Ακύρωση αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ επιχειρηματιών και δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Ο διακανονισμός πληρωμών μεταξύ επιχειρηματιών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πληρωμή με τη μορφή χρημάτων. Μια πιθανή λύση είναι η διαγραφή αμοιβαίων υποχρεώσεων, η οποία οδηγεί στη λήξη των απαιτήσεων και των δύο μερών. Σε σχέση με την απόφαση των φορολογουμένων να συμψηφίσουν τις υποχρεώσεις τους, αξίζει να εξεταστεί τι επιπτώσεις θα έχει αυτό όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.

Ακύρωση αμοιβαίων υποχρεώσεων - αποζημίωση

Η εξόφληση των αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ οντοτήτων είναι αλλιώς γνωστή ως αποζημίωση και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του αστικού δικαίου.

Σύμφωνα με το άρθ. 498 § 1 ΑΚ, όταν δύο πρόσωπα είναι και οφειλέτες και πιστωτές μεταξύ τους, το καθένα από αυτά μπορεί να συμψηφίσει την απαίτησή του με τις απαιτήσεις του αντιδίκου, αν το αντικείμενο και των δύο αξιώσεων είναι χρήματα ή πράγματα της ίδιας ποιότητας. , επισημαίνονται μόνο ως προς το είδος και οι δύο αξιώσεις οφείλονται και μπορούν να ασκηθούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης κρατικής αρχής.

Ως αποτέλεσμα του συμψηφισμού, και οι δύο αξιώσεις εξαργυρώνουν η μία την άλλη μέχρι το ποσό της χαμηλότερης απαίτησης. Εάν η αξία της απαίτησης είναι ίση, οι αμοιβαίες υποχρεώσεις τερματίζονται.

Η αποζημίωση επιτρέπει τη διευθέτηση των υποχρεώσεων, όχι όμως με την πραγματική εκπλήρωσή τους, αλλά με την αμοιβαία εξαγορά των απαιτήσεων των μερών, με αποτέλεσμα να λήγουν οι υποχρεώσεις τους. Η συνάρτηση πληρωμής είναι ότι ως αποτέλεσμα του συμψηφισμού, οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των οφειλετών διαγράφονται σαν να είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μολονότι τα μέρη δεν λαμβάνουν ουσιαστικά τα οφέλη που τους αναλογούν ως αποζημίωση, αλλά ως αποτέλεσμα της εκχώρησης των απαιτήσεων ενός από αυτά έναντι των απαιτήσεων του άλλου, κάθε μέρος απαλλάσσεται από το χρέος του, γεγονός που τους επιτρέπει να ληφθούν υπόψη επί πληρωμή. Σε περίπτωση εξαγοράς αμοιβαίων υποχρεώσεων – αποζημίωσης – λύεται η αμοιβαία ενοχική σχέση. Αυτή η αποζημίωση θεωρείται ότι ισοδυναμεί με πληρωμή σε μετρητά. Κατά συνέπεια, η ακύρωση αμοιβαίων υποχρεώσεων έχει τα ίδια αποτελέσματα με την πληρωμή.

Ακύρωση αμοιβαίων υποχρεώσεων και δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

Τώρα είναι απαραίτητο να εξεταστεί πώς το γεγονός διαγραφής αμοιβαίας υποχρέωσης επηρεάζει το ζήτημα του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών στις φορολογητέες αμοιβαίες συναλλαγές. Τίθεται το ερώτημα εάν ο φορολογούμενος δικαιούται να εκπέσει τον φόρο εισροών από τιμολόγιο που δεν έχει πληρωθεί με την παραδοσιακή μορφή χρημάτων, αλλά ως αποτέλεσμα αποζημίωσης.

Σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την άσκηση φορολογητέων δραστηριοτήτων, ο φορολογούμενος που αναφέρεται στο άρθ. 15, έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών.

Το ποσό του φόρου εισροών είναι το άθροισμα των ποσών φόρου που προκύπτουν από τα τιμολόγια που έλαβε ο φορολογούμενος για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο. 86 δευτ. 10 του νόμου, το δικαίωμα μείωσης του ποσού του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών προκύπτει κατά τον διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγόρασε ή εισήγαγε ο φορολογούμενος.

Επιπλέον, το δικαίωμα μείωσης του ποσού του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών προκύπτει όχι νωρίτερα από τον διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία ο φορολογούμενος έλαβε το τιμολόγιο ή το τελωνειακό έγγραφο.

Γενικά, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ παρέχεται όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή η έκπτωση γίνεται από εγγεγραμμένο ενεργό φορολογούμενο ΦΠΑ και όταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβλήθηκε ο φόρος χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση φορολογητέων δραστηριοτήτων.

Το παραστατικό που δικαιούται έκπτωση είναι το τιμολόγιο που λαμβάνει ο φορολογούμενος για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, ο πωλητής πρέπει να έχει φορολογική υποχρέωση σχετικά με τη φορολογητέα δραστηριότητα που αναφέρεται σε αυτό.

Ο παρουσιαζόμενος κανόνας αποκλείει τη δυνατότητα έκπτωσης του φόρου εισροών που σχετίζεται με αγαθά και υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται για φορολογητέες δραστηριότητες, δηλαδή στην περίπτωση χρήσης τους για αφορολόγητες δραστηριότητες και δεν υπόκεινται καθόλου σε φορολογία.

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων των διατάξεων, θα πρέπει να τονιστεί ξεκάθαρα ότι ο νόμος ΦΠΑ δεν ορίζει ως προϋπόθεση για την έκπτωση του ΦΠΑ από τον φορολογούμενο για την τακτοποίηση του οφειλόμενου ποσού στο τιμολόγιο.

Ως εκ τούτου, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε πληρωμή του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης αμοιβαίων υποχρεώσεων) δεν επηρεάζει τη στιγμή του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου, διότι δεν αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την εκτέλεσή του.

[alert-info] Η ακύρωση (αποζημίωση) αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ επιχειρηματιών δεν επηρεάζει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο φορολογούμενος εξακολουθεί να διατηρεί αυτό το δικαίωμα, ακόμη και όταν η υποχρέωση έληξε ως αποτέλεσμα αποζημίωσης και όχι της κλασικής πληρωμής. [/ Alert-info]

Ακύρωση αμοιβαίων υποχρεώσεων και ταχεία επιστροφή ΦΠΑ

Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται τόσο με την αποζημίωση όσο και με την έκπτωση του φόρου εισροών είναι η ταχεία επιστροφή ΦΠΑ.

Η τυπική περίοδος επιστροφής είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες νόμιμες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η ταχεία επιστροφή χρημάτων εντός 25 ημερών.

Σύμφωνα με το άρθ. 87 δευτ. 6 του νόμου περί ΦΠΑ, η εφορία υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά φόρου εντός 25 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του διακανονισμού, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. το ποσό του φόρου εισροών που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση, με εξαίρεση το ποσό του φόρου εισροών ή τη φορολογική διαφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1, που δεν έχει διακανονιστεί σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους και εμφανίζεται στη δήλωση, προκύπτει από:

  1. τιμολόγια που τεκμηριώνουν τα ποσά των απαιτήσεων που έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέσω τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου σε τράπεζα εγκατεστημένη στην επικράτεια της χώρας ή λογαριασμού του φορολογούμενου σε συνεταιριστική ταμιευτική και πιστωτική ένωση της οποίας είναι μέλος, που αναφέρεται στην αίτηση αναγνώρισης που αναφέρεται σε χωριστούς κανονισμούς,

  2. τιμολόγια άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο α, τεκμηρίωση των απαιτήσεων, εάν το συνολικό ποσό αυτών των απαιτήσεων δεν υπερβαίνει τα 15.000 PLN,

  3. τελωνειακά έγγραφα, διασάφηση εισαγωγής και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθ. 33 παράγραφος 2-3 και άρθ. 34, και έχουν καταβληθεί από τον φορολογούμενο,

  4. εισαγωγή αγαθών που λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθ. 33Α, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο υποκείμενος στο φόρο είναι ο αποδέκτης τους ή η παράδοση αγαθών για την οποία ο πελάτης είναι φορολογούμενος, εάν στη φορολογική δήλωση προκύπτει το ποσό του φόρου που οφείλεται στις συναλλαγές αυτές ;

 2. το ποσό του φόρου εισροών ή της διαφοράς φόρου που δεν διακανονίστηκε σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους και εμφανίζεται στη δήλωση δεν υπερβαίνει τα 3.000 PLN·

 3. ο φορολογούμενος υποβάλλει στην εφορία, το αργότερο την ημέρα υποβολής της δήλωσης, βεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού·

 4. ο φορολογούμενος για τους επόμενους 12 μήνες που προηγούνται άμεσα της περιόδου για την οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για επιστροφή εντός 25 ημερών:

  1. ήταν εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ,

  2. υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις για κάθε φορολογική περίοδο.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Η αποζημίωση δεν είναι τρόπος πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού, επομένως η αξία των υποχρεώσεων που διακανονίζονται με αυτόν τον τρόπο εμπίπτει στο συμφωνημένο όριο των 15.000 PLN και επηρεάζει τη δυνατότητα λήψης επιστροφής χρημάτων εντός μιας ταχείας περιόδου. Κατά συνέπεια, όταν το άθροισμα των απαιτήσεων διακανονίζεται με αμοιβαία απόσβεση:

 • δεν υπερβαίνει τα 15.000 PLN, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ εντός 25 ημερών.

 • υπερβαίνει τα 15.000 PLN, ο φορολογούμενος δεν δικαιούται να επωφεληθεί από αυτήν την προτίμηση.

Συνοψίζοντας τα ευρήματα, αξίζει να τονιστεί ότι η απλή διευθέτηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων μέσω της ακύρωσής τους δεν στερεί από τους ενεργούς φορολογούμενους ΦΠΑ το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών στο τιμολόγιο που έλαβαν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δυνατότητα έκπτωσης φόρου βασίζεται στους βασικούς κανόνες. Η πληρωμή με τη μορφή αποζημίωσης μπορεί να επηρεάσει μόνο το δικαίωμα να επωφεληθείτε από ταχεία επιστροφή ΦΠΑ.