Τριμερής συναλλαγή στη δήλωση ΦΠΑ-7 - πώς να αποδείξετε;

Φόρος Υπηρεσίας

Σε μια κατάσταση όπου ο επιχειρηματίας λαμβάνει μέρος στο λεγόμενο μια τριγωνική συναλλαγή, δηλαδή συμμετέχει στην ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών μαζί με δύο άλλα (διαφορετικά) κράτη μέλη και όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ενεργό ΑΦΜ ΕΕ, υποχρεούται να διακανονίσει τη συναλλαγή με ειδικό τρόπο. Οι κανόνες για τον διακανονισμό μιας τριγωνικής συναλλαγής περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8 της ενότητας "Ειδικές Διαδικασίες" του νόμου περί ΦΠΑ. Ελέγξτε πώς μια τριμερής συναλλαγή πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση ΦΠΑ όταν ο Πολωνός φορολογούμενος είναι ο πρώτος, δεύτερος ή τελευταίος συμμετέχων σε ενδοκοινοτική συναλλαγή!

Ενδοκοινοτική τριμερής συναλλαγή

Μια ενδοκοινοτική τριμερής συναλλαγή (ABC) είναι μια συναλλαγή που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο. 135 δευτ. 1 σημείο 2 του νόμου περί ΦΠΑ:

 • η συναλλαγή περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς φορολογούμενους ΦΠΑ, καθένας από τους οποίους είναι εγγεγραμμένος σε διαφορετικό κράτος μέλος·

 • καθένας από τους φορολογούμενους είναι εγγεγραμμένος για ενδοκοινοτικές συναλλαγές - έχουν ενεργούς αριθμούς ΦΠΑ ΕΕ.

 • η παράδοση σχετίζεται με το ίδιο εμπόρευμα, που εκδίδεται από τον πρώτο συμμετέχοντα απευθείας στον τελευταίο διαδοχικά, η συναλλαγή είναι πρώτα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, στη συνέχεια του δεύτερου και του τρίτου συμμετέχοντος·

 • τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του πρώτου ή του δεύτερου φορολογούμενου·

 • Η μεταφορά πραγματοποιείται από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο άλλο εντός του εδάφους της Κοινότητας.

Ενδοκοινοτική τριμερής συναλλαγή και ο πρώτος συμμετέχων

Ένας Πολωνός φορολογούμενος, ο οποίος είναι ο πρώτος συμμετέχων σε τριμερή συναλλαγή, πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών (ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών) στον δεύτερο μεγαλύτερο φορολογούμενο ΦΠΑ της ΕΕ. Ο νομοθέτης δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στον πρώτο συμμετέχοντα στη συναλλαγή, από την πλευρά του έχουμε να κάνουμε με κλασική ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

Η παράδοση αυτού του είδους φορολογείται με συντελεστή 0%, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθ. 42 του νόμου περί ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών έχουν εξαχθεί από το έδαφος της Πολωνίας και έχουν παραδοθεί στον αγοραστή εντός της επικράτειας κράτους μέλους της ΕΕ.

Η επιβεβαίωση της εξαγωγής αγαθών από το έδαφος της Πολωνίας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων:
- έγγραφα μεταφοράς που ελήφθησαν από τον μεταφορέα (διαμεταφορέα) που είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή εμπορευμάτων από το έδαφος της χώρας, από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί στον προορισμό τους στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από την Πολωνία - σε περίπτωση που η μεταφορά των εμπορευμάτων ανατίθεται στον μεταφορέα (διαμεταφορέας).
-προδιαγραφή μεμονωμένων ειδών φορτίου.
- σε περίπτωση εξαγωγής αγαθών με χρήση μεταφορικών μέσων του φορολογούμενου ή του αγοραστή, ο φορολογούμενος, εκτός από το προαναφερόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει ένα έγγραφο που να περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο. 42 δευτ. 4 πόντοι 1-5.

Η παράδοση αυτή εμφανίζεται στη δήλωση ΦΠΑ-7 στο σημείο 21 (ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών).

Θα πρέπει επίσης να θυμάστε να δείξετε την ενδοκοινοτική παροχή στη δεύτερη πιο σημαντική οντότητα στις πληροφορίες ΦΠΑ-ΕΕ στο μέρος Γ.

Ενδιάμεσος, δηλαδή ο δεύτερος φορολογούμενος σε ενδοκοινοτική τριγωνική συναλλαγή

Ο δεύτερος μεγαλύτερος φορολογούμενος που συμμετέχει σε ενδοκοινοτική τριμερή συναλλαγή έχει αρκετές υποχρεώσεις. Ο διαμεσολαβητής χρησιμοποιεί μια απλοποιημένη διαδικασία (για να μεταφέρει τη ρύθμιση του ΦΠΑ στον τελευταίο φορολογούμενο της παραγγελίας). Επομένως, υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο στον τελευταίο φορολογούμενο με το περιθώριο του, χωρίς όμως ΦΠΑ. Το τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο. 106 του νόμου περί ΦΠΑ, οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • ο σχολιασμός «ΦΠΑ: Απλοποιημένο τιμολόγιο ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο. 135-138 του νόμου περί ΟΛΠ "ή" ΦΠΑ: τιμολόγιο ΕΚ απλοποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 141 της Οδηγίας 2006/112 / ΕΚ ".

 • δήλωση ότι ο φόρος για την παράδοση θα εξοφληθεί από τον τελευταίο πληρωτή ΦΠΑ.

 • ΑΦΜ ΕΕ, που εφαρμόζεται από αυτόν στον πρώτο και τελευταίο φορολογούμενο φόρο προστιθέμενης αξίας·

 • τον αριθμό αναγνώρισης που χρησιμοποιείται για τον φόρο προστιθέμενης αξίας του τελευταίου φορολογούμενου στην παραγγελία.

Ο φορολογούμενος στον οποίο εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία υποχρεούται να αναφέρει στα τηρούμενα αρχεία τη συμφωνημένη αμοιβή για τις προμήθειες με την απλοποιημένη διαδικασία και το όνομα και τη διεύθυνση του τελευταίου φορολογούμενου ΦΠΑ (άρθρο 138 παράγραφος 1 παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ).

Επιπλέον, ο μεσίτης υποχρεούται επίσης να καταγράψει σωστά τη συναλλαγή στην υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ-7. Ο φορολογούμενος εμφανίζει στοιχεία για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς στην απλοποιημένη διαδικασία δεν εμφανίζεται φόρος σε αυτόν τον λογαριασμό) από τον πρώτο φορολογούμενο - συμπληρώνοντας το στοιχείο 23 της δήλωσης (εκτός του στοιχείου 24).

Δεδομένου ότι η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών είναι αφορολόγητη, ο φορολογούμενος δεν εμφανίζει επίσης αυτή την απόκτηση στο μέρος Δ2 (απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών και φόρος εισροών, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών) της δήλωσης ΦΠΑ-7.

Ωστόσο, στο μέρος ΣΤ (πρόσθετες πληροφορίες), σημειώστε το στοιχείο 66, ενημερώνοντας έτσι ότι ο φορολογούμενος συμμετέχει σε ενδοκοινοτική τριμερή συναλλαγή.

Στη συνοπτική δήλωση ΦΠΑ-ΕΕ, στο Μέρος Δ, πρέπει να αναγράφεται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών σημειώνοντας στη στήλη «δ» ότι πρόκειται για τριγωνική συναλλαγή.

Σε περίπτωση πώλησης στον τελευταίο φορολογούμενο σε ενδοκοινοτική συναλλαγή, θα πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση ΦΠΑ-7 του μέρους Γ. στο σημείο 11 (Προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών εκτός της επικράτειας της χώρας) και στις πληροφορίες ΦΠΑ-ΕΕ στο μέρος Γ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ) ΑΓΑΘΑ). Το παράθυρο στη στήλη "d" στις συνοπτικές πληροφορίες ΦΠΑ-ΕΕ επισημαίνεται μόνο όταν ο Πολωνός φορολογούμενος ενεργεί ως ενδιάμεσος (είναι ο δεύτερος φορολογούμενος), διαφορετικά αυτό το στοιχείο δεν επισημαίνεται. Η διαδικασία αυτή υποδεικνύεται στις επεξηγήσεις των συνοπτικών πληροφοριών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ΦΠΑ-ΕΕ) που αποτελούν το Παράρτημα 2 του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 17ης Ιουνίου 2013 για τις συνοπτικές πληροφορίες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Ενδοκοινοτική τριμερής συναλλαγή - τελευταίος φορολογούμενος

Σε μια τριγωνική συναλλαγή, ο τελευταίος φορολογούμενος αποκτά αγαθά από τον δεύτερο φορολογούμενο, αλλά τα αγαθά εισάγονται απευθείας από τη χώρα όπου βρίσκεται ο πρώτος φορολογούμενος. Επομένως, υποχρεούται να φορολογεί τις συναλλαγές με ταυτόχρονη χρέωση και έκπτωση ΦΠΑ από την αξία συναλλαγής.

Σε περίπτωση τριγωνικής συναλλαγής, ο τελευταίος φορέας (ο τελικός παραλήπτης των εμπορευμάτων) που καλύπτεται από την απλοποιημένη διαδικασία υποχρεούται να συμπεριλάβει στα τηρούμενα αρχεία, επιπλέον των στοιχείων που καθορίζονται στο άρθ. 109 παράγραφος. 3 του νόμου περί ΦΠΑ:

 • κύκλος εργασιών λόγω της παράδοσης που έγινε για αυτόν και του ποσού του φόρου που αναλογεί σε αυτή την παράδοση, που αποτελεί την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών·

 • όνομα και διεύθυνση του δεύτερου υψηλότερου φορολογούμενου φόρου προστιθέμενης αξίας.

Ο φορολογούμενος (τελευταίος στη σειρά), όπου πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική τριγωνική συναλλαγή, στην υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ-7 εμφανίζει στοιχεία για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών) στα σημεία 23 και 24. :

και εμφανίζει τον φόρο εισροών για την εν λόγω απόκτηση στο μέρος Δ.2. στη θέση:

 • 43 και 44, εάν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει πάγια στοιχεία,

 • 45 και 46, εάν ο φορολογούμενος απέκτησε εμπορικά αγαθά.

Το τελευταίο βήμα είναι η εμφάνιση της ενδοκοινοτικής απόκτησης στη δήλωση ΦΠΑ-ΕΕ στο μέρος Δ.