Αλλαγή χρήσης ακινήτων και διόρθωση ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ακίνητο, δίνει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών εάν χρησιμοποιείται για σκοπούς φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια από τις στοιχειώδεις λειτουργίες του ακινήτου είναι ο οικιστικός χαρακτήρας του. Έχοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, θα εξετάσουμε πώς η αλλαγή χρήσης του ακινήτου επηρεάζει την υποχρέωση διόρθωσης του ΦΠΑ.

Έκπτωση φόρου εισροών σε σχέση με την αγορά ακινήτου

Ο φορολογούμενος δικαιούται να εκπέσει τον φόρο εισροών σε σχέση με δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο παραπάνω κανόνας ισχύει και για την αγορά ακινήτου, ωστόσο, είναι απαραίτητο να προσέξουμε ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις.

Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 7β του νόμου περί ΦΠΑ στην περίπτωση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης δικαιωμάτων αέναης επικαρπίας επί της γης, και της παραγωγής ακίνητης περιουσίας που αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης του φορολογούμενου, που χρησιμοποιείται τόσο για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου όσο και για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου. για προσωπικούς σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο. 8 δευτ. 2, όταν δεν είναι δυνατή η απόδοση αυτών των εισροών εξ ολοκλήρου στην επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου, το ποσό του φόρου εισροών υπολογίζεται με βάση το ποσοστό στο οποίο η ακίνητη περιουσία χρησιμοποιείται για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ως αποτέλεσμα, όταν ένας φορολογούμενος αποκτά ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται τόσο για προσωπικές ανάγκες του φορολογούμενου όσο και για επιχειρηματικούς σκοπούς (δηλαδή μικτή χρήση), η έκπτωση του ΦΠΑ λαμβάνει τη μορφή αναλογικού δικαιώματος. Ο ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει μόνο στο ποσό που αντιστοιχεί στην ακίνητη περιουσία που όντως χρησιμοποιείται για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Παράδειγμα 1.

Ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ αγόρασε κατοικία, το 60% της οποίας θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς και το υπόλοιπο 40% για οικιστικούς σκοπούς για τον ίδιο και την οικογένειά του. Το ποσό του φόρου εισροών που προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς ακινήτου είναι 100.000 PLN. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί να αφαιρέσει το ποσό των 60.000 PLN.

Παρεμπιπτόντως, αξίζει να επισημανθεί ότι το άρθ. 90α του νόμου περί ΦΠΑ, αναφερόμενος στο περιεχόμενο του άρθ. 8 δευτ. 2 του νόμου περί ΦΠΑ. Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε αυτόν τον κανονισμό, διότι οι προσωπικοί στόχοι έχουν ευρύτερη σημασία εδώ από ό,τι στην κοινή αντίληψη. Περιλαμβάνω:

  • η χρήση αγαθών που αποτελούν μέρος της επιχείρησης του φορολογούμενου για σκοπούς άλλους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, για προσωπικούς σκοπούς του φορολογούμενου ή των υπαλλήλων του, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπαλλήλων, εταίρων, μετόχων, μελών συνεταιρισμών και των μελών του νοικοκυριού τους , μέλη νομικών προσώπων, μέλη ένωσης, εάν ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα, εν όλω ή εν μέρει, να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά το ποσό του φόρου εισροών για την απόκτηση, εισαγωγή ή κατασκευή αυτών των αγαθών ή των συστατικών τους στοιχείων·

  • δωρεάν παροχή υπηρεσιών για προσωπικούς σκοπούς του φορολογούμενου ή των υπαλλήλων του, συμπεριλαμβανομένων πρώην εργαζομένων, εταίρων, μετόχων, μελών συνεταιρισμών και των μελών του νοικοκυριού τους, μελών των οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων, μελών της ένωσης και κάθε άλλη διάταξη υπηρεσίες δωρεάν για σκοπούς άλλους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου.

Σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος αγοράζει ακίνητη περιουσία μικτής χρήσης, δικαιούται την έκπτωση στην αναλογία που η έκταση της ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιείται για επιχειρηματικούς σκοπούς είναι σε σχέση με τη συνολική έκταση. Ωστόσο, το εξάρτημα που χρησιμοποιείται για προσωπικούς σκοπούς δεν δίνει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.

Αλλαγή σκοπού του ακινήτου βάσει ΦΠΑ

Λόγω διαφόρων περιστάσεων, ο σκοπός του ακινήτου μπορεί να αλλάξει. Πολλά διαφορετικά σενάρια είναι πιθανά από αυτή την άποψη. Ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την ιδιωτική περιουσία για επαγγελματικούς σκοπούς ή αντίστροφα. Η αρχικά καθορισμένη αναλογία μπορεί επίσης να αλλάξει.

Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε το άρθρο. 90α του νόμου περί ΦΠΑ, που αναφέρει ότι στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθ. 86 δευτ. 7Β, όταν εντός 120 μηνών από τον μήνα κατά τον οποίο τέθηκε σε χρήση το ακίνητο που αποτελεί μέρος της επιχείρησης του φορολογούμενου, θα υπάρξει αλλαγή στον βαθμό χρήσης αυτού του ακινήτου για επιχειρηματικούς σκοπούς, στον φόρο εισροών που αφαιρείται κατά την απόκτησή του ή η παραγωγή προσαρμόζεται.

Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται όταν, κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής των 120 μηνών, το ακίνητο (στο οποίο αφορά ο φόρος εισροών) δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Καλύπτει καταστάσεις στις οποίες το ακίνητο έχει μικτή χρήση, δηλαδή χρησιμοποιείται τόσο για επαγγελματικούς όσο και για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής χρήσης του φορολογούμενου ή των υπαλλήλων του.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η περίοδος που αναφέρεται στην πρόβλεψη υπολογίζεται σε μήνες και όχι σε έτη. Εξάλλου, η καταμέτρηση ξεκινά από τον μήνα που τα ακίνητα που αποτελούν μέρος της επιχείρησης του φορολογούμενου τέθηκαν σε παραγγελία από αυτόν. Επομένως, δεν θα είναι πάντα η ημερομηνία αγοράς του ακινήτου. Η επαναχρησιμοποίηση του ακινήτου απαιτεί προσαρμογή (τόσο σε συν όσο και σε μείον προσαρμογή) εάν ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το ακίνητο αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου των 120 μηνών της προσαρμογής, είτε για ιδιωτικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς.

Κανόνες για την πραγματοποίηση προσαρμογών σε περίπτωση αλλαγής στην προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου

Διορθώσεις, σε περίπτωση αλλαγής προορισμού, γίνονται στη δήλωση της λογιστικής περιόδου που έγινε η αλλαγή, σε ποσό ανάλογο με την υπολειπόμενη διορθωτική περίοδο. Η αναγκαιότητά του θα προκύψει όταν, κατά την περίοδο της διόρθωσης, αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το ακίνητο χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς.

Η προσαρμογή είναι εφάπαξ και πραγματοποιείται για όλη την υπόλοιπη περίοδο. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η διόρθωση που έγινε για άλλη μια φορά δεν αποκλείει τη δυνατότητα επανόρθωσης του ΦΠΑ στο μέλλον, σε περίπτωση που επαναληφθεί η αλλαγή χρήσης του ακινήτου.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 2.

Το ακίνητο τέθηκε σε χρήση τον Μάρτιο του 2018. Αφαιρέθηκε φόρος 60.000 PLN. Τον Μάιο του 2019 (μετά από 15 μήνες) διατέθηκε για ιδιωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ποια είναι η εναπομένουσα περίοδος διόρθωσης. Θα είναι 105 μήνες (120-15). Ως αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα αλλαγής του σκοπού της ακίνητης περιουσίας, ο φορολογούμενος πρέπει να μειώσει τον φόρο εισροών εφάπαξ κατά 52.500 PLN (105/120 × 60.000 PLN).

Οι παρουσιαζόμενοι κανονισμοί σχετικά με τη διόρθωση του φόρου εισροών δεν είναι οι μόνοι κανονισμοί που καθορίζουν τη διόρθωση σε περίπτωση αλλαγής προορισμού. Οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθ. 90 του νόμου περί ΦΠΑ.

Τέχνη. Το 90α του νόμου περί ΦΠΑ εφαρμόζεται όταν, κατά τη διάρκεια της περιόδου διόρθωσης των 120 μηνών, το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ακίνητο έχει μικτή χρήση, δηλαδή χρησιμοποιείται τόσο για εταιρικούς όσο και για άλλους σκοπούς που ορίζονται ως προσωπικούς σκοπούς.

Δεν εφαρμόζεται σε μια κατάσταση όπου ένα δεδομένο ακίνητο χρησιμοποιείται για δραστηριότητες που εκτελούνται από φορολογούμενο και είναι φορολογητέα δραστηριότητα και απαλλασσόμενη δραστηριότητα. Στην τελευταία περίπτωση, οι διατάξεις περί μερικών εκπτώσεων που αναφέρονται στο άρθ. 90 και άρθ. 91 του νόμου περί ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προαναφερθέντα οι διατάξεις που καθορίζουν τη διόρθωση μπορούν να συνδυαστούν.

Σε περίπτωση αλλαγής της προβλεπόμενης χρήσης του ακινήτου, η αναπροσαρμογή του φόρου εισροών γίνεται για όλη την υπόλοιπη περίοδο προσαρμογής και μία φορά στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται για το μήνα που συνέβη το γεγονός που προκάλεσε την αλλαγή σκοπού.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων που παρουσιάζονται, μπορεί να υποδηλωθεί ότι η αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης του ακινήτου είναι γεγονός που επιβάλλει τη διόρθωση του εκπτωθέντος ΦΠΑ. Είναι σημαντικό ότι η διόρθωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τόσο τη μείωση του φόρου που παρακρατείται όσο και την αύξησή του, η οποία εξαρτάται από την κατεύθυνση στην οποία γίνεται η αλλαγή προορισμού.