Αίτηση αναβολής πληρωμής ληξιπρόθεσμων φόρων - πρότυπο με συζήτηση

Κατεβάστε

Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει προβλήματα με τη χρηματοοικονομική ρευστότητα τόσο μεγάλη που ο επιχειρηματίας δεν είναι σε θέση να πληρώσει τον φόρο, η προθεσμία του οποίου έχει ήδη λήξει, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην εφορία για αναβολή της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.

Αίτηση φορολογικής αναβολής - ρυθμίσεις

Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για αναβολή καταβολής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προκύπτει από το Φορολογικό Διάταγμα. Σύμφωνα με το άρθ. 67Α § 1, η φορολογική αρχή, κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου, σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται από σημαντικά συμφέροντα του φορολογούμενου ή από το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να αναβάλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Έτσι, ο επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει αίτηση για αναβολή της προθεσμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, που αφορούν, για παράδειγμα, ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος.

Από την άλλη πλευρά, το φορολογικό διάταγμα δεν εξηγεί τις έννοιες του σημαντικού συμφέροντος του φορολογούμενου και του δημοσίου συμφέροντος. Η νομολογία σε αυτόν τον τομέα έχει πάρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ένα σημαντικό συμφέρον του φορολογούμενου αφορά ατομικά ένα δεδομένο πρόσωπο/οντότητα και σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία του. Αυτό ισχύει κυρίως για τυχαίες και έκτακτες καταστάσεις που δεν σας επιτρέπουν να τακτοποιήσετε καθυστερούμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Με την εξήγηση της έννοιας του «σημαντικού δημόσιου συμφέροντος» ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο Gliwice στην απόφαση της 15ης Ιουλίου 2010 (αριθμός αναφοράς I SA / Gl 906/09). Η απόφαση ανέφερε:

(...) Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός από τη φορολογική αρχή της ύπαρξης της προϋπόθεσης «δημοσίου συμφέροντος» συνεπάγεται την ανάγκη στάθμισης της σχέσης σε δύο επίπεδα: ένα επίπεδο δημιουργείται από την αρχή της έγκαιρης πληρωμής των φόρων στο πλήρες ποσό , το άλλο - εξαίρεση στον κανόνα, που συνίσταται στην εφαρμογή ατομικών φορολογικών ελαφρύνσεων. Σε μια δεδομένη περίπτωση, η αρχή θα πρέπει να καθορίσει τι είναι πιο επωφελές από την άποψη του δημοσίου συμφέροντος (ανάκτηση ή ελάφρυνση χρέους). Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο οικονομικός υπολογισμός υποστηρίζει τη χρήση φορολογικής ελάφρυνσης (π.χ. δεν είναι δυνατή η πλήρης είσπραξη του φόρου και π.χ. η κατάσταση της υγείας του φορολογούμενου αποκλείει την πιθανότητα ριζικής βελτίωσης των οικονομικών του κατάσταση στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα). Κατά τον προσδιορισμό της ύπαρξης της συνθήκης «δημοσίου συμφέροντος», η φορολογική αρχή δεν μπορεί, ωστόσο, να αγνοήσει άλλες αξίες που είναι κοινές σε ολόκληρη την κοινωνία, όπως η δικαιοσύνη, οι ηθικές αρχές, η εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς κ.λπ. (... ).

Έτσι, κάθε αίτηση αναβολής καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών εξετάζεται μεμονωμένα, εκτιμάται κάθε φορά τόσο το σημαντικό συμφέρον του φορολογούμενου όσο και το δημόσιο συμφέρον.

Αίτηση για αναβολή ημερομηνίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών - υπόδειγμα είσπραξης

Για να κατεβάσετε:

pdf
TER-Z.pdf Περιγραφή: εκτύπωση για χειροκίνητη πλήρωση docx
TER-Z.docx Περιγραφή: επεξεργασία, εκτύπωση, αποθήκευση

Ποιες πληρωμές αναβάλλονται

Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει αναβολή πληρωμής:

  • φορολογικές καθυστερήσεις με δεδουλευμένους τόκους,

  • τόκοι απλήρωτων προκαταβολών (ισχύει για φόρο εισοδήματος), εάν στη φορολογική διαδικασία διαπιστωθεί υποκαταβολή προκαταβολών.

Υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης

Η αίτηση για την αναβολή της πληρωμής των καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με:

  • στοιχεία φορολογούμενου: όνομα και επώνυμο (ή όνομα), διεύθυνση κατοικίας (ή έδρα), αριθμός φορολογικού μητρώου,

  • η φορολογική αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση,

  • το είδος της καθυστερημένης φορολογίας,

  • την περίοδο της φορολογικής καθυστέρησης,

  • το ποσό που ο αιτών θέλει να αναβάλει,

  • προτεινόμενη ημερομηνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών,

  • αιτιολόγηση της αναβολής πληρωμής (που υποδεικνύει το σημαντικό συμφέρον του φορολογούμενου),

  • συνημμένα που επισυνάπτονται στην αίτηση.

Επιπλέον, η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον φορολογούμενο.

Συνημμένα στην εφαρμογή

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που θα υποστηρίζουν τα επιχειρήματα που αναφέρονται στην αιτιολόγηση. Εδώ αξίζει να επισυνάψετε τέτοια στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν τη δύσκολη κατάσταση (π.χ. ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την παραμονή σε νοσοκομείο).

Επιπλέον χρεώσεις

Η αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών συνεπάγεται την ανάγκη επιβολής πρόσθετου τέλους παράτασης. Ανέρχεται στο 50% του επιτοκίου για εκπρόθεσμη καταβολή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Το ποσό του τέλους παράτασης υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του τέλους παράτασης που ισχύει την ημερομηνία της απόφασης.

Το φορολογικό διάταγμα αναφέρει ότι δεν καθορίζεται τέλος παράτασης εάν η απόφαση εκδόθηκε λόγω φυσικής καταστροφής ή ατυχήματος.

Γιατί αξίζει να υποβάλετε αίτηση για αναβολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών;

Ο επιχειρηματίας μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο για μη καταβολή φόρων πέραν των φορολογικών τόκων. Η παράλειψη έγκαιρης πληρωμής μπορεί να θεωρηθεί παράβαση ή φορολογική παράβαση, ανάλογα με το ύψος των καθυστερήσεων (παράβαση συμβαίνει όταν οι καθυστερήσεις δεν υπερβαίνουν το πενταπλάσιο του κατώτατου μισθού).

Εάν η αίτηση για αναβολή πληρωμής εγκριθεί από τη φορολογική αρχή, μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πρόσθετων κυρώσεων.