Αντικειμενικές εξαιρέσεις στον νόμο PIT

Φόρος Υπηρεσίας

Ο νόμος περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπει ορισμένες απαλλαγές από αυτόν τον φόρο σχετικά με επιλεγμένα εισοδήματα που υποδεικνύονται από τον νόμο. Περιλαμβάνουν υποκειμενικές και αντικειμενικές εξαιρέσεις.

Για διάφορους λόγους, ο νομοθέτης αποφασίζει την απαλλαγή ορισμένων ειδών εισοδήματος από τον φόρο εισοδήματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους κοινωνικής προστασίας ή σε οικονομικούς λόγους. Οι υποκείμενες εξαιρέσεις από την άποψη αυτή ρυθμίζονται από τον νόμο της 21ης ​​Ιουλίου 1991 για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο κατάλογος των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τη φορολογία ΦΠΑ αναγράφεται στο άρθ. 21 δευτ. 1 παραπάνω υποκρίνομαι.

Ο κατάλογος πλεονασμάτων περιέχει πάνω από 130 είδη. Μεταξύ αυτών, διακρίνουμε εκείνα που σχετίζονται με εισόδημα, π.χ. αποζημιώσεων ή κοινωνικού χαρακτήρα, κάποιο εισόδημα που σχετίζεται με το κεφάλαιο και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που κατέχονται ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και έπαθλα και έπαθλα.

Εισόδημα κοινωνικού χαρακτήρα

Μεταξύ των εισοδημάτων κοινωνικής φύσεως, ο νομοθέτης απάλλαξε από τη φορολογία, μεταξύ άλλων:

8) οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα φροντίδας, τα επιδόματα σε χρήμα που λαμβάνονται σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των πληρωμών διατροφής και τα επιδόματα τοκετού που λαμβάνονται βάσει χωριστών διατάξεων,
24) χορήγησε, βάσει χωριστών διατάξεων, οικονομική ενίσχυση σε ανάδοχες οικογένειες και εφάπαξ οικονομική βοήθεια για διαχείριση, που χορηγείται σε ανάδοχα τέκνα που ανεξαρτητοποιούνται και σε ανάδοχα παιδιά δημόσιας ή ιδιωτικής περίθαλψης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
26) επιδόματα που λαμβάνονται σε περίπτωση μεμονωμένων τυχαίων γεγονότων, φυσικών καταστροφών, μακροχρόνιας ασθένειας ή θανάτου - μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2.280 PLN κατά το φορολογικό έτος, με την επιφύλαξη των σημείων 40 και 79,
79) παροχές κοινωνικής πρόνοιας,
127) διατροφή:
α) για παιδιά κάτω των 25 ετών και για παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας, τα οποία, σύμφωνα με χωριστούς κανονισμούς, λαμβάνουν επίδομα περίθαλψης (συμπλήρωμα) ή κοινωνική σύνταξη,
β) προς όφελος προσώπων πλην αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α). α, που ελήφθη βάσει δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού, με ποσό που δεν υπερβαίνει τα 700 PLN ανά μήνα.

Έσοδα αποζημιώσεων

Εξαιρούνται επίσης εισοδήματα αντισταθμιστικού χαρακτήρα, δηλαδή:

3) έλαβε αποζημίωση ή αποζημίωση, εάν το ύψος τους ή οι κανόνες προσδιορισμού προκύπτουν άμεσα από τις διατάξεις χωριστών πράξεων ή εκτελεστικών κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτών των πράξεων, με εξαίρεση:
α) αποζημιώσεις απόλυσης και αποζημιώσεις που καθορίζονται στην εργατική νομοθεσία για τη συντόμευση της περιόδου προειδοποίησης για μια σύμβαση εργασίας,
β) αποζημίωση απόλυσης που καταβάλλεται βάσει των διατάξεων περί ειδικών κανόνων για τη λύση των εργασιακών σχέσεων με τους εργαζομένους για λόγους που δεν σχετίζονται με τους μισθωτούς,
γ) αποζημίωση απόλυσης και αποζημίωση για τη συντόμευση της περιόδου προειδοποίησης για τους αξιωματικούς που παραμένουν σε σχέση υπηρεσίας,
δ) αποζημίωση που χορηγείται βάσει των διατάξεων περί μη ανταγωνισμού,
ε) αποζημίωση για ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την ασκούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα,
στ) αποζημίωση ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία ειδικών τμημάτων αγροτικής παραγωγής, το εισόδημα των οποίων φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα που αναφέρεται στο άρθ. 27 δευτ. 1, ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο. 30c,
ζ) ζημίες που προκύπτουν από συναφθείσες συμβάσεις ή συμβιβασμούς εκτός από δικαστικούς συμβιβασμούς,
3α) αποζημίωση ή επανόρθωση που ελήφθη βάσει των διατάξεων για την κήρυξη άκυρων δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά προσώπων που καταπιέζονται για δραστηριότητες για χάρη της ανεξάρτητης ύπαρξης του πολωνικού κράτους,
3β) άλλες αποζημιώσεις ή αποζημίωση που ελήφθησαν βάσει της απόφασης ή του δικαστικού συμβιβασμού μέχρι το ποσό που καθορίζεται στην απόφαση ή τον συμβιβασμό, με εξαίρεση τις αποζημιώσεις ή την αποκατάσταση:
β) σχετικά με τα οφέλη που θα μπορούσε να επιτύχει ο φορολογούμενος εάν δεν του είχε προκληθεί η ζημία,
3γ) αποζημίωση με τη μορφή συντάξεων που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του αστικού δικαίου σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή διαταραχής της υγείας που προκαλείται από τραυματία που έχει χάσει το σύνολο ή μέρος της ικανότητας του για εισοδήματα, ή εάν οι ανάγκες του έχουν αυξηθεί ή οι προοπτικές Η μελλοντική επιτυχία έχει μειωθεί,

3δ) αποζημιώσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του γεωλογικού και μεταλλευτικού νόμου,
29) αποζημίωση που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαχείριση ακινήτων. αυτό δεν ισχύει για περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση απέκτησε την περιουσία του εντός 2 ετών πριν από την έναρξη της διαδικασίας απαλλοτρίωσης έναντι τιμήματος χαμηλότερου τουλάχιστον κατά 50% από το ποσό της αποζημίωσης που ελήφθη για λόγους που δικαιολογούν την απαλλοτρίωση του,
30α) έσοδα που προέρχονται από:
α) την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης βάσει του νόμου του 2005 για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης για την εγκατάλειψη ακίνητης περιουσίας εκτός των σημερινών συνόρων της Δημοκρατίας της Πολωνίας από πρόσωπα που δικαιούνται δυνάμει του παρόντος νόμου,
β) εκποίηση ακινήτου ή δικαίωμα διαρκούς επικαρπίας, που αποκτάται σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α). και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της αξίας αυτής της αποζημίωσης στην τιμή του ακινήτου ή του δικαιώματος αορίστου επικαρπίας κατά την ημέρα κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος διαρκούς επικαρπίας,
106) αποζημίωση που ελήφθη βάσει ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που καταβλήθηκε σε άτομα που τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα εχθροπραξιών στο Κουβέιτ·
120) αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν, με βάση δικαστικές αποφάσεις και συναφθείσες συμφωνίες (διακανονισμοί), στους ιδιοκτήτες της γης που περιλαμβάνεται στη γεωργική εκμετάλλευση, για:
α) τη θέσπιση κτηματικής δουλείας,
β) αποκατάσταση γης,
γ) ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες και δασικές συστάδες
- ως αποτέλεσμα επενδύσεων για την κατασκευή υποδομής μεταφοράς αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και την κατασκευή εγκαταστάσεων τεχνικής υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο. 143 παράγραφος 2 του νόμου του 1997 για τη διαχείριση ακινήτων.

Έσοδα που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και πνευματικά δικαιώματα

Εξαιρέσεις που σχετίζονται με εισοδήματα από κεφάλαιο και δικαιώματα ιδιοκτησίας

Τα ακόλουθα απαλλάσσονται από τον φόρο PIT:

5α) ποσά που επιστρέφονται από την εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων σε σχέση με τη λήξη της άδειας ίδρυσης επενδυτικού ταμείου - στο ποσό των εισφορών που έγιναν στο ταμείο,
28) εισόδημα που αποκτάται από την πώληση του συνόλου ή μέρους της ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνεται στη γεωργική εκμετάλλευση· η απαλλαγή δεν ισχύει για το εισόδημα που αποκτάται από την πώληση γης η οποία, σε σχέση με την πώληση αυτή, έχασε τον γεωργικό της χαρακτήρα,
29) εισόδημα που αποκτάται από την πώληση ακινήτου για σκοπούς που δικαιολογούν την απαλλοτρίωση του και από την πώληση ακινήτων σε σχέση με την άσκηση από τον αγοραστή του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. αυτό δεν ισχύει για περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση απέκτησε την περιουσία του εντός 2 ετών πριν από την πώληση του ακινήτου έναντι αμοιβής σε τιμή χαμηλότερη κατά τουλάχιστον 50% από την τιμή πώλησης του ακινήτου στο σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,
30) έσοδα που προέρχονται από την πώληση του δικαιώματος αορίστου επικαρπίας και ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαχείριση ακινήτων έναντι περιουσίας που έχει απομείνει στην αλλοδαπή,
32β) έσοδα από ανταλλαγή πραγμάτων ή δικαιωμάτων, εάν βάσει μιας σύμβασης δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.280 PLN,
50) εισόδημα που λαμβάνεται σε σχέση με την επιστροφή μετοχών ή εισφορών στον συνεταιρισμό ή εισφορών στην εταιρική σχέση, μέχρι του ποσού των μεριδίων ή των εισφορών στον συνεταιρισμό ή των εισφορών στην εταιρική σχέση,
50α) η αξία της περιουσίας που ελήφθη σε σχέση με την εκκαθάριση νομικού προσώπου που αποτελεί εν μέρει το κόστος απόκτησης ή εγγραφής σε μετοχές (μετοχές) ή εισφορές στον συνεταιρισμό,
51) έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί προηγουμένως, σύμφωνα με χωριστούς κανονισμούς, σε εταιρεία με νομική προσωπικότητα - μέχρι το ποσό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν,
58) πληρωμές:
α) μεταφορά κεφαλαίων που έχουν συσσωρευτεί στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήματος των εργαζομένων σε άλλο συνταξιοδοτικό σύστημα εργαζομένων ή σε ατομικό λογαριασμό συνταξιοδότησης κατά την έννοια των διατάξεων για τους ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης,

Συνιστούμε

Ανάκτηση καταβληθέντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ από απλήρωτες απαιτήσεις!

β) κεφάλαια που συσσωρεύονται στο συνταξιοδοτικό σύστημα των εργαζομένων προς όφελος του συμμετέχοντος ή των προσώπων που δικαιούνται αυτά τα κεφάλαια μετά το θάνατο του συμμετέχοντος,
γ) κεφάλαια που συσσωρεύονται σε ομαδική μορφή ασφάλισης ζωής που σχετίζεται με επενδυτικό ταμείο ή σε άλλη μορφή ομαδικής συσσώρευσης κεφαλαίων για σκοπούς συνταξιοδότησης για μισθωτούς - σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.
58Α) εισόδημα από αποταμιεύσεις σε ατομικό λογαριασμό συνταξιοδότησης, κατά την έννοια των διατάξεων για τους ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης, που αποκτήθηκαν σε σχέση με:
α) συλλογή και πληρωμή κεφαλαίων από τον αποταμιευτή,
β) καταβολή κεφαλαίων σε πρόσωπα που δικαιούνται αυτά τα κεφάλαια μετά το θάνατο του αποταμιευτή,
γ) πληρωμή μεταφοράς
- εκτός από το ότι η εξαίρεση δεν ισχύει στην περίπτωση που ο αποταμιευτής έχει συσσωρεύσει αποταμιεύσεις σε περισσότερους από έναν ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης, εκτός εάν οι παρόντες κανονισμοί προβλέπουν τέτοια δυνατότητα,
59) πληρωμές κεφαλαίων από ανοιχτό συνταξιοδοτικό ταμείο στον πρώην σύζυγο μέλους αυτού του ταμείου, που μεταφέρονται στον λογαριασμό του εν λόγω συζύγου στο ανοιχτό συνταξιοδοτικό ταμείο,
61) ποσά ακυρωθέντων φοιτητικών δανείων ή φοιτητικών δανείων που χορηγούνται βάσει των διατάξεων για τα φοιτητικά δάνεια και πιστώσεις,
105) εισόδημα που αποκτάται από την πώληση μετοχών (μετοχών) που λαμβάνονται με κληρονομιά ή δωρεά - εν μέρει που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου κληρονομιάς και δωρεάς που καταβλήθηκε,
109) η ονομαστική αξία μετοχών (μετοχών) σε εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή εισφορές σε συνεταιρισμό - που καλύπτονται έναντι μη μετρητοίς εισφοράς με τη μορφή επιχείρησης ή οργανωμένου μέρους της,
119) τόκοι επί τίτλων που εκδίδονται από το Δημόσιο Ταμείο και ομολογιών που εκδίδονται από μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, που αντιστοιχούν εν μέρει στο ποσό των τόκων που καταβάλλονται για την απόκτηση αυτών των τίτλων από τον εκδότη,
130) τόκοι ή έκπτωση σε ομόλογα που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και προσφέρονται σε ξένες αγορές και έσοδα από τη διάθεση αυτών των ομολόγων εξ επαχθούς αιτίας που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1. 3 δευτ. 2α.

Έσοδα που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ορισμένα εισοδήματα που σχετίζονται με την ασκούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα είναι επίσης απαλλαγμένα από φόρο εισοδήματος, π.χ.

3β) άλλες αποζημιώσεις ή αποζημίωση που ελήφθησαν βάσει της απόφασης ή του δικαστικού συμβιβασμού μέχρι το ποσό που καθορίζεται στην απόφαση ή τον συμβιβασμό, με εξαίρεση τις αποζημιώσεις ή την αποκατάσταση:
α) που ελήφθη σε σχέση με την ασκούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα,
36) εισόδημα από τη λειτουργία σχολείων κατά την έννοια των διατάξεων για το εκπαιδευτικό σύστημα, που δαπανώνται εν μέρει για τους σκοπούς του σχολείου κατά το φορολογικό έτος ή το επόμενο έτος και σύμφωνα με την παράγραφο 1. 7, οι δαπάνες για τους σκοπούς του σχολείου, που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη διεξαγωγή ιδιωτικού σχολείου κατά την έννοια των διατάξεων για το εκπαιδευτικό σύστημα, εάν δεν περιλαμβάνονται στο κόστος απόκτησης εσόδων, θεωρούνται δαπάνες για:
α) αγορά απτών εκπαιδευτικών βοηθημάτων και άλλου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του σχολείου,
β) δαπάνες που σχετίζονται με την οργάνωση της ανάπαυσης των μαθητών, οι οποίες εν μέρει αποτελούν την αμοιβή του εκπαιδευτικού και υπηρεσιακού προσωπικού, εάν δεν καλύπτονται από τις εισφορές των γονέων,
37) εισόδημα από τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών και κληρώσεων μπίνγκο από εξουσιοδοτημένο φορέα εγκατεστημένο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας βάσει άδειας που εκδίδεται βάσει χωριστών κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι διατέθηκαν για την υλοποίηση κοινωνικά χρήσιμων σκοπών που καθορίζονται στην άδεια και τους κανονισμούς του παιχνιδιού,
46) εισόδημα που εισπράττει ο φορολογούμενος, εάν:
α) προέρχονται από κυβερνήσεις ξένων χωρών, διεθνείς οργανισμούς ή διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από μη επιστρεπτέα ταμεία βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από προγράμματα του ΝΑΤΟ που χορηγούνται βάσει μονομερούς δήλωσης ή συμφωνίες που συνάπτονται με αυτές τις χώρες, οργανισμούς ή ιδρύματα από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρμόδιο υπουργό, κυβερνητικούς φορείς ή εκτελεστικούς φορείς, επίσης σε περιπτώσεις όπου η μεταφορά των κεφαλαίων αυτών γίνεται μέσω φορέα εξουσιοδοτημένου να διανέμει μη επιστρεπτέα κεφάλαια βοήθειας, και

β) ο φορολογούμενος επιδιώκει άμεσα τον στόχο του καθεστώτος που χρηματοδοτείται από τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση· η απαλλαγή δεν ισχύει για το εισόδημα φυσικών προσώπων που ανατίθενται από τον φορολογούμενο που υλοποιεί άμεσα τον στόχο του προγράμματος -ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης- να εκτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε σχέση με το πρόγραμμα που εφαρμόζει,
47 γ) ποσά που εισπράττονται από κρατικούς φορείς ή εκτελεστικούς φορείς, εάν οι φορείς αυτοί έχουν λάβει για το σκοπό αυτό κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό,
63Α) εισοδήματα φορολογουμένων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. 5α-5γ, που λαμβάνονται από οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε ειδική οικονομική ζώνη βάσει άδειας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε δεδομένη ζώνη, η οποία παρέχει δικαίωμα χρήσης δημόσιας ενίσχυσης, το ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή αυτής της εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δημόσιας ενίσχυσης για τους επιχειρηματίες, που είναι αποδεκτό για τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στο υψηλότερο ποσό, σύμφωνα με χωριστούς κανονισμούς,
122) ίδια εισφορά του δημόσιου φορέα που αναφέρεται στο άρθ. 2 σημείο 5 του νόμου για τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ελήφθη από τον εταίρο του ιδιωτικού τομέα και προορίζεται για τους σκοπούς που καθορίζονται στη σύμβαση για τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την επιφύλαξη της παρ. 19,
129) επιχορηγήσεις, κατά την έννοια των διατάξεων για τα δημόσια οικονομικά, που λαμβάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης,
136) πληρωμές για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, που λαμβάνονται από την Bank Gospodarstwa Krajowego, με εξαίρεση τις πληρωμές που λαμβάνονται από εργολάβους,
137) κεφάλαια που λαμβάνονται από συμμετέχοντα στο έργο ως ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών κονδυλίων, που αναφέρεται στον νόμο του 2009 για τα δημόσια οικονομικά.

Υποτροφίες και άλλα εισοδήματα φοιτητών και φοιτητών

Οι υποτροφίες και τα λοιπά εισοδήματα μαθητών και φοιτητών είναι επίσης αφορολόγητα, δηλαδή:

23α) μέρος του εισοδήματος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθ. 3 δευτ. 1, προσωρινή διαμονή στο εξωτερικό και λήψη εισοδήματος λόγω:
α) υποτροφίες - στο ποσό ίσο με το επίδομα για επαγγελματικά ταξίδια εκτός της χώρας, που καθορίζονται στους κανονισμούς για το ποσό και τις προϋποθέσεις καθορισμού των ποσών που οφείλονται σε υπάλληλο που απασχολείται σε δημοσιονομική μονάδα του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης για επαγγελματικό ταξίδι εκτός χώρα, για κάθε ημέρα που έλαβε την υποτροφία,
39) υποτροφίες που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων για ακαδημαϊκούς τίτλους και ακαδημαϊκούς τίτλους καθώς και για πτυχία και τίτλο στον τομέα των τεχνών, υποτροφίες διδακτορικών σπουδών που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες υποτροφίες και υποτροφίες για αποτελέσματα στην επιστήμη, οι κανόνες απονομής της οποίας έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπουργό μετά από διαβούλευση με το Κεντρικό Συμβούλιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Ανατροφής,

40) παροχή υλικής βοήθειας σε μαθητές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε διδακτορικές σπουδές και άτομα που συμμετέχουν σε άλλες μορφές εκπαίδευσης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και από ίδια κεφάλαια σχολείων και πανεπιστημίων - χορηγούμενη βάσει των διατάξεων για το εκπαιδευτικό σύστημα, το Νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και κανονισμούς για τους ακαδημαϊκούς τίτλους και τους ακαδημαϊκούς τίτλους, καθώς και για τα πτυχία και τους τίτλους στον τομέα της τέχνης,

40Β) υποτροφίες για μαθητές και φοιτητές, το ύψος και οι κανόνες των οποίων έχουν καθοριστεί στην απόφαση της αρχής που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, και υποτροφίες για μαθητές και φοιτητές που χορηγούνται από τους οργανισμούς του άρθρου 1. 3 δευτ. 2 και 3 του νόμου περί κοινωφελούς και εθελοντικής εργασίας, βάσει κανονισμών που έχουν εγκριθεί από θεσμικούς φορείς που διατίθενται στο κοινό μέσω Διαδικτύου, μέσων μαζικής ενημέρωσης ή εμφανίζονται (εμφανίζονται) για όσους ενδιαφέρονται σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό - μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει τα 380 PLN ανά μήνα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10,
89) η αξία των παροχών που λαμβάνουν οι φοιτητές από το πανεπιστήμιο, βάσει χωριστών κανονισμών, σε σχέση με τη μεταφορά από το πανεπιστήμιο για μαθητεία φοιτητών - μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2.280 PLN σε ένα φορολογικό έτος,
115) βραβεία και βραβεία που λαμβάνουν οι μαθητές για συμμετοχή σε αγώνες, τουρνουά και ολυμπιάδες που διοργανώνονται με βάση τις διατάξεις για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Νίκες και έπαθλα

Ορισμένα βραβεία και έπαθλα εξαιρούνται επίσης από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, π.χ.

6) κέρδη σε καζίνο, λοταρίες βίντεο, κουλοχέρηδες, κουλοχέρηδες με χαμηλά βραβεία και παιχνίδια μπίνγκο με μετρητά και κληρώσεις που διοργανώνονται και διευθύνονται από εξουσιοδοτημένη οντότητα βάσει των διατάξεων για τα παιχνίδια και τα αμοιβαία στοιχήματα που ισχύουν σε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλη χώρα που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
6α) κέρδη σε παιχνίδια αριθμών, λαχεία μετρητών, παιχνίδι τηλεμπίνγκο, αμοιβαία στοιχήματα, διαφημιστικές λοταρίες, λοταρίες audiotele και λοταρίες, εάν η εφάπαξ αξία αυτών των κερδών δεν υπερβαίνει τα 2.280 PLN, τα οποία διοργανώνονται και λειτουργούν από εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο βάσει των διατάξεων για τα τυχερά παιχνίδια που ισχύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλη χώρα που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο· σύμφωνα με την παράγραφο 23, ισχύουν οι εξαιρέσεις από τα σημεία 6 και 6α, όσον αφορά τα κέρδη που αποκτήθηκαν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή σε άλλη χώρα που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, υπό τον όρο ότι υπάρχει νομική βάση που προκύπτει από τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας ή άλλες επικυρωμένες διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Δημοκρατία της Πολωνίας, έως ότου η φορολογική αρχή λάβει φορολογικά στοιχεία από τη φορολογική αρχή του κράτους στην επικράτεια του οποίου διοργανώνονται και διεξάγονται λαχεία, παιχνίδια ή αμοιβαία στοιχήματα.
68) την αξία των κερδών σε διαγωνισμούς και παιχνίδια που οργανώνονται και μεταδίδονται (ανακοινώνονται) από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο και τηλεόραση) και διαγωνισμούς στον τομέα της επιστήμης, του πολιτισμού, της τέχνης, της δημοσιογραφίας και του αθλητισμού, καθώς και βραβεία που σχετίζονται με μπόνους εκπτώσεις - εάν η εφάπαξ αξία αυτές οι νίκες ή τα βραβεία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 760 PLN. η φορολογική απαλλαγή των επιβραβεύσεων που σχετίζονται με τις πωλήσεις μπόνους δεν ισχύει για επιβραβεύσεις που λαμβάνει ο φορολογούμενος σε σχέση με τη μη γεωργική επιχειρηματική του δραστηριότητα, που αποτελούν έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή,
115) βραβεία και βραβεία που λαμβάνουν οι μαθητές για συμμετοχή σε αγώνες, τουρνουά και ολυμπιάδες που διοργανώνονται με βάση τις διατάξεις για το εκπαιδευτικό σύστημα,
132) που χορηγούνται από εγχώριες και ξένες αρχές και τα γραφεία τους, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτές ή εποπτεύονται από αυτές, καθώς και από εγχώριους, ξένους και διεθνείς οργανισμούς (ιδρύματα) και τους φορείς τους, βραβεία:
α) για εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της επιστήμης, του πολιτισμού και της τέχνης,
β) για δραστηριότητες ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εν μέρει μεταφέρθηκε ως δωρεά από τους φορολογούμενους που έλαβαν τα βραβεία αυτά, στο ίδρυμα που υλοποιεί τους στόχους που ορίζονται στο άρθ. 4 του νόμου περί Κοινωφελούς Δραστηριότητας· σύμφωνα με την παράγραφο 31, αυτή η εξαίρεση ισχύει εάν:
α) το ποσό του βραβείου που μεταφέρεται στο ίδρυμα που υλοποιεί τους στόχους που αναφέρονται στο άρθ. 4 του Νόμου περί Κοινωφελούς Δραστηριότητας, τεκμηριώνεται με απόδειξη πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ιδρύματος και σε περίπτωση μη μετρητών - έγγραφο που δείχνει την αξία του βραβείου και δήλωση του δικαιούχου ίδρυμα σχετικά με την αποδοχή του,
β) το βραβείο που αναφέρεται στο σημείο 1 μεταφέρθηκε το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο. 45 δευτ. 1, για το φορολογικό έτος κατά το οποίο ελήφθη το βραβείο.

Το υπόλοιπο εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναγράφεται αναλυτικά στο άρθ. 21 δευτ. 1 του νόμου PIT.