Ειδοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία - πρότυπο με επισκόπηση

Κατεβάστε

Ο φορολογούμενος σε βάρος του οποίου ασκείται η φορολογική διαδικασία υποχρεούται να υποβάλει επιστολή στην αρχή, η οποία αποτελεί ειδοποίηση αλλαγής διεύθυνσης. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας από αρνητικές νομικές συνέπειες όταν αλλάζετε τη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια της φορολογικής διαδικασίας, δηλαδή πώς να προετοιμάσετε σωστά μια ειδοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια φορολογικών διαδικασιών.

Υποχρέωση ειδοποίησης για αλλαγή διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία

Η γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλεται στον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθ. 146 § 1 του φορολογικού διατάγματος. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο φορολογούμενος υποχρεούται να γνωστοποιεί στη φορολογική αρχή την αλλαγή της διεύθυνσης επίδοσης, καθώς και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εφόσον ο φορολογούμενος έχει υποβάλει ή συναινέσει στη χρήση του τρόπου επίδοσης. Η ειδοποίηση πρέπει να υποβληθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αλλαγής των δεδομένων. Ωστόσο, λόγω των συνεπειών, καλό είναι να ειδοποιήσετε την αρχή το συντομότερο δυνατό.

Η ειδοποίηση για την αλλαγή διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία μπορεί να γίνει και από εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο του φορολογούμενου.

Σπουδαίος!
Σύμφωνα με την από 21 Ιουλίου 2014 απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, υπ’ αριθμ. II ΦΖ 793/14, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλουν ειδοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία, ενημερώνοντας απευθείας τη φορολογική αρχή που ασκεί τη διαδικασία! Η ενημέρωση των δεδομένων εγγραφής στο CEIDG δεν πληροί την υποχρέωση ειδοποίησης για αλλαγή διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της φορολογικής διαδικασίας.

Γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία – συνέπειες μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης

Ένας φορολογούμενος, εάν δεν ειδοποιήσει για αλλαγή διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της φορολογικής διαδικασίας, διατρέχει τον κίνδυνο αρνητικών νομικών συνεπειών. Παρά την αλλαγή της διεύθυνσης του φορολογούμενου, οι επιστολές που παραδίδονται από την αρχή στην τρέχουσα διεύθυνση θεωρούνται παραδοθείσες και έχουν συγκεκριμένα νομικά αποτελέσματα (όπως, για παράδειγμα, έναρξη της προθεσμίας υποβολής καταγγελίας κατά απόφασης ή προσφυγής), ενώ η αρχή αφήνει την επιστολή στους φακέλους της υπόθεσης.

Στοιχεία και πρότυπο ειδοποίησης αλλαγής διεύθυνσης

Η ειδοποίηση για την αλλαγή διεύθυνσης κατά τη φορολογική διαδικασία θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρχή που διεξάγει τη διαδικασία σε συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναφοράς της στην κοινοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές αρχές, αν και έχουν πρόσβαση στα στοιχεία εγγραφής που περιέχονται στο CEIDG, δεν είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν την εγκυρότητα των στοιχείων των φορολογουμένων. Η γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της φορολογικής διαδικασίας αποτελεί υποχρέωση του φορολογούμενου.

Για να κατεβάσετε:

pdf
Ειδοποίηση αλλαγής διεύθυνσης στο πλαίσιο φορολογικής διαδικασίας ((...) Pdf Περιγραφή: φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα docx
Γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης στο πλαίσιο φορολογικής διαδικασίας ((...) Docx Περιγραφή: επεξεργασία, εκτύπωση, αποθήκευση