Αγορά νέου μεταφορικού μέσου από το εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο

Δικτυακός Τόπος

Σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο αγοράζει επιβατικό αυτοκίνητο από άλλο φυσικό πρόσωπο από το εξωτερικό, ένα τέτοιο γεγονός δεν έχει συνέπειες ΦΠΑ. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική όταν πρόκειται για την αγορά ενός νέου μεταφορικού μέσου. Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε ποιες φορολογικές συνέπειες έχει αυτό όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Ορισμός νέου μεταφορικού μέσου

Στην αρχή, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ο ορισμός ενός νέου μεταφορικού μέσου, μόνο όσοι πληρούν τα θεσμοθετημένα κριτήρια θα υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις του νόμου περί ΦΠΑ.

Όπως μπορούμε να διαβάσουμε στο Art. 2 σημείο 10 του νόμου περί ΦΠΑ, τα νέα μεταφορικά μέσα εννοείται ότι προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:

  1. Οχήματα ξηράς που κινούνται με κινητήρα κυλινδρισμού μεγαλύτερο από 48 κυβικά εκατοστά ή με ισχύ μεγαλύτερη από 7,2 κιλοβάτ, εάν έχουν διανύσει όχι περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή έχουν περάσει 6 μήνες από τη θέση τους σε λειτουργία· η στιγμή της θέσης σε κυκλοφορία ενός χερσαίου οχήματος είναι η ημερομηνία κατά την οποία εγγράφηκε για πρώτη φορά για είσοδο στην οδική κυκλοφορία ή κατά την οποία υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε εγγραφή για τον σκοπό της θέσης σε κυκλοφορία, όποια ημερομηνία είναι προγενέστερη· Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης χερσαίου οχήματος ή η ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε σε πρώτη ταξινόμηση, η στιγμή της θέσης σε λειτουργία του οχήματος είναι η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε από τον κατασκευαστή στον πρώτο αγοραστή ή την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για σκοπούς επίδειξης από τον κατασκευαστή·

  2. σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για όχι περισσότερες από 100 ώρες εργασίας στο νερό ή δεν έχουν περάσει περισσότεροι από 3 μήνες από την απελευθέρωσή τους για χρήση, με εξαίρεση τα θαλάσσια πλοία που αναφέρονται στο Τέχνη. 83 δευτ. 1 στοιχείο 1; η στιγμή της θέσης σε λειτουργία του σκάφους είναι η ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε από τον κατασκευαστή στον πρώτο αγοραστή ή η ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για σκοπούς επίδειξης από τον κατασκευαστή·

  3. αεροσκάφη με μέγιστη μάζα απογείωσης μεγαλύτερη από 1550 κιλά, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για όχι περισσότερες από 40 ώρες εργασίας ή δεν έχουν περάσει περισσότεροι από 3 μήνες από τη θέση τους σε λειτουργία, με εξαίρεση τα μέσα αεροπορικής μεταφοράς που αναφέρονται στο τέχνη. 83 δευτ. 1 βαθμός 6; η ημερομηνία θέσης σε υπηρεσία του αεροσκάφους είναι η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε από τον κατασκευαστή στον πρώτο αγοραστή ή η ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για σκοπούς επίδειξης από τον κατασκευαστή.

Όταν μιλάμε για νέα μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να ακολουθούμε τον ορισμό που περιέχεται στον νόμο περί ΦΠΑ. Ωστόσο, η καθομιλουμένη σημασία αυτής της φράσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αγορά νέου μεταφορικού μέσου – Υποχρέωση ΦΠΑ

Ο φόρος ΦΠΑ ισχύει για τους φορολογούμενους που διευθύνουν μια επιχείρηση. Εξαίρεση σε αυτόν τον γενικό κανόνα είναι η αγορά νέου μεταφορικού μέσου.

Σε μια κατάσταση όπου ένας νέος αντιπρόσωπος αγοράζεται από έναν πωλητή από άλλη χώρα της ΕΕ και στη συνέχεια το όχημα μεταφέρεται στην Πολωνία, έχουμε να κάνουμε με μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (WNT).

Βασικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται όταν αμφότερα τα μέρη της συναλλαγής είναι εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ για φορολογικούς σκοπούς.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθ. 9 δευτ. 3 του νόμου περί ΦΠΑ, οι διατάξεις για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και για άλλα πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές που σχετίζονται με τα νέα μεταφορικά μέσα.

Επιπλέον, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στην περίπτωση της WNT, η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου ανήκει στον αγοραστή. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο από την Πολωνία που αγοράζει νέο μεταφορικό μέσο από άλλη χώρα της ΕΕ (π.χ. Γερμανία) θα υποχρεωθεί να διακανονίσει τον ΦΠΑ στην Πολωνία για αυτόν τον λογαριασμό.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι η φορολογική υποχρέωση στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης νέων μεταφορικών μέσων προκύπτει από την παραλαβή των αγαθών αυτών, αλλά όχι αργότερα από την έκδοση του τιμολογίου, από τον υπόχρεο του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σε περίπτωση αγοράς νέου μεταφορικού μέσου από άλλη χώρα της ΕΕ, η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου ανήκει στο φυσικό πρόσωπο που εκτελεί το WNT. Κατά συνέπεια, ο Πολωνός αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ σε αυτόν τον λογαριασμό.

Αγορά νέου μεταφορικού μέσου - θέμα καταβολής ΦΠΑ

Σύμφωνα με το άρθ. 103 δευτ. 3 του νόμου περί ΦΠΑ, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της φορολογικής υποχρέωσης. Επομένως, σημειώστε ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση των γενικών κανόνων, η προθεσμία πληρωμής του φόρου δεν είναι η 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο προέκυψε η φορολογική υποχρέωση.

Επίσης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της φορολογικής υποχρέωσης, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ-10. Είναι ειδική δήλωση φόρου αγαθών και υπηρεσιών για την ενδοκοινοτική απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων.

Στη δήλωση ΦΠΑ-10 ο φορολογούμενος υποχρεούται να εμφανίζει τη φορολογική βάση και το ποσό του φόρου που καταβάλλεται στην εφορία.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 1.

Ένα φυσικό πρόσωπο από την Πολωνία αγόρασε ένα αυτοκίνητο που πληροί τα κριτήρια ενός νέου μεταφορικού μέσου από έναν πωλητή από τη Γερμανία. Ως αποτέλεσμα, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ-10 στην πολωνική εφορία και να καταβάλει ΦΠΑ με συντελεστή 23%.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε μια τέτοια κατάσταση ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει ΦΠΑ, ωστόσο δεν δικαιούται έκπτωση του φόρου εισροών σε αυτόν τον λογαριασμό. Μόνο οι ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ που χρησιμοποιούν τα αγορασμένα αγαθά για την άσκηση φορολογητέων δραστηριοτήτων δικαιούνται αυτού του είδους το δικαίωμα.Αυτό δεν συμβαίνει στην περιγραφόμενη περίπτωση, και επομένως ένα φυσικό πρόσωπο που αγοράζει νέο μεταφορικό μέσο δεν μπορεί να εκπέσει τον φόρο εισροών.

Όσοι αγοράζουν καινούργια μεταφορικά μέσα υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ-10 και να πληρώσουν το φόρο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που προκύπτει η φορολογική υποχρέωση.

Αγορά νέου μεταφορικού μέσου και υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ-23

Σε σχέση με την αγορά νέου μεταφορικού μέσου από το εξωτερικό, προκύπτει άλλη υποχρέωση σε σχέση με τον φορολογούμενο. Πρόκειται για την ανάγκη υποβολής στοιχείων ΦΠΑ-23.

Όπως η Τέχνη. 103 δευτ. 5 του νόμου περί ΦΠΑ, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της εφορίας, σύμφωνα με το συμφωνημένο υπόδειγμα, τα στοιχεία ΦΠΑ-23 για τα μεταφορικά μέσα που αγοράστηκαν. Τα στοιχεία συνοδεύονται από αντίγραφο του τιμολογίου που επιβεβαιώνει την αγορά του μεταφορικού μέσου από τον φορολογούμενο.

Στις πληροφορίες ΦΠΑ-23, ο φορολογούμενος δηλώνει εάν το αντικείμενο αγοράς είναι νέο μεταφορικό μέσο και τι είδους (χερσαία, πλωτό ή αεροπορικό όχημα).

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να θυμούνται ότι σε σχέση με την αγορά νέου μεταφορικού μέσου, εκτός από την ανάγκη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ-10, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα στοιχεία ΦΠΑ-23 για το αγορασμένο νέο μεταφορικό μέσο.

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι όταν ένα φυσικό πρόσωπο αγοράζει μεταφορικό μέσο από το εξωτερικό, δεν προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό το θέμα αλλάζει δραματικά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα νέο μέσο μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ και να πληρώσει τον φόρο αυτού του λογαριασμού.