Αναστολή οικονομικής δραστηριότητας και ΦΠΑ ΕΕ

Φόρος Υπηρεσίας

Όταν ένα άτομο θέλει να αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, πρέπει πρώτα από όλα να μην απασχολεί κανέναν εργαζόμενο. Η αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να διαρκέσει από 30 ημέρες έως 24 μήνες.

Η αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργεί συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκ μέρους του επιχειρηματία:

  • την εκτέλεση όλων των αναγκαίων δραστηριοτήτων για τη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος,
  • αποδοχή απαιτήσεων ή διακανονισμό υποχρεώσεων που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • πώληση ιδίων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού,
  • συμμετοχή σε δικαστικές, φορολογικές και διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
  • απόκτηση οικονομικών εσόδων, επίσης από δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
  • υπόκεινται σε έλεγχο με τους όρους που προβλέπονται για τους επιχειρηματίες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ για τις περιόδους διακανονισμού που σχετίζονται με την περίοδο αναστολής. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο έμπορος αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ, πρέπει να εγγραφεί για ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΦΠΑ ΕΕ. Οι φορολογούμενοι ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παραδόσεις υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να καταχωρούν ΦΠΑ ΕΕ. Ο φορολογούμενος ΦΠΑ της ΕΕ πρέπει να υποβάλλει συνοπτικές δηλώσεις μόνο για τους μήνες κατά τους οποίους προέκυψε η φορολογική υποχρέωση. Κατά κανόνα, δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για τις περιόδους διακανονισμού για τις οποίες ισχύει η αναστολή, εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές που αναγράφονται στο ΦΠΑ_ΕΕ. Αυτό είναι που η Τέχνη. 99 δευτ. 7α του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών (Εφημερίδα των Νόμων του 2011, Αρ. 177, σημείο 1054).