Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

Δικτυακός Τόπος

Μια νέα φορολογική ελάφρυνση για την έρευνα και την ανάπτυξη ισχύει από το 2016 (γνωστή ως φορολογική ελάφρυνση Ε&Α) και από το 2018 έχει γίνει ακόμη πιο ελκυστική. Οι φορολογούμενοι που σκοπεύουν να επωφεληθούν από αυτή την ελάφρυνση υποχρεούνται να διαχωρίσουν το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στο KPiR. Για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση χρειάστηκε να αλλάξει ο τύπος του KPiR. Όπως δείχνει η πρακτική, οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανονισμών. Ελέγξτε πώς να εμφανίσετε τα έξοδα Ε&Α στο KPiR!

Ορισμός δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης

Ο όρος Ε&Α επεξηγείται στο άρθρο. 5α σημείο 38 του νόμου PIT. Υποδεικνύει ότι αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργασίες δημιουργικής ανάπτυξης ή επιστημονική έρευνα που αναλαμβάνεται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση των πόρων γνώσης καθώς και τη χρήση πόρων γνώσης για τη δημιουργία νέων εφαρμογών.

Ταξινόμηση δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, τα λεγόμενα Οι επιλέξιμες δαπάνες, στην πραγματικότητα, μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα δύο φορές, δηλαδή:

 • πρώτον, εξ ολοκλήρου ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα,
 • στη συνέχεια στη φορολογική δήλωση ως μέρος της ελάφρυνσης Ε&Α, μειώνοντας το φορολογητέο εισόδημα (εντός του ποσοστού ορίου που καθορίζεται στον νόμο).

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 1. μισθοί εργαζομένων και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για αυτές τις απαιτήσεις, που χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον καταβάλλοντα εισφορών, εάν αφορούν εργαζόμενους που απασχολούνται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης·
 2. αμοιβή για συμβάσεις εντολής ή συμβάσεις για συγκεκριμένες εισφορές εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης που χρηματοδοτούνται από τον πληρωτή, στο βαθμό που σχετίζεται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης·
 3. αγορά μη σταθερού εξειδικευμένου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται απευθείας στις διενεργούμενες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως εργαστηριακών δοχείων και σκευών καθώς και συσκευών μέτρησης·
 4. αγορά υλικών και πρώτων υλών που σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγόμενη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης·
 5. γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, γνωμοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ισοδύναμες υπηρεσίες, καθώς και η απόκτηση των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας που παρέχεται ή εκτελείται βάσει σύμβασης από επιστημονική μονάδα για τις ανάγκες δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης·
 6. επί πληρωμή χρήση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μόνο σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, εάν αυτή η χρήση δεν προκύπτει από συμφωνία που έχει συναφθεί με φορέα συνδεδεμένο με τον φορολογούμενο κατά την έννοια του άρθρου. 25 δευτ. 1 και 4;
 7. αγορά της υπηρεσίας χρήσης επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού μόνο για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, εάν η αγορά της υπηρεσίας δεν προκύπτει από συμφωνία που έχει συναφθεί με φορέα συνδεδεμένο με τον φορολογούμενο κατά την έννοια του άρθρου. 25;
 8. έξοδα απόκτησης και διατήρησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα προστασίας για υπόδειγμα χρησιμότητας, δικαιώματα καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου, που προκύπτουν για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο άρθρο. 26ε παράγραφος. 2 σημείο 5.

Οι επιλέξιμες δαπάνες πραγματοποιούνται επίσης σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος, ταξινομούνται ως δαπάνες εκπιπτόμενες από φόρους, διαγραφές αποσβέσεων για πάγια περιουσιακά στοιχεία και άυλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, με εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα και κατασκευές, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που αποτελούν χωριστή ιδιοκτησία .

Οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται ως μέρος της βασικής έρευνας εκπίπτουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα διεξάγεται βάσει συμφωνίας ή συμφωνίας με επιστημονική μονάδα κατά την έννοια του νόμου της 30ής Απριλίου 2010 για τις αρχές της χρηματοδότησης της επιστήμης. Τα έξοδα δεν εκπίπτουν εάν έχουν επιστραφεί στον φορολογούμενο με οποιαδήποτε μορφή ή έχουν αφαιρεθεί από τη φορολογική βάση.

Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει την έλλειψη του δικαιώματος έκπτωσης των επιλέξιμων δαπανών που προκύπτουν εάν, κατά το φορολογικό έτος, ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ειδική οικονομική ζώνη βάσει άδειας. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν συμπεριέλαβε επιλέξιμες δαπάνες στον υπολογισμό του αφορολόγητου εισοδήματος βάσει της άδειας.

Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ετήσια φορολογική δήλωση

Η αφαίρεση των δαπανών στο πλαίσιο της φορολογικής ελάφρυνσης Ε&Α γίνεται στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες. Όταν ο φορολογούμενος υπέστη ζημία για το φορολογικό έτος ή το ποσό του εισοδήματος του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το ποσό των εκπτώσεων που δικαιούται, σύμφωνα με το άρθ. 26ε παράγραφος. 8 του νόμου PIT, οι εκπτώσεις - στο σύνολό τους ή στο υπόλοιπο μέρος, αντίστοιχα - γίνονται σε δηλώσεις για τα διαδοχικά έξι φορολογικά έτη αμέσως μετά το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος χρησιμοποίησε ή δικαιούνταν την έκπτωση.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για έρευνα και ανάπτυξη περιλαμβάνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση στο Παράρτημα PIT / BR.

Στην ετήσια φορολογική δήλωση, στο πλαίσιο της απαλλαγής Ε&Α, ο φορολογούμενος μπορεί να αφαιρέσει από το εισόδημα μόνο ένα μέρος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • 150% - επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 1. 26ε παράγραφος. 2-3α του νόμου PIT, που ισχύουν για μικροεπιχειρηματίες, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του νόμου περί επιχειρηματιών) με την ιδιότητα του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης,
 • 150% των δαπανών που αναφέρονται στο άρθ. 26ε παράγραφος. 2 πόντοι 1-4α, δευτ. 2α-3α, που υποβλήθηκαν σε άλλους φορολογούμενους με την ιδιότητα κέντρου έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίοι δεν είναι μικρομεσαίοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες (κατά την έννοια του περί Επιχειρηματιών Νόμου) με την ιδιότητα του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης , και 100% σε σχέση με τις δαπάνες για τις οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2, σημείο 5, που επιβαρύνουν τα προαναφερόμενα φορολογούμενοι·
 • 100% - οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθ. 26ε παράγραφος. 2-3 του Νόμου, για τους λοιπούς φορολογούμενους (που δεν αναφέρονται στα προαναφερθέντα σημεία).

Η προϋπόθεση για την αφαίρεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της απαλλαγής Ε&Α είναι η ταυτοποίησή τους στα αρχεία που τηρούνται (άρθρο 24α παράγραφος 1β του νόμου PIT). Επομένως, στο πρότυπο KPiR, έχει διαχωριστεί μια στήλη στην οποία θα πρέπει να καταχωριστεί αυτός ο τύπος δαπανών. Αυτή είναι η στήλη 16 που προοριζόταν προηγουμένως για σχόλια.

Σημαντικό: Οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο. 26ε παράγραφος. Το άρθρο 3α του νόμου PIT, που αφορά φορολογούμενους με την ιδιότητα του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί να συμπεριληφθεί στο ποσό έως και 10% των εσόδων του φορολογούμενου που αποκτήθηκαν σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος από μη γεωργικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης - ένα παράδειγμα

Η εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες Ε&Α με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου συστήματος αυτοματισμού και πληροφορικής. Δεν είναι κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Το σύστημα πρόκειται να επεκταθεί με ελκυστικές λειτουργίες που δεν είναι ακόμη γνωστές στην αγορά. Για την ανάπτυξη του συστήματος, ένας προγραμματιστής με ακαθάριστη αμοιβή 7.000 PLN απασχολήθηκε από τον Ιούνιο του 2018 (αμοιβές καταβλητέες στο τέλος του μήνα σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας). Επιπλέον, τον Ιούνιο παραγγέλθηκαν τα απαραίτητα υλικά σε μορφή διακομιστών και δίσκων. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από τον προγραμματιστή στα συστήματα του ίδιου του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας είναι ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ.

Οι δαπάνες Ε&Α που πραγματοποιήθηκαν από τον επιχειρηματία τον Ιούνιο του 2018 έχουν ως εξής:

 • μισθός προγραμματιστή - 7.000 PLN μεικτά,
 • Συνεισφορές ZUS από την αμοιβή του προγραμματιστή που χρηματοδοτείται από τον πληρωτή - 1.433,60 PLN,
 • αγορά υλικών - PLN 960 καθαρά,
 • διαγραφές αποσβέσεων από μηχανήματα - 100 PLN.

Το κόστος αγοράς υλικών αναγνωρίστηκε από τον φορολογούμενο κατά την ημερομηνία αγοράς στη στήλη 13 Λοιπά έξοδα. Στην ίδια στήλη στο τέλος του μήνα, αποτύπωσε τις αποσβέσεις των μηχανημάτων. Οι δαπάνες αποδοχών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που χρηματοδοτούνται από τον χώρο εργασίας αναγνωρίστηκαν στο τέλος του μήνα από:

 • ακαθάριστες αποδοχές - στη στήλη 12 Αμοιβές σε μετρητά και είδος,
 • Εισφορές ZUS από την πλευρά του εργοδότη (κοινωνικά, FGŚP και FP) - στη στήλη 13 Άλλα έξοδα.

Τις ίδιες ημερομηνίες, οι παραπάνω δαπάνες συμπεριλήφθηκαν στη στήλη 16 του τύπου του KPiR «Δαπάνες δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθ. 26ε του νόμου περί φόρου εισοδήματος ».

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ως εκ τούτου, το κόστος παραγωγής του πρωτοτύπου του συστήματος ανήλθε σε 9.493,60 PLN συνολικά. Ο φορολογούμενος τα κατέταξε πλήρως ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα καταχωρώντας τα στις στήλες 12 και 13 του KPiR. Επιπλέον, ο φορολογούμενος μπορεί να αφαιρέσει από το εισόδημα στο πλαίσιο της απαλλαγής Ε&Α:

 • 100% του ποσού των αποδοχών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι 8.433,60 PLN,
 • 100% των άλλων δαπανών Ε&Α, δηλαδή 1.060 PLN

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε 9.493,60 PLN. Εάν ο φορολογούμενος δεν επιβαρυνθεί με άλλες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2018, τότε, σύμφωνα με το Παράρτημα PIT / BR, θα μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις δαπάνες από τα έσοδα της επιχείρησης στο πλαίσιο της απαλλαγής Ε&Α ήδη στην ετήσια φορολογική δήλωση για το 2018. πρόσθετο μπόνους φορολογούμενου, ανεξάρτητα από τη συμπερίληψη όλων των δαπανών Ε&Α ως εκπιπτόμενες από τον φόρο κόστος.

Προσοχή!

Σε μια κατάσταση όπου η εταιρεία, για παράδειγμα, θα έχει την ιδιότητα του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο. 17 του νόμου της 30ής Μαΐου 2008 σχετικά με ορισμένες μορφές υποστήριξης καινοτόμων δραστηριοτήτων, θα μπορούσε να αφαιρέσει 14.240,40 PLN στην ετήσια φορολογική δήλωση στο έντυπο PIT / BR, π.χ.
8.433,60 x 150% = 12.650,40 PLN
1060 x 150% = 1590 PLN

Πώς να αναγνωρίσετε τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης στο σύστημα wCompany;

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σχετικά με την ελάφρυνση Ε&Α στο σύστημα wFirma.pl αναγνωρίζονται εύκολα από: ΑΡΧΕΙΑ »ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ »ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο πεδίο BR. COSTS.