Διαδικασία ΕΕ ΦΠΑ OSS που εφαρμόζεται από μεσάζοντες

Φόρος Υπηρεσίας

Τον Ιούλιο, ο νομοθέτης εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να οργανώσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι η εισαγωγή της διαδικασίας ΦΠΑ OSS. Παρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού ΦΠΑ σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών σε καταναλωτές από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Διαδικασία ΦΠΑ OSS

Όπως έχουμε ήδη περιγράψει παραπάνω, η διαδικασία ΦΠΑ OSS επιτρέπει τον διακανονισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ για ορισμένες δραστηριότητες στο κράτος μέλος κατανάλωσης μέσω του κράτους μέλους αναγνώρισης. Σε αυτή την περίπτωση, διακανονίζουμε τον ΦΠΑ σε μία χώρα.

Η διαδικασία ΕΕ απευθύνεται σε επιχειρηματία με έδρα ή μόνιμη έδρα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δηλώσει και να πληρώσει οφειλόμενο ΦΠΑ για:

 • ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (ESPO)·

 • υπηρεσίες προς καταναλωτές (B2C), για τους οποίους ο τόπος παροχής είναι κράτος μέλος στο οποίο δεν έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση· Οι υπηρεσίες προς τον καταναλωτή, για τις οποίες τόπος παροχής είναι το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος, δεν μπορούν να δηλωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία της ΕΕ, αλλά πρέπει να δηλωθούν στην εθνική φορολογική δήλωση του οικείου κράτους μέλους.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ΦΠΑ OSS, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώσουν και να διακανονίσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για την παροχή, μεταξύ άλλων, από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού, των τεχνών, του αθλητισμού, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και συναφών υπηρεσιών, όπως εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις, και υπηρεσίες βοηθητικές σε αυτές τις υπηρεσίες·

 • υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία ή παρόμοιες εγκαταστάσεις·

 • Υπηρεσίες εκτίμησης ακίνητης περιουσίας και κινητής περιουσίας·

 • υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας?

 • υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού μεταφοράς·

 • Υπηρεσίες μεταφοράς;

 • υπηρεσίες βοηθητικές για υπηρεσίες μεταφοράς, όπως εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, επαναφόρτωσης ή παρόμοιες εργασίες·

 • υπηρεσίες εστιατορίου και τροφοδοσίας·

 • τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επομένως, η προαναφερθείσα διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρηματίες που πωλούν αγαθά (κυρίως μέσω Διαδικτύου), αλλά και παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα εκτός της χώρας.

Ένας επιχειρηματίας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία OSS ΦΠΑ πρέπει να εγγραφεί σε ένα μόνο κράτος μέλος, το λεγόμενο το κράτος μέλος αναγνώρισης.

Το κράτος μέλος αναγνώρισης είναι το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος.

Ο φορολογούμενος που εγγράφεται στη διαδικασία ΦΠΑ OSS θα υποχρεούται να διακανονίσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ για όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία μόνο στο πλαίσιο της.

Εκκαθάριση φόρου εισροών

Στην περίπτωση της διαδικασίας ΦΠΑ OSS, ο φόρος διακανονίζεται στη χώρα αναγνώρισης. Για το σκοπό αυτό τηρούμε ξεχωριστά αρχεία και υποβάλλουμε συμπληρωματική δήλωση. Οι φορολογούμενοι αναρωτιούνται πώς να αφαιρέσουν τον φόρο εισροών για αγορές που σχετίζονται με πωλήσεις εκτός της χώρας (υπηρεσίες ESPO και EU B2C).

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος αγοράζει συσκευασίες δώρου για διάφορες περιστάσεις από έναν παραγωγό στην Πολωνία. Ο φορολογούμενος διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο πουλά σε έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγγράφηκε στη διαδικασία ΦΠΑ OSS στην Πολωνία. Πώς υποτίθεται ότι υπολογίζει τον φόρο εισροών που σχετίζεται με τις αγορές συσκευασιών;

Κατά τη χρήση της διαδικασίας OSS ΦΠΑ, ο φόρος εισροών δεν εμφανίζεται στις δηλώσεις που υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία. Εμφανίζουμε τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία μιας επιχείρησης στο κράτος μέλος εθνικής ταυτοποίησης στην εθνική φορολογική δήλωση. Έτσι, ο φορολογούμενος δηλώνει και λογιστικοποιεί τον φόρο που χρεώνεται στη χώρα μας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Διαδικασία ΦΠΑ OSS που εφαρμόζεται από μεσάζοντες

Η σύμβαση αντιπροσωπείας δεν είναι μια σύμβαση που ονομάζεται αστικό δίκαιο. Η μεσιτεία είναι μια ενδιάμεση δραστηριότητα που μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή σε ένα μέρος μιας σύμβασης την ευκαιρία να τη συνάψει, την επικοινωνία με το άλλο μέρος και τη διαπραγμάτευση των όρων αντιπαροχής για και για λογαριασμό του πελάτη, σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, τα δύο μέρη να συνάψουν τη σύμβαση και ότι ο ίδιος ο διαμεσολαβητής δεν έχει κανένα συμφέρον για το περιεχόμενό της.

Η ουσία της διαδικασίας EU VAT OSS είναι ο διακανονισμός του ΦΠΑ για δραστηριότητες που εκτελούνται για μη υποκείμενους στο φόρο αγοραστές από όλη την ΕΕ μέσω ενός μόνο κράτους μέλους.

Ένας ενδιάμεσος φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία όπως και άλλοι οικονομικοί φορείς.

Για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει, ο μεσίτης πρέπει να εγγραφεί. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας τη φόρμα VIU-R

Η φορολογική αρχή στην οποία ο ενδιάμεσος πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη διαδικασία είναι ο προϊστάμενος της φορολογικής υπηρεσίας II Warszawa-Śródmieście. Μετά την υποβολή της ειδοποίησης από τον μεσάζοντα, η φορολογική αρχή επιβεβαιώνει την ειδοποίηση. Ο μεσίτης λαμβάνει έναν αριθμό με τον οποίο αναγνωρίζεται ο φορολογούμενος για σκοπούς ΦΠΑ.

Εάν ένας διαμεσολαβητής κάνει χρήση αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τέλος κάθε τριμήνου.

Αυτή η περίοδος ισχύει επίσης όταν η τελευταία ημέρα του μήνα συμπίπτει με Σάββατο ή αργία (βλ. άρθρο 130γ του νόμου περί ΦΠΑ).

Τα ποσά στις δηλώσεις VIU-D πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ (βλ. άρθρο 130γ παράγραφος 6 του νόμου περί ΦΠΑ). Εάν οι πληρωμές για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών γίνονται σε νομίσματα άλλα από το ευρώ, τα μετατρέπουμε σε ευρώ.

Ο διαμεσολαβητής, κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης VIU-D, υποχρεούται να καταβάλει (σε ​​ευρώ) τα ποσά του ΦΠΑ στον τραπεζικό λογαριασμό της αρμόδιας ΔΟΥ.

Συνοπτικά, ένας φορολογούμενος που είναι διαμεσολαβητής μπορεί να διακανονίσει τον φόρο στη διαδικασία OSS. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληροί μια σειρά από νομοθετικές απαιτήσεις.