Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, ρούχα και υποδήματα

Υπηρεσία

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον εργαζόμενο δωρεάν εξοπλισμό ατομικής προστασίας που προστατεύει από τις επιπτώσεις επικίνδυνων και επιβλαβών για την υγεία παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και να τον ενημερώνει για τις μεθόδους χρήσης αυτών των μέσων. Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να παρέχει δωρεάν στον εργαζόμενο ρούχα εργασίας και υποδήματα. Από την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που του έχει ανατεθεί καθώς και τα ρούχα και τα υποδήματα εργασίας, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Μέτρα ατομικής προστασίας και χρήση τους

Ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός που φοριέται ή κρατά ένας εργαζόμενος για προστασία από έναν ή περισσότερους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία ή την ασφάλειά του στην εργασία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή δεν μπορούν να περιοριστούν επαρκώς με μέτρα συλλογικής προστασίας ή κατάλληλη οργάνωση εργασίας. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας που παρέχεται από τον εργοδότη θα πρέπει να προστατεύει τον εργαζόμενο από τις επιπτώσεις επικίνδυνων και επιβλαβών παραγόντων που συμβαίνουν στο εργασιακό περιβάλλον.

Είναι, μεταξύ άλλων, μέτρα ατομικής προστασίας κράνη, γάντια, προστασία ακοής, γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα.

Ωστόσο, ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν περιλαμβάνει:

 • εξοπλισμός πρώτων βοηθειών και διάσωσης·
 • ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται βάσει των διατάξεων του Νόμου Οδικής Κυκλοφορίας·
 • συνηθισμένα ενδύματα εργασίας και στολές που δεν προορίζονται ειδικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας του εργαζομένου·
 • φορητές συσκευές για τον εντοπισμό και τη σηματοδότηση απειλών και παραβιάσεων της δημόσιας τάξης·
 • ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τον στρατό, την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου·
 • αθλητικός εξοπλισμός;
 • αυτοάμυνα ή αποτρεπτικά μέτρα.

Τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας, η χρήση των οποίων σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας είναι απαραίτητη, καθορίζονται από τον εργοδότη σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Οι κανονισμοί για τον εξοπλισμό των εργαζομένων με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό θα πρέπει να εισαχθούν στους κανονισμούς εργασίας ή σε άλλες εσωτερικές πράξεις της εταιρείας, π.χ. στην εντολή του εργοδότη σχετικά με την κατανομή προστατευτικών ενδυμάτων και υποδημάτων.

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας που παρέχεται στους εργαζόμενους θα πρέπει:

 • να είναι κατάλληλος για τον υπάρχοντα κίνδυνο και να μην δημιουργεί από μόνος του αυξημένο κίνδυνο·
 • λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες στο χώρο εργασίας·
 • λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της εργονομίας και την κατάσταση της υγείας του εργαζομένου·
 • να προσαρμοστεί σωστά στον χρήστη - αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

Δεν επιτρέπεται η καταβολή ισόποσου ως αντάλλαγμα για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας που του παρέχει ο εργοδότης. Ο εργοδότης, με τη σειρά του, δεν μπορεί να επιτρέψει στον εργαζόμενο να εργάζεται χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση σε μια δεδομένη θέση.

Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο χρησιμοποιούμενος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός έχει προστατευτικές και λειτουργικές ιδιότητες, και ιδίως ότι χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες.Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό τους. Οι κατασκευαστές συνοδεύουν τα μέτρα αυτά με οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Αυτές οι οδηγίες και πληροφορίες καθώς και τυχόν ετικέτες πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευανάγνωστες.

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας έχει ημερομηνίες χρήσης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Εάν έχουν χάσει την προστατευτική τους λειτουργία λόγω της λήξης μιας τέτοιας προθεσμίας ή έχουν υποστεί ζημιά, ο εργοδότης υποχρεούται να εξοπλίσει αμέσως τους εργαζόμενους με μέσα που εκπληρώνουν αυτή τη λειτουργία.

Παράδειγμα 1.

Ποιος πρέπει να επιθεωρεί τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας;

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή δεν μπορούν να μετριαστούν επαρκώς με άλλα μέσα. Κατά τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, η υποχρέωση επίβλεψης της τεχνικής τους κατάστασης ανήκει κυρίως στον εργοδότη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επίβλεψη, συνιστάται να διενεργείται επιθεώρηση της κατάστασης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας κάθε φορά από κατάλληλα εκπαιδευμένο χρήστη αμέσως πριν από τη χρήση τους. Συνιστάται επίσης περιοδικός έλεγχος αυτών των μέτρων, από ικανό, ειδικά εκπαιδευμένο άτομο στο χώρο εργασίας ή απευθείας από τον κατασκευαστή.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να προορίζεται για προσωπική χρήση. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του ενός άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της χρήσης στην υγεία ή την υγιεινή των χρηστών.

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη περιλαμβάνουν πλύσιμο, συντήρηση, επισκευή, ξεσκόνισμα και απολύμανση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να μεριμνά ώστε τα προϊόντα που έχουν μολυνθεί με χημικούς ή ραδιενεργούς παράγοντες ή βιολογικά μολυσματικά υλικά ως αποτέλεσμα της χρήσης τους στην εργασιακή διαδικασία, να αποθηκεύονται μόνο σε χώρο που έχει ορίσει ο ίδιος. Είναι απαράδεκτο να ανατίθεται σε εργαζόμενο το πλύσιμο, η συντήρηση, η αφαίρεση της σκόνης και η απολύμανση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας που έχει μολυνθεί με χημικούς ή ραδιενεργούς παράγοντες ή με βιολογικά μολυσματικά υλικά.

Χρήση ρούχων εργασίας και υποδημάτων για τον προορισμό τους

Ο εργαζόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα ενδύματα εργασίας και τα υποδήματα που του παρέχονται, σύμφωνα με τον προορισμό τους. Ο εργοδότης δεν μπορεί να επιτρέψει στον εργαζόμενο να εργάζεται χωρίς ρούχα και υποδήματα εργασίας που προορίζονται για χρήση σε μια δεδομένη θέση.

Τα ρούχα και τα υποδήματα εργασίας εκχωρούνται σε εργαζόμενους που εργάζονται σε θέσεις όπου τα ρούχα τους μπορεί να καταστραφούν ή να λερωθούν σημαντικά. Χορηγούνται επίσης λόγω τεχνολογικών, υγειονομικών, επιδημιολογικών ή επαγγελματικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον εργαζόμενο ρούχα και υποδήματα εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Πολωνικά Πρότυπα. Τόσο τα ρούχα όσο και τα παπούτσια εργασίας είναι ιδιοκτησία του εργοδότη. Ο εργοδότης καθορίζει τον τύπο του ρουχισμού και των υποδημάτων εργασίας, τις αναμενόμενες περιόδους χρήσης, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες εργασίας, το είδος και το επίπεδο των κινδύνων που εμφανίζονται σε μια δεδομένη θέση, τον βαθμό λερώματος και ζημιάς στα ρούχα και τα υποδήματα, καθώς και απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής.

Ο τύπος των ενδυμάτων εργασίας και των υποδημάτων που απαιτούνται για μεμονωμένες θέσεις καθορίζεται από τον εργοδότη σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να προσδιορίζονται στον κανονισμό εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες που δεν είναι υποχρεωμένοι να θεσπίζουν κανονισμούς εργασίας θα πρέπει να ρυθμίζουν τα θέματα αυτά με άλλη εσωτερική πράξη.

Εάν ο εργαζόμενος δεν εκπληρώσει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα ρούχα εργασίας και τα υποδήματα που του έχει αναθέσει ο εργοδότης, δεν μπορεί να του επιτραπεί να εργαστεί.

Ο εργοδότης μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους ρούχα και υποδήματα με τη συγκατάθεσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν παραβιάζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Η δυνατότητα χρήσης υποδημάτων και ιδιόκτητων ενδυμάτων δεν ισχύει για θέσεις εργασίας όπου εκτελούνται εργασίες που σχετίζονται με την άμεση λειτουργία μηχανών και άλλων τεχνικών συσκευών ή εργασίες που προκαλούν έντονο ρύπανση ή μόλυνση των ενδυμάτων εργασίας και των υποδημάτων με χημικούς ή ραδιενεργούς παράγοντες ή βιολογικά μολυσματικά υλικά . Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν δικά τους ρούχα εργασίας και υποδήματα δικαιούνται χρηματικό ισοδύναμο από τον εργοδότη. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους του δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας, ενδύματα και υποδήματα με προστατευτικές και λειτουργικές ιδιότητες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει το σωστό πλύσιμο, συντήρηση, επισκευή, ξεσκόνισμα και απολύμανσή τους. Τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας, τα ρούχα εργασίας και τα υποδήματα, η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη σε ορισμένες θέσεις, καθορίζονται από τον εργοδότη. Καθορίζει επίσης την αναμενόμενη περίοδο χρήσης τους. Ο εργοδότης δεν μπορεί να επιτρέψει στον εργαζόμενο να εργάζεται χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ενδύματα εργασίας και υποδήματα που προορίζονται για χρήση σε ένα δεδομένο χώρο εργασίας.