Προκαταβολή για την εξαγωγή αγαθών και προκαταβολή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις βάσει του νόμου περί ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Η προκαταβολή είναι ένα είδος προπληρωμής μέρους ή του συνόλου του ποσού της παραγγελίας για την εκτέλεση μιας μελλοντικής υπηρεσίας ή για μια μελλοντική παράδοση. Είναι σημαντικό η μελλοντική παροχή της υπηρεσίας ή παράδοσης να προσδιορίζεται λεπτομερώς: ως προς το είδος, την οντότητα και το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο είναι η αναγνώριση του ποσού που καταβλήθηκε με τη μορφή προκαταβολής για μελλοντική υπηρεσία ή παράδοση. Ένα λάθος ή μια αλλαγή στη φύση του καταβληθέντος ποσού αλλάζει τη νομική του ιδιότητα, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή στα φορολογικά και νομικά προσόντα. Η προκαταβολή για την εξαγωγή αγαθών θα διακανονίζεται διαφορετικά με ΦΠΑ από την προκαταβολή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Ας το ελέγξουμε!

Φορολογική υποχρέωση σε σχέση με τη λήψη προκαταβολής ΦΠΑ

Εάν, πριν από την παράδοση των αγαθών ή την εκτέλεση της υπηρεσίας, έχει ληφθεί το σύνολο ή μέρος της πληρωμής, ιδίως: προπληρωμή, προκαταβολή, προκαταβολή, δόση, εισφορά κατασκευής ή στέγασης πριν από τη σύσταση του συνεταιρισμού δικαίωμα σε κατοικία ή χώρο για άλλο σκοπό, η φορολογική υποχρέωση προκύπτει κατά την είσπραξή της για το ποσό που εισπράχθηκε, εκτός από:

α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύξης καθώς και φυσικού αερίου,

β) την παροχή υπηρεσιών:

  • τηλεπικοινωνίες,
  • αναγράφονται στο στοιχείο 140-153, 174 και 175 του Παραρτήματος 3 του νόμου περί ΦΠΑ,
  • μίσθωση, μίσθωση, μίσθωση ή υπηρεσίες παρόμοιας φύσης,
  • προστασία προσώπων και υπηρεσιών ασφάλειας, εποπτείας και αποθήκευσης περιουσίας,
  • μόνιμες νομικές και γραφειακές υπηρεσίες,
  • διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύξης καθώς και φυσικού αερίου,

- με εξαίρεση τις υπηρεσίες για τις οποίες το άρθ. 28β του νόμου περί ΦΠΑ. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τη φορολόγηση των υπηρεσιών ανάλογα με τον τόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι συναλλαγές αυτές θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε εργολάβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και φορολογούμενος φόρου προστιθέμενης αξίας.

Πώς, λοιπόν, διακανονίζεται η προκαταβολή για την εξαγωγή αγαθών βάσει του ΦΠΑ και πώς γίνεται η προκαταβολή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις; Υπάρχουν διαφορές;

Προκαταβολή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών

Ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών υπό το πρίσμα του νόμου περί ΦΠΑ νοείται η εξαγωγή αγαθών από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

Από την άλλη πλευρά, η φορολογική υποχρέωση στο WDT προκύπτει όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον επιχειρηματία, αλλά όχι αργότερα από τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο έγινε η παράδοση.

Σε σχέση με την κατάργηση της παραγράφου 3 που περιέχεται στο άρθ. 20 του νόμου περί ΦΠΑ, η προκαταβολή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις που λαμβάνει ένας πολωνός φορολογούμενος δεν συνεπάγεται φορολογική υποχρέωση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο. 106β παράγραφος. 1 σημείο 4 του νόμου περί ΦΠΑ, ο φορολογούμενος υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο στο οποίο τεκμηριώνεται η λήψη από αυτόν του συνόλου ή μέρους της πληρωμής πριν από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 του νόμου περί ΦΠΑ, εκτός εάν η πληρωμή αφορά εντός -Κοινοτική παράδοση αγαθών ή δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτει φορολογική υποχρέωση με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω στο σημείο β. Επομένως, ένας Πολωνός επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να εκδώσει προκαταβολή κατά τη στιγμή της λήψης προκαταβολής από εργολάβο της ΕΕ για την WDT.

Η παραπάνω διατριβή δικαιολογείται στην ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν της 6ης Φεβρουαρίου 2015, αριθ. ΗΛΠΠ4 / 443-583 / 14-4 / ΙΣΝ. Η κατάσταση είναι διαφορετική όταν πρόκειται για αποδοχή προκαταβολής για την εξαγωγή αγαθών. Η προκαταβολή για την εξαγωγή αγαθών θα αντιμετωπίζεται ήδη στο πλαίσιο του ΦΠΑ ότι δημιουργεί φορολογική υποχρέωση.

Προκαταβολή για την εξαγωγή εμπορευμάτων

Ο νομοθέτης στο άρθ. 2 ρήτρα 1 σημείο 8 του νόμου περί ΦΠΑ, ορίζει την εξαγωγή αγαθών ως παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από το έδαφος της χώρας εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του ή έναν αγοραστή εγκατεστημένο εκτός του εδάφους της χώρα ή για λογαριασμό του, με εξαίρεση τα αγαθά που εξάγονται από τον ίδιο τον αγοραστή για εξοπλισμό ή για την προμήθεια σκαφών αναψυχής και τουριστικών αεροσκαφών ή άλλων μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης. Επιπλέον, η εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιβεβαιώνεται από το τελωνείο που καθορίζεται στους τελωνειακούς κανονισμούς.

Από προεπιλογή, στις εξαγωγές εμπορευμάτων εφαρμόζεται ο συντελεστής 0%, εφόσον έχετε τελωνειακό έγγραφο που να επιβεβαιώνει την εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φορολογική υποχρέωση κατά την εξαγωγή αγαθών προκύπτει βάσει γενικών αρχών, δηλαδή κατά την αποδέσμευση των αγαθών (επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης που συνοδεύουν μια δεδομένη εξαγωγή - incoterms), επομένως η στιγμή έκδοσης του τιμολογίου δεν θα είναι σχετική για την υποχρέωση ΦΠΑ. Πώς όμως θα λογιστικοποιηθεί η προκαταβολή για την εξαγωγή εμπορευμάτων που παραλήφθηκαν πριν από την αποδέσμευση των εμπορευμάτων;

Η προκαταβολή για την εξαγωγή αγαθών, δηλαδή για την πώληση αγαθών σε τρίτες χώρες, συνεπάγεται φορολογική υποχρέωση κατά την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και ο συντελεστής ΦΠΑ 0%, αλλά συνδέεται με την υποχρέωση εξαγωγής αγαθών εντός 2 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο φορολογούμενος έλαβε την πληρωμή και την επιβεβαίωση της δήλωσης από το τελωνείο. γραφείο. Ο συντελεστής ΦΠΑ 0% μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν τα εμπορεύματα εξάγονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση στην εξαγωγή των αγαθών δικαιολογείται από την ιδιαιτερότητα αυτών των παραδόσεων, που επιβεβαιώνεται από τους όρους παράδοσης, οι οποίοι προσδιορίζουν την ημερομηνία εξαγωγής των εμπορευμάτων.

Η προκαταβολή που λαμβάνει ο επιχειρηματίας για την εξαγωγή αγαθών έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου που να τεκμηριώνει την παραλαβή του. Η προθεσμία για τα κατάλληλα δικαιολογητικά λήγει τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα λήψης της προκαταβολής. Εάν συμβεί η εξαγωγή των εμπορευμάτων τον ίδιο μήνα με την παραλαβή της προκαταβολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση προκαταβολικού τιμολογίου. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί η έκδοση οριστικού τιμολογίου με ξεχωριστή πληροφορία ότι η προκαταβολή για την εξαγωγή εμπορευμάτων έχει γίνει νωρίτερα αποδεκτή. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται από την ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν της 15ης Ιουλίου 2014, αριθ. ΗΛΠΠ4 / 443-154 / 14-8 / ΒΑ.