Πληροφορίες για πρόσθετους όρους απασχόλησης

Υπηρεσία

Πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης ενός εργαζομένου μπορούν να βρεθούν σε πολλά έγγραφα - σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας, εάν η επιχείρηση καλύπτεται από αυτήν, στους κανονισμούς εργασίας, εάν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τις προετοιμάσει. Πληροφορίες για πρόσθετους όρους απασχόλησης είναι ένα έγγραφο που επισυνάπτεται στη σύμβαση εργασίας που παραδίδεται στον εργαζόμενο. Μάθετε περισσότερα για αυτό το έγγραφο.

Τι περιέχουν οι πληροφορίες για πρόσθετους όρους απασχόλησης;

Σύμφωνα με το άρθ. 29 § 3 του Εργατικού Κώδικα ο εργοδότης ενημερώνοντας τον εργαζόμενο για τους όρους απασχόλησης μόνο μέσω πρόσθετων πληροφοριών, υποχρεούται να το ετοιμάσει σε εκτεταμένη έκδοση.

Οι πληροφορίες σχετικά με πρόσθετους όρους απασχόλησης στη βασική έκδοση πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με:

  1. Το ισχύον πρότυπο ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας,
  2. Η συχνότητα καταβολής της αμοιβής για εργασία,
  3. Η διάρκεια της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος,
  4. Η έγκυρη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης για τη σύμβαση εργασίας,
  5. Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος.

Η επέκταση πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

  1. Νυχτερινή ώρα,
  2. Τόπος, ημερομηνία και ώρα καταβολής των μισθών,
  3. Η υιοθετηθείσα μέθοδος επιβεβαίωσης της άφιξης και παρουσίας του εργαζομένου στην εργασία και της αιτιολόγησης της απουσίας από την εργασία.

Ατομική προσέγγιση σε κάθε εργαζόμενο

Τι γίνεται εάν αλλάξουν οι όροι απασχόλησης - πρέπει να αλλάξουν και οι πληροφορίες για πρόσθετους όρους απασχόλησης;

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για αλλαγές στα πρώτα τέσσερα σημεία που περιλαμβάνονται στη βασική έκδοση των πληροφοριών.

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για τις παραπάνω αλλαγές χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο 1 μήνα από την έναρξη της αίτησής τους. Εάν αυτό συμβεί μετά την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης, η ενημέρωση πρέπει να παρέχεται στον εργαζόμενο μέχρι την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης.

Τροποποιήσεις σε άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχονται στην εκτεταμένη περιγραφή των όρων απασχόλησης, δεν απαιτούν γραπτή μορφή (το άρθρο 29 §32 του Εργατικού Κώδικα υποδεικνύει μόνο τους τομείς των οποίων οι αλλαγές καθορίζουν τη γραπτή ενημέρωση του εργαζομένου). Ωστόσο, εάν η εν λόγω διευρυμένη πληροφόρηση είναι η μόνη παροχή των όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης, η επικαιροποίησή τους φαίνεται δικαιολογημένη.

Προειδοποιήστε τον υπάλληλο για επερχόμενες αλλαγές

Προέκυψε διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (MPiPS) και της Γενικής Επιθεώρησης Εργασίας (GIP) σχετικά με τη συμπερίληψη προγραμματισμένων αλλαγών στις πρόσθετες πληροφορίες. Αν και, κατά τη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, η εκ των προτέρων θέσπιση διατάξεων θα μείωνε τη γραφειοκρατία, σύμφωνα με το GIP, «η ενημέρωση των πληροφοριών για τις συνθήκες απασχόλησης πρέπει πάντα να προετοιμάζεται σε συνεχή βάση, μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους απασχόλησης υπαλλήλου έχουν συμβεί». Αν και αυτό θεωρητικά αφήνει την επιλογή του εργοδότη, δυστυχώς, στην πράξη, η εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό αποτέλεσμα της επιθεώρησης GIP.