Αλλαγές στον Εργατικό Κώδικα σχετικά με τη μητρότητα προγραμματίζονται για το 2022

Υπηρεσία

Σε σχέση με τις επερχόμενες επιστροφές από τις διακοπές, όπως κάθε χρόνο, αρχίζουν να εμφανίζονται πληροφορίες για προγραμματισμένες αλλαγές στον νόμο. Και με την έλευση της νέας χρονιάς προγραμματίζονται αλλαγές στον Εργατικό Κώδικα.

Αλλαγές στον εργατικό κώδικα και στην οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και περισσότερος λόγος για την αλλαγή της γονικής άδειας που μας περιμένει το 2022. Ως συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις δεν συμβαίνει χωρίς λόγο. Η τροποποίηση είναι αποτέλεσμα της ανάγκης του νομοθέτη να ενσωματώσει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και κηδεμόνες στο πολωνικό νομικό σύστημα. Αυτό ονομάζεται την οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οποία εγκρίθηκε από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2019.

Η Πολωνία και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προθεσμία έως τις 2 Αυγούστου 2022 για να εφαρμόσουν αυτήν την οδηγία.

Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σχετίζεται με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η εφαρμογή της θα παρακολουθείται από το Συμβούλιο Προγράμματος που ορίζεται από το Share The Care Foundation. Το Συμβούλιο Προγράμματος αποτελείται από ειδικούς σε διάφορους τομείς, όπως: οικονομικά, νομικά, ψυχολογία και κοινωνιολογία, αλλά και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων, ακόμη και πολιτικών.

Πρέπει να επισημανθούν τα σημαντικότερα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τα οποία είναι:

  1. το δικαίωμα σε άδεια λόγω ανωτέρας βίας·
  2. άδεια φροντίδας·
  3. γονική άδεια;
  4. άδεια πατρότητας·
  5. ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας·
  6. κυρώσεις για παραβίαση λύσεων που εισήχθησαν βάσει της οδηγίας ή ισχύουν ήδη, και συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της οδηγίας.

Δικαίωμα άδειας για λόγους ανωτέρας βίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, τέτοιες λύσεις θα πρέπει να εισαχθούν για να διασφαλιστεί ότι ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας σε επείγουσες καταστάσεις για οικογενειακούς λόγους σε περιπτώσεις που προκαλούνται από ασθένεια ή ατύχημα όπου η άμεση παρουσία του είναι απαραίτητη. Μέχρι τώρα, σε τέτοιες συνθήκες, ο εργοδότης αποφάσιζε κατά τη διακριτική του ευχέρεια αν θα χορηγήσει στον εργαζόμενο αποχώρηση από την εργασία.

Παράδειγμα 1.

Η κυρία Μαρία ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της είχε ένα σοβαρό τροχαίο ενώ φρόντιζε τα παιδιά τους. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο εργοδότης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, πρέπει να παρέχει στη Μαρία ελεύθερο χρόνο από την εργασία.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες λύσεις που θα εισαχθούν, πρώτα απ' όλα θα αφορούν την τροποποίηση των δικαιωμάτων των πατέρων να παίρνουν γονική άδεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η επιστροφή των γυναικών στην εργασία μετά την εγκυμοσύνη.

Ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας

Επιπλέον, η οδηγία υποδεικνύει την ανάγκη εισαγωγής λύσεων στο νομικό σύστημα όσον αφορά την ευέλικτη οργάνωση της εργασίας για γονείς παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, καθώς και για τους φροντιστές. Αυτό το δικαίωμα θα απαιτεί τη συγκατάθεση του εργοδότη. Η ευέλικτη οργάνωση εργασίας πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος εργασίας στις ανάγκες του εργαζομένου. Τα μέσα για την υποστήριξη της εφαρμογής του περιλαμβάνουν: εξ αποστάσεως εργασία, μείωση του χρόνου εργασίας, εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων εργασίας ή μείωση του χρόνου εργασίας του.

Εξαιτίας αυτού, ο νομοθέτης μπορεί να αποφασίσει να ρυθμίσει τον θεσμό της εξ αποστάσεως εργασίας στον Εργατικό Κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί επίσημα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν αιτήσεις για ευέλικτη οργάνωση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Η απόρριψη της αίτησης θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εργοδότη. Από την άλλη πλευρά, η συναίνεση για την ευέλικτη οργάνωση εργασίας ενός εργαζομένου που πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό θα είναι χρονικά περιορισμένη. Μετά το τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου, ο εργαζόμενος θα επιστρέψει στο αρχικό μοτίβο εργασίας. Εάν οι συνθήκες αλλάξουν τη στιγμή που ο εργαζόμενος έχει λάβει τη συγκατάθεσή του για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, μπορεί να ζητηθεί επιστροφή στο αρχικό πρότυπο εργασίας.

Παράδειγμα 2.

Η κυρία Μαρία έχει έναν άρρωστο γιο σε ηλικία 4 ετών. Ζήτησε συγκατάθεση για ευέλικτη οργάνωση εργασίας μέσω εξ αποστάσεως εργασίας, στην οποία ο εργοδότης συμφώνησε για περίοδο ενός έτους. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η Μαρία θα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά με τον συνήθη τρόπο. Εάν, εκείνη τη στιγμή, υπήρχε μια κατάσταση όπου ο σύζυγος της Μαρίας μπορούσε να φροντίσει το παιδί και δεν θα έπρεπε να εργαστεί εξ αποστάσεως, μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εργοδότη για επιστροφή στην αρχική οργάνωση εργασίας.

Γονική άδεια

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις στη γονική άδεια, η κύρια αλλαγή που περιμένει τους πατέρες θα είναι το γεγονός ότι θα τους παραχωρηθεί ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας τεσσάρων μηνών. Επί του παρόντος, μια μητέρα που δεν έχει δικαίωμα σε αυτό, επειδή, για παράδειγμα, δεν εργάζεται με σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη γονική άδεια στον πατέρα. Μετά την εφαρμογή των αλλαγών, ο πατέρας θα έχει ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας, ανεξάρτητα από το αν αυτή χορηγείται στη μητέρα ή όχι.

Οι πατέρες θα έχουν μόνο δύο μήνες γονική άδεια για χρήση. Αν δεν τα χρησιμοποιήσει ο άντρας, χάνονται γιατί δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μητέρα.

Φαίνεται αποδεκτό εάν ο πατέρας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μέρος της γονικής άδειας. Εάν δεν το πράξει, θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι το αχρησιμοποίητο δικαίωμα θα καταπέσει και δεν θα λάβει κανένα ισότιμο για αυτό.

Παράδειγμα 3.

Μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών εφαρμογής της οδηγίας, ο κ. Jan έγινε πατέρας. Ο ίδιος και η σύζυγός του αποφάσισαν ότι δεν θα έπαιρνε τη γονική άδεια που δικαιούταν. Στην περίπτωση αυτή, η δίμηνη άδεια που έχει ανατεθεί στον πατέρα θα καταπίπτει και δεν θα αποζημιωθεί ο κ. Γιαν.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κάθε εργαζόμενος δικαιούται γονική άδεια, η δε διάρκειά της είναι τέσσερις μήνες. Η άδεια πρέπει να χρησιμοποιείται πριν το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών.

Η οδηγία επιτρέπει τα δικαιώματα γονικής άδειας να εξαρτώνται από διάφορες συνθήκες εργασίας, όπως η διάρκεια υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται κατά την εφαρμογή της οδηγίας δεν υπερβαίνουν το ένα έτος. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά την εισαγωγή των διατάξεων της οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, είναι δυνατό να υποδεικνύονται περιστάσεις υπό τις οποίες ο εργοδότης θα μπορεί να αναβάλει τη χορήγηση της γονικής άδειας εάν αυτό θα παρέμβει σοβαρά στην εύρυθμη λειτουργία του εργοδότης.

Άδεια πατρότητας

Οι διατάξεις του Εργατικού Κώδικα παρέχουν σε εργαζόμενο-πατέρα που ανατρέφει τέκνο δικαίωμα άδειας πατρότητας έως 2 εβδομάδες. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Πολωνός νομοθέτης προηγήθηκε των διατάξεων της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, στους πατέρες, βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας εφαρμογής της οδηγίας, χορηγείται άδεια με αφορμή τη γέννηση παιδιού, η διάρκεια της οποίας θα είναι 10 εργάσιμες ημέρες. Σύμφωνα με την οδηγία, το δικαίωμα σε αυτό είναι ανεξάρτητο από τη διάρκεια υπηρεσίας και την προηγούμενη περίοδο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη. Κάθε χώρα είναι ελεύθερη να ορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να ληφθεί η άδεια πατρότητας - αυτή μπορεί να γίνει πριν από τη γέννηση του παιδιού, καθώς και μετά τη γέννηση ή με τέτοιο τρόπο ώστε ο πατέρας να χρησιμοποιήσει μέρος της άδειας πριν από την γέννηση και μερικά μετά τη γέννηση του παιδιού.

Άδεια παιδικής μέριμνας

Επιπλέον, οι παραδοχές της οδηγίας απαιτούν από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στα εθνικά νομικά τους συστήματα κανονισμούς που παρέχουν στους εργαζομένους το δικαίωμα σε άδεια φροντίδας τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως ανά εργαζόμενο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να υπόκειται σε επαρκή επιβεβαίωση της υγείας συγγενούς του εργαζομένου. Από αυτή την άποψη, ο πολωνός νομοθέτης θα πρέπει να προσαρμόσει τους κανονισμούς των ισχυουσών μέχρι τώρα διατάξεων στις παραδοχές της οδηγίας. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση ασθένειας συγγενούς εργαζομένου, αυτός ή αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει επί του παρόντος μια αναρρωτική άδεια, το λεγόμενο Φροντίδα. Και για παιδιά έως 14 ετών, ο εργαζόμενος μπορεί να επωφεληθεί από άδεια από την εργασία που του χορηγεί ο εργοδότης, η οποία είναι για τη φροντίδα ενός υγιούς παιδιού.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Προστασία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν ιδρύματα που εισήχθησαν για την εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην εργασία τους ή σε ισοδύναμη θέση υπό συνθήκες όχι λιγότερο επικερδείς και να επωφεληθούν από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας που θα δικαιούνταν κατά τη διάρκεια την απουσία τους.

Επιπλέον, με την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας, ο νομοθέτης υποχρεούται να ρυθμίσει την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων λόγω επέλευσης και άσκησης των δικαιωμάτων τους σχετικά με την άδεια πατρότητας, γονικής άδειας και φροντίδας, καθώς και λόγω άσκησης του δικαιώματος τους. στην ευέλικτη οργάνωση εργασίας. Ο νομοθέτης υποχρεούται επιπλέον να ρυθμίσει την απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων για τους προαναφερθέντες λόγους.

Οι παραδοχές της οδηγίας αποσκοπούν επίσης στο να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν φροντίδα, άδεια πατρότητας ή γονική άδεια λαμβάνουν αμοιβή ή κατάλληλο επίδομα σε χρήμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι παροχές πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με το ποσό που θα λάμβανε ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας.

Προβλεπόμενες κυρώσεις για παραβίαση των κανονισμών που θα θεσπιστούν με την οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των λύσεων που εισάγονται στην εθνική έννομη τάξη που προβλέπει η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το περιεχόμενό της παρέχει επίσης στα κράτη μέλη το δικαίωμα να εισαγάγουν νομικές λύσεις που προβλέπουν κυρώσεις για παραβίαση εθνικών διατάξεων που έχουν που εκδόθηκαν βάσει της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ή διατάξεων που έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται στα θέματα στα οποία αναφέρεται η οδηγία. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή προστίμου ή, για παράδειγμα, καταβολής αποζημίωσης.

Παράδειγμα 4.

Σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει η οδηγία, ο νομοθέτης μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους, για παράδειγμα, 10.000 PLN, που επιβάλλεται σε εργοδότη που αρνείται στον πατέρα το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας.

Εν κατακλείδι, σε σχέση με τις λύσεις που υιοθετήθηκαν στην οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προετοιμάζονται αλλαγές στον εργατικό κώδικα. Προς το παρόν, δεν είναι ακόμη γνωστές οι ακριβείς παραδοχές των νομοσχεδίων που στοχεύουν στην εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Εργασίας και Τεχνολογίας θέλει να εισαγάγει αλλαγές που επεκτείνουν την άδεια πατρότητας από τις δύο προηγούμενες εβδομάδες σε έξι εβδομάδες. Άλλες αλλαγές παραμένουν υπό εξέλιξη προς το παρόν και δεν έχουν παρουσιαστεί στο κοινό. Λόγω της μεγάλης ελευθερίας που προσφέρει η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μπορεί να αναμένεται ότι, λόγω της ανάγκης υποστήριξης των εργαζομένων που βαρύνονται με τη γονική μέριμνα, ο νομοθέτης θα προσπαθήσει να εισαγάγει όσο το δυνατόν περισσότερες ανέσεις για τους εργαζόμενους γονείς.