Πώληση παγίων κατά την αναστολή και μετά την εκκαθάριση δραστηριοτήτων

Δικτυακός Τόπος

Ένας επιχειρηματίας, όταν πουλά πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής ή μετά την εκκαθάριση της δραστηριότητας, πρέπει να θυμάται να διακανονίζει τα έσοδα σε αυτόν τον λογαριασμό. Στο άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς να διακανονίσετε την πώληση παγίων στη συγκεκριμένη περίοδο.

Πώληση παγίων κατά την αναστολή οικονομικής δραστηριότητας

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να πουλήσει τα δικά του πάγια στοιχεία και τον εξοπλισμό της εταιρείας.

Ένας φορολογούμενος που πωλεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υποχρεούται να φορολογήσει αυτή τη συναλλαγή με γενικούς όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υποβάλει και δήλωση ΦΠΑ για την περίοδο που προκύπτει η φορολογική υποχρέωση για τη συναλλαγή αυτή.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθ. 44 δευτ. 10 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υπολογισμού και καταβολής προκαταβολών κατά την περίοδο αναστολής. Ωστόσο, η αναστολή δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής ετήσιας φορολογικής δήλωσης που πρέπει να περιλαμβάνει την πώληση.

Πώληση παγίων μετά την εκκαθάριση δραστηριοτήτων

Κατά την εκκαθάριση μιας επιχείρησης, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να καταρτίσει κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  • τακτικός αριθμός,
  • ταυτότητα (όνομα) του περιουσιακού στοιχείου,
  • την ημερομηνία απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου,
  • το ποσό των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και το ποσό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου που περιλαμβάνεται στο εκπιπτόμενο από φόρο κόστος,
  • αρχική τιμή,
  • μέθοδος απόσβεσης,
  • το άθροισμα των χρεώσεων απόσβεσης,
  • το ποσό των μετρητών που καταβλήθηκαν στους εταίρους για συμμετοχή σε εταιρεία που δεν είναι νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία επέλευσης ή εκκαθάρισης.

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το άρθ. 24 δευτ. 3α του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυτή η λίστα θα είναι πολύ χρήσιμη σε μια κατάσταση όπου ο φορολογούμενος αποφασίζει να πουλήσει το ακίνητο που απομένει κατά την ημερομηνία της εκκαθάρισης.

Άρθρο 14 εδ. Το σημείο 2, σημείο 17α του νόμου ορίζει σαφώς ότι τα έσοδα από τη δραστηριότητα είναι τα έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων εξ επαχθούς αιτίας, τα οποία παραμένουν την ημέρα της εκκαθάρισης της οικονομικής δραστηριότητας που ασκείται ανεξάρτητα.

Ωστόσο, εάν η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε μετά από 6 χρόνια, μετρώντας από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα κατά τον οποίο ρευστοποιήθηκε η αυτοδιοικούμενη επιχείρηση, δεν δημιουργείται εισόδημα. Αυτή η κατάσταση προκύπτει από το άρθ. 14 δευτ. 3 σημείο 12α του νόμου.

Μοναδική εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι τα οικιστικά ακίνητα, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 14 δευτ. 2γ, άρθ. 10 δευτ. 1 σημείο 8 και άρθρο 10 τμήμα 3.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να θυμάται ότι μπορεί να ορίσει την τιμή σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά με ορισμένες νομικές ρυθμίσεις που καθορίζονται στο άρθρο. 19 του νόμου PIT.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 24 δευτ. 3β του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, το εισόδημα από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων προς αντάλλαγμα μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης είναι η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος από τη διάθεση εξ επαχθούς αιτίας και των εξόδων για την απόκτηση των πωληθέντων εξαρτημάτων, που δεν περιλαμβάνονται σε καμία μορφή των δαπανών που εκπίπτουν από τον φόρο.