Πιστοποιητικό εισοδήματος - πρότυπο με συζήτηση

Φόρος Υπηρεσίας

Το πιστοποιητικό εισοδήματος για ένα δεδομένο έτος εκδίδεται από την εφορία μετά από αίτηση του αιτούντος. Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η αρχή, συμπεριλαμβανομένων o: έσοδα και κύκλος εργασιών της εταιρείας. Η αίτηση για πιστοποιητικό υποβάλλεται από πρόσωπο:

  • από το οποίο ο νόμος απαιτεί επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποδεικνύονται από αυτόν,
  • έχοντας το δικό της έννομο συμφέρον.

Πώς μπορώ να πάρω πιστοποιητικό εισοδήματος;

Για την απόκτηση βεβαίωσης του ύψους του εισοδήματος απαιτείται η υποβολή κατάλληλης αίτησης στον προϊστάμενο της εφορίας. Αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως:

  • ένδειξη της αρχής στην οποία υποβάλλουμε την αίτηση·
  • στοιχεία ταυτότητας φορολογούμενου·
  • το περιεχόμενο της εργασίας·
  • υπογραφή.

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο δήλωσης εισοδήματος σε μορφή PDF και DOCX

Για να κατεβάσετε:

pdf
αίτηση για πιστοποιητικό εισοδήματος.pdf Περιγραφή: χειροκίνητη συμπλήρωση έγγρ
αίτηση για πιστοποιητικό εισοδήματος Περιγραφή: έντυπο συμπλήρωσης με μη αυτόματο τρόπο

Στον ιστότοπο των εφοριών, μπορείτε να κατεβάσετε έντυπα αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού εισοδήματος με τη μορφή εντύπων που γίνονται δεκτά από ένα συγκεκριμένο γραφείο. Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε έναν ειδικό! Καθημερινές διαδικτυακές συμβουλές! Κάνε μια ερώτηση ΟΜΑΔΑ
wFirma.pl

Ποιες πρόσθετες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;

Συνήθως πρέπει να πληρώσετε τέλος χαρτοσήμου για την έκδοση του πιστοποιητικού. Καταβάλλεται στο ταμείο ή στον λογαριασμό της αρμόδιας για την έδρα της εφορίας του δήμου γραφείου που πρόκειται να εκδώσει τη βεβαίωση. Η απόδειξη πληρωμής μπορεί να επισυναφθεί στην αίτηση ή να παραδοθεί εντός τριών ημερών από την υποβολή της.

Εάν το πιστοποιητικό πρόκειται να παραληφθεί από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να επισυναφθεί κατάλληλο πληρεξούσιο στην αίτηση για πιστοποιητικό. Δεν είναι απαραίτητο για τους συζύγους που έχουν υποβάλει κοινή ετήσια φορολογική δήλωση όταν ένας από αυτούς λάβει το πιστοποιητικό.

Πού να υποβάλετε;

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές, η αίτηση πρέπει να απευθύνεται στην κατά τόπους και καθ' ύλην αρμόδια φορολογική αρχή. Αίτηση για πιστοποιητικό μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως στην εφορία ή να αποσταλεί με παραδοσιακό ταχυδρομείο.

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένετε;

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδοθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 7 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, η εφορία ζητά τη συμπλήρωσή τους, η οποία μπορεί να συνεπάγεται παράταση της προθεσμίας για την έκδοση του πιστοποιητικού.