Δώρα που αγοράζονται για τη διαφήμιση και την προβολή της εταιρείας

Φόρος Υπηρεσίας

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ένα ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο μεταξύ των επιχειρηματιών, το οποίο συνίσταται στο να δίνουν στους εργολάβους τους δώρα με τη μορφή δωρεάν δώρων. Είναι μια από τις δυνατότητες ανάληψης δραστηριοτήτων μάρκετινγκ με σκοπό την απόκτηση πελατών και την ενίσχυση της θέσης στην αγορά. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μορφή διαφήμισης, δώστε προσοχή στη φύση και την αξία των δώρων. Αυτό συμβαίνει γιατί από αυτό το θέμα μπορεί να εξαρτηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των δαπανών για την αγορά τους ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι επιχειρηματίες έχουν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν τα διαφημιστικά έξοδα ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα με γενικούς όρους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διακρίνετε εάν τα δώρα που αγοράσατε έχουν πραγματικά μόνο διαφημιστική λειτουργία ή έχουν αντιπροσωπευτικό χρώμα. Η σημασία αυτού του ζητήματος πηγάζει από το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 1 παράγραφος 23 τα έξοδα εκπροσώπησης μπορεί να μην αποτελούν φορολογικό κόστος της επιχείρησης.

Πώς να ξεχωρίσετε τη διαφήμιση από την αντιπροσώπευση;

Υπάρχει η πεποίθηση μεταξύ των φορολογουμένων ότι η καλή εικόνα είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της εταιρείας, επειδή επηρεάζει το ύψος των εσόδων. Ως εκ τούτου, τα έξοδα που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο κόστος της εταιρείας. Ωστόσο, πολλές φορολογικές αρχές, στις ατομικές αποφάσεις που εκδόθηκαν, έχουν αντίθετη άποψη, μη επιτρέποντας αυτού του είδους τις δαπάνες να αναγνωριστούν ως δαπάνες. Πώς λοιπόν διακρίνουμε πότε έχουμε να κάνουμε με διαφήμιση και πότε με αντιπροσώπευση;

Στην πράξη, οι διαφημιστικές δραστηριότητες αναλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες προκειμένου να παρέχουν στους εργολάβους πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη προσφορά της εταιρείας, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να αγοράσουν τα παρουσιαζόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Η αντιπροσώπευση, από την άλλη πλευρά, είναι μια μορφή εκπροσώπησης για λογαριασμό της εταιρείας, που συνδέεται με το μεγαλείο και το μεγαλείο, προκειμένου να προκαλέσει την καλύτερη δυνατή γνώμη μεταξύ των πιθανών πελατών. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η αποτελεσματική απόκτηση νέων πελατών με την ενίσχυση της εικόνας ή την παρουσίαση της φήμης της εταιρείας.

Αξιολόγηση της φύσης των δώρων

Η αποτελεσματική αξιολόγηση της φύσης των δώρων που δίνονται θα πρέπει να εξαρτάται κυρίως από το είδος και την κλίμακα της επιχείρησης, επειδή το ίδιο προϊόν σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση μπορεί να αποτελεί συστατικό των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και σε μικρότερο βαθμό με κόστος αντιπροσώπευσης. Παράγοντες όπως η μοναδιαία αξία των δώρων, η συνολική αξία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και η ομάδα των παραληπτών είναι επίσης σημαντικοί. Τα δώρα χαμηλής αξίας με μόνιμα εταιρικά λογότυπα που διανέμονται σε εργολάβους σε μεγάλη κλίμακα (π.

Διαφορετικά θα είναι όμως όταν θα δίνονται δώρα πολύ μεγαλύτερης αξίας μόνο σε επιλεγμένους εργολάβους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εφορία μπορεί να αμφισβητήσει τον χαρακτηρισμό τέτοιων δαπανών ως φορολογικά έξοδα, επειδή παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της εκπροσώπησης, επηρεάζοντας την εικόνα της εταιρείας στα μάτια των αποδεκτών.

Ένα δώρο που δίνεται ως εισόδημα επιχειρηματία;

Η λήψη δώρου από φυσικό πρόσωπο σε σχέση με την επιχειρηματική του δραστηριότητα συνιστά όφελος σε είδος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθ. 11 παράγραφος 2 του νόμου PIT, η χρηματική αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς που αντιπροσωπεύονται από το δωρεά στοιχείο συνιστά αύξηση του εισοδήματος του επιχειρηματία.