Ημερομηνίες ιατρικών εξετάσεων και εκπαίδευσης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της επιδημίας

Υπηρεσία

Το ξέσπασμα του κορωνοϊού έχει εκπλήξει όλους τους εργοδότες. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, πολλοί από αυτούς αναρωτιούνται πώς να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους που σχετίζονται με την έρευνα των εργαζομένων και την εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ο εργοδότης δεν μπορεί να δεχθεί τον εργαζόμενο να εργαστεί χωρίς αυτούς. Ποιες είναι οι ημερομηνίες των ιατρικών εξετάσεων και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εποχή της επιδημίας;

Αρχικές και περιοδικές δοκιμές

Ο Εργατικός Κώδικας ορίζει ξεκάθαρα ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να επιτρέψει σε εργαζόμενο να εργαστεί χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις για εργασία σε συγκεκριμένη θέση υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις. Οι αρχικές, περιοδικές και επακόλουθες ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται βάσει παραπεμπτικού που εκδίδεται από τον εργοδότη. Δυστυχώς, η επιδημία του κορωνοϊού σημαίνει ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να στείλουν υπαλλήλους για τέτοιου είδους τεστ. Η Αρχιεπιθεώρηση Εργασίας εξέδωσε απόφαση την 1η Απριλίου 2020, με την οποία ανακοινώνει ότι σε σχέση με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της Ασπίδας, αναστέλλει τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων. Σε σχέση με την έναρξη ισχύος του νόμου της 31ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του νόμου περί ειδικών λύσεων που σχετίζονται με την πρόληψη, την πρόληψη και την καταπολέμηση του COVID-19, άλλων μολυσματικών ασθενειών και καταστάσεων κρίσης που προκαλούνται από αυτά, και ορισμένων άλλων πράξεων, θέση του Αρχιεπιθεωρητή Εργασίας καταργήθηκε με την 23η Μαρτίου 2020 (UNP: GIP-20-20685, GIP-GNN.50.2.2020.5) ως προς την υποχρέωση έγκαιρης παραπομπής των εργαζομένων σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Αρχικά, η θέση του Προϊσταμένου Επιθεωρητή Εργασίας ήταν ο μόνος καθοριστικός παράγοντας ενεργειών για τους εργοδότες. Ωστόσο, η Ασπίδα εισήγαγε περαιτέρω περιορισμούς και οι διατάξεις της αναφέρουν ξεκάθαρα ότι μετά την ακύρωση της κατάστασης απειλής επιδημίας, εάν δεν ανακοινωθεί η κατάσταση της επιδημίας ή μετά την ακύρωση της κατάστασης της επιδημίας, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος υποχρεούνται να αναλάβει αμέσως τα καθήκοντα που έχουν ανασταλεί και να τα εκτελέσει εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των 60 ημερών από την ημερομηνία ανάκλησης του κράτους.

Η Ασπίδα προβλέπει επίσης ότι σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας γιατρού εξουσιοδοτημένου για τη διεξαγωγή αρχικής ή μετέπειτα εξέτασης, η εξέταση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από άλλο γιατρό - μπορεί επίσης να εκδώσει κατάλληλο ιατρικό πιστοποιητικό και έχει το δικαίωμα να το εκδίδει εξ αποστάσεως - μέσω συστημάτων τηλεπληροφορίας ή συστημάτων επικοινωνίας. Ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από άλλο γιατρό λήγει 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης της κατάστασης απειλής επιδημίας ή κατάστασης επιδημίας.

Σημαντικές ημερομηνίες ιατρικών εξετάσεων

Ο νόμος καθορίζει επίσης χρονικά όρια για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών:

  • ιατρικά πιστοποιητικά που εκδίδονται ως μέρος των αρχικών, περιοδικών και ελεγχόμενων ιατρικών εξετάσεων, η ισχύς των οποίων έληξε μετά τις 7 Μαρτίου 2020, θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά όχι περισσότερο από 60 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης επιδημικής απειλής ή κατάστασης επιδημίας ;
  • εάν χωριστές διατάξεις στον τομέα των ιατρικών ή ψυχολογικών εξετάσεων απαιτούν τρέχον ιατρικό ή ψυχολογικό πιστοποιητικό και η ισχύς του έληξε μετά τις 7 Μαρτίου 2020, η απόφαση παραμένει σε ισχύ, αλλά όχι περισσότερο από 60 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης του κράτους επιδημικής απειλής ή κατάστασης επιδημίας·
  • εάν χωριστές διατάξεις εξαρτούν την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή τη λήψη ειδικών αδειών για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από την κατοχή κατάλληλου ιατρικού ή ψυχολογικού πιστοποιητικού, η απόφαση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως, το αργότερο έως την 60ή ημέρα από την ημερομηνία υπενθυμίζοντας την κατάσταση επιδημικής απειλής ή κατάστασης επιδημίας.

Αν και οι κανονισμοί δεν ανακοινώθηκαν μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ισχύουν από τις 8 Μαρτίου 2020.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας

Οι υποχρεώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας. Η ασπίδα προβλέπει ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιδημίας ή επιδημίας, επιτρέπεται η διεξαγωγή αρχικής εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Οι νέοι κανονισμοί επεκτείνουν επίσης την ισχύ των περιοδικών εκπαιδεύσεων, η ημερομηνία των οποίων εμπίπτει στη διάρκεια της επιδημίας, και να οργανωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όσον αφορά την αρχική εκπαίδευση, ορισμένες από αυτές μπορούν να παραδοθούν μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιδημίας ή επιδημίας, επιτρέπεται η πραγματοποίηση αρχικής εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και εξυπηρέτησης εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, με εξαίρεση την εκπαίδευση στην εργασία:

  • υπάλληλος που απασχολείται σε θέση γαλάζιου γιακά·
  • υπάλληλος που απασχολείται σε θέση όπου υπάρχει έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες·
  • υπάλληλος που μετατέθηκε στη θέση που αναφέρεται στα δύο παραπάνω σημεία.
  • ένας σπουδαστής που πραγματοποιεί πρακτική επαγγελματική κατάρτιση και ένας σπουδαστής που κάνει πρακτική άσκηση σπουδαστών.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η περίοδος περιοδικής εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας και υγείας ή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία έχει προγραμματιστεί για:

  • κατά την περίοδο της επιδημικής απειλής ή κατάστασης επιδημίας ή
  • εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της κατάστασης απειλής επιδημίας, εάν δεν ανακοινωθεί η κατάσταση επιδημίας ή η κατάσταση της επιδημίας,

η περίοδος αυτή παρατείνεται έως την 60ή ημέρα από την ημερομηνία ακύρωσης της κατάστασης απειλής επιδημίας, εάν δεν δηλωθεί η κατάσταση επιδημίας ή η κατάσταση επιδημίας.

Μηχανοδηγοί και εργαζόμενοι σιδηροδρόμων

Η νέα Ασπίδα εισάγει επίσης σημαντικές αλλαγές για τους μηχανοδηγούς και τους εργαζόμενους σιδηροδρόμων. Έχει ανασταλεί οι ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις για την περίοδο απειλής επιδημίας ή κατάστασης επιδημίας. Η περίοδος ισχύος των ιατρικών και ψυχολογικών πιστοποιητικών για μηχανοδηγούς και σιδηροδρομικούς εργαζόμενους σε θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία και την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας παρατάθηκε επίσης κατά 90 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της κατάστασης απειλής επιδημίας ή κατάστασης επιδημίας. Παρόμοια λύση προτάθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία), των περιοδικών δοκιμών γνώσεων και δεξιοτήτων των μηχανοδηγών, καθώς και της διενέργειας περιοδικών εξετάσεων των υπαλλήλων σιδηροδρόμων.

Λόγω της δύσκολης κατάστασης, οι προληπτικές περιοδικές εξετάσεις ανεστάλησαν. Εισήχθησαν νέες λύσεις - χωρίς προκαταρκτικές δοκιμές και ελέγχους, ένας εργαζόμενος πρέπει να εμποδίζεται να εργαστεί, αλλά είναι ευκολότερο να πραγματοποιηθούν χάρη στις λύσεις ΤΠΕ. Όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη που έχουν ανασταλεί θα πρέπει να εκπληρωθούν εντός 60 ημερών από την ανάκληση της επιδημίας.