Ζητώντας πληροφορίες για την υγεία των εργαζομένων - θέση Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπηρεσία

Τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου προστατεύονται και μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι εργοδότες συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι τα δεδομένα των εργαζομένων που παρέχουν σε άλλες οντότητες μεταφέρονται παράνομα. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εργολάβοι και αναθέτουσες αρχές, για να δικαιολογήσουν προβλήματα που σχετίζονται με την ανάγκη αναβολής της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης, χρησιμοποιούν τις καταστάσεις των εργαζομένων του εργολάβου σε καραντίνα ή απομόνωση και την αδυναμία διασφάλισης της συνέχειας της σύμβασης. Μπορεί να δικαιολογηθεί το αίτημα για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων; Απαντήστε παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων - Εργατικός Κώδικας

Σύμφωνα με το άρθ. 221 § 1 του Εργατικού Κώδικα, ο εργοδότης απαιτεί από τον αιτούντα να παρέχει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν:

 1. όνομα (ονόματα) και επώνυμο·

 2. Ημερομηνια γεννησης;

 3. στοιχεία επικοινωνίας που υποδεικνύονται από ένα τέτοιο άτομο·

 4. εκπαίδευση;

 5. Επαγγελματικά Προσόντα;

 6. την πορεία της προηγούμενης απασχόλησης.

Επιπλέον, ο εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τον εργαζόμενο να παράσχει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν:

 1. διεύθυνση;

 2. τον αριθμό PESEL και, ελλείψει του - τον τύπο και τον αριθμό του εγγράφου που επιβεβαιώνει την ταυτότητα.

 3. άλλα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου, καθώς και προσωπικά δεδομένα των τέκνων του εργαζομένου και άλλων μελών της στενής οικογένειάς του, εάν η παροχή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη λόγω της χρήσης από τον εργαζόμενο των ειδικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία.

 4. εκπαίδευση και πορεία προηγούμενης απασχόλησης, εάν δεν υπήρχε βάση για το αίτημά τους από τον αιτούντα για απασχόληση·

 5. αριθμός λογαριασμού πληρωμών, εάν ο εργαζόμενος δεν έχει υποβάλει προσωπικά αίτηση καταβολής αποδοχών.

Κατά κανόνα, τα δεδομένα υγείας των εργαζομένων δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εργοδότη. Σύμφωνα με το άρθ. 9 δευτ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) [εφεξής: GDPR] επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή δεδομένων που αφορούν υγεία, σεξουαλικότητα ή σεξουαλικό προσανατολισμό αυτού του ατόμου.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα υγείας του εργαζομένου δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ο περιορισμός που αναφέρεται παραπάνω δεν ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. το υποκείμενο των δεδομένων έχει ρητά συναινέσει στην επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός εάν η νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους προβλέπει ότι το υποκείμενο των δεδομένων δεν μπορεί να αποφύγει την παραπάνω απαγόρευση·

 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το υποκείμενο των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους , ή με συλλογική σύμβαση βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους που προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων·

 3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου και το υποκείμενο των δεδομένων είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει τη συγκατάθεσή του·

 4. Η επεξεργασία πραγματοποιείται ως μέρος εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων που εκτελούνται με τις κατάλληλες διασφαλίσεις από ίδρυμα, ένωση ή άλλη μη κερδοσκοπική οντότητα με πολιτικούς, ιδεολογικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ισχύει μόνο για μέλη ή πρώην μέλη αυτής της οντότητας ή πρόσωπα που διατηρούν μόνιμη επαφή μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται εκτός αυτής της οντότητας χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων·

 5. η επεξεργασία σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δημοσιοποιούνται προφανώς από το υποκείμενο των δεδομένων·

 6. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή κατά την απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια·

 7. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεν παραβιάζουν την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιώματα και συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ;

 8. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης ή της ιατρικής της εργασίας, για την αξιολόγηση της ικανότητας εργασίας του εργαζομένου, την ιατρική διάγνωση, την παροχή υγειονομικής περίθαλψης ή κοινωνικής ασφάλισης, τη θεραπεία ή τη διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης στη βάση του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους ή βάσει συμφωνίας με επαγγελματία υγείας και υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο. 9 δευτ. 3 (υπάλληλος που υπόκειται στην υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου).

 9. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη και τα φάρμακα ή τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με βάση την Ένωση ή η νομοθεσία των κρατών μελών, η οποία προβλέπει κατάλληλα, ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως του επαγγελματικού απορρήτου·

 10. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο. 89 δευτ. 1 του GDPR, βάσει του δικαίου της ΕΕ ή του δικαίου του κράτους μέλους, που είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεν παραβιάζουν την ουσία του δικαιώματος στην προστασία δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα, ειδικά μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθ. 221β παράγραφος. 1 του Εργατικού Κώδικα, η συγκατάθεση του αιτούντος για απασχόληση ή του εργαζομένου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επεξεργασία από τον εργοδότη των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθ. 9 δευτ. 1 GDPR, μόνο εάν η μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αιτούντος εργασία ή του υπαλλήλου.

Δυνατότητα διαβίβασης στοιχείων για την υγεία του εργαζομένου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή

Σύμφωνα με το άρθ. 15r του νόμου της 2ας Μαρτίου 2020 για ειδικές λύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του COVID-19, άλλων μολυσματικών ασθενειών και αναδυόμενων καταστάσεων κρίσης, συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση δημόσιας προμήθειας, κατά την έννοια του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 - Νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων , ενημερώνονται αμέσως ο ένας τον άλλον σχετικά με τον αντίκτυπο των συνθηκών που σχετίζονται με την εμφάνιση του COVID-19 στην ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, εάν έχει συμβεί ή μπορεί να προκύψει τέτοια επίπτωση. Τα μέρη της σύμβασης επιβεβαιώνουν αυτή την επιρροή επισυνάπτοντας στις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, δηλώσεις ή έγγραφα που μπορεί να σχετίζονται ιδίως με:

 1. απουσία εργαζομένων ή προσώπων που εκτελούν αμειβόμενη εργασία σε βάση διαφορετική από τη σχέση εργασίας που ή θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εκτέλεση της σύμβασης·

 2. αποφάσεις που εκδίδονται από τον επικεφαλής υγειονομικό επιθεωρητή ή τον επαρχιακό υγειονομικό επιθεωρητή που ενεργεί υπό την εξουσία του, σε σχέση με την αντιμετώπιση του COVID-19, υποχρεώνοντας τον ανάδοχο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης ή ελέγχου·

 3. εντολές ή αποφάσεις που εκδίδονται από βοεβόδες, τον αρμόδιο για θέματα υγείας υπουργό ή τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την αντιμετώπιση του COVID-19, που αναφέρονται στο άρθ. 11 δευτ. 1-3;

 4. αναστολή παραδόσεων προϊόντων, εξαρτημάτων ή υλικών προϊόντων, δυσκολίες πρόσβασης σε εξοπλισμό ή δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς·

 5. άλλες περιστάσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν σημαντικά την εκτέλεση της σύμβασης·

 6. τις περιστάσεις που αναφέρονται στα σημεία 1-5, στο βαθμό που σχετίζονται με τον υπεργολάβο ή άλλο υπεργολάβο.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε αμφιβολίες για το εάν η παραπάνω διάταξη εξουσιοδοτεί τον εργολάβο ως εργοδότη να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα, όπως πληροφορίες για την υγεία του εργαζομένου.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε επιστολή της 8ης Φεβρουαρίου 2021 προς τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 35 του GDPR, τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υποκειμένου των δεδομένων, αποκαλύπτοντας πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη, παρούσα ή μελλοντική σωματική ή ψυχική υγεία αυτού του ατόμου. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς επεξεργασίας και, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, θα πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη προστασία. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι της γνώμης ότι η διάταξη του άρθ. 15r του νόμου της 2ας Μαρτίου 2020 για ειδικές λύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του COVID-19, άλλων μολυσματικών ασθενειών και των έκτακτων περιστατικών που προκαλούνται από αυτές, δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση και το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων του εργαζομένου στον τομέα του υγεία χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Τα παραπάνω προκύπτουν και απευθείας από το άρθ. 221β παράγραφος. 1 του Εργατικού Κώδικα, όπου η συναίνεση του εργαζομένου αποτελεί προϋπόθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του εργαζομένου. Όπως επισημαίνεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Giżycko στην απόφασή του της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 (IV P 49/19): Σύμφωνα με τη νέα διατύπωση του άρθ. 221β του Κώδικα Εργασίας, η συναίνεση του εργαζομένου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επεξεργασία των λεγόμενων δεδομένα συγκεκριμένης κατηγορίας μόνο εφόσον η μεταφορά γίνεται με πρωτοβουλία του εργαζομένου. Κατά συνέπεια, ο νομοθέτης αποκλείει τη χρήση της συγκατάθεσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είναι ο εμπνευστής της διαβίβασης πληροφοριών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθ.15r του νόμου της 2ας Μαρτίου 2020 για ειδικές λύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του COVID-19, άλλων λοιμωδών νόσων και αναδυόμενων καταστάσεων κρίσης, αντίκειται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ο εργοδότης ως εργολάβος δεν δικαιούται για την παροχή στοιχείων υγείας σε υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής.

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να εξαρτήσουν την αναγνώριση του αντίκτυπου του COVID-19 στην ορθή εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης από την παροχή πλήρους πληροφόρησης για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των εργαζομένων των υπεργολάβων, μαζί με μη ανώνυμη τεκμηρίωση (αποφάσεις, εντολές) επιβεβαιώνοντας ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια ή σε καραντίνα και οι εργολάβοι δεν μπορούν να παράσχουν από μόνοι τους τέτοια δεδομένα, προκειμένου να δικαιολογήσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην εκτέλεση της σύμβασης.