Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών - τι αξίζει να γνωρίζετε για την ΕΣΠΟ;

Φόρος Υπηρεσίας

Την 1η Ιουλίου 2021, τροποποίηση του νόμου περί ΦΠΑ σχετικά με το λεγόμενο διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο. Βασικός στόχος των αλλαγών είναι η εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αρχές της φορολογίας των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται σε τελικούς πελάτες στην ΕΕ, τα λεγόμενα πακέτο ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτές οι αλλαγές είναι επαναστατικές και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διακανονισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου. Ελέγξτε πώς μοιάζουν οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών μετά τις αλλαγές.

Προηγούμενοι κανόνες φορολογίας ταχυδρομικών παραγγελιών

Στο νομικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου, οι κανόνες ρύθμισης του ΦΠΑ από τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών μέσω αλληλογραφίας σε μη υποκείμενους στο φόρο ρυθμίστηκαν στο άρθρο. 23 και 24 του νόμου περί ΦΠΑ. Διακρίναμε δύο τύπους πωλήσεων ταχυδρομικών παραγγελιών:

 1. Πώληση ταχυδρομικής παραγγελίας από το έδαφος της χώρας - η οποία πραγματοποιείται όταν ο τόπος αποστολής των εμπορευμάτων είναι το έδαφος της Πολωνίας και ο προορισμός είναι το έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, και

 2. πώληση μέσω ταχυδρομείου εντός της επικράτειας της χώρας - η οποία συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν ο τόπος αποστολής των εμπορευμάτων είναι το έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και ο προορισμός είναι το έδαφος της Πολωνίας.

Η παραπάνω πώληση θα μπορούσε να φορολογηθεί στην Πολωνία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση ορισμένων ορίων. Είναι σημαντικό ότι καθορίζονταν ξεχωριστά από κάθε κράτος. Στην Πολωνία, το όριο ήταν 160.000 PLN. Μετά την υπέρβασή τους, η πώληση έπρεπε να διευθετηθεί στη χώρα προορισμού, δηλαδή ο φορολογούμενος έπρεπε να εγγραφεί σε άλλη χώρα ως φορολογούμενος ΦΠΑ.

Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών - νέοι φορολογικοί κανόνες

Μία από τις βασικές αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021 είναι η αλλαγή στο ύψος του ορίου πωλήσεων ταχυδρομικών παραγγελιών, η υπέρβαση του οποίου θα εξαρτηθεί από τη χώρα στην οποία θα φορολογηθεί η συγκεκριμένη παράδοση, δηλαδή αν θα υπόκεινται σε ΦΠΑ στη χώρα αποστολής ή στη χώρα προορισμού. Αυτό το όριο:

 1. θα ενοποιηθεί σε επίπεδο ολόκληρης της ΕΕ και θα ανέλθει σε 10.000 ευρώ καθαρά·

 2. θα ισχύει επίσης για πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

 3. θα καλύπτει όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιεί μια δεδομένη οντότητα σε καταναλωτές από άλλες χώρες της ΕΕ, δηλαδή θα υπολογίζεται συνολικά για όλες αυτές τις παραδόσεις και όχι - όπως συμβαίνει σήμερα - ξεχωριστά για κάθε χώρα·

 4. περιλαμβάνει επίσης φορείς που προμηθεύουν καταναλωτές από άλλες χώρες της ΕΕ τόσο με την προμήθεια αγαθών όσο και με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Το όριο επομένως θα περιλαμβάνει τόσο την αξία των αγαθών που παραδόθηκαν όσο και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος πουλά αγαθά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποδέκτες τους είναι φυσικά πρόσωπα. Μέχρι στιγμής, δεν χρειάστηκε να εγγραφεί σε καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική αξία των πωλήσεων προς αυτούς είναι περίπου 175.000 ευρώ. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να τακτοποιήσει διαφορετικά τον φόρο;

Ναι, στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος έχει υπερβεί το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε αντίθεση με το τρέχον όριο των 35.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, δεν ισχύει για κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά θα πρέπει να σχετίζεται με τη συνολική αξία των παραδόσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία σε καταναλωτές από χώρες εκτός της Πολωνίας. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιουλίου, για τις παραδόσεις που γίνονται σε αυτούς τους καταναλωτές, ο φορολογούμενος θα είναι υποχρεωμένος να εισπράττει ΦΠΑ με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα προορισμού.

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος πουλά αγαθά σε φυσικά πρόσωπα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε εγχώριους παραλήπτες. Τον Ιούλιο, ο φορολογούμενος πούλησε σε πολλά φυσικά πρόσωπα από τη Γερμανία. Η αξία του ήταν 6.500 ευρώ. Θα υποχρεωθεί τότε να τακτοποιήσει ΦΠΑ στη Γερμανία;

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος θα διακανονίσει τον φόρο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δηλαδή στην Πολωνία. Η αξία πώλησης σε αυτή την περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί ότι η μείωση και ο περιορισμός του ορίου πωλήσεων μέσω αλληλογραφίας θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερος αριθμός φορέων που πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών μέσω αλληλογραφίας εντός της ΕΕ θα υποχρεωθούν να φορολογήσουν τις παραδόσεις τους με ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων.

Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος μετά την υπέρβαση του ορίου;

Πολλοί φορολογούμενοι θα κληθούν πλέον να εισαγάγουν αλλαγές που σχετίζονται με την αποστολή αγαθών σε καταναλωτές φυσικών προσώπων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας φορολογούμενος που υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δύο τρόπους φορολογικής ρύθμισης.

Το πρώτο είναι να εγγραφείτε για ΦΠΑ σε κάθε χώρα στην οποία ο φορολογούμενος έχει αγοραστές. Μετά από αυτό, θα τακτοποιήσει ΦΠΑ στη συγκεκριμένη χώρα. Ως εκ τούτου, θα υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και να καταβάλλει ΦΠΑ που οφείλεται απευθείας στις φορολογικές αρχές της χώρας αυτής.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η εγγραφή στη διαδικασία One Stop Shop, δηλαδή πληρωμή από τα προαναφερθέντα Παρέχει ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα προορισμού, αλλά διακανονίζεται μέσω των πολωνικών φορολογικών αρχών.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Πώληση ταχυδρομικής παραγγελίας μέσω της εφαρμογής για διευκόλυνση της παράδοσης των εμπορευμάτων

Στην πράξη, οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν συνήθως την εφαρμογή όταν πωλούν σε άλλες χώρες. Πρόκειται για εφαρμογές (πλατφόρμες) των οποίων ο ιδιοκτήτης διευκολύνει τις πωλήσεις σε φορολογούμενους. Τα χρησιμοποιούν γιατί μπορούν να προσεγγίσουν πιο εύκολα το κοινό και είναι επίσης η φθηνότερη μορφή δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πωλήσεων.

Στην περίπτωση παραδόσεων μέσω μιας τέτοιας πλατφόρμας, θεωρείται ως νομική πλάκα ότι:

 • έχει αγοράσει τα αγαθά (η προμήθεια αγαθών B2B μεταξύ της πλατφόρμας και του πωλητή που πουλάει πραγματικά τα αγαθά στον καταναλωτή)·

 • έχει προμηθεύσει τα αγαθά (προμήθεια αγαθών B2C μεταξύ της πλατφόρμας και του καταναλωτή που αγοράζει πραγματικά τα αγαθά).

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας δεν διευκολύνει τις πωλήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού ΦΠΑ κατά την παράδοση στους καταναλωτές.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις που απορρέουν από τον κανονισμό είναι:

 • ο κάτοχος της πλατφόρμας δεν ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών·

 • ο κάτοχος της πλατφόρμας δεν εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της χρέωσης του αγοραστή σε σχέση με την πληρωμή που έγινε·

 • ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην παραγγελία ή την παράδοση των αγαθών.

Συνοψίζοντας, οι φορολογούμενοι πρέπει τώρα να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με τα όρια πωλήσεων στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό, μετά την υπέρβαση, δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Ο φορολογούμενος θα μπορεί να εγγραφεί στη διαδικασία One Stop Shop και να διακανονίσει όλους τους φόρους στην Πολωνία. Η παραπάνω λύση είναι πολύ ωφέλιμη γιατί ο φορολογούμενος μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά κεφάλαια που σχετίζονται με τη ρύθμιση του ΦΠΑ. Διακανονισμός φόρου σε μία χώρα δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσει εταιρείες διακανονισμού φόρου σε κάθε χώρα και ότι δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί με έξοδα που σχετίζονται με τη φορολογική διακανονισμό σε καθεμία από αυτές.