Αγορά αποθεματικής ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής και δυνατότητα εκμεταλλεύσεως της έκπτωσης

Δικτυακός Τόπος

Ταμειακές μηχανές υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα καταστήματα λιανικής και σέρβις. Οι επιχειρηματίες που τα έχουν πρέπει να τα ανταλλάξουν διαδοχικά με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές. Η δαπάνη για την ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή είναι σημαντική, ειδικά για όσους φορολογούμενους χρησιμοποιούν σήμερα πολλές ταμειακές μηχανές. Επιπλέον, πολλοί φορολογούμενοι αγόρασαν το αποθεματικό σε μετρητά. Οι επιχειρηματίες που ανταλλάσσουν ταμειακές μηχανές με ηλεκτρονικά αναρωτιούνται εάν η αγορά μιας ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής αποθεμάτων τους δίνει το δικαίωμα να επωφεληθούν από την έκπτωση.

Υποχρέωση χρήσης ταμειακών μηχανών

Η υποχρέωση τήρησης αρχείων πωλήσεων με τη χρήση ταμειακών μηχανών προκύπτει από τη διάταξη του άρθ. 111 δευτ. 1 του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, εφεξής: νόμος ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες υποχρεούνται να τηρούν αρχεία πωλήσεων με χρήση ταμειακών μηχανών.

Έτσι, οι παραπάνω ρυθμίσεις ορίζουν τη γενική αρχή ότι η υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακής μηχανής ισχύει για όλους τους φορολογούμενους που πωλούν στους αποδέκτες που αναφέρονται σε αυτές, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες. Έτσι, ένα από τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για την εγγραφή των ταμειακών μηχανών είναι η ιδιότητα του αγοραστή των παροχών που παρέχει ο φορολογούμενος.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος πουλάει μόνο σε επιχειρηματικές οντότητες. Η αξία πωλήσεων είναι πολύ υψηλή. Στην περίπτωση αυτή, παρά την υψηλή αξία των πωλήσεων, ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να εγκαταστήσει ταμειακή μηχανή.

Διαδικτυακό ταμείο

Για τους φορολογούμενους που ασκούν επιχείρηση σε ευαίσθητους τομείς που καθορίζονται στην πράξη, ο νομοθέτης έχει επιβάλει υποχρέωση χρήσης νέου τύπου ταμειακών μηχανών, τα λεγόμενα ηλεκτρονικά ταμεία (άλλοι κλάδοι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ταμεία εθελοντικά).

Οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές είναι εξοπλισμένες με νέες λειτουργίες που επιτρέπουν, εκτός από την αποθήκευση στη δημοσιονομική μνήμη και την προστατευμένη ταμειακή μηχανή, και τη συνεχή, αυτοματοποιημένη και άμεση μεταφορά δεδομένων που έχουν καταχωριστεί με τη χρήση τους από τα τηρούμενα αρχεία και δεδομένα για γεγονότα σημαντικά για τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών στο σύστημα ΤΠΕ του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών .

Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή συνδέεται με το Κεντρικό Αποθετήριο Ταμειακών Μηχανών μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τρόπο που διασφαλίζει:

  • αποστολή δεδομένων από ταμειακές μηχανές στο Κεντρικό Αποθετήριο Ταμειακών Μηχανών με άμεσο, συνεχή, αυτοματοποιημένο τρόπο ή κατόπιν αιτήματος του Προϊσταμένου της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων, σε ηλεκτρονική μορφή που αντιστοιχεί στη λογική δομή·

  • αποστολή εντολών από το Κεντρικό Αποθετήριο ταμειακών μηχανών σε ταμειακές μηχανές σχετικά με τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών και την παραλαβή τους από αυτές τις ταμειακές μηχανές:

  1. που σχετίζονται με τη φορολογική προσαρμογή της ταμειακής μηχανής,

  2. συμπεριλαμβανομένου του όρου:

  • τη μέθοδο και το εύρος της μεταφοράς δεδομένων από αυτήν την ταμειακή μηχανή,

  • τον τρόπο λειτουργίας της ταμειακής μηχανής,

  1. τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ταμειακής μηχανής.

Έκπτωση για αγορά ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής

Έκπτωση για την αγορά ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής έκανε ο νομοθέτης. Οφείλεται σε όσους φορολογούμενους αρχίζουν για πρώτη φορά να τηρούν αρχεία πωλήσεων σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές, και βάσει εξαίρεσης σε όσους φορολογούμενους ήδη τηρούν αρχεία πωλήσεων χρησιμοποιώντας ταμειακές μηχανές, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου o ΦΠΑ απαιτείται η αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές.

Οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν από τον οφειλόμενο φόρο το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά καθεμίας από τις ταμειακές μηχανές, στο ποσό του 90% της τιμής αγοράς της (χωρίς φόρο), αλλά όχι περισσότερο από 700 PLN, και εάν το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά την περίοδο διακανονισμού, έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τη διαφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου σε τράπεζα εγκατεστημένη στην επικράτεια της χώρας ή σε λογαριασμό του φορολογούμενου σε συνεταιριστική ταμιευτική και πιστωτική ένωση της οποίας είναι μέλος ή να αφαιρέσει τη διαφορά από τον οφειλόμενο φόρο για μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους, εφόσον η αγορά των μητρώων πραγματοποιήθηκε το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης τήρησης των στοιχείων.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Αγορά αποθεματικής ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής και δυνατότητα εκμεταλλεύσεως της έκπτωσης

Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν επίσης αποθεματικό ταμείο. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι ο φορολογούμενος μπορεί να πραγματοποιήσει πωλήσεις σε περίπτωση βλάβης της κύριας ταμειακής μηχανής.

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος παρέχει καλλυντικές υπηρεσίες. Ήταν υποχρεωμένη να αντικαταστήσει την ταμειακή μηχανή. Αγόρασε το ταμείο μέσω διαδικτύου και επωφελήθηκε από την έκπτωση. Τότε αποφάσισε ότι το ταμείο θα ήταν αποθεματικό για εκείνη. Πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει την πίστωση φόρου;

Από τις φορολογικές διευκρινίσεις της 11ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την ελάφρυνση για την αγορά ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, προκύπτει ότι η ελάφρυνση για τους φορολογούμενους που ορίζονται στο άρθ. 145β παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ οφείλεται όταν πληρούνται από κοινού δύο προϋποθέσεις, δηλαδή η υποχρέωση αντικατάστασης της ταμειακής μηχανής που προκύπτει από το νόμο περί ΦΠΑ και το ηλεκτρονικό μητρώο θα ξεκινήσει το αργότερο στις ημερομηνίες που καθορίζονται στο άρθρο. 145β παράγραφος. 3 του νόμου περί ΦΠΑ. Ο αιτών υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή για την παροχή υπηρεσιών αισθητικής και κοσμετολογίας από την 1η Ιανουαρίου 2021. Θα πρέπει να δηλωθεί ότι οι προϋποθέσεις αυτές στην υπό ανάλυση περίπτωση πληρούνται και στην περίπτωση αυτή η ελάφρυνση οφείλεται στην ταμειακή μηχανή, η οποία υπόκειται σε ανταλλαγή λόγω της υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.

Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση που αναλύθηκε, η χρήση της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής δεν διακόπτεται, αλλά ο τρόπος χρήσης της αλλάζει από την κύρια ταμειακή μηχανή στην αποθεματική.

Παράδειγμα 3.

Ο επιχειρηματίας παρέχει υπηρεσίες κομμωτικής. Μέχρι στιγμής όλες οι πωλήσεις έχουν καταγραφεί σε ένα ταμείο. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να αντικαταστήσει την ταμειακή μηχανή με ηλεκτρονική αποθήκευση αντιγράφου για ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή. Αποφάσισε να αγοράσει δύο ταμειακές μηχανές. Ένα από αυτά είναι να είναι το λεγόμενο κράτηση ταμειακής μηχανής. Δικαιούται ο φορολογούμενος διπλή πίστωση φόρου;

Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωση για μία ταμειακή μηχανή. Μέχρι τώρα ο επιχειρηματίας έχει χρησιμοποιήσει μόνο μία ταμειακή μηχανή και έχει έκπτωση για την αντικατάστασή της. Έτσι, η τακτοποίησή του σε δύο ταμειακές μηχανές μπορεί να αμφισβητηθεί από την εφορία.

Συνοπτικά, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση για την αγορά ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, αλλά μόνο εκείνων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.