Ελάφρυνση για την αγορά ταμειακής μηχανής όταν καθυστερήσει η φορολογία

Δικτυακός Τόπος

Οι επιχειρηματίες που πωλούν σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή κατ' αποκοπή αγρότες ενδέχεται να υποχρεωθούν να αγοράσουν ταμειακή μηχανή. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν τη δυνατότητα αξιοποίησης φορολογικής ελάφρυνσης που καλύπτει εν μέρει την τιμή αγοράς του εξοπλισμού. Η έκπτωση για την αγορά ταμειακής μηχανής είναι διαθέσιμη και όταν καθυστερήσει η φορολογία; Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό το άρθρο.

Πότε χρειάζονται χρήματα;

Κατά κανόνα απαιτείται ταμειακή μηχανή κατά την πώληση σε ιδιώτες. Ο κανονισμός για τις εξαιρέσεις από τις ταμειακές μηχανές υποδεικνύει καταστάσεις στις οποίες είναι απαραίτητο ήδη κατά την πρώτη πώληση (π.χ. στην περίπτωση διαπραγμάτευσης σε εγγεγραμμένους και μη καταγεγραμμένους φορείς ψηφιακών και αναλογικών δεδομένων), όταν εφαρμόζεται μετά την υπέρβαση του ορίου και όταν δεν απαιτείται καθόλου.

Η πιο συχνή περίπτωση είναι η αποδέσμευση από την ταμειακή μηχανή μέχρι το όριο τζίρου των 20.000 PLN, ωστόσο, κατά την πρώτη πώληση κατά τη διάρκεια του έτους, το όριο αυτό υπολογίζεται αναλογικά. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, οι νομοθέτες προέβλεπαν προθεσμία εντός της οποίας ο επιχειρηματίας έχει χρόνο να αγοράσει την ταμειακή μηχανή και τη φορολογητοποίησή της. Είναι δύο μήνες από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο έγινε υπέρβαση του ορίου. Αν ο επιχειρηματίας ξεπεράσει το όριο, για παράδειγμα στις 14 Απριλίου, ο χρόνος εγκατάστασης της ταμειακής μηχανής θα είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Έκπτωση για αγορά ταμειακής μηχανής - ποσό

Η αγορά ενός φορολογικού μηχανισμού, που μπορεί να είναι υποχρέωση του επιχειρηματία, συνεπάγεται πρόσθετο κόστος. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά μοντέλα ταμειακών μηχανών, καθώς και φορολογικοί εκτυπωτές και οι τιμές τους ποικίλλουν. Οι κανονισμοί προβλέπουν, ωστόσο, ότι ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να ανακτήσει μέρος του κόστους που προέκυψε με τη μορφή έκπτωσης για την αγορά ταμειακής μηχανής. Το ποσό του είναι 90% της τιμής αγοράς (χωρίς φόρο), αλλά όχι περισσότερο από 700 PLN.

Έκπτωση για αγορά ταμειακής μηχανής – προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από την έκπτωση σε μετρητά ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων, είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με τις τυπικές προϋποθέσεις. Η ρύθμιση για την έκπτωση και την επιστροφή των ποσών που δαπανήθηκαν για την αγορά ταμειακών μηχανών ορίζει ότι η απαλλαγή για την αγορά ταμειακής μηχανής χορηγείται εφόσον:

  • ο φορολογούμενος υποβάλλει γραπτή ειδοποίηση για τον αριθμό των ταμειακών μηχανών και τον τόπο (διεύθυνση) χρήσης τους, τον οποίο ο φορολογούμενος προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την καταγραφή αυτή, πριν από την ημερομηνία έναρξης της καταγραφής των πωλήσεων στο ταμείο, από τον φορολογούμενο,

  • αρχίζοντας να αναγνωρίζετε τις πωλήσεις το αργότερο στις ισχύουσες ημερομηνίες, με τη χρήση ταμειακών μηχανών που αγοράστηκαν κατά την περίοδο που αυτές οι ταμειακές μηχανές υπόκεινταν σε έγκυρη επιβεβαίωση ότι εκπληρώνουν τις λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο. 111 δευτ. 6α του νόμου περί ΦΠΑ καθώς και τα κριτήρια και τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν,

  • ο επιχειρηματίας έχει αποδεικτικό πληρωμής ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού για την ταμειακή μηχανή.

Άρθρο 111 sc. 6α του νόμου περί ΦΠΑ Η ταμειακή μηχανή που χρησιμοποιείται για την τήρηση των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 1, πρέπει να διασφαλίζει τη σωστή καταγραφή των βασικών δεδομένων για τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του ποσού του κύκλου εργασιών που αποκτά ο φορολογούμενος και του ποσού του οφειλόμενου φόρου, και πρέπει να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα ή να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά τους σε εξωτερικούς φορείς δεδομένων. Η δημοσιονομική μνήμη της ταμειακής μηχανής θα πρέπει να έχει μοναδικό αριθμό, ο οποίος θα εκχωρείται ως μέρος των υλικοτεχνικών δραστηριοτήτων από τον αρμόδιο για τα δημόσια οικονομικά υπουργό.

Το ανάγλυφο μπορεί να είναι διαθέσιμο σε διάφορες παραλλαγές:

  • στην περίπτωση ενεργών φορολογουμένων ΦΠΑ:

    • ως μείωση του οφειλόμενου ΦΠΑ για πληρωμή (μέχρι το ποσό του πληρωτέου φόρου και το υπόλοιπο μέρος της αχρησιμοποίητης φορολογικής ελάφρυνσης θα διακανονιστεί την επόμενη περίοδο (ες)),

    • όταν σε μια δεδομένη περίοδο υπάρχει πλεόνασμα φόρου εισροών στις αγορές σε σχέση με τον οφειλόμενο φόρο επί των πωλήσεων - ως αξία που πρέπει να επιστραφεί (μέγιστο μία φορά, 25% του ποσού για διακανονισμό με μηνιαίο ΦΠΑ ή 50% του ποσού για τρίμηνο επίλυση),

  • στην περίπτωση επιχειρηματιών που δικαιούνται απαλλαγής ΦΠΑ - ως επιστροφή.

Καθυστέρηση με τη φορολογία

Η φορολογική φορολογία της ταμειακής μηχανής είναι μια εφάπαξ δραστηριότητα απαραίτητη για την έναρξη χρήσης της ταμειακής μηχανής στην επιχείρηση. Συνίσταται στον συγχρονισμό της λειτουργίας της φορολογικής μονάδας με τη δημοσιονομική μνήμη της ταμειακής μηχανής, ο οποίος εκτελείται από τεχνικό σέρβις που θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία στο μέλλον. Αφού φορολογήσετε την ταμειακή μηχανή, επικοινωνήστε με την εφορία για να λάβετε τον αριθμό αναγνώρισης της συσκευής.

Ο επιχειρηματίας έχει συνήθως πολύ χρόνο για να αγοράσει και να φορολογήσει την ταμειακή μηχανή, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που, παρά την προηγούμενη ειδοποίηση στην εφορία για την πρόθεση έναρξης χρήσης της ταμειακής μηχανής, η υποχρεωτική προθεσμία θα ξεπεραστεί λόγω καθυστερημένης φορολογία. Αυτό θα έχει πάντα ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος της πίστωσης για την αγορά της ταμειακής μηχανής; Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές καταστάσεις.

Παράδειγμα 1. - Λείπει η προθεσμία και δεν υπάρχει πώληση

Ο κ. Jan Nowak υπερέβη το όριο διανομής μετρητών στις 12 Μαρτίου. Σε αυτή την περίπτωση, η ταμειακή μηχανή θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί έως τις 31 Μαΐου. Λόγω μεγαλύτερου επαγγελματικού ταξιδιού, δεν τήρησε την ισχύουσα προθεσμία και κατάσχεσε τα μετρητά μόλις στις 10 Ιουνίου. Ωστόσο, μεταξύ 1ης και 10ης Ιουνίου, δεν πραγματοποίησε πωλήσεις σε μη επιχειρηματίες ή σε αγρότες κατ' αποκοπή. Σε αυτή την περίπτωση έκπτωση για αγορά ταμειακής μηχανής εξακολουθεί να δικαιούται, διότι δεν έχει συμβεί γεγονός που να καθιστά αναγκαία την έκδοση δημοσιονομικής απόδειξης.

Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την ατομική απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 2014, που εκδόθηκε από τον διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε (αριθμός αναφοράς αρχείου IBPP3 ​​/ 443-1327 / 13 / EJ), η οποία ανέφερε ότι Σημειώνεται ότι η υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων με ταμειακές μηχανές εξαρτάται από την πραγματοποίηση πωλήσεων, οι οποίες θα υπόκεινται στην υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων με τις ταμειακές μηχανές. Επομένως, εάν δεν υπάρχει πώληση σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή σε κατ' αποκοπή αγρότες, δεν θα υπάρχει και υποχρέωση καταγραφής με τη χρήση ταμειακής μηχανής.

Παράδειγμα 2. - Υπέρβαση του ορίου και πώληση

Ο κ. Γιαν από το παραπάνω παράδειγμα θα πουλήσει (παραδώσει) τα εμπορεύματα σε ιδιώτη στις 7 Ιουνίου. Σε αυτή την περίπτωση θα χάσει το δικαίωμα έκπτωσης για την αγορά ταμειακής μηχανής. Δεν τηρήθηκε η υποχρεωτική προθεσμία, μετά την οποία σχεδόν κάθε πώληση σε ιδιώτη ή κατ' αποκοπή αγρότη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φορολογικό μέσο (εξαίρεση αποτελεί, για παράδειγμα, η πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων).

Παράδειγμα 3. - Υπέρβαση του ορίου και λήψη προκαταβολής

Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι ο κ. Jan δεν θα πραγματοποιήσει πωλήσεις έως τις 10 Ιουνίου, αλλά θα λάβει προκαταβολή στις 6 Ιουνίου για μια παραγγελία που θα εκτελεστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η είσπραξη προκαταβολής έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση ένταξής της στην ταμειακή μηχανή και έκδοσης απόδειξης στον αγοραστή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει λόγω μη φορολογικής φορολογίας. Ως εκ τούτου, και σε αυτήν την περίπτωση, ο επιχειρηματίας χάνει το δικαίωμα να επωφεληθεί από την ελάφρυνση για την αγορά ταμειακής μηχανής.

Η καθυστέρηση με τη φορολογική προσαρμογή της ταμειακής μηχανής δεν θα έχει πάντα ως αποτέλεσμα την απώλεια της φορολογικής ελάφρυνσης. Εάν ο επιχειρηματίας συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις και δεν πραγματοποιηθεί πώληση ή λήψη προκαταβολής από ιδιώτη μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του φορολογικού μηχανισμού και της ημερομηνίας φορολογητοποίησης - το δικαίωμα να επωφεληθεί από την ελάφρυνση δεν θα έχει χαμένος.