Αναγνώριση της αρχικής πληρωμής για λειτουργική μίσθωση αυτοκινήτου στα έξοδα

Δικτυακός Τόπος

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν επιβατικά αυτοκίνητα για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, δεν είναι όλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν όλοι οι φορολογούμενοι την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα όχημα με μετρητά ή με τη μορφή τραπεζικού δανείου. Μία από τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι η λειτουργική μίσθωση, η οποία αποτελεί και μέθοδο φορολογικής βελτιστοποίησης στην εταιρεία. Ας ελέγξουμε πώς θα πρέπει να είναι η συμπερίληψη στα έξοδα της αρχικής πληρωμής σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου!

Τι είναι η αρχική πληρωμή λειτουργικής μίσθωσης;

Η αρχική πληρωμή (γνωστή και ως αρχικό ενοίκιο ή ίδια συνεισφορά) είναι ένα από τα στοιχεία που διακρίνουν τις δύο πιο κοινές συμβάσεις μίσθωσης στον οικονομικό κύκλο εργασιών - τη λειτουργική και τη χρηματοδοτική μίσθωση. Εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης και συνήθως το μέγεθός της διαφέρει σημαντικά από το ποσό των άλλων δόσεων μίσθωσης. Η αρχική πληρωμή πραγματοποιείται από τον μισθωτή πριν από την έναρξη της μίσθωσης, επομένως η έναρξη της σύμβασης συνδέεται στενά με την αρχική πληρωμή.

Εφάπαξ αναγνώριση επιβατικού αυτοκινήτου στο αρχικό κόστος πληρωμής

Λόγω του ότι η αρχική πληρωμή είναι απαραίτητη κατά τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης, μπορεί να θεωρηθεί ως έξοδο φόρου. Σύμφωνα με το άρθ. 22 δευτ. 1 του νόμου PIT, τα φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα είναι έξοδα που πραγματοποιούνται σε σχέση με την απόκτηση, τη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος. Επιπλέον, τέτοιες δαπάνες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο άρθρο. 23 του νόμου PIT, δηλαδή στον κατάλογο δαπανών που δεν είναι φορολογικές δαπάνες. Σε μια περίπτωση όπου το αρχικό τέλος αφορά ένα επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, μπορεί να θεωρηθεί φορολογικό κόστος και να αναγνωριστεί μία φορά στο βιβλίο φορολογικών εσόδων και εξόδων.

Η αρχική πληρωμή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως εφάπαξ αμοιβή κατά την πραγματοποίησή της, διότι πρόκειται για έξοδο που σχετίζεται με την ίδια τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.

Επιβεβαίωση της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί η ατομική διερμηνεία που εκδόθηκε από τον Διευθυντή Εθνικών Φορολογικών Στοιχείων της 23ης Ιουνίου 2017, αριθ. 0112-ΚΔΗΛ5.4010.57.2017.2.ΚΣ, σύμφωνα με το οποίο:

'(...) το αρχικό τέλος μίσθωσης καθορίζει τη σύναψη της σύμβασης, δηλαδή θα πρέπει να συνδέεται όχι τόσο με ολόκληρη τη σύμβαση κατανοητή από άποψη χρόνου, αλλά με τη στιγμή της σύναψής της. Δεν αφορά τόσο τη διάρκεια της υπηρεσίας leasing, αλλά το δικαίωμα χρήσης της γενικότερα. Έτσι, δεν είναι αμοιβή για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Ως εκ τούτου, αυτή η αμοιβή είναι μια εφάπαξ δαπάνη που σχετίζεται με τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης. Δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού της αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης. Έτσι, το αρχικό τέλος θα πρέπει να ταξινομηθεί ως εκπεστέο φορολογικό κόστος σε εφάπαξ βάση κατά την ημερομηνία πραγματοποίησής του. Η αρχική αμοιβή είναι επομένως ένα κόστος που σχετίζεται έμμεσα με τα έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Εξάλλου, σύμφωνα με τη θέση του Διευθυντή της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης στην ατομική απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2017, αριθ. 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK η αρχική πληρωμή μπορεί να περιλαμβάνεται στο κόστος εφάπαξ κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης λόγω του αυθόρμητου, μη επιστρεπτέα και μη εκχωρημένου σε μεμονωμένες δόσεις μίσθωσης αυτό το τέλος. Ως εκ τούτου, ο επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να προβεί σε αναλογικό διακανονισμό αυτού του κόστους σε σχέση με τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης με τη μορφή δεδουλευμένων.

Παράδειγμα 1.

Ο κ. Aleksander διευθύνει μια εταιρεία πληροφορικής και τακτοποιεί τα έξοδα με βάση τη μέθοδο του δεδουλευμένου. Το 2021 συνήψε λειτουργική μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου, σε σχέση με την οποία έλαβε τιμολόγιο για το αρχικό ενοίκιο. Πώς πρέπει να υπολογίζεται το αρχικό τέλος;

Στην περίπτωση της αρχικής πληρωμής, η μέθοδος λογιστικοποίησης του κόστους είναι άσχετη καθώς αποτελεί έμμεσο κόστος της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει εφάπαξ αναγνώριση της αρχικής αμοιβής στα έξοδα την ημέρα της πραγματοποίησής της, δηλαδή την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Συμπερίληψη της αρχικής πληρωμής στα έξοδα ανάλογα με την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μίσθωσης

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, μαζί με την τροποποίηση του νόμου PIT, άλλαξε ο τρόπος διακανονισμού των δαπανών που σχετίζονται με επιβατικό όχημα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτούμενης λειτουργικής μίσθωσης. Επομένως, στην περίπτωση συμβάσεων μίσθωσης που έχουν συναφθεί έως το τέλος του 2018, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει ολόκληρη την αξία της αρχικής πληρωμής στο φορολογικό κόστος, χωρίς να ληφθούν υπόψη πρόσθετα όρια.

Παράδειγμα 2.

Ο κ. Łukasz αγόρασε ένα επιβατικό αυτοκίνητο που χρηματοδοτήθηκε με λειτουργική μίσθωση. Η σύμβαση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 έλαβε τιμολόγιο για την αρχική πληρωμή. Πώς πρέπει να περιλαμβάνεται στο φορολογικό κόστος;

Λόγω του γεγονότος ότι η σύμβαση μίσθωσης είχε συναφθεί πριν από το 2018, ο κ. Łukasz έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει την πλήρη αξία της αρχικής πληρωμής σε φορολογικά έξοδα στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 8 δευτ. 1 της πράξης της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, του νόμου περί φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ορισμένων άλλων πράξεων
Οι διατάξεις των Πράξεων που τροποποιήθηκαν στο άρθ. 1 και άρθ. 2, με την τρέχουσα διατύπωση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 1 σημείο 47α του νόμου PIT, τα τέλη που προκύπτουν από τη σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτων σε ποσό που υπερβαίνει την αναλογία στην οποία παραμένει το ποσό των 150.000 PLN στην αξία του επιβατικού αυτοκινήτου που αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης δεν εκπίπτουν φορολογικά έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση επιβατικών οχημάτων υπό λειτουργική μίσθωση, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150.000 PLN, ο επιχειρηματίας μπορεί να συμπεριλάβει μόνο την αξία της σύμβασης έως 150.000 PLN στο φορολογικό κόστος.

Παράδειγμα 3.

Στις 2 Απριλίου 2021, η κα Patrycja σύναψε σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης για επιβατικό αυτοκίνητο, η αξία της οποίας είναι 90.000 PLN. Μπορεί η αρχική αμοιβή να συμπεριληφθεί πλήρως στο κόστος ή η κα Patrycja υποχρεούται να εφαρμόσει όριο κόστους;

Λόγω του γεγονότος ότι η αξία του οχήματος δεν υπερέβη τα 150.000 PLN, η κα Patrycja δεν περιορίζει την αξία τόσο της αρχικής πληρωμής όσο και των μεμονωμένων δόσεων μίσθωσης, παρά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης το 2021.

Παράδειγμα 4.

Η κυρία Σάντρα εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και αγόρασε ένα πολυτελές επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο χρηματοδότησε με λειτουργική μίσθωση. Η αξία του οχήματος στη σύμβαση είναι 300.000 PLN μικτά. Την 1η Μαρτίου 2021, έλαβε ένα τιμολόγιο για μια αρχική πληρωμή 50.000 PLN. Πώς πρέπει να υπολογίζεται το αρχικό τέλος;

Λόγω του γεγονότος ότι η σύμβαση μίσθωσης συνήφθη το 2021 και η αξία του οχήματος υπερβαίνει τις 150.000 PLN, η κυρία Σάντρα υποχρεούται να εφαρμόσει ένα όριο κόστους σύμφωνα με το άρθρο. 23 δευτ. 1 σημείο 47α του νόμου PIT. Έτσι, το τιμολόγιο για την αρχική πληρωμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φορολογικό κόστος σε εφάπαξ βάση, λαμβάνοντας υπόψη το όριο των 150.000 PLN, δηλαδή στο ποσό των 25.000 PLN.

Υπολογισμοί:

Λόγος διαστάσεων: 150.000 / 300.000 = 0,5

Η αξία της δαπάνης μπορεί να συμπεριληφθεί στο κόστος: 0,5 x 50.000 = 25.000 PLN

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Πώς μπορώ να δημοσιεύσω ένα τιμολόγιο για την αρχική πληρωμή;

Στο σύστημα wfirma.pl, τα έξοδα λειτουργικής μίσθωσης ενός επιβατικού αυτοκινήτου διακανονίζονται αυτόματα μετά την εγγραφή του αυτοκινήτου στο μητρώο οχημάτων. Το σύστημα καταγράφει κάθε δαπάνη στα αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου για την αρχική πληρωμή, σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια.

Αρχικά, προσθέστε το όχημα στο σύστημα μέσω της καρτέλας: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ »ΟΧΗΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων του οχήματος, ως Έντυπο Ιδιοκτησίας θα πρέπει να επιλεγεί η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ. Ως αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί ένα πρόσθετο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να καθορίσετε εάν η αξία του οχήματος υπερβαίνει τα 150.000 PLN. Εάν ναι, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Τιμή κάτω από 150.000. PLN, χάρη στο οποίο θα υπάρχουν πρόσθετα πεδία σχετικά με την ημερομηνία της σύμβασης και την αξία του αυτοκινήτου.

Για να καταχωρήσετε το τιμολόγιο για την αρχική πληρωμή και τις επόμενες δόσεις του leasing, μεταβείτε στην καρτέλα: ΕΞΟΔΑ »ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ» ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία, απλώς επιλέξτε το όχημα στο οποίο αφορά η δαπάνη και το σύστημα μετά την αποθήκευση θα συμπεριλάβει την αρχική πληρωμή στη στήλη 13 του KPiR - Λοιπά έξοδα μέχρι το όριο και στο μητρώο αγορών ΦΠΑ σύμφωνα με δικαίωμα έκπτωσης (50% ή 100%).

Συνοψίζοντας, το αρχικό τέλος αναγνωρίζεται ως εφάπαξ κόστος και δεν υπόκειται σε διακανονισμό με την πάροδο του χρόνου, διότι, σύμφωνα με τη γραμμή ερμηνείας, η δαπάνη αυτή είναι έμμεσο κόστος και πρέπει να περιλαμβάνεται στο Φορολογικό Μητρώο την ημέρα που γίνεται προκύψει. Ο τρόπος αναγνώρισης της αρχικής πληρωμής για τη λειτουργική μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου δεν εξαρτάται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μίσθωσης. Αυτή η ημερομηνία επηρεάζει μόνο το ποσό της αρχικής αμοιβής που μπορεί να αναγνωριστεί στις φορολογικές δαπάνες.