Διαδικασία EU VAT OSS και διακανονισμός ESPO

Φόρος Υπηρεσίας

Από την 1η Ιουλίου 2021 εισήχθησαν επαναστατικές αλλαγές σχετικά με τη διευθέτηση του λεγόμενου πώληση μέσω ταχυδρομείου. Ισχύουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέες διαδικασίες που σχετίζονται με τις πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου θα διευκολύνουν τους φορολογούμενους να διακανονίσουν τον ΦΠΑ. Πώς φαίνεται ο διακανονισμός της ESPO στο πλαίσιο της διαδικασίας OSS ΦΠΑ; Λεπτομέρειες παρακάτω.

ESPO - μια νέα μορφή φορολόγησης των πωλήσεων

Στην αρχή θα ορίσουμε τι είναι η ΕΣΠΟ. Πρόκειται για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών - η παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την επικράτεια κράτους μέλους άλλου από το έδαφος του κράτους μέλους ολοκλήρωσης της αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών στον αγοραστή - καταναλωτή (ή φορολογούμενος που δεν εγκαθίσταται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις που αφορούν την ΕΣΠΟ αντικαθιστούν τους υφιστάμενους κανονισμούς πώλησης ταχυδρομικών παραγγελιών που ρυθμίζονται μέχρι τώρα στο άρθ. 23 και 24 του νόμου περί ΦΠΑ.

Από την ανάλυση του παραπάνω ορισμού προκύπτει ότι ο κατάλογος των οντοτήτων που μπορούν να είναι αγοραστές στις συναλλαγές της ESPO είναι ο ίδιος όπως και στην περίπτωση της πώλησης ταχυδρομικών παραγγελιών.

Η παράδοση ESPO αφορά αγαθά που βρίσκονται στην επικράτεια της Ε.Ε. Μπορούν να παραχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η ESPO μπορεί να καλύπτει αγαθά που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και βρίσκονται στην επικράτειά της και παραδίδονται σε αγοραστές της ΕΕ.

Τα εμπορεύματα σε τελωνειακές αποθήκες πρέπει πρώτα να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ για να υπόκεινται στην ESPO.

Ποιες συναλλαγές δεν υπάγονται στην ΕΣΠΟ;

Ο νομοθέτης αναγνώρισε ότι δεν μπορούν όλες οι συναλλαγές να λογιστικοποιηθούν ως ESPO. Η ΕΣΠΟ δεν ισχύει όταν αντικείμενο παράδοσης είναι:

 • νέα μεταφορικά μέσα, η αγορά των οποίων διακανονίζεται από τον αγοραστή ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, ανεξάρτητα από το αν είναι υπόχρεος ΦΠΑ·

 • εμπορεύματα εγκατεστημένα ή συναρμολογημένα, με ή χωρίς δοκιμαστική λειτουργία - για τα οποία ο τόπος παράδοσης είναι πάντα η χώρα συναρμολόγησης, όπου δεν υπάρχει απλή συναρμολόγηση·

 • αγαθά που φορολογούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος περιθωρίου.

Παράδειγμα 1.

Ο Jan Kowalski χρησιμοποίησε μια σύγχρονη εφαρμογή που σας επιτρέπει να αγοράσετε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φορολογούμενος αγόρασε ένα αυτοκίνητο τριών μηνών που διένυσε 2.500 χλμ. (αυτοκίνητο επίδειξης, ταξινομημένο στη Γερμανία). Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο διακανονισμός της ΕΣΠΟ σε αυτή την περίπτωση;

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε να κάνουμε με ένα νέο μεταφορικό μέσο κατά την έννοια του νόμου περί ΦΠΑ. Με νέο μεταφορικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο. 2 πόντοι 10 λιτ. και ο νόμος ΦΠΑ νοούνται ως χερσαία οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ανθρώπων ή εμπορευμάτων, τα οποία τροφοδοτούνται από κινητήρα κυλινδρισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή με ισχύ μεγαλύτερη από 7,2 κιλοβάτ, εάν έχουν ταξιδέψει όχι περισσότερο από 6.000 χιλιόμετρα ή όχι περισσότερο από 6 μήνες. Ως στιγμή θέσης σε κυκλοφορία ενός χερσαίου οχήματος θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία εγγράφηκε για πρώτη φορά για θέση σε κυκλοφορία ή κατά την οποία υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε εγγραφή για θέση σε κυκλοφορία στο δρόμο, όποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Επί του παρόντος, ο νομοθέτης δεν αποκλείει την προμήθεια ειδικών προϊόντων από την ΕΣΠΟ.

Τακτοποίηση ΕΣΠΟ - τόπος φορολογίας

Ο τόπος παράδοσης στην ESPO είναι, καταρχήν, ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αγοραστή.

Υπάρχει φυσικά μια εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, κατά την οποία ο φορολογούμενος θα μπορεί να φορολογήσει τα αγαθά στη χώρα του πωλητή. Ο φορολογούμενος θα έχει αυτήν την επιλογή εάν:

 • έχει την καταστατική του έδρα ή, ελλείψει τέτοιας καταστατικής έδρας, έχει τη μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως στην επικράτεια ενός μόνο κράτους μέλους·

 • τα εμπορεύματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από εκείνο του κράτους μέλους στο οποίο ο πωλητής είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη διεύθυνση του ή συνήθως διαμένει·

 • δεν έχει ξεπεραστεί το όριο πωλήσεων.

Το νέο όριο είναι μόνο 10.000 EUR (42.000 PLN). Είναι ένα καθαρό ποσό, δηλαδή μειωμένο με πολωνικό φόρο ή φόρο προστιθέμενης αξίας. Προσμετράται συνολικά για όλες τις παραδόσεις της ΕΣΠΟ. Έτσι, αθροίζουμε τις πωλήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπέρβαση του ορίου και εγγραφή για ΦΠΑ OSS

Με τη μείωση του ορίου πωλήσεων, ο νομοθέτης εισήγαγε τη δυνατότητα χρήσης ειδικής διαδικασίας διακανονισμού ΦΠΑ, του λεγόμενου Διαδικασίες One Stop Shop (OSS). Η χρήση του είναι προαιρετική. Ωστόσο, εάν επιλεγεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να το εφαρμόσει με συνέπεια σε όλες τις παραδόσεις αγαθών ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτό, που πραγματοποιούνται ή παρέχονται από αυτόν εντός της επικράτειας της ΕΕ.

Η παραπάνω διαδικασία αποσκοπεί στον περιορισμό των διοικητικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την ανάγκη εγγραφής για ΦΠΑ σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

Με βάση τα παραπάνω, ο φορολογούμενος έχει σήμερα δύο επιλογές για να καταστήσει εφικτή τη διευθέτηση της ΕΣΠΟ:

 • εγγραφή για ΦΠΑ στη χώρα κατανάλωσης και φορολογικό διακανονισμό εκεί,

 • εγγραφή στη διαδικασία OSS ΦΠΑ.

Εάν επιλεγεί η διαδικασία OSS ΦΠΑ, ο φορολογούμενος διακανονίζει τον ΦΠΑ που οφείλεται στα κράτη μέλη κατανάλωσης, δηλαδή στα κράτη μέλη όπου ολοκληρώνεται η αποστολή των αγαθών μέσω του λεγόμενου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, το κράτος μέλος αναγνώρισης του OSS ΦΠΑ είναι η χώρα στην οποία ο φορολογούμενος έχει την έδρα του και, ελλείψει τέτοιας έδρας - η χώρα όπου ο φορολογούμενος έχει μόνιμη έδρα ή η χώρα στην οποία ο φορολογούμενος επιλέγει ως χώρα αναγνώρισης. Έτσι, στην περίπτωση φορολογουμένων που είναι εγκατεστημένοι στην Πολωνία, η Πολωνία θα είναι η εγγραφή για το ΦΠΑ OSS.

Για την επιλογή της διαδικασίας ΦΠΑ OSS απαιτείται γνωστοποίηση στη φορολογική αρχή. Στη χώρα μας, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στον Προϊστάμενο της Β' Εφορίας Warszawa-Śródmieście. Δεν υπάρχει δεσμευτική προθεσμία για την υποβολή μιας τέτοιας ειδοποίησης, αλλά στην πράξη δεν πρέπει να την περιμένετε, καθώς απαιτεί επιβεβαίωση. Είναι σημαντικό ότι η φορολογική αρχή μπορεί επίσης να αρνηθεί να δεχθεί την αίτηση.

Κατά την επιλογή της διαδικασίας ΦΠΑ OSS, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τηρούν ειδικά αρχεία, να υποβάλλουν δηλώσεις και να διακανονίζουν φόρους. Υποβάλλουμε τη δήλωση για τριμηνιαίες περιόδους έως την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε επόμενο τρίμηνο. Πληρωμώνουμε φόρους σε ευρώ.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Τι πρέπει να περιέχουν τα αρχεία;

Όπως γράψαμε παραπάνω, ο φορολογούμενος κατά την επιλογή της διαδικασίας ΦΠΑ OSS πρέπει να τηρεί ειδικά αρχεία.

Πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • την ένδειξη του κράτους μέλους κατανάλωσης στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

 • το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας·

 • την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας·

 • φορολογική βάση με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος·

 • τυχόν περαιτέρω ποσά για αύξηση ή μείωση της φορολογικής βάσης·

 • τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ·

 • το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος·

 • ημερομηνία και ποσό των πληρωμών που ελήφθησαν·

 • τυχόν προκαταβολές που ελήφθησαν πριν από την παροχή της υπηρεσίας·

 • όταν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, οι πληροφορίες στο τιμολόγιο·

 • επώνυμο / όνομα του αποδέκτη της υπηρεσίας, εάν είναι γνωστό στον φορολογούμενο·

 • τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη διεύθυνση ή τη συνήθη διαμονή του.

Τα αρχεία πρέπει να τηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα με ηλεκτρονικά μέσα. Θα πρέπει να διατηρηθεί για περίοδο 10 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο παραδόθηκαν τα εμπορεύματα.

Συνοπτικά, η διαδικασία OSS ΦΠΑ είναι εξαιρετικά επωφελής για τους φορολογούμενους. Απαιτεί εγγραφή και τήρηση αρχείων, αλλά σας επιτρέπει να διακανονίζετε φόρους σε μία χώρα.