Αίτηση για επανέναρξη φορολογικών διαδικασιών - πρότυπο με συζήτηση

Κατεβάστε

Η επανάληψη των φορολογικών διαδικασιών είναι ένα από τα λεγόμενα έκτακτες διαδικασίες που προβλέπονται στο φορολογικό διάταγμα. Διαβάστε το άρθρο και δείτε πότε μπορείτε να το εκκινήσετε και πώς θα πρέπει να είναι η εφαρμογή για επαναλειτουργία.

Την επανέναρξη της διαδικασίας

Η επανέναρξη της διαδικασίας αφορά μια κατάσταση όπου ο φορολογούμενος παραμένει πεπεισμένος ότι η υπόθεσή του έληξε με πλημμελή φορολογική απόφαση. Μπορεί επίσης να υποβάλει τέτοιο αίτημα όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη.

Σπουδαίος!

Εάν ο φορολογούμενος δεν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της φορολογικής αρχής εντός 14 ημερών, η απόφαση αυτή καθίσταται τελεσίδικη και δεν μπορεί να προσβληθεί σε ανώτερη αρχή. Ωστόσο, μία από τις δυνατότητες ανάκλησης της οριστικής απόφασης είναι η υποβολή αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας.

Αίτηση για επανέναρξη της διαδικασίας - πότε μπορεί να υποβληθεί;

Οι περιστάσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας έχουν απαριθμηθεί εξαντλητικά στο άρθρο. 240 του Κώδικα Φορολογίας. Τα πιο συνηθισμένα περιγράφονται παρακάτω.

Σπουδαίος!

Η διαδικασία συνεχίζεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος διαδίκου.

Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση ή νέα στοιχεία που υπάρχουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, άγνωστα στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση, θα έρθουν στο φως

Όσον αφορά νέα γεγονότα ή νέα στοιχεία, οι φορολογικές αρχές έχουν εκφράσει τις απόψεις τους με πολλές ερμηνείες. Για παράδειγμα, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ανέφερε στην απόφασή του (αριθμός πρωτ. ΙΙ ΦΣΚ 2145/12) ότι οι νέες περιστάσεις ή αποδεικτικά στοιχεία (...) έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι νέα, υπήρχαν κατά την ημερομηνία της απόφασης, σχετίζονται με την υπόθεση και δεν ήταν γνωστά στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να είναι οποιοδήποτε στοιχείο στην υπόθεση, π.χ. έγγραφο ή κατάθεση μάρτυρα.

Ο διάδικος δεν συμμετείχε στη διαδικασία χωρίς δική του υπαιτιότητα

Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν η φορολογική αρχή που διεξάγει τη διαδικασία δεν ενημερώσει το μέρος για τα αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν ή τη δυνατότητα να σχολιάσει τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Μια τέτοια αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση.

Τα στοιχεία βάσει των οποίων διαπιστώθηκαν τα σχετικά γεγονότα αποδείχθηκαν ψευδή

Πρόκειται για μια κατάσταση όπου άλλη φορολογική αρχή διαπίστωσε ότι ένα από τα στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση της οριστικής απόφασης είναι ψευδές. Έτσι, κατά την υποβολή αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας, θα πρέπει να επισυναφθεί δικαστική απόφαση που να βεβαιώνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πλαστά.

Άλλοι λόγοι για την επανάληψη της διαδικασίας προβλέπονται στο φορολογικό διάταγμα

Άλλοι χώροι που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή αίτησης για την επανέναρξη της διαδικασίας περιλαμβάνουν:

 • η απόφαση εκδόθηκε ως αποτέλεσμα εγκλήματος·

 • η απόφαση εκδόθηκε από υπάλληλο ή φορολογική αρχή, η οποία υπόκειται σε αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθ. 130–132;

 • η απόφαση εκδόθηκε χωρίς να λάβει θέση άλλης αρχής που απαιτείται από το νόμο·

 • η απόφαση εκδόθηκε βάσει άλλης απόφασης ή δικαστικής απόφασης, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε με τρόπο που ενδέχεται να επηρεάσει το περιεχόμενο της εκδοθείσας απόφασης·

 • εκδόθηκε βάσει διάταξης που κρίθηκε ασυμβίβαστη με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, με νόμο ή με επικυρωμένη διεθνή συμφωνία από το Συνταγματικό Δικαστήριο·

 • μια κυρωμένη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας ή άλλη κυρωμένη διεθνής συμφωνία στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι η Δημοκρατία της Πολωνίας έχει αντίκτυπο στο περιεχόμενο της απόφασης·

 • το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας ή διαδικασίας διαιτησίας που διεξάγεται βάσει επικυρωμένης συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας ή άλλης κυρωμένης διεθνούς συμφωνίας στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι η Δημοκρατία της Πολωνίας, έχει αντίκτυπο στο περιεχόμενο της εκδοθείσας απόφασης·

 • η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει αντίκτυπο στο περιεχόμενο της εκδοθείσας απόφασης.

Τελικό της διαδικασίας για την επανέναρξη της διαδικασίας

Μετά τη διενέργεια της φορολογικής διαδικασίας, η αρχή εκδίδει απόφαση με την οποία:

 • καταργεί την υφιστάμενη απόφαση εν όλω ή εν μέρει, εάν διαπιστώσει την ύπαρξη χώρων και ως προς αυτό αποφασίζει επί της ουσίας ή παύει τη διαδικασία στην υπόθεση·

 • αρνείται να ανακαλέσει την ισχύουσα απόφαση εν όλω ή εν μέρει, εάν δεν διαπιστώσει την ύπαρξη ορισμένων χώρων,

 • αρνείται να ανακαλέσει την ισχύουσα απόφαση εν όλω ή εν μέρει, εάν διαπιστώσει την ύπαρξη χώρων, αλλά:

  • ως αποτέλεσμα της κατάργησης, θα μπορούσε να εκδοθεί μόνο απόφαση που κρίνει την ουσία της υπόθεσης, όπως η προηγούμενη απόφαση, ή

  • η έκδοση νέας απόφασης επί της ουσίας δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω παρέλευσης των προθεσμιών.