Συναλλαγές SOTI που εκτελούνται από χειριστές ηλεκτρονικής διεπαφής

Φόρος Υπηρεσίας

Μέχρι πρόσφατα, πριν από την 1η Ιουλίου 2021, οι φορολογούμενοι δεν είχαν γνώση για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών, το one-stop shop για εισαγωγή, την ουσία της οντότητας του χειριστή ηλεκτρονικής διεπαφής και πολλά άλλα θέματα.

Η 1η Ιουλίου 2021 είναι η ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ, που περιγράφουν τη ρύθμιση σε μια ολοκληρωμένη δομή συναλλαγών αγορών και πωλήσεων που υφίστανται μέχρι στιγμής μεταξύ οντοτήτων από την ΕΕ, εκτός ΕΕ και καταναλωτών στην ΕΕ.

Αυτή η δημοσίευση εστιάζει στις ιδιαιτερότητες της προμήθειας αγαθών από χώρες εκτός ΕΕ σε αγοραστές που κατοικούν στην Κοινότητα της ΕΕ, όπου ένας από τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ένας χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής εγκατεστημένος εντός και εκτός της ΕΕ.

Νομικό πλαίσιο για αλλαγές που σχετίζονται με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών

Οι προαναφερόμενες αλλαγές που αφορούν την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και τις συγκεκριμένες διαδικασίες διακανονισμού ΦΠΑ βασίζονται στις ακόλουθες νομικές πράξεις:

 1. Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112 / ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132 / ΕΚ (εφεξής Οδηγία ΕΕ 2017/2455)·
 2. Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης ​​Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112 / ΕΚ (εφεξής η Οδηγία ΕΕ 2019/1995)·
 3. 2019/2026 του Συμβουλίου, της 21ης ​​Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Τι είναι η εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών;

Σύμφωνα με το άρθ. 2 της Οδηγίας 2017/2455 του Συμβουλίου της ΕΕ, η εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών (εφεξής SOTI) από τρίτες χώρες ή τρίτες χώρες είναι η παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή - ακόμη και όταν ο προμηθευτής συμμετέχει έμμεσα σε μεταφορά ή αποστολή αγαθών - από τρίτη επικράτεια ή από τρίτη χώρα σε αγοραστή σε κράτος μέλος, εάν:

 1. η παράδοση αγαθών γίνεται σε υποκείμενο στον φόρο ή σε μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, στο οποίο οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο·
 2. τα αγαθά που παραδίδονται δεν είναι νέο μέσο μεταφοράς ή αγαθά που παραδίδονται μετά τη συναρμολόγηση ή την εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμαστική λειτουργία, από ή για λογαριασμό του προμηθευτή.

Ο ΦΠΑ δεν ισχύει για τις ενδοκοινοτικές αγορές αγαθών:

 • των οποίων η παράδοση θα απαλλάσσεται εντός της επικράτειας του κράτους μέλους απόκτησης σύμφωνα με το άρθρο. 148 (συμπ.προμήθεια καυσίμων) και 151 (παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς), που πραγματοποιούνται από φορολογούμενο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο·
 • πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1 και εκτός από την απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων και προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που πραγματοποιούνται από τον φορολογούμενο για σκοπούς που σχετίζονται με το αγρόκτημα, το δάσος ή το αλιευτικό του αγρόκτημα που υπόκεινται στο κοινό σύστημα κατ' αποκοπή συντελεστή για τους γεωργούς, φορολογούμενος που προμηθεύει μόνο αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες για τα οποία δεν δικαιούται έκπτωση του ΦΠΑ ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο.

One-stop shop για εισαγωγή ΦΠΑ IOSS

Εισαγωγή μιας στάσης (ειδική διαδικασία διακανονισμού ΦΠΑ) - ΦΠΑ Το IOSS επιτρέπει στον προμηθευτή (ή στον χειριστή της ηλεκτρονικής διεπαφής, τον λεγόμενο διευκολυντή παράδοσης που προσδιορίζεται ως προμηθευτή) να χρησιμοποιεί τον απλουστευμένο διακανονισμό ΦΠΑ σε σχέση με συναλλαγές που αποτελούν SOTI ( εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών) .

Η λογιστική και η πληρωμή του ΦΠΑ μέσω του IOSS VAT ξεκινά με την εγγραφή του προμηθευτή, του χειριστή ηλεκτρονικής διασύνδεσης ή του μεσίτη σε μία χώρα της ΕΕ. Ο διακανονισμός και η πληρωμή του ΦΠΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με διάφορους συντελεστές ΦΠΑ που είναι κατάλληλοι για τα αγαθά που πωλούνται στις χώρες κατανάλωσης της ΕΕ. Δεν είναι το παν.

Επιπλέον, η χρήση ΦΠΑ IOSS προϋποθέτει τη δήλωση και είσπραξη (από τον αγοραστή) του ΦΠΑ που χρεώνεται σε μια δεδομένη παράδοση κατά τη στιγμή της πώλησης των συγκεκριμένων αγαθών.

Η τακτοποίηση στην κατάλληλη δήλωση και η πληρωμή μέσω ΦΠΑ IOSS πραγματοποιείται μέσω της φορολογικής διοίκησης της χώρας αναγνώρισης της ΕΕ (η χώρα της ΕΕ που επέλεξε τον προμηθευτή ως χώρα αναγνώρισης της ΕΕ για τη διεκπεραίωση του διακανονισμού ΦΠΑ IOSS). Χάρη σε αυτή τη λύση, το μέρος της συναλλαγής SOTI που αποτελεί την εισαγωγή αγαθών απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Ως αποτέλεσμα, οι συναλλαγές SOTI που πραγματοποιούνται μέσω ΦΠΑ IOSS υπόκεινται ταχύτερα στον εκτελωνισμό από το τελωνείο και ταχύτερα αποδεσμεύονται από τον εκτελωνισμό, γεγονός που επιταχύνει την παράδοση των εμπορευμάτων στον τελικό παραλήπτη.

Ο διακανονισμός ΦΠΑ IOSS ΦΠΑ ισχύει μόνο για τις παραδόσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες με πραγματική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Τα πλεονεκτήματα του ΦΠΑ IOSS μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χειριστές ηλεκτρονικής διεπαφής που αναγνωρίζονται ότι διευκολύνουν την παράδοση αγαθών, οι οποίοι:

 1. έχουν έδρα στην ΕΕ και διευκολύνουν την εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών χαμηλής αξίας σε σχετικούς προμηθευτές, έως 150 ευρώ·
 2. δεν είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και διευκολύνουν την εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών χαμηλής αξίας σε σχετικούς προμηθευτές, δηλαδή έως 150 ευρώ (οι φορείς εκμετάλλευσης θεωρούνται τότε ως προμηθευτές).

Οι χειριστές ηλεκτρονικής διεπαφής που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν το IOSS VAT Import One Stop Shop ως εξής:

 • έμμεσα, δηλαδή μέσω μεσάζοντα με έδρα την ΕΕ·
 • άμεσα (δηλαδή χωρίς την υποχρέωση αναγνώρισης μεσάζοντα) εάν εδρεύουν σε τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα του ΦΠΑ, στο βαθμό που πωλούν αγαθά από αυτήν την τρίτη χώρα.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής ως θεωρούμενος προμηθευτής

Ένας χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής θα θεωρείται ότι διευκολύνει την παράδοση αγαθών κυρίως εάν επιτρέπει στα μέρη της συναλλαγής (τον παραλήπτη και τον σχετικό πωλητή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΔΓΕ) να επικοινωνήσουν με τη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα αυτής της επαφής, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία παραγγελίας αγαθών μέσω υπηρεσιών του OIE (π.χ. πλατφόρμα συναλλαγών), ενώ ο πωλητής χρησιμοποιεί επίσης αυτήν την πλατφόρμα για να παραλάβει και να προετοιμαστεί για την παραγγελία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η παράδοση των αγαθών στον αγοραστή με τη συμμετοχή των υπηρεσιών του OIE.

Έτσι, η συναλλαγή και από τα δύο μέρη πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών. Η ίδια η παράδοση των εμπορευμάτων (μεταφορά) μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ΔΓΕ, αλλά και από άλλο καθορισμένο φορέα.

Παράδειγμα 1.

Ο OIE που εδρεύει στην ΕΕ συνεργάζεται με εμπόρους που εδρεύουν στον Άγιο Μαρίνο για να παρέχει μια αγορά για την πώληση αγαθών χαμηλής αξίας που αποστέλλονται / μεταφέρονται έως και 150 ευρώ σε καταναλωτές στην Ισπανία. Ο Άγιος Μαρίνος είναι τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, αλλά όχι περιοχή ΦΠΑ ΕΕ. Η πώληση αυτών των αγαθών μέσω του OIE θα συνιστά εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία IOSS ΦΠΑ σε μια δεδομένη περίπτωση;

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Μαρίνος αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, και ταυτόχρονα δεν αποτελεί περιοχή που υπόκειται στον φόρο ΦΠΑ ΕΕ-ΕΕ.

Η παράδοση των αγαθών υπό τις υπό ανάλυση συνθήκες θα αποτελεί SOTI. Τα αγαθά θα αποστέλλονται από το έδαφος τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) σε καταναλωτές στην Ισπανία. Ως αποτέλεσμα, ο OIE θα προσδιορίζεται ως φορέας που διευκολύνει την παράδοση (υποχρεωμένος να διακανονίσει ΦΠΑ αντί του σωστού προμηθευτή). Επιπλέον, ο OIE μπορεί, σε αυτήν την περίπτωση, να εγγραφεί στην απλοποιημένη διαδικασία IOSS ΦΠΑ.

Ο χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής δεν θεωρείται ότι διευκολύνει την παράδοση

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η OIE δεν θα θεωρείται πάντα ως διευκολυντής της παράδοσης των αγαθών. Οι συνθήκες υπό τις οποίες θα συμβεί αυτό είναι όταν δεν θα λάβει τουλάχιστον ελάχιστη συμμετοχή στις διαδικασίες:

 • παραγγελία ή μεταφορά αγαθών (δεν ισχύει για περιπτώσεις εκτροπής σε άλλο ΔΓΕ χωρίς περαιτέρω ανάμειξη του υφιστάμενου ΔΓΕ)·
 • καθορισμός των όρων παράδοσης αγαθών (δεν ισχύει για διαφήμιση ή προσφορά αγαθών)·
 • Διακανονισμός απαιτήσεων από τον αγοραστή (αυτό δεν πρέπει να ταυτίζεται με διεκπεραίωση πληρωμής).

Παραδείγματα δραστηριοτήτων συμμετοχής του χειριστή ηλεκτρονικής διεπαφής σε διαδικασίες συναλλαγών

Επεξεργάζομαι, διαδικασία

Παράδειγμα

Παραγγελία ή μεταφορά εμπορευμάτων

Ο OIE, διαχειριζόμενος τη δική του πλατφόρμα συναλλαγών, παρέχει στον αγοραστή έναν μηχανισμό αγοράς αγαθών και διακανονισμού πληρωμών για τα αγαθά που έλαβε, καθώς και ο αγοραστής που λαμβάνει επιβεβαιώσεις για αυτές τις δραστηριότητες.


Επιπλέον, η πλατφόρμα συναλλαγών (OIE), συμπ. αποστέλλει πληροφορίες στον πωλητή σχετικά με τη δυνατότητα έναρξης προετοιμασίας μιας παραγγελίας, παραγγελίας παράδοσης αγαθών, καθορισμού επιλογών μεταφοράς και επίσης συμμετέχει σε άλλα θέματα που υποδεικνύουν τη συμμετοχή της πλατφόρμας συναλλαγών (OIE) στην παραγγελία ή τη μεταφορά αγαθών.

Καθορισμός όρων παράδοσης αγαθών

Ο OIE διαχειρίζεται τη δική του πλατφόρμα συναλλαγών, και έτσι παρέχει τεχνική υποστήριξη για την τοποθέτηση παραγγελιών, καθορίζει τους κανόνες για την προσφορά αγαθών, ενημερώνει για τους τρόπους πληρωμής.


Επιπλέον, η πλατφόρμα συναλλαγών (OIE), συμπ. παρουσιάζει πιθανά πρόσθετα κόστη στον αγοραστή, προσφέρει εκπτώσεις, εκπτώσεις, προωθητικά προγράμματα, προσφέρει υπηρεσίες μετά την πώληση στον αγοραστή και επίσης συμμετέχει σε άλλα θέματα που υποδεικνύουν τη συμμετοχή της πλατφόρμας συναλλαγών (OIE) στον καθορισμό των όρων παράδοσης των αγαθών .

Διακανονισμός απαιτήσεων που εισπράχθηκαν από τον αγοραστή

Ο OIE λαμβάνει και διαχειρίζεται πληροφορίες από τον αγοραστή σχετικά με την πληρωμή των απαιτήσεων μέσω της δικής του πλατφόρμας συναλλαγών, παρουσιάζει τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, παρέχει στον παραλήπτη δεδομένα για πρόσθετες χρεώσεις ή επιλογές αγοράς σε διαφορετική τιμή.


Επιπλέον, η πλατφόρμα συναλλαγών (OIE), συμπ. ενεργοποιεί τη διαδικασία που ξεκινά μια ανακατεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας πληρωμής, εισπράττει την πληρωμή, τη μεταφέρει στον σχετικό πωλητή και συμμετέχει σε άλλα θέματα που υποδεικνύουν τη συμμετοχή της πλατφόρμας συναλλαγών (OIE) στη διευθέτηση των απαιτήσεων από τον αγοραστή.

Παράδειγμα 2.

Ο OIE με έδρα εκτός ΕΕ στην Αγγλία συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με έμπορο που εδρεύει εκτός ΕΕ για να του διαθέσει την αγορά του για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ σε καταναλωτές στην ΕΕ. Η ΟΙΕ αναρωτιέται πώς θα λογιστικοποιούσε τον ΦΠΑ εάν ήταν εγγεγραμμένος στην υπηρεσία μιας στάσης για τις εισαγωγές ή αν δεν ήταν εγγεγραμμένος σε αυτήν.

Λόγω των αλλαγών που εισήχθησαν με βάση τις προαναφερθείσες οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ, της 1ης Ιουλίου 2021, ο ΔΓΕ που αναφέρεται στο παραπάνω παράδειγμα προσδιορίζεται ως ο προμηθευτής αυτών των αγαθών (οντότητα που διευκολύνει την παράδοση) και επομένως σαν να είχε παραδώσει τα εμπορεύματα στον ίδιο τον τελικό παραλήπτη.

Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι η συναλλαγή χωρίζεται σε δύο μέρη. Ο οικείος πωλητής θεωρείται ότι προμηθεύει τα αγαθά στον ΔΓΕ, ενώ ο ΔΓΕ σαν να είχε ήδη παραδώσει τα αγαθά στον τελικό παραλήπτη στην Ε.Ε. Μια τέτοια διαίρεση (υπό το πρίσμα των νέων κανονισμών) σημαίνει ότι ο ΔΓΕ προσδιορίζεται υπό αυτές τις συνθήκες ως προμηθευτής αυτών των αγαθών που υποχρεούται να διακανονίσει τον ΦΠΑ για αυτήν τη συναλλαγή και έχει τη δυνατότητα:

 1. παράλειψη εγγραφής για ΦΠΑ IOSS, τότε ο ΦΠΑ εισπράττεται κατά την εισαγωγή αυτών των αγαθών στην ΕΕ, στη χώρα της ΕΕ στην οποία τερματίζεται η μεταφορά και η πληρωμή θα γίνει από άτομο που έχει οριστεί για αυτό σύμφωνα με τους κανονισμούς μιας δεδομένης χώρας της ΕΕ ( πιο συχνά ο αγοραστής στην ΕΕ, μερικές φορές ο OIE θεωρείται στην περίπτωση αυτή ως οντότητα που διευκολύνει την παράδοση),
 2. Η εγγραφή στο IOSS ΦΠΑ, στη συνέχεια αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης αρχείων συναλλαγών SOTI, διακανονισμού ΦΠΑ, υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ IOSS και πληρωμής αυτού του φόρου (είτε απευθείας είτε μέσω μεσάζοντα), τον μεταφέρει απευθείας ή εάν πρέπει μέσω μεσάζοντα. - τον εκχωρημένο αριθμό αναγνώρισης ΦΠΑ IOSS σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά/αποστολή εμπορευμάτων (ταχυμεταφορές, ταχυδρομικοί φορείς, άλλοι φορείς), σε φορείς που υποχρεούνται να δηλώνουν εμπορεύματα για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ (π.χ. τελωνεία), σε τελωνειακές αρχές διενέργεια εκτελωνισμού εμπορευμάτων.

Ποιες παραδόσεις ενδέχεται να προσδιορίζουν τον χειριστή ηλεκτρονικής διεπαφής ως διευκολύνοντας την παράδοση των αγαθών

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα των τροποποιημένων διατάξεων, ο χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται προμηθευτής αγαθών για σκοπούς διακανονισμού ΦΠΑ, δηλαδή σαν να παρέλαβε και να παρέδωσε ο ίδιος τα αγαθά (παρόλο που δεν έκανε την παράδοση). Παραδείγματα φορέων εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τις διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών μέσω των οποίων οι σχετικοί προμηθευτές πωλούν τα προϊόντα τους.

Η πώληση αγαθών με τη συμμετοχή χειριστή ηλεκτρονικής διεπαφής (εφεξής καλούμενος OIE) έχει χωριστεί σε δύο μέρη:

 1. παράδοση αγαθών από τον σωστό προμηθευτή στον αερομεταφορέα (εξαιρουμένης της μεταφοράς),
 2. παράδοση αγαθών από τον χειριστή στον παραλήπτη (συν μεταφορά)

Το OIE μπορεί να προσδιοριστεί μόνο ως προμηθευτής αγαθών (οντότητα που διευκολύνει την παράδοση) σε σχέση με την προμήθεια αγαθών που προσδιορίζονται ως:

 1. ESPO (ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών εξ αποστάσεως) σε περίπτωση παράδοσης αγαθών από φορολογούμενο μη εγκατεστημένο σε μία από τις χώρες της ΕΕ στην επικράτεια της ΕΕ σε καταναλωτές (B2C)·
 2. παράδοση στο εσωτερικό σε περίπτωση παράδοσης αγαθών από φορολογούμενο που δεν είναι εγκατεστημένος σε μία από τις χώρες της ΕΕ στο έδαφος της ΕΕ σε καταναλωτές (B2C)·
 3. SOTI για αγαθά με πραγματική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Ένας χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής θα θεωρείται διευκολυντής παράδοσης εάν τα αγαθά που παραδίδονται μέσω αυτού έχουν ήδη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και ο σχετικός πωλητής έχει έδρα σε τρίτες χώρες. Η αξία των αγαθών δεν έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, εάν ο σχετικός πωλητής βρίσκεται στην ΕΕ, τότε ο OIE δεν θα ταξινομηθεί ως διαμεσολαβητής.

Επιπλέον των παραπάνω, θα θεωρείται ως διευκολυντής παράδοσης όταν οι παραδόσεις είναι αγαθά πραγματικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, παραδίδονται σε παραλήπτη στην ΕΕ και ο σχετικός πωλητής βρίσκεται στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, εάν η αξία των εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 150 ευρώ, τότε το OIE δεν θα ταξινομηθεί ως διαμεσολαβητής.

Παράδειγμα 3.

Ένας επιχειρηματίας του OIE εδρεύει στην ΕΕ στη Γαλλία. Είναι εγγεγραμμένος στη διαδικασία ΦΠΑ IOSS στη Γαλλία και έλαβε αριθμό μητρώου ΦΠΑ IOSS εκεί.

Ένας Γάλλος καταναλωτής παρήγγειλε αγαθά πραγματικής αξίας μικρότερης των 150 ευρώ μέσω της αγοράς του OIE. Τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτη χώρα θα αποστέλλονται για λογαριασμό του κατάλληλου προμηθευτή στον καταναλωτή στη Γαλλία. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα θεωρηθεί ο προμηθευτής που υποχρεούται να διακανονίσει τον ΦΠΑ;

Το κύριο ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι να γίνει διάκριση μεταξύ δύο προμηθειών, δηλαδή από τον σχετικό προμηθευτή στον OIE, ο οποίος δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (που αντιμετωπίζεται ως συναλλαγή εκτός ΕΕ), και από τον OIE στον τελικό καταναλωτή στην ΕΕ (τα δύο -συναλλαγή συνιστώσας αποτελείται από SOTI), όπου ο ΟΙΕ υποχρεούται να διακανονίσει και να καταβάλει ΦΠΑ. Αυτό θα το κάνει χρησιμοποιώντας την ενιαία υπηρεσία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS.

Έτσι, μέσω του ΦΠΑ, η IOSS τηρεί αρχεία πωλήσεων και επιστροφών αγαθών που σχετίζονται με συναλλαγές SOTI με τον κατάλληλο συντελεστή ΦΠΑ (στη χώρα κατανάλωσης - Γαλλία). Επιπλέον, υποβάλλει μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση (στη φορολογική διοίκηση στη Γαλλία) για τον διακανονισμό συναλλαγών που είναι επιλέξιμες για διακανονισμό μέσω ΦΠΑ IOSS (δηλαδή συναλλαγές SOTI στην περίπτωση αυτή). Καταγράφει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ IOSS μέσω της διαδικασίας IOSS VAT.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω παραδόσεις δεν υπόκεινται σε ταυτόχρονη αναγνώριση στα εθνικά (γαλλικά) αρχεία και στη δήλωση JPK_V7.

Παράδειγμα 4.

Ένας επιχειρηματίας του OIE είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα στην Ελβετία. Είναι εγγεγραμμένος μέσω μεσάζοντα για τη διαδικασία IOSS ΦΠΑ στη Γερμανία (σύμφωνα με την τοποθεσία του διαμεσολαβητή).

Οι καταναλωτές στη Γερμανία παρήγγειλαν αγαθά με πραγματική αξία μικρότερη από 150 ευρώ μέσω της αγοράς που ανήκει στον OIE. Επί του παρόντος βρίσκονται σε τρίτη χώρα. Θα αποστέλλονται για λογαριασμό του κατάλληλου προμηθευτή στον καταναλωτή στη Γερμανία. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα θεωρηθεί ο προμηθευτής που υποχρεούται να διακανονίσει ΦΠΑ;

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πρώτα απαραίτητο να προσδιοριστεί (διαχωριστεί) η προμήθεια αγαθών από τον πωλητή τρίτης χώρας στον Γερμανό καταναλωτή. Αυτός ο προσδιορισμός συνίσταται στον διαχωρισμό της παραπάνω παράδοσης αγαθών σε δύο παραδόσεις, δηλαδή από τον σχετικό προμηθευτή προς τον OIE, ο οποίος δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (που αντιμετωπίζεται ως συναλλαγή εκτός ΕΕ) και από τον OIE στον τελικό καταναλωτή στην ΕΕ (ένα δεδομένο συναλλαγή δύο συστατικών αποτελεί SOTI). Στην περίπτωση αυτή, ο ΔΓΕ ως φορέας που διευκολύνει την παράδοση θα υποχρεούται να διακανονίσει και να καταβάλει ΦΠΑ. Αυτό θα το κάνει χρησιμοποιώντας την ενιαία υπηρεσία εισαγωγής ΦΠΑ IOSS. Ωστόσο, στην προαναφερόμενη περίπτωση, ένας διαμεσολαβητής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί αυτές τις δραστηριότητες για λογαριασμό του.

Έτσι, ο μεσίτης για λογαριασμό του OIE, μέσω του σημείου ΦΠΑ IOSS, θα τηρεί αρχεία πωλήσεων και επιστροφών αγαθών για μια δεδομένη συναλλαγή SOTI με τον κατάλληλο συντελεστή ΦΠΑ (στη χώρα κατανάλωσης - Γερμανία). Επιπλέον, ο μεσίτης θα υποβάλλει μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση (στη φορολογική διοίκηση στη Γερμανία) για τον διακανονισμό συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις για διακανονισμό μέσω ΦΠΑ IOSS (δηλαδή συναλλαγές SOTI στην περίπτωση αυτή). Τέλος, ο μεσάζων είναι αυτός που αποδίδει τον οφειλόμενο ΦΠΑ IOSS μέσω της διαδικασίας IOSS VAT.