμίσθωσης αυτοκινήτου χωρίς ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Οι επιχειρηματίες συχνά χρησιμοποιούν αυτοκίνητα ως μέρος της μίσθωσης και μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης αποφασίζουν να τα αγοράσουν για επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς. Αυτό σχετίζεται κυρίως με την ελκυστική τιμή εξαγοράς που προσφέρει ο εκμισθωτής. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πώλησης ενός αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση;

Μισθωμένο αυτοκίνητο, τι μετά;

Οι επιχειρηματίες που αγοράζουν αυτοκίνητο μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες της επιχείρησής τους και να το καταχωρήσουν στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Μετά την αγορά, το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικούς σκοπούς άμεσα και να μην περιλαμβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η δεύτερη λύση είναι η πώληση ενός αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση.

Σε ποια περίπτωση προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα από μια τέτοια συναλλαγή; Διαμάχη μεταξύ των φορολογουμένων στον τομέα του φόρου εισοδήματος είναι η πώληση ενός αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση που είχε προηγουμένως αγοραστεί αμέσως για ιδιωτικούς σκοπούς.

Φορολογία ΦΠΑ και πώληση μεταμίσθωσης αυτοκινήτου

Λόγω της αλλαγής των κανονισμών από την 1η Απριλίου 2014, η πώληση αυτοκινήτου που αγοράστηκε για σκοπούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως ως μέρος αυτής της δραστηριότητας βάσει σύμβασης μίσθωσης, υπόκειται σε ΦΠΑ.

Μια τέτοια πώληση αντιμετωπίζεται ως παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας και επομένως φορολογείται με συντελεστή 23%. Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου για ιδιωτικούς σκοπούς, δεν χρεώνεται ΦΠΑ κατά την πώλησή του.

Για τον επιχειρηματία, η πώληση ενός αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση σημαίνει ότι το ποσό του φόρου θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό που θέλει να πάρει για αυτό. Αυτό θα αυξήσει την τιμή και όλος ο ΦΠΑ εισροών θα χρεωθεί στον αγοραστή. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρχει μικρότερο ενδιαφέρον μεταξύ των αγοραστών, ιδίως των ιδιωτών, που δεν μπορούν να εκπέσει τον ΦΠΑ εισροών. Θα είναι λιγότερο σημαντικό σε μια κατάσταση όπου ο αγοραστής είναι διαφορετικός επιχειρηματίας. Θα μπορεί να αφαιρέσει ΦΠΑ από το τιμολόγιο που έλαβε, ωστόσο, σε περίπτωση αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου, η έκπτωση θα είναι 50% ή 100% ΦΠΑ ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του - μόνο για επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς.

Πώληση αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση που αγοράστηκε για ιδιωτικούς σκοπούς

Η πώληση αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση που αγοράστηκε νωρίτερα για ιδιωτικούς σκοπούς δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Από την άλλη πλευρά, πολλές διαφορετικές ερμηνείες προκύπτουν από το αν το εισόδημα από την εξ επαχθούς αιτίας πώληση αυτοκινήτου, αφού έχει μισθωθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς, συνιστά εισόδημα από οικονομική δραστηριότητα.

Επομένως, εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε πριν και για τους σκοπούς της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι δαπάνες που σχετίζονται με αυτό αποτελούσαν εκπιπτόμενες φορολογικές δαπάνες σε αυτή τη δραστηριότητα. Ωστόσο, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης, ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί την προνομιακή αγορά του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη γνώμη της εφορίας, το μισθωμένο αυτοκίνητο είναι περιουσιακό στοιχείο που σχετίζεται με οικονομική δραστηριότητα. Το δε εισόδημα που αποκτάται ως αποτέλεσμα της εκποιήσεως του εξ επαχθούς αιτίας αποτελεί το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρ. 10 δευτ. 2 σημείο 3 του νόμου για την υποφ.

Άρθρο 10 δευτ. 2 σημείο 3

Δεν ισχύει για διάθεση εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 1. 14 δευτ. 2, υποπαρ. 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, ακόμη και αν πριν από την πώληση είχαν αποσυρθεί από την επιχειρηματική δραστηριότητα και μεταξύ της πρώτης ημέρας του μήνα που έπεται του μήνα κατά τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία αποσύρθηκαν από τη δραστηριότητα και της ημερομηνίας διάθεσής τους προς αντάλλαγμα, δεν έχουν παρέλθει 6 έτη.

Σύμφωνα με το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο Gliwice, στην απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2015, ο φάκελος αρ. πράξη I SA / Gl 1028/14 κατά την πώληση ενός αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση και την ιδιωτική αγορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άρθρο. 10 δευτ. 1 πόντος 8 λιτ. δ) εάν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ημερομηνία εξαγοράς, το εισόδημα δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Σπουδαίος!

Άρθρο 10 δευτ. 1 βαθμός 8 διάθεση προς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2. 2:

  • ακίνητη περιουσία ή μέρη τους και συμφέρον σε ακίνητη περιουσία,

  • δικαίωμα συνεταιριστικής ιδιοκτησίας σε διαμέρισμα ή επαγγελματικό χώρο και δικαίωμα μονοκατοικίας σε οικιστικό συνεταιρισμό,

  • αιώνια δικαιώματα επικαρπίας επί της γης,

  • άλλα πράγματα,

- εάν η πώληση εξ επαχθούς αιτίας δεν πραγματοποιείται κατά την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση πώλησης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας εξ επαχθούς αιτίας που αναφέρεται στο στοιχείο α). α - γ - πριν από τη λήξη πέντε ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η απόκτηση ή η κατασκευή και άλλα πράγματα - πριν από τη λήξη έξι μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η απόκτηση· Σε περίπτωση αλλαγής, αυτές οι περίοδοι ισχύουν για κάθε μεταβαλλόμενο άτομο.

Τέτοια απόφαση αιτιολογήθηκε από τον ΠΑΚ ότι εάν υπάρχει πώληση μεταμίσθωσης αυτοκινήτου που αγοράστηκε για ιδιωτική χρήση και δεν εισήχθη ως πάγιο στοιχείο της εταιρείας, δεν συνιστά εισόδημα από οικονομική δραστηριότητα. Εκτός αν η πώληση γίνει εντός έξι μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο αποκτήθηκε. Τότε προκύπτει φορολογική υποχρέωση.

Συνοψίζοντας, η πώληση ενός αυτοκινήτου μετά τη μίσθωση που αγοράστηκε για επαγγελματικούς σκοπούς υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Ωστόσο, τα έσοδα από την πώληση αυτού του αυτοκινήτου δεν θα δημιουργηθούν εάν πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

  • πρέπει να αγοραστεί και για ιδιωτική χρήση

  • θα πουληθεί έξι μήνες μετά την αγορά του.

Παράλληλα, με ιδιωτική αγορά, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει παρέλθει από την πώληση του αυτοκινήτου, δεν υπόκειται σε οφειλόμενο ΦΠΑ.

Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν η θέση της εφορίας δεν ήταν ξεκάθαρη για το θέμα της μετα-μίσθωσης οχήματος που αγοράστηκε για ιδιωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι, σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς το εάν αυτά τα έσοδα πρέπει να εμφανίζονται ως έσοδα της εταιρείας, ακόμη και όταν η πώληση πραγματοποιήθηκε μετά από 6 μήνες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ατομική διερμηνεία στην περίπτωσή τους. Η φόρμα ODR-IN χρησιμοποιείται για αυτό.