Προθεσμίες για συμμετοχές στο KPIR

Δικτυακός Τόπος

Η τήρηση αρχείων ΦΠΑ έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ημερομηνίες των εγγραφών στο KPiR. Λάβετε υπόψη ότι για λόγους ΦΠΑ, είναι απαραίτητο το μητρώο ΦΠΑ αγοράς και το μητρώο ΦΠΑ πωλήσεων. Ξεχωριστοί κανόνες καταγραφής τους ισχύουν τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα.

Οι εγγραφές στο βιβλίο, λαμβάνοντας υπόψη την πώληση και τα έσοδα από αυτήν, θα πρέπει να γίνονται σε συνεχή βάση, μετά το τέλος της ημέρας, το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών την επόμενη ημέρα. Ο φορολογούμενος μπορεί επίσης να κάνει εγγραφές με χρονολογική σειρά έως την 20ή ημέρα κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • τηρεί αρχεία για τις μη λογιστικές πωλήσεις στον τόπο της επιχείρησης·
  • δεν τηρεί αρχεία πωλήσεων, αλλά τα καταγράφει χρησιμοποιώντας ταμειακή μηχανή ή πραγματοποιεί πωλήσεις τεκμηριωμένες μόνο με τιμολόγια·
  • το βιβλίο τηρείται από λογιστικό γραφείο.

Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίζονται μεμονωμένα οικονομικά γεγονότα. Οι κανόνες που διέπουν αυτά τα θέματα καθορίζονται στις διατάξεις του νόμου της 26ης Ιουλίου 1991 για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με το άρθ. 14 δευτ. 1γ, η ημερομηνία κατά την οποία προκύπτει το εισόδημα είναι η ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου, πώληση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή εκτέλεση της υπηρεσίας ή μερική εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά όχι αργότερα από την ημερομηνία του τιμολογίου ή την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού .

Οι εγγραφές στο βιβλίο ως φορολογικά εκπιπτόμενα κόστη αναγνωρίζονται σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το είδος του κόστους.

Η αγορά εμπορικών αγαθών και βασικών υλικών θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο βιβλίο κατά την παραλαβή τους, το αργότερο πριν μεταφερθούν στην αποθήκη, μεταποιηθούν ή πωληθούν (όπως προκύπτει από την παράγραφο 17 του διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Αυγούστου 2003 σχετικά με την τήρηση του καθολικού φορολογικών εσόδων και εξόδων). Οι μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο μέρος που καλύπτεται από τον εργοδότη, πρέπει να αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που πραγματοποιούνται πραγματικά αυτά τα έξοδα, δηλαδή όταν καταβάλλονται ή διατίθενται. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στις λοιπές δαπάνες (που πρέπει να περιλαμβάνονται στη στήλη 13 του βιβλίου) θα πρέπει να διακανονίζονται από τον φορολογούμενο ανάλογα με τη μέθοδο κοστολόγησης που θα επιλέξει. Από αυτή την άποψη, μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δαπανών διακανονισμού σύμφωνα με τη μέθοδο ταμείου (απλοποιημένη) ή σύμφωνα με τη μέθοδο του δεδουλευμένου.

Η ταμειακή μέθοδος συνίσταται στο να ληφθούν υπόψη τα κόστη κατά την ημερομηνία πραγματοποίησής τους, δηλαδή κατά την ημερομηνία έκδοσης του λογιστικού παραστατικού. Για την ημέρα ανάληψης του κόστους απόκτησης εσόδων, το άρθ. 22 δευτ. 6β του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου (λογαριασμού) ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου που αποτελεί τη βάση για την καταχώρηση του κόστους.

Η μέθοδος του δεδουλευμένου απαιτεί τη διάκριση μεταξύ των δαπανών που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τα επιτευχθέντα έσοδα. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγνωρίζει τα άμεσα κόστη στην περίοδο που προκύπτουν τα αντίστοιχα έσοδα και τα έμμεσα έξοδα - την ημερομηνία πραγματοποίησής τους, δηλαδή την ημερομηνία έκδοσης του λογιστικού παραστατικού που αποτελεί τη βάση για την εγγραφή στο βιβλίο.