Χρονικά όρια για επιστροφές ΦΠΑ - αξίζει να το γνωρίζετε

Φόρος Υπηρεσίας

Ο φορολογούμενος που έχει πλεόνασμα φόρου εισροών έναντι του οφειλόμενου φόρου μπορεί να αποφασίσει την ημερομηνία της φορολογικής δήλωσης (σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ). Ωστόσο, αυτή η απόφαση θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Ο φορολογούμενος πρέπει να εξετάσει πώς θα είναι οι διακανονισμοί του τους επόμενους μήνες, καθώς μπορεί να αποδειχθεί ότι ο οφειλόμενος φόρος θα είναι μεγαλύτερος από τον φόρο εισροών. Είναι επίσης δυνατή η επιστροφή μόνο μέρους του πλεονάσματος και το υπόλοιπο μπορεί να εμφανιστεί ως το ποσό που θα μεταφερθεί. Δείτε ποιες είναι οι προθεσμίες για επιστροφές ΦΠΑ!

Προθεσμία για επιστροφές ΦΠΑ - 60 ημέρες

Η βασική προθεσμία για την επιστροφή του ΦΠΑ είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του διακανονισμού, ανεξάρτητα από το είδος των αγορών που πραγματοποιήθηκαν ή τον φορολογικό συντελεστή αγαθών ή υπηρεσιών που πωλήθηκαν. Επιπλέον, ο όρος αυτός περιλαμβάνει και πρόσωπα -μετά την υποβολή κατάλληλης αίτησης- που παρέχουν υπηρεσίες και παραδόσεις αγαθών στο εξωτερικό, αλλά δεν πραγματοποιούν φορολογητέες πωλήσεις στην Πολωνία. Ωστόσο, ο όρος δεν ισχύει για φορολογούμενους που δεν πραγματοποίησαν φορολογητέες δραστηριότητες σε μια δεδομένη περίοδο.

Συντομότερη περίοδος επιστροφής - 25 ημέρες

Ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το άρθ. 87 δευτ. 6 του νόμου περί ΦΠΑ της 11ης Μαρτίου 2004, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις μπορεί να ζητηθεί προγενέστερη επιστροφή του επιπλέον φόρου επί των εισροών επί του οφειλόμενου φόρου. Είναι 25 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι από το 2017 ήταν πιο δύσκολο για τους φορολογούμενους να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ σε μικρότερο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν εισαχθεί πρόσθετοι όροι με την τροποποίηση του νόμου PIT. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι:

 • τα ποσά του φόρου εισροών που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση, εξαιρουμένου του ποσού της μεταφοράς του πλεονάσματος ΦΠΑ για αγορές της προηγούμενης περιόδου, προκύπτουν από:

  • τιμολόγια που τεκμηριώνουν τα ποσά των απαιτήσεων που έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέσω τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου σε τράπεζα εγκατεστημένη στην επικράτεια της χώρας ή λογαριασμού του φορολογούμενου σε συνεταιριστική ταμιευτική και πιστωτική ένωση της οποίας είναι μέλος, που αναφέρεται στην αίτηση αναγνώρισης που αναφέρεται σε χωριστούς κανονισμούς,

  • τιμολόγια, εκτός από αυτά που πληρώνονται με τραπεζικό έμβασμα, που τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις, εάν το συνολικό ποσό αυτών των απαιτήσεων δεν υπερβαίνει τις 15.000 PLN,

  • τελωνειακά έγγραφα, διασάφηση εισαγωγής και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθ. 33 παράγραφος 2 και 3 και άρθρο. 34 και έχουν καταβληθεί από τον φορολογούμενο,

  • εισαγωγή αγαθών που λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθ. 33α, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο φορολογούμενος είναι ο αποδέκτης τους ή η παράδοση αγαθών για τις οποίες φορολογούμενος είναι ο πελάτης, εάν στη φορολογική δήλωση προκύπτει το ποσό του οφειλόμενου φόρου για τις συναλλαγές αυτές,

 • το ποσό του φόρου εισροών ή η υπέρβαση του φόρου εισροών έναντι του οφειλόμενου φόρου, που δεν έχει διακανονιστεί σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους και εμφανίζεται στη δήλωση, δεν υπερβαίνει τα 3.000 PLN,

 • ο φορολογούμενος υποβάλλει έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πληρωμή του φόρου στην εφορία μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου ή του λογαριασμού του φορολογούμενου σε συνεταιριστική αποταμιευτική και πιστωτική ένωση,

 • ο φορολογούμενος για τους επόμενους 12 μήνες που προηγούνται άμεσα της περιόδου για την οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για επιστροφή εντός 25 ημερών:

  • ήταν εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ,

  • υπέβαλε δηλώσεις για κάθε λογιστική περίοδο.

Διορθώσεις τιμολογίων και μικρότερη περίοδος επιστροφής

Οι διορθώσεις τιμολογίων δεν επηρεάζουν το δικαίωμα για μικρότερη περίοδο επιστροφής, καθώς ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να προβλέψει εάν θα χρειαστούν. Το διορθωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να εξοφληθεί για την περίοδο κατά την οποία ελήφθη.

Αποζημίωση και μικρότερη περίοδος επιστροφής

Οι φορολογικές αρχές δεν επιτρέπουν την επιστροφή χρημάτων εντός 25 ημερών εάν τα τιμολόγια πληρώθηκαν μέσω αποζημίωσης. Όπως υποστηρίζει ο Διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε στην ατομική ερμηνεία της 12ης Ιουνίου 2015, αριθ. IBPP2 / 4512-272 / 15 / WN:

(...) Σημειώνεται ότι ο αιτών, με την υποβολή αίτησης για προγενέστερη επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση που τα ποσά του φόρου εισροών που εμφανίζονται στη δήλωση προκύπτουν από τιμολόγια που τεκμηριώνουν συναλλαγές, θα διακανονίζονται αφαιρώντας αμοιβαίες απαιτήσεις (αποζημίωση) - δεν θα δικαιούται επιστροφής της διαφοράς ΦΠΑ (που προκύπτει από αυτά τα τιμολόγια) εντός 25 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου. Και αυτό διότι η τακτοποίηση τιμολογίων με συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων δεν πληροί τις διατάξεις του άρθ. 87 δευτ. 6 σημείο 1 του νόμου και σε περίπτωση πλεονάσματος φόρου επί των εισροών επί του οφειλόμενου φόρου, δεν αποτελεί τη βάση για την αίτηση επιστροφής του προαναφερθέντος πλεόνασμα σε προγενέστερη ημερομηνία.

Εκτεταμένη περίοδος επιστροφής - 180 ημέρες

Οι φορολογούμενοι που ασκούν επιχείρηση εντός ή εκτός της χώρας, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν φορολογητέες δραστηριότητες σε δεδομένη λογιστική περίοδο, δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθ. 87 δευτ. 5α του νόμου περί ΦΠΑ, το δικαίωμα άμεσης επιστροφής ΦΠΑ εντός 180 ημερών. Αυτό συμβαίνει όταν ο φορολογούμενος δεν έχει φορολογητέες δραστηριότητες σε έναν δεδομένο λογιστικό μήνα και η αγορά σχετίζεται με φορολογητέα δραστηριότητα που δικαιούται έκπτωση του φόρου εισροών. Για το σκοπό αυτό όμως θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση μαζί με τη δήλωση. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον φόρο εισροών για διακανονισμό στην επόμενη περίοδο χρέωσης.

Άρθρο 87 sc. 5α του νόμου περί ΦΠΑ:

Όταν ο φορολογούμενος δεν έχει ασκήσει στη φορολογική περίοδο δραστηριότητες που φορολογούνται στην επικράτεια της χώρας και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1. 86 δευτ. 8 σημείο 1, ο φορολογούμενος δικαιούται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός του που υποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δήλωση, να επιστρέψει το ποσό του φόρου εισροών που εκπίπτει από τον φόρο που οφείλεται σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην επικράτεια της χώρας ή εκτός αυτής, εντός 180 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, με την επιφύλαξη του άρθ. 86 δευτ. 19. Μετά από έγγραφη αίτηση του φορολογούμενου, η εφορία προβαίνει στην επιστροφή που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση εντός 60 ημερών, εφόσον ο φορολογούμενος καταθέσει εγγύηση περιουσίας στην εφορία. Οι διατάξεις της παραγράφου 1. 2, δεύτερη και τρίτη πρόταση, παράγρ. 2a-2c και δευτ. 4α-4στ εφαρμόζονται αναλόγως.

Επίσης, ελλείψει φορολογητέας ύλης, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει επιστροφή φόρου εντός 60 ημερών. Ωστόσο, πριν από αυτό θα πρέπει να υποβάλει στην εφορία εγγύηση περιουσίας στο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό της επιστροφής φόρου που ζητήθηκε. Στη συνέχεια, η εγγύηση ακινήτου αποδεσμεύεται την επομένη της ημέρας που έχουν παρέλθει 180 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος μπορεί επίσης να υποβάλει εγγύηση ακινήτου 13 ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας επιστροφής, οπότε η επιστροφή χρημάτων θα ληφθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της εγγύησης.

Η περίοδος επιστροφής παρατείνεται για αόριστο αριθμό ημερών

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 87 δευτ. 2 του Νόμου, ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία επιστροφής ΦΠΑ. Αυτό συμβαίνει όταν η εγκυρότητα της δήλωσης του φορολογούμενου απαιτεί πρόσθετη επαλήθευση. Η επαλήθευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επιθεώρησης, φορολογικής επιθεώρησης ή φορολογικών διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί φορολογικών διατάξεων και διαδικασιών επιθεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις για τη φορολογική επιθεώρηση. Η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης των ελέγχων δεν είναι ποτέ γνωστή, αλλά η φορολογική αρχή υποχρεούται να παρέχει στον φορολογούμενο τουλάχιστον μια ενδεικτική ημερομηνία.