Τα ισοδύναμα που καταβάλλονται δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος

Υπηρεσία

Σύμφωνα με το άρθ. 21 δευτ. 1 σημείο 13 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, αφορολόγητα είναι τα ταμειακά ισοδύναμα για εργαλεία, υλικά ή εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και αποτελούν την περιουσία τους.

Ισοδύναμα επί πληρωμή - εξαίρεση

Επιπλέον, οι εργοδότες συχνά πληρώνουν στους εργαζομένους ισοδύναμα για αχρησιμοποίητες διακοπές. Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο. 12 δευτ. 1 του νόμου PIT:
Άρθρο 12. 1. Τα έσοδα από τη σχέση υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, την εργασία για το σπίτι και τη σχέση εργασίας συνεργασίας θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν κάθε είδους πληρωμές σε μετρητά και τη χρηματική αξία των παροχών σε είδος ή ισοδύναμά τους, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης αυτών. πληρωμές και παροχές, ιδίως: βασικοί μισθοί, αποδοχές υπερωριών, διάφορα είδη επιδομάτων, βραβεία, ισοδύναμα αχρησιμοποίητης άδειας και κάθε άλλο ποσό, ανεξάρτητα από το αν το ύψος τους έχει προκαθοριστεί, καθώς και παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται για τον εργαζόμενο, καθώς και την αξία άλλων απλήρωτων παροχών ή παροχών μερικώς πληρωτέων.

Ωστόσο, το ισοδύναμο εορτών δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εισοδήματος που απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και ως εκ τούτου υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Κόστος εργοδότη - ισοδύναμα

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ισοδύναμα που καταβάλλονται από τον εργοδότη αποτελούν φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα, προκύπτει από το άρθ. 22 δευτ. 1 σημείο 6βα του νόμου PIT, το οποίο λέει ότι τα ακόλουθα θεωρούνται φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα:
Απαιτήσεις από τους τίτλους που αναφέρονται στο άρθ. 12 δευτ. 1 και 6, και οι παροχές σε χρήμα από την κοινωνική ασφάλιση που καταβάλλονται από τον χώρο εργασίας είναι δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο τον μήνα για τον οποίο οφείλονται, υπό την προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν ή διατέθηκαν εντός της προθεσμίας που προκύπτει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, της σύμβασης ή άλλων έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών . Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της προθεσμίας, τα καθήκοντα διέπονται από το άρθρο. 23 δευτ. 1 βαθμός 55.