Εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για αλλοδαπό που δραστηριοποιείται στην Πολωνία

Φόρος Υπηρεσίας

Η υποκειμενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ που σχετίζεται με την αξία των πωλήσεων είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες φορολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί εάν είναι δυνατή η εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ με τους ίδιους όρους για αλλοδαπό που δραστηριοποιείται στην Πολωνία και διαμένει σε άλλη χώρα. Αυτό το θέμα θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσής μας.

Αντικειμενική απαλλαγή από ΦΠΑ

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος ΦΠΑ χρησιμοποιεί έναν πολύ ευρύ ορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, πράγμα που σημαίνει ότι το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ΦΠΑ περιλαμβάνει όχι μόνο τυπικές οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, αλλά και φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν συνεχώς τα ιδιωτικά περιουσιακά τους στοιχεία. και για σκοπούς απόκτησης χρημάτων.

Κλασικό παράδειγμα είναι μια ιδιόκτητη μίσθωση ιδιωτικής περιουσίας. Σε τέτοιες συνθήκες, έχουμε να κάνουμε με την παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ.

Φυσικά, μια μεγάλη ομάδα φορολογουμένων επωφελείται από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, η οποία αναφέρεται ως υποκειμενική απαλλαγή.

Σύμφωνα με το άρθ. 113 παράγραφος. 1 του νόμου, οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από φορολογούμενους των οποίων η αξία πωλήσεων δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 200.000 PLN κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος απαλλάσσονται του φόρου. Το ποσό του φόρου δεν περιλαμβάνεται στην αξία πώλησης.

Σύμφωνα με το άρθ. 113 παράγραφος. 9 του Νόμου απαλλάσσεται από τις φορολογικές πωλήσεις που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος αρχής γενομένης κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους που ασκεί τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο. 5, εάν η εκτιμώμενη αξία της πώλησης δεν υπερβαίνει, αναλογικά με την περίοδο οικονομικής δραστηριότητας του φορολογικού έτους, το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα εάν ένας αλλοδαπός που ζει στο εξωτερικό και ασκεί επιχείρηση στην Πολωνία μπορεί να επωφεληθεί από την παραπάνω εξαίρεση. Το θέμα αυτό θα ισχύει και για τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα σε άλλη χώρα και νοικιάζουν ακίνητα που βρίσκονται στην Πολωνία.

Εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για αλλοδαπούς - απαλλαγές

Ο νόμος ΦΠΑ προσδιορίζει περιπτώσεις στις οποίες αποκλείεται εντελώς η χρήση της υποκειμενικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

Με βάση το άρθρο. 113 παράγραφος. 13 σημείο 3 του νόμου για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδ. 1 και 9, δεν ισχύει για φορολογούμενους που δεν έχουν την έδρα της επιχείρησης στην επικράτεια της χώρας.

Ο πολωνικός νόμος περί ΦΠΑ δεν ορίζει ρητά την έννοια της "επαγγελματικής έδρας". Ωστόσο, ένας τέτοιος ορισμός περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 282/2011, όπου μπορούμε να διαβάσουμε ότι τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου είναι ο χώρος όπου ασκούνται τα καθήκοντα της γενικής διοίκησης της εταιρείας.

Για τον προσδιορισμό του λαμβάνεται υπόψη ο τόπος λήψης των σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τη γενική διοίκηση της εταιρείας, η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας και ο τόπος συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Όταν αυτά τα κριτήρια δεν επιτρέπουν τον με βεβαιότητα προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης της έδρας της επιχείρησης του φορολογούμενου, το αποφασιστικό κριτήριο είναι ο τόπος στον οποίο λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη γενική διοίκηση της επιχείρησης. Η ίδια η ταχυδρομική διεύθυνση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τόπος δραστηριότητας του φορολογούμενου (άρθρο 10 του Κανονισμού).

Εάν η έδρα της επιχείρησης του φορολογούμενου βρίσκεται σε χώρα διαφορετική από την Πολωνία, η οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας δεν μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο. 113 του νόμου περί ΦΠΑ.

Επαγγελματική έδρα και τόπος κατοικίας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο όρος «επαγγελματική έδρα» αναφέρεται σε οικονομικούς φορείς.

Οι διατάξεις για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν τον όρο «έδρα» σε σχέση με φυσικά πρόσωπα, αλλά μόνο σε νομικά πρόσωπα και οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν αμφιβολίες για την κατάσταση των αλλοδαπών που είναι φυσικά πρόσωπα. Δεν έχουν επαγγελματική έδρα, αλλά τόπο διαμονής.

Η ανάλυση της διαθέσιμης νομολογίας και των ερμηνειών που εκδόθηκαν από τις φορολογικές αρχές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση φυσικού προσώπου ο τόπος κατοικίας είναι ίσος με τον τόπο κατοικίας.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής του ΚΙΣ στην ερμηνεία της 27 Νοεμβρίου 2020 (Αρ. η ίδια η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επικράτεια της χώρας. Κατά συνέπεια, ένας φορολογούμενος που έχει τον τόπο διαμονής του στο εξωτερικό και ασκεί δραστηριότητες που υπόκεινται σε φορολογία ΦΠΑ στην Πολωνία θα πρέπει να πληρώνει ΦΠΑ για κάθε κύκλο εργασιών.

Ανάλογη θέση λαμβάνουν τα διοικητικά δικαστήρια, παράδειγμα της οποίας είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου της 28ης Φεβρουαρίου 2018 (Ι ΦΣΚ 751/16), όπου ρητά επισημάνθηκε ότι η χρήση του άρθ. 113 παράγραφος. 13 σημείο 3 του νόμου περί ΦΠΑ, ο όρος «φορολογούμενος χωρίς / χωρίς έδρα» θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο σε φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υπό μορφή οργανικών μονάδων όσο και ως φυσικό πρόσωπο.

Ως αποτέλεσμα, ένα φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλη χώρα και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Πολωνία (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής μίσθωσης) δεν μπορεί να επωφεληθεί από την περιορισμένη εξαίρεση που ορίζεται στο άρθρο. 113 του νόμου περί ΦΠΑ.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 1.

Ένα φυσικό πρόσωπο έχει μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Στην Πολωνία, έχει ένα εμπορικό ακίνητο που νοικιάζει. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να φορολογηθούν.

Παρεμπιπτόντως, να επισημάνουμε ότι εάν ένας αλλοδαπός φυσικό πρόσωπο νοικιάζει ακίνητο κατοικίας στην Πολωνία, δεν μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική εξαίρεση, ωστόσο, τίποτα δεν τον εμποδίζει να εφαρμόσει την αντικειμενική εξαίρεση που ορίζεται στο άρθρο. 43 δευτ. 1 σημείο 36 του νόμου περί ΦΠΑ.

Ας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσονται του φόρου οι υπηρεσίες στον τομέα της ενοικίασης ή μίσθωσης ακινήτων οικιστικής φύσης ή τμήματος ακινήτου, για ίδιο λογαριασμό, αποκλειστικά για οικιστικούς σκοπούς. Η εξαίρεση από την υποκειμενική εξαίρεση ισχύει τόσο για νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εκτός Πολωνίας όσο και για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Καθορισμός του τόπου διαμονής αλλοδαπού

Σε αντίθεση με τον νόμο PIT, όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν έχουμε ρυθμίσεις που να καθορίζουν και να καθορίζουν τον τόπο διαμονής ενός φυσικού προσώπου.

Εν προκειμένω, θα πρέπει να γίνει αναφορά στη διαθέσιμη νομολογία που παρέχει ορισμένες κατευθύνσεις ως προς αυτό.

Σύμφωνα με την WSA στη Βαρσοβία στην απόφασή της στις 4 Νοεμβρίου 2015 (III SA / Wa 239/15), η έδρα της επιχείρησης ενός φυσικού προσώπου θα πρέπει να νοείται ως ο τόπος όπου οι σημαντικότερες αποφάσεις στον τομέα της γενικής διαχείρισης αυτού γίνεται δραστηριότητα. Εάν η δραστηριότητα ενός φυσικού προσώπου διεξάγεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας του, ο τόπος διαμονής αυτού του προσώπου θα πρέπει να θεωρείται έδρα της επιχείρησης, διότι εκεί είναι οι σημαντικότερες αποφάσεις ενός φυσικού προσώπου στο πεδίο εφαρμογής για τη διαχείριση αυτής της δραστηριότητας.

Από την άλλη πλευρά, στην απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 (I FSK 1776/16), μπορούμε να διαβάσουμε ότι το γεγονός της τοποθεσίας της ακίνητης περιουσίας στην Πολωνία από την οποία δημιουργείται εισόδημα ή προέρχεται στην Πολωνία πολλές φορές το χρόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την ενοικίαση και γενικές αναφορές το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Πολωνία προορίζονται για συναντήσεις με ενοικιαστές, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Πολωνία.

Επομένως, προχωρώντας στην περίληψη της ανάλυσής μας, θα πρέπει να τονιστεί ότι ένας αλλοδαπός που δραστηριοποιείται στην Πολωνία δεν μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Αυτό ισχύει τόσο για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε άλλη χώρα, όσο και για νομικά πρόσωπα και οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα που εδρεύουν εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας.