Η πρόσληψη ενός νέου εργάτη θα είναι επωφελής

Υπηρεσία

Σειρά αλλαγών στον τομέα της προώθησης της απασχόλησης και των θεσμών της αγοράς εργασίας ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Ένας από τους κύριους στόχους τους είναι η αύξηση της απασχόλησης στους νέους.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τέτοιες ενέργειες είναι η αύξηση της ανεργίας και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέλει να διαθέσει 6 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτό για την Πολωνία. Τα κεφάλαια αυτά πρόκειται να διανεμηθούν από το κράτος το 2014-2020.

Για να ενθαρρύνει τους πιθανούς εργοδότες να προσλαμβάνουν νέους που δεν έχουν εμπειρία στο σχέδιο τροπολογίας, η κυβέρνηση έχει κάνει πρόταση. Εργοδότης που αποφασίζει να απασχολήσει άνεργο έως 30 ετών που παραπέμπεται από το γραφείο, θα απαλλάσσεται από εισφορές στο Ταμείο Εργασίας και στο Ταμείο Εγγυημένων Παροχών Εργαζομένων για τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία της εργασιακής σχέσης. Ωστόσο, όταν ένας νέος άνεργος απασχοληθεί για πρώτη φορά στη ζωή του, το staroste θα μπορεί να αποζημιώσει τον εργοδότη για το κόστος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για έως και 6 μήνες.

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της απασχόλησης άπειρων και νέων εργαζομένων. Πρόκειται επίσης για μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες η πρόσληψη λάθος υπαλλήλου θα ήταν πολύ δαπανηρή.