Ειδοποίηση του ασφαλιστή για τη διαγραφή του οχήματος - πρότυπο με συζήτηση

Κατεβάστε

Η ειδοποίηση του ασφαλιστή για τη διαγραφή ενός μηχανοκίνητου οχήματος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθ. 33 σημείο 2 του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να διερευνήσει τις περιπτώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε το όχημα και τη δομή της επιστολής με την οποία γνωστοποιούμε στον ασφαλιστή αυτό το γεγονός.

Διαγραφή οχήματος - πότε πρέπει να γίνει;

Οι καταστάσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υποχρεωμένος να διαγράψει το όχημα προσδιορίζονται στον νόμο περί οδικής κυκλοφορίας στο άρθρο. 79 δευτ. 1. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για να κατεβάσετε:

pdf
Ειδοποίηση του ασφαλιστή για τη διαγραφή του οχήματος - wz (...) Pdf Περιγραφή: φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα docx
Ειδοποίηση του ασφαλιστή για τη διαγραφή του οχήματος - πρότυπο με επισκόπηση docx Περιγραφή: επεξεργασία, εκτύπωση, αποθήκευση

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

1) παράδοση του οχήματος στον επιχειρηματία που χειρίζεται το σταθμό αποσυναρμολόγησης ή στον επιχειρηματία που χειρίζεται το σημείο συλλογής οχημάτων, βάσει του πιστοποιητικού αποσυναρμολόγησης του οχήματος που αναφέρεται στην παρ. 2 ή στο άρθρ. 24 δευτ. 1 παράγραφος 2 ή άρθρο. 33 παράγραφος 3 του νόμου της 20ής Ιανουαρίου 2005 για την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα·

2) κλοπή του οχήματος, εάν ο ιδιοκτήτης του έχει κάνει κατάλληλη δήλωση ποινικής ευθύνης για ψευδή μαρτυρία·

3) εξαγωγή του οχήματος από τη χώρα, εάν το όχημα έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό ή πουλήθηκε στο εξωτερικό.

4) καταστροφή (σκραπ) του οχήματος στο εξωτερικό.

5) τεκμηριωμένη μόνιμη και πλήρη απώλεια ιδιοκτησίας του οχήματος χωρίς αλλαγή του τίτλου ιδιοκτησίας.

6) παράδοση του ημιτελούς οχήματος στον επιχειρηματία που χειρίζεται το σταθμό αποσυναρμολόγησης ή στον επιχειρηματία που χειρίζεται το σημείο συλλογής οχημάτων, βάσει του πιστοποιητικού αποδοχής του ημιτελούς οχήματος που αναφέρεται στο άρθ. 25 δευτ. 1 ή Art. 33 παράγραφος 3 του νόμου της 20ής Ιανουαρίου 2005 για την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα·

Η αίτηση διαγραφής του οχήματος υποβάλλεται στην αρμόδια για τον τόπο τελευταίας ταξινόμησης του οχήματος αρχή.

Υποχρέωση επιστροφής του ασφαλίστρου

Η διαγραφή οχήματος συνδέεται με την υποχρέωση του ασφαλιστή να επιστρέψει το ασφάλιστρο. Σύμφωνα με το άρθ. 813 ΑΚ, το ασφάλιστρο υπολογίζεται για το χρόνο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας. Η αξίωση για την επιστροφή του ασφαλίστρου που καταβλήθηκε για τον αχρησιμοποίητο χρόνο ασφάλισης είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από τον λόγο λήξης της έννομης σχέσης, δηλαδή και σε περίπτωση διαγραφής του οχήματος. Το ασφάλιστρο επιστρέφεται για ολόκληρο τον πραγματικό χρόνο της αχρησιμοποίητης περιόδου ασφάλισης, στο ποσό που αναλογεί στον αχρησιμοποίητο χρόνο ασφαλιστικής κάλυψης. Επομένως, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβαρύνουν τους πελάτες τους με το κόστος σύναψης της σύμβασης και να αποδείξουν ότι το ασφάλιστρο για τις αρχικές περιόδους ήταν υψηλότερο από τις μεταγενέστερες (κάτι που θα εξηγηθεί από την ανάγκη κάλυψης της προμήθειας του πράκτορα). Είναι επίσης απαράδεκτη η χρέωση οποιωνδήποτε τελών διεκπεραίωσης, διοικητικών εξόδων ή κρατήσεων για πρόωρη καταγγελία της σύμβασης.

Μέχρι ποια ημερομηνία πρέπει να λάβουμε την επιστροφή των ασφαλίστρων;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί υποχρεωτικής ασφάλισης:

Το ασφάλιστρο για την αχρησιμοποίητη περίοδο ασφάλισης επιστρέφεται σε περίπτωση καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης ή σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, από την ημερομηνία την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή από την ημερομηνία που η ασφαλιστική εταιρεία έλαβε γνώση της καταγγελίας της σύμβασης.πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία συνήφθη για λόγους άλλους από τη λύση ή την υπαναχώρηση.

Ειδοποίηση του ασφαλιστή για τη διαγραφή του οχήματος – σχεδίασης

Το γεγονός της διαγραφής του οχήματος δεν είναι γνωστό στην ασφαλιστική εταιρεία αυτεπάγγελτα, επομένως είμαστε αναγκασμένοι να την ειδοποιήσουμε για μια τέτοια ενέργεια, ειδικά εάν αναμένουμε επιστροφή μέρους του ήδη καταβληθέντος ασφαλίστρου. Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραπτή ειδοποίηση διαγραφής του οχήματος:

  1. τον προσδιορισμό του ασφαλιστή,

  2. τον προσδιορισμό του ασφαλισμένου με την ένδειξη του αριθμού του ασφαλιστηρίου,

  3. τόπος ημερομηνία,

  4. επικεφαλίδα - ειδοποίηση διαγραφής,

  5. το σωστό περιεχόμενο της ειδοποίησης - ημερομηνία διαγραφής του οχήματος, ακριβής ένδειξη του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα) και αριθμός συμβολαίου,

  6. αίτηση για την επιστροφή του ασφαλίστρου στο σχετικό μέρος,

  7. υπογραφή.

Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη διαγραφή του οχήματος.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!