Ποια είναι η σημασία της αναγνώρισης του χρέους από τον οφειλέτη για τον πιστωτή;

Υπηρεσία

Η αναγνώριση της οφειλής από τον οφειλέτη έχει μεγάλη σημασία για τον πιστωτή, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο από την παραδοχή του οφειλέτη ότι έχει εκκρεμή υποχρέωση έναντι του πιστωτή του.

Αναγνώριση χρεών – ειδών

Τύποι αναγνώρισης χρέους:

Κατάλληλη αναγνώριση - είναι μια μονομερώς δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή, στην οποία ο οφειλέτης επιβεβαιώνει την ύπαρξη της υποχρέωσής του. Αυτή η δυνατότητα προκύπτει από την ελευθερία σύναψης και διαμόρφωσης συμβάσεων στο αστικό δίκαιο. Παραδείγματα σωστής αναγνώρισης περιλαμβάνουν: διακανονισμό, αναγνώριση ενέργειας ή ανανέωση.

Εσφαλμένη αναγνώριση - με τον απλούστερο όρο, μια κατάσταση στην οποία ο πιστωτής αποδεικνύει την αλήθεια της αξίωσης του οφειλέτη βάσει άλλων εγγράφων ή περιστάσεων που υποστηρίζουν την ύπαρξη του χρέους. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να αναφερθεί μια κατάσταση κατά την οποία ο πιστωτής παρουσιάζει το αίτημα του οφειλέτη να κατανεμηθεί η υποχρέωση σε δόσεις. Από διαδικαστική άποψη, η αθέμιτη αναγνώριση είναι ασθενέστερη από την ορθή αναγνώριση, διότι το δικαστήριο, κατά την εξέταση της υπόθεσης, μπορεί να μην αποδεχθεί τέτοιες περιστάσεις ως βάση για την εξόφληση από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, μπορεί επίσης ουσιαστικά να παραγνωρίσει το χρέος, αλλά πρέπει να ενεργήσει με επαρκή διάκριση. Εάν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, αρκεί δήλωση ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου για την αναγνώριση της αθέμιτης οφειλής.

Αναγνώριση της οφειλής από τον οφειλέτη δεν αναφέρεται ρητά

Αν και ο οφειλέτης δεν έχει δηλώσει ρητά ότι αναγνωρίζει το χρέος, ορισμένες από τις ενέργειές του μπορεί να έχουν τέτοιο αποτέλεσμα. Οι μορφές αναγνώρισης ενός χρέους περιλαμβάνουν:

  • υποβολή αιτήματος για αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής, διαίρεση σε δόσεις, μείωση τόκων.
  • μερική πληρωμή του χρέους·
  • καταβολή τόκων.

Αναγνώριση Χρέους – Νομική Σημασία

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η αναγνώριση χρέους έχει ως αποτέλεσμα:

  • διακοπή της παραγραφής για αξιώσεις·
  • τη δυνατότητα λήψης διαταγής πληρωμής στο δικαστήριο.