Κιτ hands-free - πώς να το κάνετε κράτηση;

Φόρος Υπηρεσίας

Το σετ hands-free και το κόστος απόκτησης εισοδήματος

Το κιτ hands-free χρησιμοποιείται κατά την οδήγηση αυτοκινήτου. Δεν απαιτεί να κρατάτε το ακουστικό στο χέρι, κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο. 45 του Νόμου Οδικής Κυκλοφορίας.

Το κιτ αυτοκινήτου hands-free δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κινητό τηλέφωνο - επομένως θα πρέπει να θεωρείται ως το περιφερειακό του μέρος. Το κόστος αγοράς του σετ συνήθως δεν υπερβαίνει τα 3.500 PLN. Έπειτα, ακόμη και αν το τηλέφωνο είναι πάγιο, λόγω της αξίας του μπορεί να ενταχθεί απευθείας στο φορολογικό κόστος. Θα διακανονιστεί επίσης απευθείας σε φορολογικά έξοδα σε περίπτωση που το τηλέφωνο δεν αποτελεί μέρος της περιουσίας της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το κιτ ανοιχτής ακρόασης είναι εγκατεστημένο ως αξεσουάρ σε ένα αυτοκίνητο που είναι πάγιο περιουσιακό στοιχείο, επίσης λόγω της μικρής αξίας του, το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά του μπορεί να συμπεριληφθεί απευθείας στο κόστος. Ωστόσο, όταν οι δαπάνες για το σκοπό αυτό υπερβαίνουν τα 3.500 PLN, οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιφερειακό μέρος που αυξάνει την αρχική αξία του οχήματος.

Η δυνατότητα συμπερίληψης του κιτ ανοιχτής ακρόασης ως έκπτωσης φόρου επιβεβαιώθηκε στην ατομική ερμηνεία αρ. IBPB3 / 423-65 / 07 / MS του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε της 27ης Νοεμβρίου 2007.

Έκπτωση ΦΠΑ για την αγορά κιτ hands-free

Κατά γενικό κανόνα, εάν ένας υπόχρεος ΦΠΑ χρησιμοποιεί ένα μηχανοκίνητο όχημα τόσο για επαγγελματικούς όσο και για ιδιωτικούς σκοπούς, π.χ. μικτών σκοπών, έχει το δικαίωμα έκπτωσης του 50% του ποσού του ΦΠΑ που προκύπτει από τιμολόγια που τεκμηριώνουν τις σχετικές δαπάνες. Σε αυτά τα έξοδα - σύμφωνα με το άρθρο. 86α παράγραφος 2 του νόμου περί ΦΠΑ - περιλαμβάνει:

  1. αγορά, εισαγωγή ή κατασκευή αυτών των οχημάτων και αγορά ή εισαγωγή των εξαρτημάτων τους,

  2. τέλη που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των οχημάτων βάσει μίσθωσης, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλης παρόμοιας συμφωνίας,

  3. αγορά ή εισαγωγή καυσίμων κινητήρων, πετρελαίου ντίζελ και αερίου που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία αυτών των οχημάτων, υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης αυτών των οχημάτων και άλλων αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη χρήση τους.

Η αγορά ενός κιτ αυτοκινήτου hands-free περιλαμβάνεται στα έξοδα που καθορίζονται στο άρθρο. 86α παράγραφος 2 σημείο 3 των προαναφερθέντων του Νόμου, επομένως, εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί επιβατικό αυτοκίνητο μεικτό, μπορεί να αφαιρέσει μόνο 50% ΦΠΑ από το τιμολόγιο που τεκμηριώνει την αγορά κιτ hands-free. Από την άλλη πλευρά, το μη εκπεστέο μέρος του ΦΠΑ θα αυξήσει το εκπεστέο κόστος.

Ο διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Λοντζ, στην ατομική απόφαση της 8ης Αυγούστου 2014, αρ. μικτής χρήσης.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο περιορισμός στην έκπτωση του ΦΠΑ δεν ισχύει:

1) εάν τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι:

  • χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου ή
  • σχεδιασμένο να μεταφέρει τουλάχιστον 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, εάν τα έγγραφα που εκδίδονται βάσει των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας υποδεικνύουν τέτοιο σκοπό,

2) σε αγαθά που είναι εγκατεστημένα σε μηχανοκίνητα οχήματα και σχετίζονται με αυτά τα αγαθά υπηρεσίες συναρμολόγησης, επισκευής και συντήρησης, εάν η προβλεπόμενη χρήση αυτών των αγαθών υποδηλώνει αντικειμενικά τη δυνατότητα χρήσης τους μόνο για την οικονομική δραστηριότητα του φορολογούμενου.

Σπουδαίος!

Τα μηχανοκίνητα οχήματα θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου εάν:

  • ο τρόπος χρήσης αυτών των οχημάτων από τον φορολογούμενο, ιδίως εκείνοι που καθορίζονται στους κανόνες χρήσης τους που έχει θεσπίσει, επιβεβαιωμένος επιπλέον από τα αρχεία χιλιομετρικών οχημάτων που τηρεί ο φορολογούμενος, αποκλείει τη χρήση τους για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα ή

  • ο σχεδιασμός αυτών των οχημάτων αποκλείει τη χρήση τους για μη επαγγελματικούς σκοπούς ή καθιστά άσχετη τη μη επαγγελματική χρήση τους.

Επομένως, για να μπορεί ένας φορολογούμενος να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ από δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση επιβατικού οχήματος, το όχημα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο αποκλεισμός της ιδιωτικής χρήσης πρέπει να επιβεβαιώνεται από το αρχείο χιλιομέτρων που τηρεί ο φορολογούμενος για αυτό το όχημα και τα στοιχεία ΦΠΑ-26 να υποβάλλονται στην εφορία.

Επομένως, εάν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο θεωρείται ότι χρησιμοποιείται πλήρως στην εταιρεία - τότε μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο τον ΦΠΑ από το τιμολόγιο για την αγορά του κιτ hands-free.

Επομένως, λόγω των παραπάνω ρυθμίσεων, εάν θέλετε να αφαιρέσετε ΦΠΑ από τιμολόγιο που τεκμηριώνει την αγορά, πρέπει πρώτα να ορίσετε τι είδους αυτοκίνητο προέκυψε η δαπάνη με τη χρήση του αυτοκινήτου.