Αντιστάθμιση συναλλαγματικών ισοτιμιών ως χρηματοοικονομικά μέσα - εισόδημα και φορολογικό κόστος

Φόρος Υπηρεσίας

Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, οι προθεσμιακές συναλλαγές νομισμάτων χρησιμοποιούνται για την προστασία των εταιρειών από δυσμενείς αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ως μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ο φορολογικός διακανονισμός της αντιστάθμισης συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής και τη μορφή διακανονισμού του παραγώγου. Πώς επηρεάζουν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τον διακανονισμό;

Χρηματοοικονομικά μέσα - πεδίο εφαρμογής

Ως προς τον ορθό διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο νομοθέτης, στο άρθ. Το σημείο 4α, σημείο 22 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, εφεξής καλούμενος νόμος περί χρηματαποστολών, αναφέρεται στον νόμο περί συναλλαγών χρηματοπιστωτικών μέσων, με εξαίρεση τους τίτλους συμμετοχής σε ιδρύματα συλλογικών επενδύσεων και μέσα χρηματαγοράς.

Σύμφωνα με το άρθ. 2 ρήτρα 1 πόντος 2 λιτ. γ του νόμου της 29ης Ιουλίου 2005 για τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του νόμου είναι άλλα από τους τίτλους:

  • επιλογές?
  • συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης·
  • ανταλλαγές?
  • προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου·
  • άλλα παράγωγα όπου το υποκείμενο είναι τίτλος, νόμισμα, επιτόκιο, κερδοφορία ή
  • άλλο παράγωγο, χρηματοοικονομικός δείκτης ή χρηματοοικονομικός δείκτης που ασκείται με παράδοση ή διακανονισμό μετρητών.

Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι παράγωγα μέσα επειδή η τιμή (αξία) τους εξαρτάται από την τιμή του μέσου στο οποίο βασίζονται.

Διακανονισμός συμβάσεων

Τα αντισταθμισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν εκκαθαριστεί θα πρέπει να προσδιορίζονται ως προς τις φορολογικές επιπτώσεις και να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες, προσαρμόζοντάς τους στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου. Οι φορολογικές ερμηνείες ανέπτυξαν μια θέση που επιβεβαιώνει ότι οι φορολογικές συνέπειες της εφαρμογής των μέσων αντιστάθμισης εξαρτώνται κυρίως από το εάν η συναλλαγή είναι πραγματική ή μη πραγματική. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχρεώνουν τον επενδυτή να διακανονίσει την τιμή (μη χρηματοδοτούμενα συμβόλαια) ή να αγοράσει το υποκείμενο μέσο (πραγματικά συμβόλαια), ακόμη και αν η τιμή του δεν είναι ευνοϊκή για αυτόν.

Κατά τον διακανονισμό χρηματοοικονομικών μέσων ως προς τα έσοδα, θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο. 12 του νόμου περί Οι δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απόκτηση εισοδήματος ή τη διατήρηση ή εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρ. 16 δευτ. 1 του νόμου περί Σύμφωνα με το άρθ. 16 δευτ. 1 σημείο 8β του νόμου περί ΟΛΠ δεν θεωρούνται φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων - έως ότου ασκηθούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά τα μέσα ή έως ότου ασκηθούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά τα μέσα ή έως ότου τα δικαιώματα που απορρέουν από τα μέσα αυτά παραιτούνται ή για τη διάθεσή τους έναντι αμοιβής, εφόσον οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με το άρθ. 16 g της παραγράφου 1. 3 και 4 δεν αυξάνουν την αρχική αξία του παγίου και των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Εξωπραγματικά συμβόλαια

Στην περίπτωση μη χρηματοδοτούμενων συμβάσεων, δηλαδή όταν δεν υπάρχει παράδοση του υποκείμενου μέσου, οι διαφορές από την αποτίμηση του υποκείμενου μέσου ή διαφορετικά το ποσό διακανονισμού (αξία της σύμβασης και αξία κατά την ημερομηνία εκτέλεσης) μπορεί να αναγνωρίζονται στα φορολογικά έσοδα ( κέρδος) ή φορολογικά εκπιπτόμενα κόστη (ζημία). ). Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της αξίας που προκύπτει από τη σύμβαση και της αξίας κατά την ημερομηνία υλοποίησης δεν θα συνιστά συναλλαγματικές διαφορές κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου, ωστόσο, θα αναγνωρίζεται στον φορολογικό λογαριασμό αντίστοιχα: εισόδημα ή φόρος δαπάνη.

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία Ωμέγα Α.Ε. σύναψε την 1η Μαρτίου 2020 προθεσμιακό συμβόλαιο χωρίς χρηματοδότηση αξίας 10.000 ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας ημέρας του μήνα - 4,5. Η εταιρεία δεν έχει τέτοια αξία ξένου νομίσματος στον τραπεζικό της λογαριασμό, κάτι που είναι άσχετο, γιατί η σύμβαση θα έχει μη πραγματικό διακανονισμό. Στο τέλος του μήνα, το ποσοστό διακανονισμού ήταν 4,6. Ως αποτέλεσμα της διευθέτησης της προθεσμιακής σύμβασης, η εταιρεία έλαβε το ποσό των 1.000 PLN στον τραπεζικό λογαριασμό. Ο διακανονισμός της μη χρηματοδοτούμενης σύμβασης πραγματοποιείται χωρίς τη φυσική παράδοση του νομίσματος, δεν ασχολούμαστε με την πώληση του νομίσματος που αποκτήθηκε προηγουμένως, επομένως οι διατάξεις του νόμου περί φόρου εισοδήματος σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές δεν θα ισχύουν εδώ. Η ορθότητα αυτής της θέσης επιβεβαιώνεται από μεμονωμένες ερμηνείες της φορολογικής νομοθεσίας, για παράδειγμα στην ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία της 15ης Ιανουαρίου 2013 (αριθμός αναφοράς: IPPB5 / 423-1007 / 12-3 / IŚ) ή ο Διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία της 6ης Φεβρουαρίου 2014 r. (αριθμός αναφοράς: IPPB5 / 423-897 / 13-2 / IŚ).

Σε περίπτωση μη πραγματικών συμβάσεων, η εφαρμογή των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φορολογικών εσόδων (ή, αντίστοιχα, φορολογικών δαπανών) από κέρδη (ή ζημίες, αντίστοιχα) επί της σύμβασης, η ταμειακή αρχή που προκύπτει από το άρθ. 12 δευτ. 3ε της πράξης περί Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, εάν δεν ισχύουν άλλες ρυθμίσεις που καθορίζουν τη φορολογική στιγμή, τότε το φορολογικό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα προκύπτει κατά την είσπραξη της πληρωμής.

Παράδειγμα 2.

Η Omega S.A. με τα παραπάνω Για παράδειγμα, θα απαιτείται αναγνώριση φορολογικών εσόδων κατά την ημερομηνία πληρωμής του ποσού διακανονισμού της σύμβασης, αντίστοιχα η είσπραξη του ποσού διακανονισμού από τον τραπεζικό λογαριασμό, αναγνωρίζοντας εισόδημα ή δαπάνες που εκπίπτουν φόρου. Στην περίπτωση που αναλύθηκε, τα έσοδα θα δημιουργηθούν στις 31 Μαρτίου 2020.

Πραγματικά συμβόλαια

Με τα πραγματικά συμβόλαια, τα περιουσιακά στοιχεία μετατρέπονται (PLN σε νόμισμα ή αντίστροφα) και η πραγματική ταμειακή ροή δεν θα δημιουργήσει εισόδημα ή έξοδα φόρου. Η εκροή συναλλάγματος - συνοδευόμενη από μεταβίβαση κυριότητας - θα έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση υπολογισμού των φορολογικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση, οι οποίες στον φορολογικό λογαριασμό προσδιορίζονται ως έσοδα ή έξοδα. Συναλλαγματικές διαφορές κατά την έννοια του pdop μπορούν να προκύψουν μόνο σε σχέση με την εκροή (εκροή) του νομίσματος που είχε αποκτηθεί προηγουμένως στο πλαίσιο μιας τέτοιας σύμβασης, π.χ. πληρωμή των υποχρεώσεων κάποιου. Σε σχέση με την πώληση ξένων νομισμάτων (εκροή), θα υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές στα ίδια κεφάλαια νομίσματος, που θα προκύπτουν από τη διαφορά αξίας κατά την ημερομηνία εισροής ξένου νομίσματος και εκροής του. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Για τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών κατά την πραγματοποίηση των μέσων αντιστάθμισης πραγματικών αντιστάθμισης, είναι επομένως απαραίτητο να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις για τις διαφορές αυτές, δηλαδή είτε η φορολογική μέθοδος (άρθρο 15α του νόμου περί CIT) είτε η λογιστική μέθοδος (άρθρο 9β ( 1) (2) του νόμου περί ΟΛΠ) . Ωστόσο, στην περίπτωση της φορολογικής μεθόδου, οι διατάξεις για τις συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με ίδια μετρητά που αναφέρονται στο άρθ. 15α παράγραφος. 2 σημείο 3 της πράξης για το π.δ.π. και, κατά συνέπεια, το άρθ. 15α παράγραφος. 3 σημείο 3 του νόμου περί Η ορθότητα αυτής της θέσης αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στο στην απόφαση του Επαρχιακού Διοικητικού Δικαστηρίου στην Κρακοβία της 7ης Ιουνίου 2017, φάκελος αριθ. I SA / Kr 310/17.

Παράδειγμα 3.

Η Omega S.A. σύναψε προθεσμιακή σύμβαση με την τράπεζα. Ανέλαβε να πουλήσει στην τράπεζα ένα ορισμένο ποσό δολαρίων, σε καθορισμένη ημερομηνία, σε προκαθορισμένη τιμή. Η σύμβαση εκτελείται μέσω της πραγματικής παράδοσης του βασικού νομίσματος.

Η φορολογική στιγμή που καθορίζει την εφαρμογή της κατάλληλης συναλλαγματικής ισοτιμίας για τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών λόγω διακανονισμού του πραγματικού συμβολαίου εξαρτάται από την ημερομηνία της πραγματικής διευθέτησης της σύμβασης. Κατά κανόνα, θα είναι επομένως η στιγμή που προβλέπεται στους όρους της συναλλαγής. Ωστόσο, εάν το προθεσμιακό συμβόλαιο αλλάξει και ο διακανονισμός γίνει νωρίτερα, τότε το φορολογικό σημείο θα είναι η ημέρα του προγενέστερου αλλά πραγματικού διακανονισμού (εισροή ή εκροή νομίσματος).

Πηγή εισοδήματος

Ο νομοθέτης απαιτεί την κατανομή των εσόδων και των δαπανών σε αυτά που προέρχονται από υπεραξίες και άλλες πηγές εισοδήματος.

Όσον αφορά την πηγή εσόδων, πρόκειται για έσοδα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνονται στα κέρδη κεφαλαίου, εκτός από τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιστάθμιση εσόδων ή δαπανών, που δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη κεφαλαίου (άρθρο 7β παράγραφος 1 (6) του ο GDPR). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ποιος ήταν ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης ή της επιλογής (πρβλ. τη θέση που εκφράστηκε, μεταξύ άλλων, στην ερμηνεία του Διευθυντή της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης της 25ης Απριλίου 2018, 0114 -ΚΔΙΠ2-3.4010.62.2018.2.ΚΚ) . Ο φορολογούμενος πρέπει να αποδείξει τον αντισταθμιστικό χαρακτήρα των παραγώγων (π.χ. χρησιμοποιώντας τη λογιστική τεκμηρίωση διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο - βλ. απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της 17ης Φεβρουαρίου 2017, II FSK 95/15).

Σε μια κατάσταση όπου οι συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου που συνάπτει η εταιρεία αποσκοπούν στην εξασφάλιση των διενεργούμενων λειτουργικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως υπεραξία.