Σύγκλιση δικαστικής και διοικητικής επιβολής

Υπηρεσία

Είναι εξαιρετικά σύνηθες φαινόμενο ένας οφειλέτης να έχει περισσότερες από μία υποχρεώσεις και οι πιστωτές του δεν είναι μόνο ιδιωτικοί φορείς, αλλά και διοικητικοί φορείς. Εάν διαφορετικοί πιστωτές αναγκάσουν τον ίδιο οφειλέτη, η εκτέλεση συμπίπτει. Στη συνέχεια, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ποια αρχή δικαιούται να συνεχίσει τις ενέργειες επιβολής.

Ποιοι είναι οι ισχύοντες κανόνες προτεραιότητας;

Η δικαστική εκτέλεση διενεργείται από δικαστικό επιμελητή, καθήκον του οποίου είναι η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον οφειλέτη βάσει εκτελεστού διατάγματος. Εκτελεστός τίτλος είναι ένας εκτελεστός τίτλος (π.χ. δικαστική απόφαση) με εκτελεστή ρήτρα. Η διοικητική επιβολή διενεργείται από εξουσιοδοτημένο διοικητικό όργανο (π.χ. προϊστάμενος της εφορίας, δημοτικές αρχές, διευθυντής υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων) για την επιβολή διοικητικών και νομικών υποχρεώσεων, όπως πληρωμή οφειλόμενων φόρων, εισφορών, πρόστιμα ή πρόστιμα.

Οι αρχές αναγκαστικής εκτέλεσης στρέφουν τις ενέργειές τους κατά των αντικειμένων και δικαιωμάτων που κατέχει ο οφειλέτης, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, την κατοχή του οφειλέτη και το ύψος της οφειλής του. Τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης είναι τα ακίνητα, τα κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι αμοιβές για εργασία, οι ληφθείσες παροχές και η κινητή περιουσία. Σε περίπτωση που δύο διαφορετικές αρχές εκτέλεσης - ένας δικαστικός επιμελητής και μια διοικητική αρχή επιβολής, διενεργούν αναγκαστική εκτέλεση σε σχέση με το ίδιο πράγμα (π.χ. το ίδιο ακίνητο) ή το ίδιο δικαίωμα ιδιοκτησίας (π.χ. χρέος που κατέχει ο οφειλέτης έναντι τρίτου ) το λεγόμενο η συμβολή της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όταν πραγματοποιείται η εκτέλεση, εφαρμόζεται ο κανόνας προτεραιότητας, δηλαδή το δικαίωμα συνέχισης της εκτέλεσης παρέχεται στην αρχή εκτέλεσης που πραγματοποίησε πρώτη την κατάσχεση κατά την εκτέλεση.

Η διάταξη του άρθ. 773. § 1 Κ.Πολ.Δ
Σε περίπτωση συσχέτισης δικαστικής και διοικητικής επιβολής στο ίδιο πράγμα ή του δικαιώματος ιδιοκτησίας, η επιβολή αυτού ή του δικαιώματος ιδιοκτησίας γίνεται από κοινού από τη δικαστική ή διοικητική αρχή επιβολής που πραγματοποίησε πρώτη την κατάσχεση. , και εάν αυτή η προτεραιότητα δεν μπορεί να καθοριστεί - η αρχή εκτέλεσης που πραγματοποίησε την κατάσχεση κατασχέσεις έναντι απαιτήσεων σε υψηλότερο ποσό.

Το δικαίωμα της αρχής εκτέλεσης να διεξάγει διαδικασίες σε περίπτωση επικάλυψης δικαστικής και διοικητικής επιβολής έχει ως εξής:

  1. Αρχή που πραγματοποίησε πρώτη την κατάσχεση·

  2. Η αρχή που αναγκάζει το χρέος με υψηλότερο ποσό - εάν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποια αρχή πραγματοποίησε πρώτη την κατάσχεση·

  3. Μια αρχή που ήδη εκτελεί την εκτέλεση - σε περίπτωση άλλης συρροής δικαστικής και διοικητικής επιβολής.

Απόφαση του Αρείου Πάγου της 24ης Μαΐου 2016 (αριθμός πρωτ. ΙΙ ΦΣΚ 1138/14)
Η σύγκλιση της διοικητικής επιβολής και της δικαστικής επιβολής στο ίδιο θέμα όπως προβλέπεται στο άρθ. 62 υ.π.ε.α. και τέχνη. 773§3 ΚΠολΔ (σημερινό άρθρο 773§1 ΚΠολΔ - σημείωση του συντάκτη), δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόθεσης εφαρμογής των μέτρων επιβολής, αλλά μόνο ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τους, ως αποτέλεσμα της οποίας η ταυτότητα του το αντικείμενο των αναγκαστικών μέτρων διαπιστώνεται και μόνο η λήψη περαιτέρω εκτελεστικών ενεργειών υπόκειται στις διατάξεις του άρθ. 773§3 ΚΠολΔ Δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου ότι, πριν από την εφαρμογή ενός μέτρου επιβολής, η διοικητική αρχή επιβολής υποχρεούται να καθορίσει εάν η διοικητική επιβολή μπορεί να επικαλύπτεται με τη δικαστική επιβολή και, στη βάση αυτή, να αναγνωρίσει ότι μια τέτοια επικάλυψη έχει συμβεί πριν η αρχή έχει εκτελέσει τα βήματα σύμφωνα με το άρθρο. 26§5 υ.π.ε.α. με αποτέλεσμα την κίνηση διοικητικών διαδικασιών επιβολής.

Συνήθως, ο καθορισμός της ημερομηνίας κατάσχεσης δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στις αρχές εκτέλεσης, διότι τόσο ο δικαστικός επιμελητής όσο και η διοικητική αρχή επιβολής υποχρεούνται να τηρούν τους φακέλους της υπόθεσης και να ενημερώνουν τόσο τον οφειλέτη όσο και τον πιστωτή για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν.

Προφανώς, κάθε γράμμα του αρχείου - και κυρίως η παραγγελία για επισύναψη - έχει ημερομηνία. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί και οι δύο αρχές επιβολής να κάνουν κατάσχεση την ίδια ημερομηνία. Τότε η εξουσιοδοτημένη αρχή θα είναι η αρχή που διενεργεί εκτελεστικές διαδικασίες προκειμένου να αναγκαστεί η οφειλή σε υψηλότερο ποσό.

Παράδειγμα 1.

Ο Γιαν Κοβάλσκι έχει χρέος 15.000 PLN στον πρώην εργολάβο του. Η διαδικασία στην υπόθεση αυτή διεξάγεται από δικαστικό επιμελητή. Ο Jan Kowalski είναι επίσης οφειλόμενος στη ZUS ύψους 30.000 PLN, και οι διαδικασίες σε αυτό το θέμα διεξάγονται από τον διευθυντή της ZUS. Και οι δύο αρχές κατεύθυναν την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του Jan Kowalski και οι αποφάσεις κατάσχεσης εκδόθηκαν και παραδόθηκαν την ίδια ημέρα. Η επιβολή συνέπεσε, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 773 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η διαδικασία θα συνεχιστεί από τη διοικητική αρχή επιβολής, καθώς επιβάλλει το υψηλότερο ποσό.

Η αρχή εκτέλεσης που θα συνεχίσει την εκτέλεση σε περίπτωση σύμπτωσης της δικαστικής και διοικητικής εκτέλεσης, θα συνεχίσει την εκτέλεση και των δύο αξιώσεων από κοινού. Σκοπός των ενεργειών του δικαστικού επιμελητή ή της διοικητικής αρχής επιβολής θα είναι η είσπραξη και των δύο υποχρεώσεων, τόσο της αξίωσης αστικού δικαίου όσο και της αξίωσης διοικητικού δικαίου.

Όσον αφορά τον προαναφερθέντα κανόνα, υπάρχει μία εξαίρεση - εάν υπάρχει σύμπτωση διοικητικής εκτέλεσης, η οποία διενεργείται βάσει ενιαίου εκτελεστού τίτλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένου τίτλου εκτέλεσης και δικαστικής εκτέλεσης, τότε η εκτέλεση διενεργείται από κοινού από το διοικητικό όργανο επιβολής.

Σε περίπτωση μεταγενέστερων εκτελεστών φυγόδικων, η διαδικασία διεξάγεται από αυτήν την αρχή εκτέλεσης, η οποία διενεργεί την εκτέλεση ως αποτέλεσμα του πρώτου φυγά. Επομένως, εάν, ως αποτέλεσμα αλληλεπικάλυψης, η εκτελεστική διαδικασία διεξάγεται από δικαστικό επιμελητή και επακόλουθη αλληλοεπικάλυψη της εκτέλεσης, τότε η διαδικασία εκτέλεσης θα διεξάγεται από τον δικαστικό επιμελητή που ήταν αρμόδιος στην περίπτωση της πρώτης σύγκρουσης .

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Η σύμπτωση εκτέλεσης σταματά τις δραστηριότητες των αρχών;

Μια εκτελεστική αρχή που συνεχίζει τη διαδικασία εκτέλεσης θα λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (στην περίπτωση δικαστικού επιμελητή) ή του νόμου περί διοικητικών εκτελεστικών διαδικασιών (στην περίπτωση διοικητικής αρχής επιβολής).

Τόσο οι διάδικοι όσο και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να ενημερώσουν τις αρχές εκτέλεσης για την εκτέλεση της εκτέλεσης και τις κατασχέσεις. Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό, η σύμπτωση της εκτέλεσης δεν αποτελεί εμπόδιο για την αναστολή των δραστηριοτήτων επιβολής - οι δραστηριότητες επιβολής θα συνεχιστούν μέχρι τη στιγμή που οι διαδικασίες εκτέλεσης αναληφθούν πλήρως από μία μόνο αρχή επιβολής.

Η σύμπτωση εκτέλεσης δεν αποτελεί λόγο αναστολής των δραστηριοτήτων επιβολής.

Σε περίπτωση σύμπτωσης εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης που μεταφέρει την εκτέλεση στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούται να παρέχει στην αρμόδια αρχή:

  • αντίγραφο του εκτελεστικού εγγράφου·

  • πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία (σκοπός της κατάσχεσης, το ποσό της κατάσχεσης, το ποσό του αναγκαστικού ποσού)·

  • αντίγραφο του συνημμένου εγγράφου και αντίγραφα άλλων εγγράφων που επιτρέπουν την ορθή διεξαγωγή της εκτέλεσης·

  • τα στοιχεία του πιστωτή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού.

Ο δικαστικός επιμελητής ή η διοικητική αρχή επιβολής υποχρεούται επίσης να επιστρέψει την αχρησιμοποίητη προκαταβολή στον πιστωτή και να μεταφέρει στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης τα ποσά ή τα στοιχεία που είχαν προηγουμένως εκτελεστεί αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στον πιστωτή.

Επιπλέον, είναι καθήκον της αρχής εκτέλεσης να ενημερώσει τα μέρη, τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και την άλλη αρχή εκτέλεσης για τη σύγκλιση και τη βάση για τη μεταφορά της διαδικασίας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η διοικητική αρχή επιβολής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία κατά των ενεργειών του δικαστικού επιμελητή σε περίπτωση υποψίας για παρατυπίες στη διεξαγόμενη διαδικασία.

Η αρχή εκτέλεσης που έχει αναλάβει τη διαδικασία εκτέλεσης αποφασίζει για τα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας στην οποία αφορά ο φυγάς. Ταυτόχρονα, η αρχή που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της εκτέλεσης υποχρεούται να ενημερώσει την αρχή που συμμετείχε προηγουμένως στη διαδικασία για την πορεία της εκτέλεσης - εάν αυτή η αρχή ζητήσει τέτοιες πληροφορίες.