Αγορά γης - λογιστικές και φορολογικές πτυχές

Δικτυακός Τόπος

Οι επιχειρηματίες συχνά αγοράζουν διάφορα είδη γης στα οποία, για παράδειγμα, σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την κατασκευή μιας νέας έδρας εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, τίθεται το ερώτημα εάν τα έξοδα του λογαριασμού αυτού μπορούν να χαρακτηριστούν ως φορολογικά έξοδα και εάν ο φόρος πρέπει να καταβληθεί στη συναλλαγή αυτή στην εφορία.

Κόστος αγοράς γης και εκπίπτον φόρου

Σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την απόκτηση γης ή το δικαίωμα διαρκούς επικαρπίας γης, με εξαίρεση τα τέλη για αέναη επικαρπία γης, δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέα φορολογικά έξοδα. Επιπλέον, το άρθ. Το άρθρο 22γ του νόμου ρυθμίζει ότι η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο παγίων.

Τυχόν έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την αγορά γης, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα ή δικαστικά έξοδα, δεν εκπίπτουν φόρου. Αυτά τα έξοδα αυξάνουν την αρχική αξία της γης και γίνονται κόστος κατά την πώληση της γης.

Το κόστος που εκπίπτει από τον φόρο περιλαμβάνει μόνο τόκους του δανείου που λήφθηκε για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής αγοράς γης. Προϋπόθεση για μια τέτοια πίστωση είναι η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της γης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά πρέπει να γίνει από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Αξίζει να θυμηθούμε ότι το κόστος περιλαμβάνει μόνο τους δεδουλευμένους και καταβληθέντες τόκους μετά την ημερομηνία εγγραφής της γης στο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Οι τόκοι που καταβάλλονται πριν από τη χρήση της γης αυξάνουν την αρχική της αξία.

Έκπτωση ΦΠΑ

Σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, στον βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση φορολογητέων δραστηριοτήτων, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του φόρου που οφείλεται κατά το ποσό του φόρου εισροών. Με βάση τη διάταξη αυτή αναφέρεται ότι εάν η αγορά οικοπέδου αποτελεί δραστηριότητα υποκείμενη σε ΦΠΑ, είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ από την αγορά αυτή. Ο φόρος μπορεί να αφαιρεθεί και από άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά οικοπέδου, εφόσον η πραγματοποίησή τους τεκμηριώνεται με κατάλληλα τιμολόγια.

Πώληση γης

Όταν ο φορολογούμενος αποφασίσει να πουλήσει τη γη, το ποσό των εσόδων θα είναι η αξία διάθεσης μείον ΦΠΑ. Το φορολογητέο εισόδημα μειώνεται με όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την αγορά γης, δηλαδή όλα τα τέλη και τους τόκους του δανείου για την αγορά γης, που υπολογίστηκαν πριν από την εγγραφή της γης στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, οι δαπάνες αυτές θα συνιστούν δαπάνες που εκπίπτουν φόρου.