Εξασφάλιση της αξίωσης κατά την κατάθεση της αξίωσης στο δικαστήριο και την αίτηση

Υπηρεσία

Η υποβολή αγωγής στο δικαστήριο είναι αναγκαιότητα εάν πρόκειται για επιχειρηματική οντότητα ή για απλό φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί την αγωγή που του αναλογεί, παρά την ύπαρξη νομικών και πραγματικών λόγων. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιτρέπουν την εξασφάλιση της αξίωσης είτε πριν από την κατάθεση της αγωγής, είτε την εξασφάλιση της αξίωσης ήδη κατά την κατάθεση της αγωγής. Πώς να το κάνετε, πόσο κοστίζει; Απαντήστε παρακάτω.

Εξασφάλιση της αξίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ

Σύμφωνα με το άρθ. 730 ΑΚ, σε κάθε αστική υπόθεση που εξετάζεται από δικαστήριο ή διαιτητικό δικαστήριο, μπορεί να ζητηθεί ασφάλεια.

Το δικαστήριο μπορεί να παρέχει ασφάλεια πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αφού τον αποκτήσει ο κάτοχος εκτελεστού τίτλου, επιτρέπεται η χορήγηση εγγύησης μόνο εάν προορίζεται για την εξασφάλιση αξίωσης για παροχή, η εκπλήρωση της οποίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σκοπός της προληπτικής διαδικασίας είναι ιδίως η διασφάλιση της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης σε εκτελεστική διαδικασία. Μπορεί επίσης να είναι: διευκόλυνση της διεκδίκησης αξιώσεων με τον εξορθολογισμό των μελλοντικών εκτελεστικών διαδικασιών, τη διευκόλυνση ή την επίτευξη διαφορετικού στόχου της διαδικασίας (αποτελεσματικότητα των μη εκτελεστών αποφάσεων στη διαδικασία εκτέλεσης), την προσωρινή ικανοποίηση των δικαιωμάτων του δικαιούχου π.χ. σε περιπτώσεις διατροφής ή αξιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7531 του Αστικού Κώδικα ).

Το έννομο συμφέρον για τη χορήγηση εγγύησης υφίσταται όταν η έλλειψη ασφάλειας θα εμποδίσει ή θα παρεμποδίσει σοβαρά την εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε για την υπόθεση, ή θα εμποδίσει ή θα παρεμποδίσει σοβαρά την επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας στην υπόθεση.

Από τον ίδιο τον ορισμό προκύπτει ότι σκοπός της εγγύησης είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα εκτέλεσης της αξίωσης μετά από, για παράδειγμα, δικαστική απόφαση. Η ασφάλεια μπορεί να μην αποσκοπεί στην ικανοποίηση της αξίωσης.

Η παροχή εγγύησης μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε διάδικο ή συμμετέχοντα στη διαδικασία, εάν αποδεικνύει την αξίωση και το έννομο συμφέρον για παροχή ασφάλειας.

Η διάταξη του άρθ. Το άρθρο 7301 § 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφέρει δύο προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ασφάλειας και συγκεκριμένα:

1) την ύπαρξη της αξίωσης, και

2) την ύπαρξη έννομου συμφέροντος στην ασφάλεια,

και οι δύο αυτές προϋποθέσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται.

Το να γίνει η αξίωση εύλογη από τον αιτούντα σημαίνει αναφορά τέτοιων περιστάσεων, οι οποίες θα αποδείξουν ότι δικαιούται την αξίωση και οι περιστάσεις θα τεκμηριωθούν από αυτόν.Ως εκ τούτου, μπορεί να ειπωθεί ότι αυτή η προϋπόθεση θα πληρούται εάν ο αιτών προσκομίσει υλικό που δεν πληροί απαραίτητα τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις για τη διεξαγωγή αποδείξεων, από τις οποίες ωστόσο μπορεί να συναχθεί με μεγάλη πιθανότητα ότι ο ισχυρισμός υπάρχει στην πραγματικότητα.

Το έννομο συμφέρον για τη χορήγηση της ασφάλειας θεωρείται πιθανό εάν ο ενάγων είναι ο ενάγων που διεκδικεί την οφειλόμενη πληρωμή για εμπορική συναλλαγή κατά την έννοια του νόμου της 8ης Μαρτίου 2013 για την αντιμετώπιση υπερβολικών καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές, εάν η αξία αυτής της συναλλαγής ισχύει δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες PLN και το απαιτούμενο ποσό δεν έχει διακανονιστεί και έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής του.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση επιχειρηματικών οντοτήτων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου της 8ης Μαρτίου 2013 για την αντιμετώπιση υπερβολικών καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές, δεν απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση των περιστάσεων που εξαρτούν τη χορήγηση εξασφαλίσεων από το δικαστήριο.

Περιεχόμενο της εφαρμογής για ασφάλεια

Η αίτηση για ασφάλεια θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για το υπόμνημα και να περιέχει επίσης:

  1. ένδειξη της μεθόδου εγγύησης και, σε περιπτώσεις που αφορούν χρηματική απαίτηση, επίσης ένδειξη του ποσού της εγγύησης·

  2. καθιστώντας εύλογες τις περιστάσεις που δικαιολογούν την αίτηση.

Η ένδειξη της μεθόδου ασφάλειας είναι απαραίτητη λόγω της αρχής της δέσμευσης του δικαστηρίου με το περιεχόμενο της αίτησης ασφάλειας που ισχύει κατά τη διαδικασία εξασφάλισης και αντιστοιχεί σε παρόμοιους σκοπούς, όπως ο ακριβής προσδιορισμός στη δήλωση αξίωσης που αναφέρεται στο άρθρ. . 187 § 1 σημείο 1 ΚΠολΔ.

Όπως επισημαίνει το Εφετείο του Βρότσλαβ στην απόφασή του της 9ης Φεβρουαρίου 2012 (I Acz 196/12): «Η ένδειξη της μεθόδου ασφάλειας σε θέματα που αφορούν χρηματικές αξιώσεις συνίσταται στην αναγραφή του μέτρου που αναφέρεται στο άρθ. 747 κ.ε. kpc. Είναι πιθανό ο δικαιούχος να υποδείξει δύο ή περισσότερες εναλλακτικές ή πιθανές μεθόδους ασφαλείας. Στη συνέχεια το δικαστήριο, με γνώμονα το περιεχόμενο του άρθ. 7301 § 3 ΚΠολΔ, θα πρέπει να εφαρμόζει μέθοδο που θα εξασφαλίζει επαρκή προστασία στον δικαιούχο και ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει τον υπόχρεο πέρα ​​από την ανάγκη.”.

Η εξασφάλιση μπορεί να συνίσταται σε εξασφάλιση συγκεκριμένου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη/εναγόμενου, κατάσχεση κινητής περιουσίας, κατάσχεση απαιτήσεων προς τον οφειλέτη/εναγόμενο από άλλα πρόσωπα.

Το ποσό της ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθ. 736 § 1 σημείο 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις που καλύπτουν όλες τις εξασφαλισμένες παροχές. Αυτό υποστηρίζεται και από το περιεχόμενο του Άρθ. 736 § 3 ΚΠολΔ.

Η ένδειξη του ποσού της εγγύησης είναι απαραίτητη τυπική απαίτηση αίτησης για εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης.

Το άθροισμα της ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. οφειλόμενη πληρωμή·

  2. τόκοι επί του κεφαλαίου·

  3. δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Παράδειγμα 1.

Ο Jan Kowalski, ενεργώντας ως επιχειρηματίας, πραγματοποίησε μια κατασκευαστική υπηρεσία για τον Jan Nowak - κατασκευή βεράντας. Τα μέρη συμφώνησαν ότι η αμοιβή που οφείλεται στον Jan Kowalski θα ανέλθει σε 11.000,00 PLN, καταβλητέα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της υπηρεσίας. Ο Jan Nowak δεν πλήρωσε το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, επομένως ο Jan Kowalski αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο και να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση της αξίωσης μαζί με την αξίωση. Πώς να καθορίσετε το ποσό της ασφάλειας;

  • Η κύρια απαίτηση είναι 11.000,00 PLN.

  • Ο τόκος από την ημερομηνία λήξης μέχρι την κατάθεση της αξίωσης (για παράδειγμα) ανέρχεται σε 800,00 PLN.

  • Το δικαστικό τέλος είναι 750,00 PLN.

  • Έξοδα νομικής εκπροσώπησης 3.600,00 PLN.

  • Επομένως, το άθροισμα της ασφάλειας είναι 16.150,00 PLN.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Τέλος για την αίτηση για εξασφάλιση αξίωσης

Σύμφωνα με το άρθ. 68 σημείο 1 του νόμου της 28ης Ιουλίου 2005 για τα δικαστικά έξοδα σε αστικές υποθέσεις, κατά κανόνα, εισπράττεται ένα πάγιο τέλος 100 PLN για αίτηση χορήγησης, αλλαγής ή ανάκλησης εξασφάλισης αξίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο. 95 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου της 28ης Ιουλίου 2005 για τα δικαστικά έξοδα σε αστικές υποθέσεις, δεν χρεώνονται τέλη για την αίτηση χορήγησης εγγύησης που υποβάλλεται στην επιστολή έναρξης της διαδικασίας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εάν η αίτηση εγγύησης υποβληθεί στο δικόγραφο αγωγής - το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, τότε εκτός από το δικαστικό τέλος για την αγωγή, δεν χρειάζεται να καταβληθεί πρόσθετο τέλος για το αίτημα ασφάλεια.

Η αίτηση εξασφάλισης της απαίτησης είναι αναμφίβολα ένα μέσο που επιτρέπει τη μεταγενέστερη εκτέλεση της αξίωσης σε περίπτωση νίκης. Αξίζει να θυμηθούμε πώς να συμπεριλάβετε σωστά ένα τέτοιο αίτημα στην δήλωση αγωγής, ώστε να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις και το δικαστήριο να μπορεί να το αναγνωρίσει.