Απαλλαγή από την ταμειακή μηχανή το 2021 - πότε και σε ποιον;

Δικτυακός Τόπος

Η εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης ταμειακών μηχανών μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της μη υπέρβασης ενός συγκεκριμένου ορίου κύκλου εργασιών ή της επιλογής συγκεκριμένου είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από τον Ιανουάριο του 2019 τέθηκε σε ισχύ το σύστημα των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, το οποίο θα έχει τη λειτουργία αναφοράς συναλλαγών πωλήσεων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Θα ισχύει η εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή το 2021 με τους ίδιους όρους όπως πριν; Ας ελέγξουμε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να επωφεληθείτε από την εξαίρεση από την εγγραφή πωλήσεων στο ταμείο!

Ταμειακές μηχανές - αλλαγές από το 2018

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών στοχεύει στον συνεχή έλεγχο των πωλήσεων, που θα μειώσει σημαντικά τη φορολογική απάτη. Οι νέες ταμειακές μηχανές, εκτός από την εκτύπωση παραδοσιακών αποδείξεων, θα έχουν τη λειτουργία της δημιουργίας ηλεκτρονικής απόδειξης για τον πελάτη. Στη συνέχεια θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αποδείξεων σε προστατευμένη μνήμη και φορολογική μνήμη.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στο έργο ταμειακής μηχανής αφορούν:

 • σταδιακή εισαγωγή της υποχρέωσης αντικατάστασης των ταμειακών μηχανών με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, ξεκινώντας από επιλεγμένους κλάδους που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στη φορολογική απάτη, συμπεριλαμβανομένων καύσιμα, υπηρεσίες αυτοκινήτων και βουλκανισμού, υπηρεσίες γαστρονομίας, κομμωτικής, ομορφιάς και γυμναστικής,

 • τη σύνδεση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών με το Κεντρικό Αποθετήριο Ταμειακών Μηχανών μέσω συστήματος ΤΠΕ που θα διαβιβάζει δεδομένα για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην ταμειακή μηχανή σε συνεχή βάση,

 • αύξηση της φορολογικής ελάφρυνσης για την αγορά ταμειακής μηχανής, η οποία, όπως σήμερα, θα ανέρχεται στο 90% της καθαρής αξίας, αλλά με νέο περιορισμό στο ποσό των 1.000 PLN,

 • συντόμευση της ισχύος των βεβαιώσεων για ταμειακές μηχανές με ηλεκτρονικό αντίγραφο έως 31/12/2022 και με έντυπη έως 31/12/2019,

 • χρησιμοποιώντας μόνο ταμειακές μηχανές που αγοράστηκαν μόνες τους ή χρησιμοποιούνται βάσει μίσθωσης, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή παρόμοιας συμφωνίας για σκοπούς καταγραφής των πωλήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι την ημέρα της φορολογητέας οι ταμειακές μηχανές θα επιβεβαιωθούν από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Γραφείου των μέτρων,

 • επιμήκυνση της περιόδου επιστροφής του επιδόματος αγοράς ταμειακής μηχανής σε 4 χρόνια, η οποία επέρχεται σε περίπτωση τερματισμού της επιχείρησης ή παράβασης των όρων για τη λήψη του επιδόματος που χορηγείται ή και σε περίπτωση μη εκτέλεσης της τεχνικός έλεγχος της ταμειακής μηχανής εντός των ισχυουσών προθεσμιών,

 • έκδοση τιμολογίων για την απόδειξη, η οποία θα είναι δυνατή εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας ή φόρου προστιθέμενης αξίας περιλαμβανόταν στην απόδειξη που καταχωρήθηκε στην ταμειακή μηχανή.

Οι αλλαγές που επιβάλλουν τη χρήση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να δηλώνει την υποχρέωση αντικατάστασης των παραδοσιακών ταμειακών μηχανών με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές. Οι αλλαγές πρόκειται να εισαχθούν σταδιακά, επιτρέποντας τη φυσική ανταλλαγή ταμειακών μηχανών, όπου θα μπλοκάρεται αρχικά η πώληση ταμειακών μηχανών δύο ρολών, που πλήρωναν ένα έντυπο αντίγραφο αποδείξεων, και στη συνέχεια η υποχρέωση χρήσης ταμειακών μηχανών με ηλεκτρονική λειτουργία θα επιβληθεί. Οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές αναμένεται να κυκλοφορήσουν πλήρως μετά το 2021.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις αλλαγές στις ταμειακές μηχανές στο άρθρο: Διαδικτυακές ταμειακές μηχανές.

Απαλλαγή από ταμειακή μηχανή - πότε οφείλεται;

Στο ισχύον νομικό καθεστώς που ισχύει για το 2021, οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομικών της 28ης Δεκεμβρίου 2018 για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με χρήση ταμειακών μηχανών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η υποκειμενική εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή ισχύει σε περίπτωση μη υπέρβασης του ετήσιου ορίου κύκλου εργασιών για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και για αγρότες εφάπαξ ύψους 20.000 PLN. Εάν ξεκινήσετε να λειτουργείτε κατά τη διάρκεια του έτους, το όριο θα πρέπει να υπολογίζεται σε αναλογία με τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες λειτουργείτε σε ένα δεδομένο έτος.

Υπάρχει και η εν λόγω εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή, η οποία οφείλεται στο είδος της δραστηριότητας που ασκείται. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται για είδη δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων που εμποδίζουν τη χρήση αυτής της εξαίρεσης. Ο κατάλογος αυτός βρίσκεται στον κανονισμό του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομικών για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακών μηχανών (παράγραφος 4).

Οι δραστηριότητες που επί του παρόντος υπόκεινται στην αντικειμενική εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • παράδοση αγαθών στο σύστημα αποστολής (με ταχυδρομείο ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς), εάν ο προμηθευτής των αγαθών λάβει πλήρη πληρωμή για τη δραστηριότητα που εκτελείται ταχυδρομικώς, τραπεζική ή συνεταιριστική αποταμιευτική και πιστωτική ένωση (αντίστοιχα στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου ή στον λογαριασμό του φορολογούμενου στη συνεταιριστική αποταμιευτική και πιστωτική ένωση, της οποίας είναι μέλος), και από τα αρχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την πληρωμή, είναι σαφές ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορούσε και για λογαριασμό ποιανού (στοιχεία του αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του)·

 • παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες, εάν ο πάροχος υπηρεσιών λαμβάνει πλήρη πληρωμή για τη δραστηριότητα που εκτελείται μέσω ταχυδρομείου, τράπεζας ή συνεταιριστικής ταμιευτηρίου και πιστωτικής ένωσης (αντίστοιχα στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου ή στον φορολογούμενο λογαριασμό στη συνεταιριστική αποταμιευτική και πιστωτική ένωση) της οποίας είναι μέλος), και από τα αρχεία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πληρωμή, είναι σαφές με ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορούσε·

 • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών - εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προετοιμασία και την παράδοση αγαθών κατά παραγγελία·

 • χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες·

 • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθ. 2 σημείο 25α της πράξης·

 • υπηρεσίες διαμονής και συνοδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις - ισχύει μόνο για υπηρεσίες που παρέχονται από παιδικές κατασκηνώσεις·

 • εκπαιδευτικές υπηρεσίες - με εξαίρεση τις παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • στον τομέα των εξωσχολικών μορφών αθλητικής εκπαίδευσης καθώς και των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

  • από σχολές χορού και καθηγητές χορού,

  • από σχολή οδηγών.

Εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή - σε ποιους θα ισχύει ακόμα;

Επί του παρόντος, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο κανονισμού για τις εξαιρέσεις από τα ταμειακά μηχανήματα. Το περιεχόμενό του δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. Ωστόσο, γνωρίζοντας τις τάσεις σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή τη στοχευμένη εισαγωγή ταμειακών μηχανών σε όλους τους πιθανούς τομείς, θα πρέπει να περιμένει κανείς επέκταση του καταλόγου των δραστηριοτήτων που είναι απολύτως υποχρεωμένες να διαθέτουν ταμειακές μηχανές σε περίπτωση πώλησης σε ιδιώτες και περιορισμό του κατάλογο των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε εξαίρεση.

Τήρηση αρχείων πωλήσεων κατά τη χρήση της εξαίρεσης από την ταμειακή μηχανή

Οι πωλήσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής σε ταμειακή μηχανή προς όφελος φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγροτών θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τη χρήση μη λογαριασμών αρχείων πωλήσεων. Τα σωστά τηρούμενα αρχεία θα πρέπει να είναι σε σελιδοποιημένη μορφή, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • επόμενος αριθμός καταχώρισης,

 • ημερομηνία απόκτησης εισοδήματος,

 • ακαθάριστη αξία εισοδήματος,

 • μια περίληψη της αξίας του εισοδήματος για τις δεδομένες ημέρες.

Οι ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στα μητρώα πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ δίπλα στα είδη πώλησης, προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η φορολογική αξία.

Κατά την τήρηση αρχείου μη λογιστικών πωλήσεων, να θυμάστε ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνει εισόδημα που τεκμηριώνεται από λογαριασμό ή τιμολόγιο, γιατί βάσει αυτών, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν θα καταχωρηθούν.

Στην πράξη, εάν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί μόνος του διακανονισμούς πωλήσεων, θα πρέπει να καταρτίζει ένα μητρώο μη υπόλογων πωλήσεων για κάθε ημέρα και να το δημοσιεύει στο KPiR στη στήλη 7 - πώληση αγαθών και υπηρεσιών, συνοψίζοντας το συνολικό ποσό του εισοδήματος. που θα πρέπει να γίνει το αργότερο πριν ξεκινήσει η πώληση την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση των ενεργών υπόχρεων ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ πρέπει επίσης να καταχωρείται στο μητρώο πωλήσεων ΦΠΑ.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι οι πωλήσεις σε άλλες εταιρείες πρέπει πάντα να τεκμηριώνονται μέσω τιμολογίου.

Αρχεία πωλήσεων εκτός λογαριασμού στο σύστημα wFirma.pl

Το διαδικτυακό λογιστικό σύστημα wFirma.pl σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε εύκολα τα έσοδα που τεκμηριώνονται με τη χρήση μητρώων πωλήσεων εκτός λογαριασμού. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα ΕΣΟΔΑ »ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ »ΠΩΛΗΣΗ, επιλέγοντας την επιλογή "Χωρίς ανάδοχο". Στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό του εγγράφου, π.χ. αριθμό ESB / μήνα / έτος, και συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία σύμφωνα με τα αρχεία. Στην υποκαρτέλα ΓΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ στο στοιχείο TYPE OF SALE JPK V7, ορίστε την επιλογή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ.

Τα έσοδα από μη λογιστικές εγγραφές πωλήσεων καταχωρούνται στο τέλος κάθε ημέρας που προκύπτουν τα έσοδα ως το άθροισμα της αξίας των πωλήσεων. Μετά την εξοικονόμηση, τα έσοδα που προστίθενται με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρούνται στο KPiR στη στήλη 7 - πώληση αγαθών και υπηρεσιών και στο μητρώο πωλήσεων ΦΠΑ (στην περίπτωση των υπόχρεων ΦΠΑ).

Ανάρτηση συνολικής περιοδικής αναφοράς από την ταμειακή μηχανή στο σύστημα wFirma.pl

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση από την ταμειακή μηχανή, θα πρέπει κατά κανόνα να αναγνωρίζει όλες τις πωλήσεις σε ιδιώτες και κατ' αποκοπή αγρότες στο ταμείο. Στη συνέχεια, η βάση για την καταχώριση εσόδων στα λογιστικά βιβλία θα είναι μια ημερήσια ή μηνιαία αναφορά από την ταμειακή μηχανή.

Η ανάρτηση της συνολικής δημοσιονομικής έκθεσης στο σύστημα wFirma.pl γίνεται μέσω της καρτέλας ΕΣΟΔΑ »ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ »ΠΩΛΗΣΗ, όπου θα πρέπει να επιλέξετε «Χωρίς ανάδοχο», σημειώστε τον αριθμό παραστατικού (π.χ. LRO, αριθμός παραγγελίας / μήνα / έτος) και συμπληρώστε τα ποσά σύμφωνα με την εκτύπωση της έκθεσης από την ταμειακή μηχανή. Στην υποκαρτέλα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ, στο στοιχείο TYPE OF SALE JPK V7, επιλέξτε την επιλογή RO.

Οι μηνιαίες αναφορές πρέπει να δημοσιεύονται την τελευταία ημέρα του μήνα και οι ημερήσιες αναφορές την ημερομηνία με την οποία σχετίζονται. Μετά την εξοικονόμηση, τα έσοδα θα καταχωρούνται αυτόματα στο KPiR στη στήλη 7 - πώληση αγαθών και υπηρεσιών και στο μητρώο πωλήσεων ΦΠΑ (στην περίπτωση των φορολογουμένων με ΦΠΑ).