Αρχές αποθήκευσης λογιστικών αρχείων στο PKPiR

Δικτυακός Τόπος

Τα πρόσωπα που διευθύνουν το PKPiR οφείλουν να συμμορφώνονται με αυστηρά καθορισμένους κανόνες διαχείρισής του, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στον κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών για την τήρηση φορολογικού βιβλίου εσόδων και εξόδων. Τα λογιστικά έγγραφα πρέπει να τακτοποιούνται και να αποθηκεύονται κατά τρόπο συνεπή με το ισχύον σύστημα. Ποιοι είναι οι κανόνες για την τήρηση λογιστικών αρχείων; Απάντηση στο άρθρο!

Ποιος διευθύνει το PKPiR;

Το φορολογικό βιβλίο εσόδων και εξόδων είναι μια μορφή απλοποιημένης λογιστικής που χρησιμοποιείται από μικρούς φορολογούμενους που:
1. επέλεξαν μία από τις ακόλουθες μορφές φορολογίας:

  • φορολογική κλίμακα (γενικοί κανόνες),
  • σταθερός φόρος?

2.χάνει το δικαίωμα φορολογίας:

  • φορολογική κάρτα,
  • εφάπαξ επί των καταγεγραμμένων εσόδων.

Άρθρο 5α παράγραφος 20 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων:
Μικρός φορολογούμενος είναι ο φορολογούμενος του οποίου η αξία των εσόδων από πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένου του ποσού του φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το ποσό που εκφράζεται σε ζλότι που αντιστοιχεί σε 1.200.000 ευρώ, και στην περίπτωση κληρονομικού επιχείρηση, επίσης έσοδα από πωλήσεις από τους νεκρούς επιχειρηματίες· η μετατροπή των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, στρογγυλοποιημένη σε 1.000 PLN. Το PKPiR είναι η πιο κοινή μορφή λογιστικής στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το άρθ. 2 ρήτρα 1 του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών για την τήρηση φορολογικού βιβλίου εσόδων και εξόδων, φυσικών προσώπων, αστικών συμπράξεων φυσικών προσώπων, ομόρρυθμων εταιριών φυσικών προσώπων και εταιριών που αναφέρονται στο άρθ. 24α παράγραφος. 1 και 2 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η υποχρέωση τήρησης φορολογικού βιβλίου εσόδων και εξόδων ισχύει και για πρόσωπα:

  1. εκτέλεση δραστηριοτήτων βάσει συμβάσεων αντιπροσωπείας και συμβάσεων βάσει των όρων εντολής, που συνάπτονται βάσει χωριστών διατάξεων·
  2. τη λειτουργία ειδικών τμημάτων αγροτικής παραγωγής, εάν τα άτομα αυτά ανέφεραν την πρόθεσή τους να τηρήσουν αυτά τα βιβλία·
  3. κληρικοί που έχουν παραιτηθεί από την καταβολή του εφάπαξ φόρου εισοδήματος.

Το PKPiR διοικείται επίσης από αγρότες που έχουν αγρόκτημα χωρίς απασχόληση μισθωτών, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών παραγωγής και αγροτικούς εργάτες, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, αυτοπροσώπως ή με τη συμμετοχή μελών της οικογένειας που ανήκουν σε κοινό νοικοκυριό, εάν το συνολικό εισόδημα από αυτήν την οικονομική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα 10.000 PLN το φορολογικό έτος. Κάθε επιχειρηματίας που εγκαθίσταται με τη μορφή φορολογικού βιβλίου εσόδων και εξόδων υποχρεούται να το τηρεί με αξιόπιστο και μη ελαττωματικό τρόπο, δηλαδή οι εγγραφές στο βιβλίο να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση και το ίδιο το βιβλίο να τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και επεξηγήσεις στο υπόδειγμά του.

Κανόνες για την αποθήκευση λογιστικών αρχείων στο PKPIR

Μετά την ανάρτηση ενός δεδομένου μήνα ή τριμήνου, το PKPiR θα πρέπει να εκτυπωθεί και όλα τα συλλεγόμενα έγγραφα (τιμολόγια πωλήσεων και αγορών, εσωτερικές αποδείξεις, διορθωτικά τιμολόγια, διορθωτικές σημειώσεις, λογιστικές σημειώσεις, πολιτικές, επιβεβαιώσεις πληρωμής κ.λπ.) πρέπει να επανεξεταστούν και τυχόν κενά να συμπληρωθεί.

Τα λογιστικά έγγραφα που αποτελούν τη βάση για τις εγγραφές στους Πολωνικούς Σιδηροδρόμους θα πρέπει να τακτοποιούνται σύμφωνα με τις εγγραφές στο βιβλίο, εκείνα με τον μικρότερο αριθμό, που αντιστοιχεί στα πρώτα οικονομικά γεγονότα, θα πρέπει να βρίσκονται στο κάτω μέρος. Κάθε έγγραφο που αποτελεί τη βάση για τη λογιστική πρέπει να φέρει τον αριθμό που του έχει αποδοθεί στο PKPiR (στη στήλη 1). Καλό είναι να σπάσετε τον αριθμό παραστατικού που αντιστοιχεί στην εγγραφή στο βιβλίο για ένα μήνα και ένα έτος (1/01/2018, 2/02/2018 κ.λπ.). Ο αριθμός πρέπει να γράφεται ανεξίτηλα, δηλαδή χρησιμοποιώντας στυλό ή στυλό. Η επιλογή της μεθόδου αρίθμησης των εγγράφων που καταγράφονται στο PKPiR (μηνιαία ή ετήσια) εναπόκειται στον επιχειρηματία, αλλά οι αριθμοί πρέπει να εκχωρούνται διαδοχικά και δεν μπορούν να επαναληφθούν. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να εκτυπώσετε τις υπόλοιπες εγγραφές:

  • μητρώα πωλήσεων και αγορών,
  • αρχεία παγίων περιουσιακών στοιχείων,
  • αρχεία εξοπλισμού,

Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να τοποθετούνται στην κορυφή. Μετά την εκτύπωση των μητρώων, αξίζει να ελέγξετε προσεκτικά κάθε σημείο που περιέχεται σε αυτά (αριθμός, ημερομηνία, στοιχεία εργολάβου, ποσά, αντιστοίχιση του κόστους στην κατάλληλη στήλη στο KPiR).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Να σας υπενθυμίσουμε ότι ένα σωστά προετοιμασμένο καθολικό εσόδων και εξόδων αποτελείται από 17 στήλες με αυστηρά καθορισμένες πληροφορίες.

Τέλος, εκτυπώνουμε και επισυνάπτουμε στην τεκμηρίωση την απεσταλμένη δήλωση ΦΠΑ από τη δεδομένη περίοδο χρέωσης και την Επίσημη Επιβεβαίωση Παραλαβής (UPO) της δήλωσης και το αρχείο JPK. Αξίζει επίσης να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε, μαζί με άλλα έγγραφα, τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τον τρέχοντα μήνα ή τρίμηνο.

Μετά τον έλεγχο, την αρίθμηση και την τακτοποίηση των εγγράφων PKPiR, θα πρέπει να συμπεριληφθούν φυλλάδια.

Πού αποθηκεύονται τα λογιστικά έγγραφα;

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των λογιστικών εγγράφων έναντι πιθανής ζημιάς ή απώλειας. Επομένως, ο χώρος αποθήκευσης των εγγράφων θα πρέπει να είναι ασφαλής από κάθε άποψη.

Τα άτομα που ασκούν ατομική επιχείρηση αναφέρουν τον τόπο διατήρησης της λογιστικής τεκμηρίωσης στο έντυπο CEIDG-1. Οι επιχειρηματίες μπορούν να τηρούν αρχεία, τιμολόγια και άλλα έγγραφα στον τόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στα κεντρικά γραφεία ή στο λογιστικό γραφείο που εξυπηρετεί την εταιρεία.

Πόσο καιρό πρέπει να φυλάσσονται τα έγγραφα;

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διατηρούν λογιστικά έγγραφα (KPiR, τιμολόγια, αρχεία κ.λπ.) για 5 χρόνια, υπολογίζοντας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έληξε η προθεσμία πληρωμής του φόρου. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η φορολογική υποχρέωση παραγράφεται, όπως ορίζεται στο άρθ. 70 παράγραφος. 1 του φορολογικού διατάγματος.

Η σωστή τεκμηρίωση και οι κανόνες για την τήρηση λογιστικών αρχείων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της λογιστικής, επειδή επιβεβαιώνει όλες τις συναλλαγές και άλλα οικονομικά γεγονότα σε περίπτωση πιθανού ελέγχου.