Ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας και απαλλαγή από ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Τα άτομα που παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας συχνά αγνοούν ότι οι διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ θα ισχύουν και για αυτούς. Παρά το γεγονός αυτό, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα πληρώσουν τον φόρο γιατί θα επωφεληθούν από την απαλλαγή που προβλέπει ο νόμος. Αξίζει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους κανονισμούς που αφορούν την εξαίρεση.

Ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας στο ΦΠΑ

Παραδόξως, η ιδιωτική εκπαίδευση ρυθμίζεται από τον νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς τις σχετικές διατάξεις, προκύπτει ότι η ιδιωτική διδασκαλία καλύπτεται από τον νόμο περί ΦΠΑ.

Ο φόρος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε φορείς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Η πράξη εισάγει τον δικό της ορισμό εδώ. Όπως μπορεί να διαβαστεί στο Art. 15 δευτ. 2 του νόμου περί ΦΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες παραγωγών, εμπόρων ή παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που αποκτούν φυσικούς πόρους και των αγροτών, καθώς και τις δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελματιών. Η οικονομική δραστηριότητα περιλαμβάνει, ειδικότερα, δραστηριότητες που συνίστανται στη χρήση αγαθών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε συνεχή βάση για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιδιωτική διδασκαλία είναι υπηρεσία. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χαρακτηριστεί ως πάροχος υπηρεσιών, ασκεί οικονομική δραστηριότητα, η οποία υπόκειται στις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος ΦΠΑ. Ιδιωτική διδασκαλία είναι η παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας κατά την έννοια του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Παρεμπιπτόντως, αξίζει να προστεθεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 15 δευτ. 3 σημείο 3 του νόμου περί ΦΠΑ

Η ιδιωτική διδασκαλία δεν θα θεωρείται ως ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα εάν παρέχεται βάσει σύμβασης εντολής και εάν, λόγω της εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων, τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με τον εντολέα για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων με προϋποθέσεις για την εκτέλεση αυτών δραστηριότητες, αμοιβή και ευθύνη του προσώπου που διατάσσει την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έναντι τρίτων”.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

Αν και, όπως αναφέρθηκε ήδη, η ιδιωτική εκπαίδευση υπόκειται στις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ, η υποχρέωση καταβολής του φόρου δεν θα προκύπτει πάντα. Είναι δυνατό να επωφεληθείτε από φορολογική απαλλαγή.

Πρόκειται για την Τέχνη. 43 δευτ. 1 σημείο 27 των προαναφερθέντων ο νόμος, ο οποίος εξαιρεί τις ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας σε προσχολικό, δημοτικό, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο που παρέχονται από εκπαιδευτικούς.

Η παρουσιαζόμενη εξαίρεση είναι υποκειμενική και υποκειμενική, πράγμα που σημαίνει ότι για να είναι δυνατή η εφαρμογή της, η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται από συγκεκριμένο φορέα και εντός συγκεκριμένου εύρους. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση για την αίτηση είναι να πληρούνται από κοινού δύο προϋποθέσεις:

  • την υποκειμενική προϋπόθεση που σχετίζεται με τον πάροχο υπηρεσιών που πρέπει να είναι δάσκαλος·
  • αντικειμενική λογική που σχετίζεται με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή τις ιδιωτικές υπηρεσίες μάθησης σε κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης.

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας ενδέχεται να απαλλάσσονται από φόρους εάν ο πάροχος πληροί ορισμένες υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις.

Υποκειμενική υπόθεση

Για την εφαρμογή της εξαίρεσης θα πρέπει να παρέχεται ιδιωτικό φροντιστήριο από καθηγητή. Δεν υπάρχει ορισμός του εκπαιδευτικού στο νόμο περί ΦΠΑ, επομένως είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στη γλωσσική έννοια αυτής της έννοιας. Διότι η γλωσσική ερμηνεία προέχει.

Σύμφωνα με το λεξικό της πολωνικής γλώσσας, ο δάσκαλος πρέπει να κατανοήσει:

  • ένα άτομο που διδάσκει κάποιον?
  • ένας παράγοντας που διαμορφώνει τη συνείδηση ​​κάποιου, που ρυθμίζει τη συμπεριφορά κάποιου.

Ο δάσκαλος λοιπόν είναι ένα άτομο που μεταφέρει γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές. Είναι σημαντικό ότι ούτε ο νόμος ΦΠΑ ούτε η γλωσσική σημασία απαιτούν ο δάσκαλος να είναι κάποιος που έχει το κατάλληλο δίπλωμα αποφοίτησης ή να εργάζεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η λειτουργική πτυχή εδώ, δηλαδή ο ρόλος της δασκάλας, είναι σημαντική και όχι αν έχει επίσημη προετοιμασία ή παιδαγωγική κατάρτιση ή αν είναι εκπαιδευτικός.

Παράδειγμα 1.

Απόφοιτος του τμήματος μαθηματικών παρέχει ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας στο σπίτι του. Δεν απασχολείται σε σχολείο ή δεν έχει παιδαγωγική εκπαίδευση. Θα πρέπει όμως να θεωρείται δάσκαλος κατά την έννοια του Άρθ. 43 δευτ. 1 σημείο 27 του νόμου περί ΦΠΑ, γιατί παρέχει γνώση στους μαθητές. Η ιδιότητα του εκπαιδευτικού βάσει του ΦΠΑ καθορίζεται από τη λειτουργία που εκτελείται, η οποία θα πρέπει να νοείται ως διδασκαλία μαθητών.

Για την ιδιωτική μάθηση, δεν έχει σημασία εάν η υπηρεσία παρέχεται σε έναν μόνο εκπαιδευόμενο ή σε μια μεγαλύτερη ομάδα μαθητών. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να παραδίδει μαθήματα ανεξάρτητα και σε άμεση σχέση με τον μαθητή. Τα ιδιωτικά φροντιστήρια εξαιρούνται όταν οι εκπαιδευτικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες διδασκαλίας απασχολούνται σε άλλο φορέα. Τότε δεν συνδέονται με άμεση συμβατική σχέση με τους φοιτητές, αλλά με τον εργοδότη.

Παράδειγμα 2.

Απόφοιτος τμήματος μαθηματικών παρέχει υπηρεσίες διδασκαλίας στο σπίτι του. Εκτελεί την εργασία του βάσει συμφωνίας που τον συνδέει με εξωτερική εταιρεία, η οποία παραπέμπει τους μαθητές σε αυτόν ως προς την ανάγκη βελτίωσης των μαθηματικών γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή, η εξαίρεση από το άρθ. 43 δευτ.Το 1 σημείο 27 του νόμου περί ΦΠΑ δεν θα ισχύει γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ιδιωτική διδασκαλία σε άμεση σχέση με τον μαθητή. Σημειώστε ότι εκτός από το να είστε δάσκαλος, πρέπει να παρέχετε και μια αυτόνομη υπηρεσία. Μόνο τότε μπορεί κανείς να μιλήσει για ιδιωτική διδασκαλία. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Η αντικειμενική υπόθεση

Το δεύτερο στοιχείο της απαλλαγής αφορά την αντικειμενική προϋπόθεση. Επομένως, πρόκειται για το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, η ιδιωτική διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται σε προσχολικό, δημοτικό, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, το αντικείμενο της διδακτικής υπηρεσίας πρέπει να είναι διδακτικό υλικό σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νηπιαγωγεία, σχολεία και πανεπιστήμια. Εάν ένα συγκεκριμένο μάθημα αναφέρεται στους κανονισμούς που διέπουν το πρόγραμμα σπουδών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η προϋπόθεση του μαθήματος πληρούται.

Παράδειγμα 3.

Ο κολυμβητής της κολυμβητικής ομάδας παρέχει μαθήματα κολύμβησης. Ασκεί τη δραστηριότητά του ανεξάρτητα και για δικό του λογαριασμό. Οι μαθητές του είναι παιδιά δημοτικού. Δεν έχει παιδαγωγική μόρφωση και δεν έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής. Ωστόσο, είναι εκπαιδευτικός κατά την έννοια του νόμου περί ΦΠΑ. Επιπλέον, οι αθλητικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης) αναφέρονται στους κανονισμούς που διέπουν το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Επομένως, πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση που περιγράφεται στο άρθρο. 43 δευτ. 1 σημείο 27 του νόμου περί ΦΠΑ. Το εύρος της ιδιωτικής διδασκαλίας πρέπει να συνάδει με το υλικό που προβλέπεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μόνο τότε πληρούται η αντικειμενική προϋπόθεση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και οι ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας μπορεί να απαλλάσσονται πλήρως και ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών του ΦΠΑ, η γνώση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του άρθ. 43 δευτ. 1 σημείο 27 του νόμου περί ΦΠΑ. Μόνο η από κοινού εκπλήρωση των υποκειμενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων δίνει το δικαίωμα απαλλαγής από τον ΦΠΑ.