ΦΠΑ OSS και αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτονται από τη διαδικασία της ΕΕ

Φόρος Υπηρεσίας

Από την 1η Ιουλίου 2021, οι φορολογούμενοι που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες μπορούν να κάνουν τους διακανονισμούς τους σε μία χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΦΠΑ OSS. Η παραπάνω αλλαγή θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να εγγραφούν σε πολλές χώρες και να διακανονίσουν ΦΠΑ εκεί.

Διαδικασία ΦΠΑ OSS - υπηρεσίες που καλύπτονται από τη διαδικασία

Αρχικά, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η διαδικασία φορολογικού διακανονισμού σε μία χώρα αφορούσε υπηρεσίες ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Επί του παρόντος, ο κατάλογός τους έχει επεκταθεί.

Είναι σημαντικό ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορολογούμενους που παρέχουν υπηρεσίες των οποίων ο τόπος παροχής βρίσκεται στην επικράτεια του κράτους μέλους κατανάλωσης σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.

Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η βάση για τον προσδιορισμό του τόπου εκτέλεσης είναι το άρθ. 28γ του νόμου περί ΦΠΑ, δηλαδή ο φόρος διακανονίζεται στη χώρα όπου ο πάροχος υπηρεσιών έχει την έδρα ή τη μόνιμη έδρα της.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, του οποίου ο τόπος παροχής βρίσκεται στη χώρα κατανάλωσης, μπορούν επομένως να λογιστικοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας OSS ΦΠΑ.

Έτσι, η διαδικασία ισχύει για τις υπηρεσίες εκείνες των οποίων ο τόπος παροχής καθορίζεται με ειδικούς όρους και βρίσκεται σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από την Πολωνία.

Συνοπτικά, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν:

 • ο τόπος παροχής υπηρεσιών βρίσκεται σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από την Πολωνία·

 • οι αγοραστές των υπηρεσιών είναι καταναλωτές, δηλαδή μη υποκείμενοι στο φόρο (που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα).

Ποιες νέες υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ OSS;

Όπως έχουμε περιγράψει, δεν μπορούν όλες οι υπηρεσίες να επωφεληθούν από τις νέες φορολογικές προτιμήσεις.

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι:

 • Υπηρεσίες μεσιτών·

 • υπηρεσίες ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται από εκτιμητές, κτηματομεσίτες, υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία ή παρόμοιες λειτουργίες, όπως κέντρα διακοπών ή χώροι που προορίζονται για κατασκήνωση, χρήση και χρήση ακινήτων, και υπηρεσίες για την προετοιμασία και τον συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως ως αρχιτέκτονες και υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών·

 • Υπηρεσίες μεταφοράς;

 • υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και παρόμοιων υπηρεσιών, όπως εκθέσεις και εκθέσεις, και βοηθητικές υπηρεσίες σε αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών σε αυτούς τους τομείς·

 • βοηθητικές υπηρεσίες μεταφοράς, υπηρεσίες αποτίμησης κινητών ενσώματων αγαθών και υπηρεσίες κινητών ενσώματων αγαθών·

 • υπηρεσίες εστιατορίου και τροφοδοσίας·

 • υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού μεταφοράς·

 • τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Στη διαδικασία OSS ΦΠΑ, διακανονίζουμε μόνο υπηρεσίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος παρείχε υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να επωφεληθεί από τον διακανονισμό του στη διαδικασία OSS ΦΠΑ;

Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να διακανονίσει αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με τους νέους κανόνες επειδή πραγματοποιήθηκε εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όγκος πωλήσεων και ΦΠΑ OSS

Ο νόμος εισάγει όριο 10.000 ευρώ. Μετά την υπέρβασή του, ο φορολογούμενος μπορεί να εγγραφεί για ΦΠΑ σε κάθε χώρα ή να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ΦΠΑ-OSS.

Ωστόσο, τα παραπάνω ισχύουν για ηλεκτρονικές, ραδιοτηλεοπτικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται σε καταναλωτές από άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για άλλες υπηρεσίες πλην των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Έτσι, για άλλες υπηρεσίες, ο τόπος παροχής δεν εξαρτάται από το ύψος του κύκλου εργασιών, παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία ΦΠΑ OSS.

Παράδειγμα 2.

Ένας επιχειρηματίας από την Πολωνία διευθύνει μια κατασκευαστική εταιρεία στο Kalisz. Τον Ιούλιο, η εταιρεία ανατέθηκε να παρέχει μια κατασκευαστική υπηρεσία στη Γερμανία. Η αξία του είναι 9.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιχειρηματίας πρέπει να εγγραφεί στη Γερμανία;

Στην τρέχουσα νομική κατάσταση, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να εγγραφεί στη Γερμανία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ΦΠΑ OSS. Αν και η αξία της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ΦΠΑ OSS.

Ορισμός ESTO

Οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών είναι οι προμήθειες αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ή για λογαριασμό του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ο προμηθευτής εμπλέκεται έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταφορά αγαθών από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά μέτρα: προϋποθέσεις:

 • η παράδοση πραγματοποιείται σε φορολογούμενο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που δεν υποχρεούται να διακανονίσει ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή σε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο (παροχή B2C)·

 • τα αγαθά που παραδίδονται δεν είναι καινούργια μέσα μεταφοράς ή εμπορεύματα που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, με ή χωρίς δοκιμαστική λειτουργία.

Ο ορισμός της ESPO αντιστοιχεί βασικά στους καταργηθέντες ορισμούς της εξ αποστάσεως πώλησης από και προς την επικράτεια της χώρας. Ο κατάλογος των οντοτήτων που μπορούν να είναι αγοραστές στις συναλλαγές της ESPO δεν έχει αλλάξει σε σύγκριση με τις πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών.

Είναι σημαντικό ότι το προαναφερόμενο όριο των 10.000 ευρώ ισχύει για την παράδοση αγαθών. Μόνο μετά την υπέρβαση αυτού του ορίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία ΦΠΑ OSS.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 3.

Ο φορολογούμενος πουλάει μπλουζάκια στη χώρα. Μέχρι στιγμής, πωλείται στην Πολωνία. Τον Ιούλιο πούλησε μπλουζάκια στη Γερμανία. Η αξία των πωλήσεων σε ιδιώτες από άλλη χώρα ανήλθε σε 8.700 ευρώ. Μπορεί ο φορολογούμενος να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία OSS ΦΠΑ;

Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Η πώληση δεν ξεπέρασε τις 10.000 ευρώ.

Συνοψίζοντας, οι νέες δυνατότητες φορολογικής ρύθμισης για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά επωφελείς. Φυσικά, δεν είναι πάντα δυνατή η χρήση της διαδικασίας ΦΠΑ OSS. Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις στις υπηρεσίες και οι φορολογούμενοι πρέπει να τις προσέχουν. Για αγαθά, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει υπόψη του το όριο των 10.000 ευρώ. Η υπέρβαση αυτού του ορίου σας δίνει το δικαίωμα να εγγραφείτε στη διαδικασία ΦΠΑ OSS.