Τόπος δικαιοδοσίας του εργατικού δικαστηρίου - πώς να προσδιορίσετε τη σωστή διεύθυνση;

Υπηρεσία

Συμβαίνει ότι οι εργοδότες δεν γνωρίζουν ποια πρέπει να είναι η σωστή τοπική δικαιοδοσία του εργατικού δικαστηρίου σχετικά με το πιστοποιητικό απασχόλησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου. Κι αυτό γιατί πολύ συχνά ο τόπος εργασίας και ο τόπος διαμονής του εργαζομένου διαφέρουν. Ποια διεύθυνση του εργατικού δικαστηρίου πρέπει να αναγράφεται στα έγγραφα του εργαζομένου;

Η νομική βάση για την υποχρέωση αναγραφής της διεύθυνσης του εργατοδικείου στην προκήρυξη και στο πιστοποιητικό απασχόλησης

Σύμφωνα με το άρθ. 30 § 5 του Εργατικού Κώδικα, ο εργοδότης υποχρεούται να εισάγει στο περιεχόμενο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πληροφορίες που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής στο εργατικό δικαστήριο.

Άρθρο 30 § 5 του Εργατικού Κώδικα

Η δήλωση του εργοδότη σχετικά με την καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας ή την καταγγελία της χωρίς προειδοποίηση θα πρέπει να περιέχει μια οδηγία σχετικά με το δικαίωμα του εργαζομένου να προσφύγει σε εργατικό δικαστήριο.

Αυτό το άρθρο έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ο εργοδότης δεν χρειάζεται να εισάγει την ακριβή διεύθυνση του εργατικού δικαστηρίου, αλλά συνήθως συμβαίνει.

Ανεξάρτητα από τη σύμβαση μεταξύ των μερών και επομένως ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει τον εργαζόμενο για το δικαίωμά του να προσφύγει στο εργατικό δικαστήριο.

Η δικαιοδοσία του εργατικού δικαστηρίου είναι επομένως εξαιρετικά σημαντική - ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο εργατικό δικαστήριο εντός 21 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της επιστολής που λύνει τη σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, ένας εργαζόμενος δικαιούται 7 ημέρες για να προσφύγει κατά της καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να τηρήσει την προθεσμία προειδοποίησης.

Η πλημμελής ένδειξη της κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κήρυξη της καταγγελίας άκυρης.

Στον Κανονισμό του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της 15ης Μαΐου 1996 για το πιστοποιητικό απασχόλησης, στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα υπάρχει οδηγία για τη δυνατότητα προσφυγής στο εργατικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση του εργαζομένου για διόρθωση του πιστοποιητικού απασχόλησης.

ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο εργαζόμενος μπορεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού απασχόλησης να ζητήσει από τον εργοδότη τη διόρθωση του πιστοποιητικού. Εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για την άρνηση διόρθωσης του πιστοποιητικού απασχόλησης, να υποβάλει αίτημα διόρθωσης της βεβαίωσης απασχόλησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο - Εργατοδικείο στο

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(νομική βάση - Άρθρο 97 § 21 του Κώδικα Εργασίας)

Η μη λήψη οδηγιών σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο εργατικό δικαστήριο μπορεί να αποτελέσει λόγο επαναφοράς της προθεσμίας για τη δραστηριότητα αυτή.

Τόπος δικαιοδοσίας του εργατοδικείου

Η τοπική αρμοδιότητα του εργατικού δικαστηρίου ορίζεται στο άρθ. 461 § του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ορίζει:

Άρθρο 461§ 1.

Αγωγή για υποθέσεις που αφορούν το εργατικό δίκαιο μπορεί να ασκηθεί είτε ενώπιον του δικαστηρίου γενικής δικαιοδοσίας του εναγομένου, είτε ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται, επρόκειτο να εκτελεστεί η εργασία, είτε ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο χώρος εργασίας που βρίσκεται.

§ 11.  

Η δικαιοδοσία των περιφερειακών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, περιλαμβάνει υποθέσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου για τη διαπίστωση υπάρξεως εργασιακής σχέσης, για αναγνώριση της αδυναμίας καταγγελίας της σχέσης εργασίας, για επαναφορά και αποκατάσταση προηγούμενων συνθήκες εργασίας ή αποδοχές, καθώς και αξιώσεις και αποζημιώσεις που επιδιώκονται μαζί με αυτές, σε περίπτωση αδικαιολόγητης ή παράβασης των διατάξεων καταγγελίας και λύσης της εργασιακής σχέσης, καθώς και σε περιπτώσεις που αφορούν τακτικές ποινές και πιστοποιητικά εργασίας και συναφείς αξιώσεις.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει το εργατικό δικαστήριο που θα του ταιριάζει λόγω:

  • στον τόπο κατοικίας,
  • τον τόπο εργασίας του εργαζομένου,
  • ο τόπος της έδρας του εργοδότη.

Ως εκ τούτου, το άρθρο 461 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι η κατά τόπον αρμοδιότητα του εργατικού δικαστηρίου είναι εναλλασσόμενη, η οποία είναι η διευκόλυνση της διεξαγωγής της υπόθεσης από τον ενάγοντα.

Από την άλλη πλευρά, ο εργοδότης καταχωρεί τη διεύθυνση του δικαστηρίου στο οποίο εργαζόταν ο εργαζόμενος ή στην περιφέρεια που συνάδει με την έδρα της εταιρείας στο περιεχόμενο της ειδοποίησης τερματισμού της απασχόλησης και στο περιεχόμενο του πιστοποιητικού απασχόλησης. Μπορεί επίσης να εισαγάγει και τα δύο αυτά δικαστήρια στις επιστολές και τελικά ο εργαζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο εργατικό δικαστήριο για αυτόν.