Διαγραφή επισφαλών χρεών με τον πιστωτή και τον οφειλέτη μετά τις αλλαγές του SLIM ΦΠΑ 2

Φόρος Υπηρεσίας

Η ελάφρυνση του επισφαλούς χρέους είναι μια διάσωση για τους υπόχρεους ΦΠΑ που δεν μπόρεσαν να λάβουν πληρωμή από εργολάβους εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πράξη - 90 ημέρες, μετρώντας από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής που αναφέρεται στο τιμολόγιο ή στη σύμβαση. Η ελάφρυνση επισφαλών χρεών επιτρέπει στον πιστωτή (δηλαδή τον πωλητή) να ανακτήσει το ποσό του φόρου που οφείλεται στη συναλλαγή για την οποία δεν έχει λάβει πληρωμή. Από την άλλη, ο αγοραστής υποχρεούται να διορθώσει εμπρόθεσμα το αφαιρεθέν ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από το απλήρωτο τιμολόγιο. Η χρήση αυτής της διαδικασίας έχει συνέπειες τόσο για τον πιστωτή όσο και για τον φορολογούμενο. Εξηγούμε τι είναι η ελάφρυνση επισφαλών χρεών και πώς να τη χρησιμοποιήσετε, και ποιες αλλαγές εισάγει το SLIM VAT 2 στην ελάφρυνση.

Ελάφρυνση επισφαλών χρεών στην πώληση - πότε είναι επιλέξιμη;

Σύμφωνα με το άρθ. 89α παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, είναι δυνατή η εκμετάλλευση της μείωσης του οφειλόμενου ποσού του φόρου για παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών στην επικράτεια της χώρας σε περίπτωση αξιώσεων των οποίων έχει αποδειχθεί το μη ανακτήσιμο. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, πρέπει να περάσουν 90 ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής που καθορίζεται στο τιμολόγιο ή στο συμβόλαιο. Η φορολογική διόρθωση μπορεί να επέλθει για το σύνολο του ποσού της απαίτησης, καθώς και για το μέρος του οφειλόμενου ποσού που δεν έχει διακανονιστεί και έχει καταστεί πιθανή η αθέτηση.

Ελάφρυνση επισφαλών χρεών για πωλήσεις πριν από την 1η Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με την προηγούμενη διατύπωση του άρθρου. 89α παράγραφος. 2 του νόμου περί ΦΠΑ, οι προϋποθέσεις για τη χρήση της ελάφρυνσης υποδεικνύουν ότι η ελάφρυνση επισφαλών χρεών ήταν δυνατή όταν:

 1. η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών γίνεται στον φορολογούμενο που αναφέρεται στο άρθ. 15 δευτ. 1, εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ, που δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, πτώχευσης ή εκκαθάρισης·

 2. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής φορολογικής δήλωσης, η οποία θα περιλαμβάνει ρύθμιση για ελάφρυνση επισφαλειών, τόσο ο πιστωτής όσο και ο οφειλέτης εγγράφονται ως ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ, ενώ ο οφειλέτης δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, πτώχευσης ή εκκαθάρισης·

 3. δεν έχουν περάσει περισσότερα από 2 φορολογικά έτη από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου που τεκμηριώνει την απαίτηση, μετρώντας από το τέλος του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το τιμολόγιο.

Αυτές οι προϋποθέσεις έπρεπε να πληρούνται προκειμένου ο πωλητής να επωφεληθεί από την ελάφρυνση των επισφαλών χρεών. Ωστόσο, από την 1η Οκτωβρίου 2021, έχουν αλλάξει λόγω απλοποιήσεων που εισήχθησαν ως μέρος του πακέτου SLIM VAT 2.

Ελάφρυνση επισφαλών χρεών προς πώληση μετά την 1η Οκτωβρίου 2021

Λόγω της αλλαγής των όρων για την ελάφρυνση των επισφαλειών δεν προβλέφθηκαν μεταβατικές διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν για απαιτήσεις που προέκυψαν πριν από την 1η Οκτωβρίου 2021 και των οποίων η μη ανακτήσιμη είναι πιθανή μετά την ημερομηνία αυτή (90 ημέρες θα περάσουν από τη συμφωνημένη ημερομηνία πληρωμής). Μετά τις αλλαγές, είναι δυνατό να επωφεληθείτε από την ελάφρυνση επισφαλών χρεών σε ΦΠΑ από την πλευρά του πιστωτή (δηλαδή του πωλητή):

 1. σε περίπτωση παράδοσης σε ενεργό υπόχρεο ΦΠΑ - εάν την προηγούμενη ημέρα της ημέρας υποβολής της φορολογικής δήλωσης στην οποία έγινε η προσαρμογή, ο πιστωτής είναι φορολογούμενος εγγεγραμμένος ως ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ·

 2. σε περίπτωση παράδοσης σε φορέα που δεν είναι εγγεγραμμένος ως υπόχρεος ΦΠΑ, εάν:

  • ο ισχυρισμός επιβεβαιώθηκε με νομικά έγκυρη δικαστική απόφαση και παραπέμφθηκε σε εκτελεστική διαδικασία

  • ή η απαίτηση έχει εγγραφεί σε μητρώο οφειλών που τηρείται σε εθνικό επίπεδο

  • ή έχει κηρυχτεί πτώχευση καταναλωτή κατά του οφειλέτη σύμφωνα με ξεχωριστούς κανονισμούς·

 3. και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου που τεκμηριώνει την οφειλή, δεν μπορούν να περάσουν περισσότερα από 3 έτη από το τέλος του έτους έκδοσης του τιμολογίου.

Για τους πιστωτές, αυτό σημαίνει, καταρχάς, ότι η ελάφρυνση των επισφαλών χρεών τους χορηγείται όταν ο αγοραστής είναι ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ - χωρίς επαλήθευση της οικονομικής κατάστασης του άλλου μέρους στη συναλλαγή, φυσικά με τις 90 ημέρες από την αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του οφειλέτη για το γεγονός ότι επωφελήθηκε από αυτή την ελάφρυνση.

Η ευκολότερη πρόσβαση στην ελάφρυνση των επισφαλών χρεών σίγουρα θα έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη χρήση της από τους πιστωτές (δηλαδή τους πωλητές). Επομένως, εάν ο πιστωτής στα αρχεία του εφαρμόσει ελάφρυνση για επισφαλείς απαιτήσεις και ο οφειλέτης δεν το κάνει, θα αποτελέσει σήμα για τη φορολογική αρχή να ενδιαφερθεί για τον οφειλέτη και να κινήσει φορολογική διαδικασία.

Καθήκον του πιστωτή που αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την ελάφρυνση των επισφαλειών είναι να ενημερώσει την αρμόδια εφορία για το γεγονός αυτό. Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής ελάφρυνσης εμφανίζονται στο αρχείο JPK_V7 με το πεδίο με την ένδειξη "KorektaPodstawyOpodt". Χάρη σε έναν τέτοιο σχολιασμό, η φορολογική αρχή θα μπορεί να ελέγχει ευκολότερα εάν ο οφειλέτης έχει διορθώσει τον ΦΠΑ του.

Εάν ο φορολογούμενος έχει εκμεταλλευτεί την ελάφρυνση για επισφαλείς απαιτήσεις και ο οφειλέτης έχει πληρώσει την οφειλή για την οποία έχει εφαρμοστεί η ελάφρυνση, κατά την ημερομηνία ρύθμισης της οφειλής, είναι απαραίτητο να γίνει εγγραφή «αποκατάστασης» της οφειλής στον ΦΠΑ πωλήσεων. εγγραφή και επομένως στο αρχείο JPK_V7.

Παράδειγμα 1.

Ο κ. Walery στις 6 Ιουλίου 2021, πραγματοποίησε πώληση στην XYZ (ενεργό φορολογούμενο ΦΠΑ) και όρισε την ημερομηνία πληρωμής στις 13 Ιουλίου 2021. Η εταιρεία XYZ δεν τακτοποίησε την πληρωμή μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2021 (στις 11 Οκτωβρίου πέρασαν 90 ημέρες). Σε ποια περίοδο πρέπει να γίνει αρνητική η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ πωλήσεων σε σχέση με την ελάφρυνση επισφαλειών στον ΦΠΑ; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο κ. Valery;

Η καταχώριση ως μέρος της ελάφρυνσης επισφαλών χρεών θα πρέπει να γίνει στο αρχείο JPK_V7 για τον Οκτώβριο του 2021 με τον προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, Πεδίο "KorektaPodstawyOpodt". Προκειμένου ο κ. Walery να κάνει εγγραφή στην ελάφρυνση επισφαλών χρεών, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής του αρχείου JPK_V7 εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του ενεργού υπόχρεου ΦΠΑ και από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου τεκμηριώνοντας την οφειλή, δεν έχουν περάσει 3 χρόνια από το τέλος του έτους που έχει εκδοθεί τιμολόγιο.

Σε περίπτωση ελάφρυνσης επισφαλών χρεών, η καταχώριση γίνεται βάσει τιμολογίου και όχι εσωτερικού παραστατικού. Επομένως, δεν φέρει τον χαρακτηρισμό "WEW" στο τμήμα εγγραφής του JPK_V7.

Παράδειγμα 2.

Ο κ. Walery από το Παράδειγμα 1 έκανε μια εγγραφή στο πλαίσιο της ελάφρυνσης επισφαλών χρεών τον Οκτώβριο και έτσι μείωσε τη φορολογική βάση. Η XYZ διευθέτησε το τιμολόγιο στις 10 Νοεμβρίου 2021. Είναι υποχρεωμένος ο κ. Walery να «αποκαταστήσει» την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και πρέπει να φορολογήσει ξανά την πώληση;

Ναι, ο κ. Walery είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την ελάφρυνση επισφαλών χρεών την ημερομηνία λήψης της πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, στο αρχείο JPK, υποδεικνύει και το πεδίο «Διόρθωση της Φορολογικής Βάσης».

Από τον Ιανουάριο του 2022, στο αρχείο JPK_V7, θα είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ημερομηνία πληρωμής στις εγγραφές λογιστικής κόστους και εσόδων, χάρη στις οποίες η φορολογική αρχή θα μπορεί να εκτιμήσει ρεαλιστικά πότε έχει παρέλθει η προθεσμία των 90 ημερών και έτσι να επαληθεύσει εάν η ελάφρυνση των επισφαλών χρεών του οφειλέτη είναι υποχρεωτική.

Ελάφρυνση επισφαλών χρεών - ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οφειλέτη;

Η προαναφερθείσα έλλειψη υποχρέωσης ενημέρωσης του οφειλέτη σχετικά με την αξιοποίηση της ελάφρυνσης επισφαλών χρεών δεν αποτελεί μόνο διοικητική απλοποίηση για τον πιστωτή. Η ενέργεια αυτή είναι περιττή λόγω του γεγονότος ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να διορθώσει τον φόρο εισροών υπερημερίας, ανεξάρτητα από το αν ο ανάδοχός του έχει επιλέξει τη διόρθωση από μέρους του ή όχι.

Η αρχή ορίζεται στο άρθρο. 89β του νόμου περί ΦΠΑ, ο οποίος αναφέρει ότι εάν οι καθυστερήσεις (ολικά ή εν μέρει) δεν διευθετηθούν εντός 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στο τιμολόγιο ή στη σύμβαση, ο οφειλέτης υποχρεούται να διορθώσει την φόρος εισροών. Αυτή η διόρθωση θα πρέπει να εμφανίζεται στο αρχείο JPK_V7 που υποβάλλεται για την περίοδο κατά την οποία λήγει η εν λόγω προθεσμία. Η ανάγκη διόρθωσης του ΦΠΑ αποσκοπεί στο να παρακινήσει τους οφειλέτες να πληρώσουν έγκαιρα τα χρέη τους.

Εξίσου σημαντικό, οι υπάρχουσες ρυθμίσεις ανέφεραν ότι δεν χορηγείται ελάφρυνση για επισφαλείς απαιτήσεις στον οφειλέτη, εάν την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο παρέρχεται η 90ή ημέρα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, ο οφειλέτης βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την έννοια του περί Αναδιάρθρωσης Νόμου, σε πτώχευση ή σε διαδικασία εκκαθάρισης. Από την άλλη πλευρά, από την 1η Οκτωβρίου 2021, η διάταξη αυτή άλλαξε και παρόλο που ο οφειλέτης βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την έννοια του περί αναδιάρθρωσης νόμου, πτωχευτικής διαδικασίας ή σε διαδικασία εκκαθάρισης, εξακολουθεί να πρέπει να απαλλαγεί από επισφαλείς απαιτήσεις. .

Παράδειγμα 3.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο επιχειρηματίας έλαβε ένα τιμολόγιο φορολογούμενο με ΦΠΑ 23% για την αγορά αγαθών για το ποσό των 100 PLN καθαρά και 23 PLN ΦΠΑ. Η προθεσμία πληρωμής του είναι η 25η Ιανουαρίου 2021. Το τιμολόγιο δεν πληρώθηκε από τον αγοραστή, αλλά τον Ιανουάριο του 2021 αφαίρεσε από αυτό τον ΦΠΑ.

Λόγω μη εκκαθάρισης της δαπάνης, ο αγοραστής υποχρεούται να διαγράψει το ποσό ΦΠΑ (23 PLN) από το μητρώο αγορών ΦΠΑ κατά την περίοδο της 90ής ημέρας από την ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Πέφτει στις 25 Απριλίου 2021, επομένως για την περίοδο Απριλίου, ο αγοραστής θα πρέπει να διορθώσει τον ΦΠΑ σε JPK_V7M για τον Απρίλιο του 2021 ή JPK_V7K Απρίλιος 2021 - τριμηνιαία διακανονισμός (ανάλογα με τις περιόδους για τις οποίες ο φορολογούμενος διακανονίζει τον ΦΠΑ).

Παράδειγμα 4.

Η δραστηριότητα του κ. Bronisław βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης. Στις 16 Αυγούστου αγόρασε υπηρεσία από την εταιρεία UWU με τιμολόγιο ΦΠΑ (με προθεσμία πληρωμής τις 19 Αυγούστου) και αφαίρεσε τον ΦΠΑ. Δυστυχώς για οικονομικούς λόγους δεν πλήρωσε τη δέσμευση και δεν θα το κάνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Χρειάζεται ελάφρυνση του κακού χρέους;

Εάν ο κ. Bronisław δεν πληρώσει την υποχρέωση την τελευταία ημέρα της περιόδου διακανονισμού, κατά την οποία έχει παρέλθει η 90ή ημέρα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, θα πρέπει να εφαρμόσει την ελάφρυνση επισφαλών χρεών στο αρχείο JPK_V7 για τον Νοέμβριο 2021 στις 17 Νοεμβρίου. Εάν η προθεσμία για την εφαρμογή της ελάφρυνσης επισφαλών απαιτήσεων δεν έληγε μετά την 1η Οκτωβρίου 2021, τότε οι προηγούμενες νομικές ρυθμίσεις θα ίσχυαν σε αυτήν την περίπτωση και, επομένως, ο κ. Bronisław δεν θα έπρεπε να εφαρμόσει την ελάφρυνση επισφαλών χρεών.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το λεγόμενο Η ελάφρυνση επισφαλών χρεών δεν ισχύει για:

 • ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (WNT).
 • εισαγωγή υπηρεσιών που ρυθμίζονται από το άρθρο. 28β του νόμου περί ΦΠΑ·
 • εισαγωγή υπηρεσιών·
 • απλουστευμένη εισαγωγή αγαθών

λόγω του γεγονότος ότι κατά τον διακανονισμό αυτών των συναλλαγών, ο ΦΠΑ εγγράφεται τόσο στο μητρώο αγορών όσο και στο μητρώο πωλήσεων ΦΠΑ.

Τι γίνεται με την ελάφρυνση επισφαλών χρεών μετά την πληρωμή;

Στη διαδικασία ελάφρυνσης επισφαλών χρεών, είναι επίσης σημαντικό η πληρωμή να διακανονίζεται μετά τη διόρθωση του οφειλόμενου φόρου από την πλευρά του πιστωτή, καθώς και του φόρου που επιβάλλεται από την πλευρά του οφειλέτη. Εάν ο οφειλέτης εξοφλήσει την οφειλή (ολικά ή μερικά) ή πουληθεί από τον πιστωτή, θα χρειαστεί εκ νέου αύξηση της φορολογικής βάσης και του οφειλόμενου ΦΠΑ. Σε περίπτωση μερικής πληρωμής, η αύξηση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά.

Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης που έχει εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του προς τον εργολάβο μπορεί να εκπέσει εκ νέου τον ΦΠΑ των εισροών επί της συναλλαγής. Εάν έχει τακτοποιηθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων, η αύξηση του φόρου θα πρέπει να γίνει και αναλογικά με το μέρος που καταβλήθηκε. Ο φόρος αφαιρείται εκ νέου στην περίοδο πληρωμής της οφειλής.

Παράδειγμα 5.

Στις 5 Ιανουαρίου 2021, ο επιχειρηματίας εξέδωσε τιμολόγιο για 1.845 PLN μεικτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 345 PLN, με ημερομηνία πληρωμής έως τις 12 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, έλαβε 500 PLN από τον αγοραστή και το υπόλοιπο μέρος της πληρωμής δεν ήταν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Δικαιούταν ο επιχειρηματίας ελάφρυνση επισφαλών χρεών;

Η 90ή ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής στις 12 Απριλίου 2021. Επομένως, ο πωλητής στο αρχείο JPK_V7M για τον Απρίλιο του 2021 ή στο JPK_V7K για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 (ανάλογα με τις περιόδους διακανονισμού ΦΠΑ που έχουν υιοθετηθεί) θα μπορούσε να εμφανίσει ελάφρυνση επισφαλών χρεών από το απλήρωτο μέρος του τιμολογίου, δηλαδή για το ποσό ΦΠΑ των 251,50 PLN . Λόγω του γεγονότος ότι ο αγοραστής, ωστόσο, πλήρωσε το υπόλοιπο τον Ιούνιο, ο πωλητής θα υποχρεωθεί να επιστρέψει αυτό το υπόλοιπο στο τμήμα ΦΠΑ στο ποσό των 93,50 PLN, ως ΦΠΑ που οφείλεται στο αρχείο JPK_V7M για τον Ιούνιο ή JPK_V7K για τον τρίτο τρίμηνο του 2021.

Ελάφρυνση επισφαλών χρεών για απλήρωτα έξοδα στο σύστημα wfirma.pl

Σε περίπτωση ελάφρυνσης επισφαλών χρεών σε μη καταβληθέντα έξοδα μετά τη νόμιμη προθεσμία των 90 ημερών, οι χρήστες του συστήματος wFirma.pl έχουν πιο εύκολο έργο, καθώς δημιουργείται αυτόματα ως εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.

Σε περίπτωση αποτυχίας διακανονισμού των υποχρεώσεων έναντι των αναδόχων εν όλω ή εν μέρει μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας των 90 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής στο τιμολόγιο ΦΠΑ κόστους, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα μια εγγραφή της διόρθωσης ΦΠΑ εισροών λόγω απλήρωτη δαπάνη στο μητρώο αγορών ΦΠΑ.

Ο χρήστης εισάγει τη διακανονισμό πληρωμής στα κρατημένα έξοδα στο σύστημα, η οποία δείχνει την πραγματική ημερομηνία, τον τρόπο και το ποσό της. Σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενου ποσού από τιμολόγιο ΦΠΑ κόστους μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, το σύστημα θα προβεί αυτόματα σε διαγραφή εγγραφών από το μητρώο αγορών ΦΠΑ την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η διόρθωση ΦΠΑ, η οποία θα να είναι ορατή στην καρτέλα ΑΡΧΕΙΕΣ »ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΟΡΩΝ ΦΠΑ.

Εάν η υποχρέωση έχει εξοφληθεί πλήρως ή εν μέρει, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα επιλέγοντας το τιμολόγιο στην εμφανιζόμενη λίστα και επιλέγοντας την επιλογή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Στη συνέχεια, τα εκκαθαρισμένα τιμολόγια θα εντάσσονται και στη διόρθωση των εκπτώσεων ΦΠΑ, αυξάνοντας τον ΦΠΑ εισροών κατά όλη την αξία του φόρου από το τιμολόγιο (όταν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς) ή αναλογικά (όταν το τιμολόγιο έχει εξοφληθεί μερικώς).