Αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαγραφές αποσβέσεων

Δικτυακός Τόπος

Η αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλείει τη δυνατότητα απόκτησης τρεχόντων εσόδων από μη αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, οι επιχειρηματίες επιβαρύνονται με διάφορα είδη πάγιων εξόδων, όπως, για παράδειγμα, ενοίκια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επομένως, τίθεται το ερώτημα εάν οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιείται κατά την περίοδο αναστολής της δραστηριότητας μπορεί να θεωρηθεί φορολογική δαπάνη;

Αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας – προθεσμία

Κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης, οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να την αναστείλουν για περίοδο όχι μικρότερη των 30 ημερών. Για τους φορολογούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες Οικονομικής Δραστηριότητας, ο νομοθέτης δεν προέβλεπε προθεσμία για την οποία μπορούν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 2 του νόμου περί επιχειρηματιών, οι φορολογούμενοι που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Δικαστήριο μπορούν να αναστείλουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για περίοδο όχι μεγαλύτερη από 24 μήνες. Άρθρο 23 εδ. 3 του νόμου περί επιχειρηματιών:
Εάν η περίοδος αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας καλύπτει μόνο έναν ολόκληρο μήνα - τον Φεβρουάριο - ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους, η ελάχιστη περίοδος αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας είναι ο αριθμός των ημερών Φεβρουαρίου σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναστολής εργασιών και ΑΓΟΡΑ

Ο κύριος στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι το κέρδος. Για να καταστεί δυνατό, οι επιχειρηματίες επιβαρύνονται με διάφορα έξοδα που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την ενοικίαση χώρων γραφείων, την αγορά εμπορικών αγαθών και υλικών, τη διαφήμιση, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο. 22 του νόμου PIT, μια φορολογική δαπάνη είναι μια δαπάνη που πραγματοποιείται για την επίτευξη εισοδήματος ή για τη διατήρηση ή την εξασφάλιση μιας πηγής εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταχωρηθεί στο άρθρο. 23 (δηλαδή στον κατάλογο δαπανών που δεν αποτελούν φορολογικό κόστος).

Παρά την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να τακτοποιήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από την αναστολή.

Σύμφωνα με το άρθ. 25 δευτ. 2 Φορολογούμενος του νόμου περί επιχειρηματιών κατά την περίοδο αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • μπορεί να εκτελεί όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για τη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος,

  • μπορεί να αποδέχεται απαιτήσεις και υποχρεούται να διακανονίσει υποχρεώσεις που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

  • μπορεί να πουλήσει τα δικά της πάγια στοιχεία και εξοπλισμό,

  • έχει δικαίωμα ή υποχρέωση να συμμετέχει σε δικαστικές, φορολογικές και διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκήθηκε πριν από την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

  • υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος,

  • μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά έσοδα, επίσης από δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

  • μπορεί να επιθεωρηθεί με τους όρους που προβλέπονται για τους επιχειρηματίες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,

  • μπορεί να διορίζει ή να παύει διαχειριστή διαδοχής που αναφέρεται στον νόμο της 5ης Ιουλίου 2018 για τη διαχείριση της διαδοχής επιχείρησης φυσικού προσώπου και άλλες διευκολύνσεις που σχετίζονται με τη διαδοχή επιχειρήσεων.

Επομένως, το γεγονός και μόνο της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αποκλείει τη δυνατότητα αναγνώρισης δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναστολής ως φορολογικά έξοδα. Η προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται είναι η φύση της δαπάνης, η οποία θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εσόδων. Οι διαδικασίες επιβεβαιώνονται από τον Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία στην ατομική φορολογική απόφαση που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010, αριθ. IPPB1 / 415-594 / 10-3 / JB, στο οποίο ανέφερε ότι: (...) τέλη ενοικίασης γραφείων, τηλεφώνων, φόρων ακίνητης περιουσίας, τέλη ιστοτόπων (για την περίοδο προειδοποίησης αυτών των συμβάσεων) μπορεί να ληφθούν υπόψη από τον Αιτούντα κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, δεδομένου ότι η υποχρέωση να φέρει προέκυψαν πριν από την αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δαπάνες θα πρέπει στη συνέχεια να θεωρηθούν ότι σχετίζονται έμμεσα με την οικονομική δραστηριότητα και σχετίζονται με τη διατήρηση της πηγής εσόδων. (...) Κατά την περίοδο αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής προκαταβολών για φόρο εισοδήματος. Ως εκ τούτου, η εκκαθάριση των φορολογικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναστολής θα πραγματοποιηθεί με την πρώτη προκαταβολή για την περίοδο κατά την οποία άρχισε εκ νέου η δραστηριότητα. Εάν η αναστολή καλύπτει την αλλαγή του φορολογικού έτους, το κόστος θα εμφανίζεται στην ετήσια φορολογική δήλωση, διότι ο επιχειρηματίας, παρά την αναστολή δραστηριότητας, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής ετήσιας φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ.

Διαγραφές αποσβέσεων και αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ένα από τα μηνιαία έξοδα που πληρούν τον ορισμό της φορολογικής έκπτωσης είναι η απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Επομένως, σύμφωνα με το άρθ. 22γ σημείο 5 του νόμου PIT, τα περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην εταιρεία λόγω αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Επομένως, αυτά τα στοιχεία δεν αποσβένονται από τον μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη.

Η επιβεβαίωση της παραπάνω διαδικασίας είναι η ατομική διερμηνεία που εκδόθηκε από τον Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία στις 18 Νοεμβρίου 2011, αριθ. IPPB1 / 415-777 / 11-2 / IF, το οποίο αναφέρει ότι: (...) μαζί με την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αναστέλλεται και η απόσβεση του αυτοκινήτου. Έτσι, ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν υπόκειται σε απόσβεση από τον μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο η δραστηριότητα αυτή ανεστάλη. Αποσβέσεις των ανωτέρω ένα περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να υπολογίζεται για τον μήνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αναστολή και, στη συνέχεια, από τον μήνα κατά τον οποίο επαναλήφθηκε (...).

Παράδειγμα 1.

Η κυρία Άννα ανέστειλε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στις 15 Ιουνίου 2020. Το μητρώο παγίων της εταιρείας περιλαμβάνει επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο υπόκειται σε μηνιαίες αποσβέσεις.Θα χάσει η Άννα το δικαίωμα να κάνει διαγραφές αποσβέσεων του οχήματός της λόγω της αναστολής της δραστηριότητάς της;

Η αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνδέεται με την αναστολή των διαγραφών αποσβέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Άννα έχει χάσει το δικαίωμα απόσβεσης των παγίων της. Η τελευταία διαγραφή αποσβέσεων θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο και η απόσβεση θα πρέπει να ανασταλεί την 1η Ιουλίου 2020. Μετά την επανέναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η κα Άννα θα μπορεί να υπογράψει ξανά τις αποσβέσεις.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Αναστολή διαγραφών αποσβέσεων στο σύστημα wFirma.pl

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το σύστημα wFirma.pl προκειμένου να τηρούν ανεξάρτητα τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας τους μπορούν να αναστείλουν τις διαγραφές αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο αρχείο παγίων. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα ΑΡΧΕΙΕΣ »ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και κάντε κλικ στο όνομα του επιλεγμένου πάγιου στοιχείου. Στο παράθυρο χρονοδιαγράμματος απόσβεσης, μεταβείτε στην υποκαρτέλα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΝΣΗΣ και επιλέξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΤΑΣΗΣ από τη γραμμή μενού.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, υποδείξτε την περίοδο από την οποία πρόκειται να ανασταλεί η απόσβεση. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα θα αναστείλει αυτόματα τον υπολογισμό των χρεώσεων απόσβεσης και έτσι δεν θα αναγνωρίζονται στη στήλη 13 του KPiR - Λοιπά έξοδα.